Máte
otázku?

Predžalobná výzva na zaplatenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Predžalobná výzva na zaplatenie

Dobrý deň. Poprosil by som o radu. Od nemenovanej firmy som dostal predžalobnú výzvu na zaplatenie škody, ktorú som nevedomky spôsobil autom ešte v novembri minulého roka. Firma ma o spôsobenej škode informovala až teraz, 15.3.2016, a to prostredníctvom svojho advokáta, ktorý mi poslal výzvu na zaplatenie s ultimátom do piatich dní (predtým ma o danej udalosti nik neinformoval). Škodová udalosť sa týka ohnutej parkovacej rampy. Moja otázka znie: Musím túto výzvu na zaplatenie škody a náklady advokáta zaplatiť? Alebo mám počkať, ako sa vyjadrí poisťovňa, kde mám PZP? Škodovú udalosť som 17.3.2016 nahlásil na poisťovni. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Predžalobná výzva na zaplatenie

Dobrý deň, 

ak ste skutočne spôsobili škodu, musí protistrana preukázať, že škoda naozaj vznikla, v akej výške a či ste ju spôsobili Vy. Pokiaľ ste škodu naozaj spôsobili, ste ochotný ju zaplatiť a máte PZP, bolo by vhodné reagovať na výzvu advokáta a zaslať mu vyjadrenie,v ktorom ho informujete, že ste poistnú udalosť nahlásili a čakáte na reakciu poisťovne.

Trápi vás "Predžalobná výzva na zaplatenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predžalobná výzva na zaplatenie (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Môj otec nečakane zomrel a ja som jeho prvorozená dcéra z prvého vzťahu. Po skončení vzťahu s mojou mamou môj otec nadviazal druhý vzťah, z ktorého má maloletého syna, súčasne má 16 rokov. Otcov majetok bol rozdelený na dve časti, čo znamená, že jedna polovica patrí mne a druhá jemu. Druhá strana, teda maloletý mladík ani jeho mama sa nepodielali na výdavkoch spojených s pohrebom či inými nákladmi súvisiacimi so zdedeným majetkom. Rada by som podala predžalobnú výzvu, keďže maloletý a jeho matka boli pri dedičskom konaní upovedomení, že mi majú uhradiť polovicu. Dodnes mi nič neuhradili. Ako môžem postupovať? Mám adresovať výzvu maloletému zastúpenému matkou? Ďakujem pekne za Vašu odpoveď vopred. S pozdravom, S.

Odpoveď: Predžalobná výzva na zaplatenie

(odpoveď odoslaná: 09.10.2023)

Dobrý deň, áno, uvažujete správne. Výzvu na úhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom treba poslať na adresu matky, ktorá je zákonným zástupcom maloletého.

Podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Vo vami zaslanej výzve je potrebné žiadať o úhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom, pričom musíte preukázať nielen ich úhradu /pokladničný doklad alebo príjmový pokladničný doklad/, ako aj druh pohrebných nákladov, všetko vo fotokópii. Uvádzame, že medzi pohrebné náklady nepatrí/ kvetinová výzdoba na pohrebe, lebo ide o dar pre poručiteľa.

V prípade, že k úhrade nedôjde, budete musieť podať žalobu na súd.

Uvádzame, že v zmysle zákona o soc. poistené máte nárok príspevok na úhrad pohrebných nákladov vo výške 79,67 €, o ktorom rozhoduje príslušný úrad práce podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu zomrelého. Nárok na príspevok však zaniká uplynutím jedného roka od pohrebu zomrelého.

