Máte
otázku?

Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako mám vymáhať nezaplatenú faktúru, ak nemám podpísanú žiadnu zmluvu. Existujú nejaké možnosti, ako dostať svoje peniaze? Za rady vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?

Dobrý deň, aj keď vo svojom príspevku nekonkretizujete, z akého obchodného vzťahu pochádza vaša pohľadávka, len samotná existencia faktúry bez ďalších písomných dokladov ešte nemusí znamenať nevymáhateľnosť Vášho nároku. V obchodných vzťahoch je zaužívanou zvyklosťou a súčasne aj plnením povinností podľa daňových predpisov, zasielať svojmu obchodnému partnerovi tento daňový doklad, ktorý je vo svojej podstate výzvou na splnenie peňažného záväzku. Aj samotná faktúra je potom dôkazom o existencii Vašej pohľadávky a je teda spôsobilá privodiť vydanie súdneho rozhodnutie o priznaní Vášho nároku. Pred podaním súdnej žaloby o zaplatenie faktúry sa v mnohých prípadoch osvedčila predžalobná výzva vyhotovená advokátskou kanceláriou, ktorú na vymáhanie Vašej pohľadávky môžete splnomocniť.

Trápi vás "Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zákazník si vypýtal platbu vopred, ktorú sme uskutočnili. Napriek tomu, tovar nebol dodaný a namiesto toho nám sľúbil dobropis. Dobropis bol vystavený, avšak platbu neuskutočnil. Ľutujeme, že sme sa stali obeťou podvodníka. Po upozornení na to, že vymáhanie dlhu bude pre neho finančne náročné a že náklady bude musieť znášať, sme zistili, že čiastka, ktorú nám dlhuje, je iba 30,70 EUR. Napriek tejto situácii sme mali pocit, že sa v duchu usmieva. Pri kontrole v našej databáze sme zaznamenali, že nevykazuje žiadne tržby. Radi by sme od vás dostali radu ako ďalej postupovať. Vopred vám ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2021)

Dobrý deň,

pri vymáhaní by ste mali postupovať, tak že najskôr sa obrátite na Vášho dlžníka s písomnou upomienkou, v ktorej spomeniete faktúru, dobropis, a uvediete v akej výške je dlh. Ak dlžník na upomienku reagovať nebude, podajte návrh na vydanie platobného rozkazu. Okrem istiny (v sume dlžnej sumy) máte nárok na úroky z omeškania. Každým dňom tieto úroky z omeškania narastajú, preto skutočný dlh môže byť oveľa vyšší než je istina. Ak budete disponovať právoplatným platobným rozkazom, a v súdom určenej lehote nedôjde k splneniu dlhu zo strany dlžníka, Vášho nároku sa môžete domáhať potom exekučnou cestou.

Toto jeho konanie nebude trestným činom, lebo škoda je menšia ako 266 eur. Urobte ešte jednu vec, skúste pohľadať na internete, či niekto nemá podobné skúsenosti ako Vy. Ak áno a celková škoda bude vyššia ako 266 eur, tak to spoločne môžete podať na trestné stíhanie. Veľa podvodníkov robí podvody u viacerých ľudí za nižšie sumy, aby to jednotlivo nebol trestný čin. Preto je potrebné sa spojiť. A riešiť to hromadne. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru? (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem Vám za Vašu odpoveď. Som si vedomá svojho dlhu a mám záujem ho vysporiadať. Avšak neviem zistiť výšku dlžnej sumy, pretože mi neboli poslané žiadne doklady, ktoré by ju podrobne špecifikovali. Došla mi iba opätovná predžalobná výzva. Predtým ma nikto nekontaktoval, ani veriteľ ani vymáhacia spoločnosť; okamžite mi bola zaslaná opätovná predžalobná výzva. Nikdy som sa do tejto situácie nedostala a nikto ode mňa nikdy nič nevymáhal. Keď som sa telefonicky obrátila na vymáhaciu spoločnosť, povedali mi, že veriteľ má k dispozícii podklady týkajúce sa vymáhanej sumy k nahliadnutiu, avšak potrebovala by som k nim ísť osobne, pričom sú vzdialení 200 km od môjho bydliska. Moje požiadavky spočívajú v tom, aby boli položky v pohľadávke presne špecifikované. Keďže keby som pohľadávku uhradila teraz, nevedela by som určiť, za čo som zaplatila, a v budúcnosti by mohol nastať problém s dvojitým vymáhaním už vysporiadanej sumy. Rada by som vedela, či predžalobná výzva musí nutne obsahovať podrobné preukázanie vymáhanej sumy, napríklad faktúrou, alebo iným dôveryhodným dokladom. V mojom prípade toto nebolo dodržané. Prosím o odpoveď, keďže mi už len zostáva sedemdňová lehota na úhradu pohľadávky a neviem, či mám požadovať príslušný doklad k vymáhanej sume, alebo ju uhradiť. Ďakujem vám. Zuzana.

