Máte
otázku?

Vymáhanie dlhov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Vymáhanie dlhov

Prosím vás, chcel by som sa informovať, do koľkých rokov po nezrealizovanom vyplatení mzdy zo strany zamestnávateľa, mám možnosť ju legalne vymáhať. Je už 10 rokov, kedy som zanechal prácu u daného zamestnávateľa, ktorý mi nevyplatil mzdu. Opakovane sluboval jej vyplatenie. Čo sa týka môjho nároku na vyplatenie mzdy, počul som informáciu, že po uplynutí 10 rokov táto možnosť zanikne. Je v tomto tvrdení pravda? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

Dobrý deň,

podľa § 100 Občianskeho zákonníka Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Podľa § 101 OZ  Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Nakoľko pri mzde ide o majetkový nárok, aj v tomto prípade sa uplatní trojročná premlčacia lehota v trvaní 3 rokov. Pokiaľ ide o Vami uvádzanú 10 ročnú premlčaciu dobu, tá platí len v prípade ak by dlžník svoj dlh uznal písomne čo do dôvodu a výšky, alebo v prípade ak bol nárok na zaplatenie priznaný napríklad súdom. 

Obávam sa, že vo Vašom prípade už pôjde o premlčaný nárok. Podať žalobu na zaplatenie síce môžete, ale ak zamestnávateľ vznesie námietku premlčania, súd konanie zastaví.

Trápi vás "Vymáhanie dlhov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, počas dedičského konania notár nespomenul dlh zosnulej osoby, o ktorom sa ani nediskutovalo. Zhruba dva mesiace po konaní sme sa od tretej osoby dozvedeli, že zosnulá mala dlh v nebankovke. Tento dlh bol postúpený tretej osobe na vymáhanie. Nie som si istý/á, či zosnulá dlh písomne uznala alebo neuznala počas svojho života, a teda či je pohľadávka premlčaná alebo nie. Predpokladám, že ak dlh nebol písomne uznaný, premlčacia doba by mala byť tri roky, ak bol uznaný, je to desať rokov. Neviem, ako by som mal/a postupovať, či si mám vyžiadať dokumentáciu. Na zosnulú ešte nebol podaný exekučný návrh a tretia osoba zatiaľ nepodala žalobu na súde, čo by zvýšilo náklady. Neobdržala som žiadny list ani iné upovedomenie o tom, že je zosnulá dlžníkom, a notár túto skutočnosť nezahrnul do dedičského konania. Aké mám práva? Čo mám robiť, ak by sme sa od jedného z dedičov o dlhu nedozvedeli a on ani netuší, že dlh existuje? Ako by mohla pohľadávka prejsť na mňa, keď som nedostala žiadne písomné upovedomenie? Aký postup by som mala zvoliť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 07.03.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že zodpovedsť dediča za dlhy poručiteľa je daná ust. § 470 Obč. zákonníka nasledovne :


"Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Uvádzame, že v dedičskom konaní ste mohli požiadať notára, aby vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, prípadne vy ako dedičia uviesť, že poručiteľka - matky mala dlh v nebakovej spoločnsoti. Vy ste však o dlhu vašej matky nemuseli vedieť. V otázke uvádzate, že ste sa len dozvedeli od tretej osoby, že mama mala nejaké dlhy v nebankovej spoločnosti. V otázke neuvádzate, kedy došlo k úmrtiu mamky a kedy vznikol dlh a nastala jeho splatnosť. Uvádzame, že bez ohľadu na úmrtie matky premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. V tomto prípade k splatnosti došlo neuhradením niektorej zo splátok ešte vašou mamou. .

Ak by vás teraz kontaktovala nebanková prípadne vymáhačská spoločnosť, pričom vo veci nie je vydané žiadne súdne rozhodnutie /platobný rozkaz alebo rozsudok/, a uplynula premlčacia doba 3 roky od splatnosti, potom vy ako dedič nič nepodpisujte, neuznávajte písomne žiadny dlh, nepodpisujte listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia. Radšej vo veci kontaktujte advokáta, aby preštudoval doklady a vo veci vám pomohol.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v práci som mala exekúcie, ktoré som už doplatila. Potom mi začali vykonávať zrážky na účet nebankovej spoločnosti, ktorá tam mala svoju pohľadávku uloženú už od roku 2019, nie ako exekúciu, ale ako pôžičku. Nie je táto dlžoba už náhodou premlčaná, keďže pochádza z roku 2019? Čo mám robiť, aby som sa tohto záväzku zbavila? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 12.12.2023)

Dobrý deň, vo vyššie uevdenej veci poznamenávame, že ak vo veci nebankovej spoločnosti nebol vydaný paltobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by ste boli zaviazaná k úhrade dlžnej sumy a následne preto ani nemohol byť podaný návrh na vykonanie exekúcie, potom je postup zamestnávateľa v rozpore so zákonom. Zamestnávateľ nemôže na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú ste podpísali v čase podpísania zmluvy o pôžičke, keďže ak by ste predmetnú dohodu o zrážkach zo mzdy nepodpísali, nebola by vám poskytnutá pôžička. Naviac v čase podpísania dohody o zrážkach zo mzdy ste voči nebankovej spoločnosti nemali žiadne dlhy a nebola známa ani ich výška.

