Máte
otázku?

Predaj auta a trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Predaj auta a trestné oznámenie

Dobrý deň, potreboval by som od vás radu. Predal som dodávku jednému pánovi, ktorý ju pokazil a teraz od mňa žiada vrátenie peňazí. Tieto peniaze však už nemám a on mi vyhrozuje trestným oznámením. Ani auto nemôžem odhlásiť, nakoľko majú malý technický preukaz. Prosím, mohli by ste mi poradiť, ako mám postupovať? Hrozí mi v súvislosti s týmto problémom nejaké nebezpečenstvo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predaj auta a trestné oznámenie

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Neuvádzate, aká bola povaha tohoto prevodu, inak povedané, či išlo o prevod čiste medzi fyzickými osobami, alebo išlo o prevod v rámci podnikateľskej činnosti, teda či bola kúpna zmluva uzavretá podľa Občianskeho, alebo podľa Obchodného zákonníka. Uvediem výklad k obom právnym úpravám. 

Úprava Obchodného zákonníka:

 

Podľa ustanovenia § 409 Obchodného zákonníka: Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

Podľa § 422 OBZ Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v § 420, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru. Povinnosť, ktorá vyplýva predávajúcemu z prevodu vlastníctva veci na iného podľa § 420 OBZ je najmä dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve, pričom ak zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa

Podľa § 424 OBZ 

§ 424 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

§ 425

(1) Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.

(2) Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v odseku 1, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

Kupujúci je na druhej strane povinný si tovar prezrieť, inak by musel preukázať, že danú vadu mala vec už v čase prevodu.

Inak povedané, predávajúci podľa Obchodného zákonníka zodpovedá za vady veci, ktoré daná vec mala v čase prevodu, a to aj vtedy ak sa vec prejaví neskôr. Kupujúci by si mal vec prezrieť pri kúpe danej veci, ak tak neučiní, spočíva dôkazné bremeno na ňom, teda on by musel preukázať, že daná vec mala vady už v čase predaja. Samozrejme za vadu by sa nemalo považovať to, ak porucha vznikne v dôsledku opotrebenia. Rovnako je potrebné prihliadnuť aj na to, že v kúpnej cene sa zohľadňuje aj stav a opotrebenie vozidla.

Úprava podľa Občianskeho zákonníka

Ak ste zmluvu neuzavreli podľa Obchodného zákonníka, ale podľa Občianskeho zákonníka, potom sa na Vás uplatnia ustanovenia § 596 až § 600 OZ.

§ 596 Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 598 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

§ 599

(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.

§ 600 Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Podľa Občianskeho zákonníka máte rovnako povinnosť kupujúceho na vady, ktoré sú Vám známe, upozorniť, čím sa zbavujete prípadnej zodpovednosti. Ak výjde najavo vada, na ktorú ste ho neupozornili, potom má kupujúci právo na zľavu z ceny, prípadne právo na odstúpenie od zmluvy (ak je vec v dôsledku vady neupotrebiteľná, prípadne ste ho ubezpečili, že má vlastnosti, ktoré si vymienil, ale to sa ukáže, ako nepravdivé.

Zhrnutie

Kupujúci musí svoj prípadný nárok na uplatnenie Vašej zodpovednosti za vady uplatniť najskôr u Vás. Musí Vám samozrejme preukázať, že ste ho na vady neupozornili a že ide skutočne o vadu a nie len o opotrebenie, prípadne o škodu, ktorú si spôsobil sám. Má samozrejme právo domáhať sa svojich práv aj na súde, kde však rovnako bude musieť svoje tvrdenia aj preukázať. Ak chce od zmluvy odstúpiť, musí byť naplnený zákonný dôvod. V takom prípade by ste mu museli vrátiť peniaze, ale on Vám zase auto.

Pokiaľ ide o trestnoprávnu rovinu, orgány činné v trestnom konaní by v takomto prípade skúmali, či boli naplnené skutkové znaky trestného činu podvodu, pričom na naplnenie skutkovej podstaty podvodu by ste už v čase prevodu museli vedieť, že má vec vadu, túto ste úmyselne zamlčali, aby ste sa na jeho úkor bezdôvodne obohatili, pričom muselo by sa jednať o obohatenie  vo výške viac ako 266 €.

Trápi vás "Predaj auta a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predaj auta a trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: ak predajca požaduje zálohu na auto na právne úkony spojené s prenosom vlastníctva a odhlásením auta, je možné potom vymáhať už uhradenú čiastku, ak nebola uzatvorená žiadna zmluva?

Odpoveď: Predaj auta a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 19.02.2021)

Dobrý deň,
áno, je možné vymáhať uhradenú zálohu, pričom predpokladáme, že  ident. údaje predávajúceho máte a že záloha bola uhradená na bankový účet.

Všeobecne neodporúčame, aby MV bolo kupované bez písomnej zmluvy, bez overenia stavu MV, či na ňom neviazne exekúcia, vrátane overenia stavu kilometrov a či MV vôbec existuje.


Odpoveď: Predaj auta a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 19.02.2021)

Dobrý deň,
áno, je možné vymáhať uhradenú zálohu, pričom predpokladáme, že  ident. údaje predávajúceho máte a že záloha bola uhradená na bankový účet.

Všeobecne neodporúčame, aby MV bolo kupované bez písomnej zmluvy, bez overenia stavu MV, či na ňom neviazne exekúcia, vrátane overenia stavu kilometrov a či MV vôbec existuje.


Odpoveď: Predaj auta a trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 19.02.2021)

Dobrý deň,
áno, je možné vymáhať uhradenú zálohu, pričom predpokladáme, že  ident. údaje predávajúceho máte a že záloha bola uhradená na bankový účet.

Všeobecne neodporúčame, aby MV bolo kupované bez písomnej zmluvy, bez overenia stavu MV, či na ňom neviazne exekúcia, vrátane overenia stavu kilometrov a či MV vôbec existuje.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj auta a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.