Odpoveď: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň,

advokátsku kanceláriu kontaktujte písomne prípadne emailom s tým, aby Vám písomne oznámili a predložili doklady ohľadom predmetnej pohľadávky - kto je veriteľom, jej splatnosť, ako aj o oznáme ie z čoho pozostáva /istina, úroky a pod./, nakoľko z ich výzvy neviete nič identifikovať a samotnej AK nič nedlhujete.

Nekomunikujte s nimi telefonicky.

Nie je podstatné to, či viete o aký dlh sa jedná, keďže táto skutočnosť resp. okolnosť z listu AK nijako nevyplýva - je tam uvedená len dlžná suma.

Vy do dokladov a podkladov AK nevidíte. Musíte trvať na svojom a žiadať špecifikáciu ako sme uviedli v predchádzajúcej odpovedi/istina, úroky poplatky, veriteľ, splatnosť, ako aj na tom, aby Vám predložili písomné splnomocnenie na zastupovanie veriteľa.

Bez dokladov a podkladov nič neuhradzujte a to ani čiastočne, dlh môže byť premlčaný.

V otázke neuvádzate nič o dlhu, kedy vznikol - možnosť vznesenia námietky premlčania, kto je veriteľom. Tieto veci je potrebné uvádzať vždy v otázke, nakoľko sú podstatné pre odpoveď k Vašej otázke a otázok máme veľmi veľa. Konkrétne táto Vaša otázka má číslo 50035.

 


Podotázka: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, advokátska kancelária mi na základe opakovanej predžalobnej výzvy vymáha dlžnú platbu, na ktorú mi spoločnosť, ktorú zastupuje, neposlala žiadny doklad ani požiadavku na uhradenie dlžnej čiastky. Skrátka, dostala som od advokátskej kancelárie poštou opakovanú predžalobnú výzvu, ktorá neobsahovala žiadny daňový doklad o pohľadávke. V nej nebol uvedený ani dôvod dlhu ani konkrétna suma. Môže advokátska kancelária vymáhať pohľadávky len uvedením dlžnej čiastky bez akéhokoľvek dokladu, na základe ktorého by sa dalo zistiť, prečo by mal byť dlh zaplatený? Je normálne, že advokátska kancelária poslala hneď opakovanú predžalobnú výzvu, keď ma predtým nikto nekontaktoval písomne ani telefonicky ohľadom pohľadávky? Ďakujem vopred za odpoveď. Zuzana.

Odpoveď: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?

(odpoveď odoslaná: 27.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Ak si nie ste vedomá žiadneho dlhu, ktorý by z Vašej strany nebol uhradený a AK Vás kontaktovala písomne k úhrade nejakej sumy bez uvedenia dôvodu, bez uvedenia veriteľa, odporúčame odpísať AK, že nemáte vedomosť o tom, že by ste dlhovali nimi uvedenú sumu veriteľovi, ktorého ani neuviedli. Ak sú toho názoru, že Vy ste dlžníkom, požiadajte ich, aby Vám predložili všetky doklady k tomu, ktoré preukazujú, že Vy ste dlžníkom.
Pokiaľ nikomu nedlhujete, neuhradzujte žiadnu sumu ani čiastočne len na tom základe, že Vám bola doručená výzvy z AK.
V prípade problémov nás kontaktujte prípadne uveďte otázku do podotázok. 


Trápi vás "Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môj priateľ pracuje vo stavebnej firme. Jeden zákazník mu odmieta vyplatiť zvyšok sumy, ktorá predstavuje asi 1000 eur, údajne pre nekvalitnú prácu. Má s týmto zákazníkom podpísanú riadnu zmluvu, avšak zákazník odmietol podpísať preberací protokol a opravu. Ako by mal ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň, ak si Váš priateľ splnil všetky povinnosti, ktoré mu vyplývali zo zmluvy, svoj nárok je oprávnený uplatniť na súde. Prevziať dielo resp. poskytnúť inú formu súčinnosti, na ktorú sa objednávateľ v zmluva zaviazal, je povinný splniť. Taktiež aj imanentnú povinnosť zaplatiť zhotoviteľovi za výsledok pracovnej činnosti. Pri vymáhaní obdobných nárokov sa v praktickom živote často osvedčila predžalobná výzva na splnenie peňažného záväzku vyhotovená advokátskou kanceláriou. Odporúčam Vám preto pred podaním žaloby tento postup a na vymáhanie nároku splnomocniť advokáta.