Odporúčam kontaktovať zamestnávateľa písomne, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy, inak podáte žalobu na súd. Súd vášmu návrhu vyhovie a zamestnávateľ bude musieť znášať trovy súdneho konania.

Zamestnávateľ sa nevykonávaním zrážok zo mzdy nedopustí žiadneho porušenia zákona, keďže neexistuje exekučný titul /rozsudok, platobný rozkaz a príkaz súdneho exekútora na vykonávanie zrážok zo mzdy/.

V prípade, že toto vyššie uvedené vysvetlenie nebude pre zamestnávateľa postačujúce, môžete ho odkázať na našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. V práci mi z každej mzdy vykonávajú zrážky za úvery, približne 300 eur mesačne. Tento mesiac sme dostali aj 13. plat a zrážky za pôžičky dosiahli približne 800 eur. Je možné, aby mi strhli iba obvyklú sumu, ktorú platím každý mesiac, a je možné, aby mi boli nadbytočné peniaze vrátené, alebo s tým nič nemožno robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 11.12.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy na základe exekučného príkazu na vykonávanie zrážok  zo mzdy, ktorý mu doručil súdny exekútor, potom zamestnávateľ musí zrážky zo mzdy vykonávať v súlade s exekučným poriadkom a teda zrážku zo mzdy vykonal aj z 13. platu.

Rozsah vykonanej zrážky zo mzdy si môžete skontrolovať jednak u zamestnávateľa /požiadať ho o vysvetlenie/, resp. môžete na internete nájsť tzv. exekučnú kalkulačku a po doplnení údajov zistiť rozsah zrážky zo mzdy.

 

 


Trápi vás "Vymáhanie dlhov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2003 moja bývala manželka nezákonne vybrala 200 000 SK z môjho podnikateľského účtu, na ktorom mala podpisové právo. Týž deň som účet zablokoval, aby nevybrala ďalšie peniaze. Chcem sa opýtať, či je tento dlh ešte vymožiteľný. Okrem toho mi bolo zrušené poistenie, ktoré bolo predmetom vyšetrovania sfalšovania mojich dokladov. V tejto súvislosti mi bola priznaná škoda vyššia ako 20 000 SK. K tejto veci existuje vyšetrovací spis. Je škoda taktiež ešte vymožiteľná? Ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň, ak Vám v roku 2003 bez oprávnenia vybrala z účtu finančné prostriedky, bezdôvodne sa na Váš úkor obohatila. Bezdôvodné obohatenie sa premlčuje v lehote 2 rokov. Obdobne v prípade získania finančných prostriedkov zrušením poistky. Na druhej strane však podľa Občianskeho zákonníka premlčacia doba medzi manželmi neplynie. Rozhodujúce preto bude, kedy ste sa s manželkou rozviedli, či neboli tieto sumy zohľadnené pri vyporiadaní BSM... Pre podrobné posúdenie veci nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke.


Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Je možné sa s Vami stretnúť osobne ohľadne informácií, len v Nitre? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 12.06.2017)