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predžalobná výzva na zaplatenie (Občianske právo)

Dobrý deň, dostala som predžalobnú výzvu na zaplatenie 1 200 eur, ktorá je spôsobená tým, že motorové vozidlo, ktoré som predávala, začalo po predaji prejavovať známky určitých závad. Auto je z roku výroby 2006 a má najazdených 196 000 kilometrov. Predžalobná výzva požaduje, aby som uhradila sumu 1 200 eur do 7 dní, pretože súčasný vlastník auta si takto nacenil opravu. Odpovedala som príslušnému právnikovi, že chcem zaslať stanovisko odborného mechanika, ktoré plánujem použiť v ďalších krokoch. Nikto mi však nič neposlal. Musím zaplatiť sumu uvedenú vo výzve, aj keď nie som presvedčená, že auto bolo pri predaji poruchové?

Odpoveď: Predžalobná výzva na zaplatenie

(odpoveď odoslaná: 26.06.2023)

Dobrý deň,
postupovali ste správne, keď ste od kupujúceho vyžadovali aj stanovisko mechanika. Vy ako predávajúci zodpovedáte za vady, ktoré vec má v čase prevodu, aj keď by vyšli najavo neskôr. V prípade, že odmietnete zaplatiť kupujúcemu, tak jedinou jeho možnosťou bude podanie žaloby na súd, pričom v konaní bude musieť preukázať práve on, že vady existovali už v čase prevodu vlastníckeho práva. Na uvedené účely väčšinou slúži znalecký posudok. Preto ak sa domnievate, že vady neexistovali v čase prevodu, tak plnenie neuhrádzajte. 


Podotázka: Predžalobná výzva na zaplatenie (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, koľko u vás stojí zaslanie predzalobnej výzvy dlžníkovi, ktorý je súkromná osoba. Ide o dlh vo výške 250 eur, bez existencie písomnej zmluvy o pôžičke. Mám dôkazy o prevode sumy, v poznámke v bankingu je meno osoby, ktorej som peniaze požičiaval, a tiež termín splatnosti pôžičky. Mám aj konverzácie, kde mi daná osoba sľubuje rôzne termíny splácania. Chcel by som sa tiež opýtať, čo všetko je potrebné, alebo aký je postup pri zaslaní takejto výzvy? Ďakujem.

Odpoveď: Predžalobná výzva na zaplatenie

(odpoveď odoslaná: 03.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že pôžička už mala byť zaplatená a teda nastala jej splatnosť. Odporúčam dlžníkovi napísať doporučený list, v ktorom ho vyzvete, aby dlžnú sumu 250 € uhradil vo vami uvedenej náhradnej lehote s tým, že ak nedôjde k úhrade, vec odstúpite advokátovi na podanie žaloby na súd, čím mu vzniknú ďalšie náklady spojené so súdnym konaním a následným vymáhaním cestou súdneho exekútora.
V prípade, že k úhrade nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu aj s dokladmi, ktoré spomínate v otázke, aby sme vám pomohli.

 


Trápi vás "Predžalobná výzva na zaplatenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predžalobná výzva na zaplatenie (Občianske právo)

Dobrý deň, predal som byt a nový majiteľ ešte stále má nedoplatok za nejakú časť peňazí za byt. Ako by som mal postupovať?

Odpoveď: Predžalobná výzva na zaplatenie

(odpoveď odoslaná: 04.01.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že kupujúci neuhradil časť kúnej ceny.

V zmysle ust. § 517 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení.
(2) Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis."

Možnosťou z Vašej strany v zmysle uevdeného zák. ustanovenia je vyzvať písomne doporučeným listom kupujúceho, aby uhradil zostatok kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy a určiť mu primeranú lehotu. Ak na výzvu reagovať nebude a neuhradí zostatok kúpnej ceny, môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť písomne a kupujúci bude povinný Vám byt vrátiť. Druhou možnosťou je, aby ste podali žalobu na súd o zaplatenie konkrétnej sumy s príslušenstom /úroky/. Na trovy prípadného súdneho konania môžete kupujúceho upozorniť, ktoré môžu byť pomerne vysoké.

V prípade problémov resp. záujmu o vyporiadanie veci kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predžalobná výzva na zaplatenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.