Podotázka: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer! Pred necelými piatimi rokmi som požičal peniaze kamarátovi. Túto transakciu mám overenú notárom v forme pôžičkovej zmluvy. Rád by som sa opýtal, či predstavuje problém, že zmluva je už takmer päť rokov stará. Má zmysel najať si advokáta? Za odpoveď Vám vopred ďakujem. S úctou

Odpoveď: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?

(odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň, pri zmluvách o pôžičke nie je rozhodujúce pre posúdenie premlčania pôžičky to, kedy bola zmluva podpísaná, ale dátum splatnosti Vašej pohľadávky. Trojročná premlčacia lehota začína plynúť odo dňa, kedy ste si mohli svoju pohľadávku prvýkrát uplatniť na súde. Týmto dňom je deň nasledujúci po splatnosti pôžičky. Napr. ak ste mali dohodnutú splatnosť pôžičky na 05.10.2016, tak premlčacia doba začala plynúť dňa 06.10.2016. Rovnako však je potrebné pri každom takomto prípade vopred posúdiť, či nie sú ďalšie riziká, ktoré by mohli spôsobiť neúspech v rámci vymáhania Vašej pohľadávky. Často veritelia nemajú žiadny listinný dôkaz o tom, že dlžníkovi pôžičku naozaj poskytli (napr. výpis z bankového účtu, príjmový pokladničný doklad...). V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru? (Vymáhanie pohľadávok)

Pracoval som ako živnostník so štyrmi pracovníkmi pre firmu od 23. 08. 2016 do 12. 09. 2016. Konateľ tejto firmy mi nezaplatil, hoci si sám urobil kalkuláciu. Pýtam sa, či je v práve, keď mi nedal zmluvu o diele, hoci som na konateľa naliehal, aby bola zmluva podpísaná. Čo mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?

(odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň, uzavrieť zmluvu o dielo v zmysle Obchodného zákonníka možno aj ústne. Avšak, ak aspoň jedna strana pri rokovaní o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme, zmluva vyžaduje pre platnosť písomnú formu. Z vášho konania je však možné usúdiť, že ste upustili od požiadavky uzavrieť zmluvu o dielo v písomnej forme, keďže ste práce nakoniec vykonali. V každom prípade máte nárok na zaplatenie odmeny za vykonané práce, a to buď z titulu zmluvy o dielo alebo z titulu bezdôvodného obohatenia. Ak Vám odmena nebude uhradená v lehote splatnosti, podajte súdnu žalobu. 


Trápi vás "Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám pohľadávku vo výške 627 € za účtovnícke služby, ktoré som poskytla účtovnej firme na živnosť. Služby som vykonala bez zmluvy, pretože ju mal pripraviť konateľ firmy a nepripravil. Práce som realizovala v marci a následne od mája 2015 do 19.6.2015. Faktúry za marec a máj mi boli zaplatené načas, ale za práce od 1.6.do 19.6.2015, s faktúrou splatnou 3.7.2015, mi dodnes nezaplatili. Bohužiaľ, vzhľadom na to, že majitelia, konateľ a jeho manželka (oboje okolo 70 rokov), ma neustále slovne kritizovali za veci nesúvisiace s kvalitou mojej práce, rozhodla som sa ukončiť spoluprácu. Hoci som bola s prácou veľmi spokojná a nemala som dôvod odísť, nútili ma sa rozhodnúť takto. Neviem, ako by som mala po právnej stránke chápať, že moju 3-týždňovú prácu mi ešte nezaplatili. Mám nárok na tieto peniaze, hoci som ich možno náhlym odchodom poškodila? Neprotestovali a nevyjadrili sa. Poslala som im upomienku, následne som poslala druhú upomienku doporučenou poštou s termínom splatnosti do nasledujúcej jutajšej doby. Ak mi 22.7.2015 peniaze nepošlú, mám ešte v ten istý deň poslať ďalšiu upomienku? Mám voľakedy prerušiť tento postup tým, že túto pohľadávku odstúpim advokátskej kancelárii na vymáhanie? Mám šancu takúto pohľadávku vymôcť? Od 19.6.2015 som ich už neskontaktovala telefonicky ani osobne, pretože mi takýto kontakt pripadá nepríjemný. Mala by som im zavolať alebo ich navštíviť osobne? Vopred Vám ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň, pohľadáku je možné vymáhať, je však potrebné preukázať, akú ste mali dohodnutú odmenu a splatnosť odmeny. Tiež je dôležité vedieť preukázať, že ste tento čas odpracovali. 

Upomienku stačí poslať jednu, nemusíte ich posielať niekoľko. Ak nereagujú, potom odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vymáhať nezaplatenú faktúru?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.