Dobrý deň, áno, stretnutie je možné, v pravo hore na stránke ficek.sk máme formulár na dohodnutie si termínu. Vyplňte si prosím niektorý z formulár, ktorý Vám vyhovuje.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Rád by som sa poradil ohľadom otázok týkajúcich sa vymáhania pohľadávok. Kedysi som bol mladý a nerozvážny chlapec, ktorý len bral pôžičky. Teraz mám problém, pretože som slobodný a mám úvery, ktoré momentálne nezvládam splácať. Môj problém spočíva v tom, že moja manželka si kúpila byt, ktorý je zapísaný iba na jej meno. Nakúpila ho v čase, keď sme boli ešte slobodní. Aktuálne máme 16-mesačné dieťa a moja manželka je na materskej dovolenke. Pôžičky nezvládam splácať a už mi zo strany bánk prišli tri upomienky. O peniaze sa teraz snažia prísť externé firmy. Chcem sa spýtať, či nám hrozí, že budeme musieť opustiť byt? Všetky pôžičky sú zapísané na moje meno. Ako sa postupuje v takýchto prípadoch? Nejestvuje žiadny majetok, ktorý by som vlastnil, ani auto. Moji rodičia žijú v dome na dedine. Môžu sa tam takisto pokúsiť niečo vymáhať? Ďakujem pekne za Vašu pomoc. Veľmi ma mrzí, do akej situácie som sa dostal.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ sú Vaše dlhy ešte z obdobia, kedy ste boli slobodný, prípadná exekúcia by sa nemala dotknúť Vašej manželky. Navyše ak si Vaša manželka kúpila byt ešte ako slobodná, patrí do jej výlučného vlastníctva. Prípadné exekúcie by preto nemali smerovať voči nej, resp. voči jej bytu. Ak by sa Vaše dlhy riešili postupom času aj exekučne, treba si uvedomiť, že exekvovať možno v zásade len majetok, ktorý patrí osobe, voči ktorej sa vedie exekúcia. Z uvedeného dôvodu by nemali byť exekúciou ohrození ani Vaši rodičia, či iní príbuzní.


Trápi vás "Vymáhanie dlhov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mojemu priateľovi sa stala nepríjemná situácia. Požičal kamarátovi 11 000 eur, ktoré si pôvodne požičal od banky, v ktorej si zobral úver vo výške 12 000 eur. Všetko mali dokladovo potvrdené - zmluvu o požičaní peňazí s presne uvedeným dátumom splatnosti a potvrdenú notárom. V zmluve sa uvádza, že dlžník musí vrátiť sumu 16 500 eur, keďže bolo dohodnuté, že vráti originálnu požičanú sumu spolu s poplatkom za požičanie. Pri uzatváraní úveru v banke dlžník nechcel byť ručiteľom, avšak bol prítomný a účastníkom celého procesu. Vznikol však problém. Časť peňazí bola dlžníkovi prevedená na účet a časť mu bola vydaná v hotovosti. Teraz nevieme, ako si vynútiť vrátenie celého dlhu, aj keď máme dôkazy. Medzi nimi je foto v mobile s vybranou hotovosťou z bankomatu, konverzácie cez SMS a Messenger a ja som svedkom, že priateľ naozaj poskytol zmienenú sumu. Banka už strhla tri splátky, na ktoré dlžník síce peniaze dal, ale už viac ako mesiac po dátume splatnosti nevyplatil celú sumu. Stále vymýšľa výhovorky, prečo nemôže poslať peniaze. Najnovšie tvrdí, že je v nemocnici, čo sa nám podarilo preveriť a zistili sme, že to nie je pravda. Už sme zistili, že klamal vo viacerých ohľadoch, vrátane toho, na aký účel peniaze potrebuje. Začína to vyzerať tak, že ak to nevyriešime súdne, priateľ pravdepodobne už svoje peniaze neuvidí. Veľmi pekne ďakujem za vašu pomoc.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň, Váš priateľ mal skutočne odvahu zaviazať sa v banke na splácanie vysokej finančnej čiastky, aby mohol poskytnúť svojmu priateľovi pôžičku bez akéhokoľvek zabezpečenia. Svoju schopnosť a snahu splácať peňažný záväzok dlžník prejavil už vtedy, keď odmietol v zmluve s bankou vystupovať ako ručiteľ alebo spoludlžník. Ak Vám dlžník požičané peniaze odmieta vrátiť dobrovoľne, nemáte inú možnosť, ako sa svojho práva domáhať na súde. V predmetnom súdnom konaní budete musieť preukázať odovzdanie finančných prostriedkov dlžníkovi, napr. aj dôkazmi, ktoré vo svojom príspevku uvádzate. Dovoľujem si Vás upozorniť, že banku nebude zaujímať zmluva o pôžičke, ktorú Váš priateľ uzavrel so svojim známym. Banka je v právnom vzťahu len s Vašim priateľom a pokiaľ ten nedodrží podmienky zmluvy, je oprávnená pristúpiť k predčasnej splatnosti celého záväzku.


Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! Pred dvoma mesiacmi som pridal inzerát na online inzertný portál, v ktorom som uviedol, že hľadám náhradné diely na motorové vozidlo. O pár dní neskôr mi telefonicky kontaktoval muž, ktorý sa predstavil ako Marek z Michaloviec. Tvrdil, že má požadovaný diel a chce mi ho predať, no požaduje platbu vopred. Jeho vystupovanie bolo presvedčivé a ponúkol možnosť prísť si pre diel osobne, čo ma presvedčilo o jeho spoľahlivosti. Na číslo účtu, ktoré mi poslal v SMS správe, som mu uhradil sumu 144 eur. Následná komunikácia pokračovala iba cez SMS. Uistil ma, že mi diely doručia najneskôr do dvoch týždňov. Po uplynutí tohto obdobia mi stále sľuboval, že diely sú už na ceste. Po mesiaci som sa rozhodol od našej dohody odstúpiť a požiadal som ho o vrátenie uhradenej sumy na číslo účtu XY. Ozval sa až po týždni a to len vtedy, keď som mu oznámil, že naňho podám trestné oznámenie. Na to reagoval súhlasom, že mi sumu pošle. Ubehol však už ďalší týždeň. Aké sú podľa Vás moje možnosti pri právnom riešení tejto situácie? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je suma nižšia ako 266 eur, nejde o trestný čin. V tomto prípade môže ísť maximálne o priestupok. Podvodníci toto veľmi dobre vedia, a preto páchateľa​ju skutky do sumy nižšej ako je 266 eur.

Škoda pri viacerých poškodených sa spočítava, ale nie všetci poškodení podajú trestné oznámenie.

Dokonca sa mohlo stať aj to, že peniaze boli poslané nie na jeho účet ale na iný účet, ktorý mu nepatrí.

Urobte to preto tak, že napíšete do banky, že ste vykonali mylnú platbu a že žiadate vlastníka účtu, aby Vám peniaze vrátil. A tiež pokiaľ Vám peniaze nevráti, aby Vám poskytli identifikačné údaje vlastníka účtu.


Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem za rýchlu odpoveď. Mám však ďalšiu otázku. Mám stiahnuť uznania dlhu a obrátiť sa na nich, alebo ich pozvať, aby to podpísali a následne sa poradiť, ako postupovať ďalej? Je potrebné tento dokument ešte overiť? A môžem ho poskytnúť aj Vám? Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, skúste ísť za nimi osobne a predložte im to na podpis. Ak to nepodpíšu, pošlite im to mailom. A ak ani to nepodpíšu, potom podajte to trestné oznámenie, ak sa cítite podvedená. 


Trápi vás "Vymáhanie dlhov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhov (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať, keď mi kamarátka nevráti peniaze, ktoré mi dlhuje. Dohodli sme sa, že mi začne splácať dlh v septembri 2016, avšak nič sa nedeje. Tak som sa obrátila na jej priateľa a on mi oznámil, že majú vypnuté mobily, pretože ona bola v tom čase tehotná a zároveň majú dlh aj v banke. Dohodli sme sa, že dlh bude splácať on, pričom splátky budú na účet chodiť vždy medzi 25. a 28. dňom v mesiaci. Za október a november mi poslal peniaze, v decembri však žiadne nedostal, pretože bol chorý. Niečo dal aj v januári, ale za január a február nedal nič. Napísal mi v januári, že čakajú na vyjadrenie sociálnej poisťovne o tom, či dostane jeho priateľka materskú, a že v decembri a v januári žijú len z jeho výplaty. Požiadal ma, aby som počkala. No aj napriek tomu, že som mu začala častejšie písať, nereagoval. Tak som napísala jej cez Messenger a ona mi odpovedala, že ich nemám obťažovať a tvrdila, že ich mám dať na súd. Myslí si, že by som mala čakať rok a do toho by som už mala mať dlh splatený. Pravdepodobne vedia, že majú splatiť dlh do konca apríla, no zdá sa mi, že už v septembri vedeli, že ho nesplatia. Mohlo by ísť o podvod? Ako mám postupovať? Požičala som peniaze na dobré slovo, ale všetky správy mám v mobile. Potrebujem súrne poradiť, či ísť na políciu. Dlžná suma je 420 eur. Napokon, on ma zablokoval s odôvodnením, že ho otravujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhov

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste požičali peniaze na dobré slovo, potom ako prvé by som riešil na Vašom mieste doklad o pôžičke. Najlepšie by bolo uznanie dlhu. Stiahnut si ho môžete zo stránky www.uznanie-dlhu.sk.

Keď by Vám ho podpísali, vôbec by to netrvalo 1 rok ale len pár týždňov, navyše by museli zaplatiť aj trovy konania, teda by sa im dlh navyšoval.

Ak Vám uznanie dlhu nepodpíše, potom si vytiahnite všetky sms, maily, správy, z ktorých vyplýva, že ste im požičali. Môžete podať trestné oznámenie ak Vás podviedli a aj žalobu. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie dlhov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.