Máte
otázku?

Postup zamestnanca pri odchode do dôchdku

Pracujete a chystáte sa odísť do dôchodku? Neviete, ako postupovať? Prečítajte si náš článok.

 

Podľa aktuálnej právnej úpravy zákon vo všeobecnosti neobmedzuje trvanie pracovného pomeru hornou vekovou hranicou. Výnimku tvoria len osobitné právne predpisy určitých povolaní. Ľudia sa často pýtajú, či ak splnia podmienky odchodu do dôchodku, či zaniká ich pracovný pomer automaticky. Odpoveď je, že nezaniká.

Zákonník práce pozná niekoľko dôvodov skončenia pracovného pomeru, a to dohodu, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe, ale aj uplynutie času, či smrť. Splnenie podmienok pre odchod do dôchodku, či samotný odchod do dôchodku však nie je dôvodom skončenia pracovného pomeru.

Zamestnanec – ktorý splnil podmienky pre odchod do dôchodku tak má na výber z dvoch možností. Buď môže aj ďalej pracovať ako dôchodca, alebo skončí pracovný pomer.

Zákon totiž nezakazuje, aby človek, ktorý splnil podmienky odchodu do dôchodku a poberá dôchodok, pracoval. Je to len na jeho slobodnom rozhodnutí, či skončí pracovný pomer, alebo nie, prípadne na dohode so zamestnávateľom.

Z hľadiska pracovného práva, pokiaľ sa dôchodca rozhodne skončiť pracovný pomer, môže tak urobiť výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu, alebo môže navrhnúť zamestnávateľovi skončenie pracovného pomeru dohodou. Zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď len preto, že splnil podmienky odchodu do dôchodku, alebo preto, že poberá dôchodok. Takýto výpovedný dôvod Zákonník práce nepozná.

Preto je len na rozhodnutí zamestnanca, či chce kvôli dôchodku skončiť pracovný pomer, alebo nie.

Ak sa zamestnanec rozhodne skončiť výpoveďou, nemusí ju odôvodňovať, avšak môže tam napísať ako dôvod, že splnil podmienky odchodu do dôchodku, a preto odchádza. Je to dôležité najmä z hľadiska nároku na tzv. odchodné. Pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby. Ak chce skončiť skôr, potom môže navrhnúť zamestnávateľovi skončenie pracovného pomeru dohodou. Ak zamestnávateľ bude súhlasiť môže skončiť k dohodnutému dňu, teda aj skôr, ako uplynie výpovedná doba.

Zamestnanec nemá automaticky nárok na odstupné, pretože podľa zákona má nárok na odstupné, len ak sa pracovný pomer končí výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou v 3 prípadoch (1. zrušenie zamestnávateľa, 2. nadbytočnosť, 3. zdravotné dôvody). Okrem týchto dôvodov má nárok na odstupné vtedy, ak sa na tom so zamestnávateľom dohodne. Je to teda na nejakej dobrej vôli zamestnávateľa, či odstupné v prípade odchodu do dôchodku poskytne.

Zamestnanec má však jednoznačne nárok na odchodné podľa § 76a Zákonníka práce. Musí však splniť podmienky v zákone.

V prvom rade má na odchodné nárok len 1x, teda od jedného zamestnávateľa. Druhá podmienka je, že pracovný pomer skončí po vzniku nároku na dôchodok. Pozor, tu treba rozlišovať vznik nároku a žiadosť o poskytnutie dôchodku. Nárok vzniká zo zákona splnením podmienok.

Ak teda zamestnanec skončí pracovný pomer po vzniku nároku na dôchodok, mal by splniť ešte podmienku, že počas trvania pracovného pomeru požiada o poskytnutie dôchodku, alebo o jeho poskytnutie požiada do 10 pracovných dní od skončenia pracovného pomeru. Až za splnenia týchto podmienok je zamestnávateľ povinný vyplatiť odchodné najmenej vo výške jeho jedného priemerného mesačného zárobku. Odchodné sa vypláca pri skončení pracovného pomeru (ak sa jedná o predčasný starobný dôchodok) alebo do 10 dní od skončenia pracovného pomeru.

Preto je dôležité, aby zamestnávateľ aj vedel o tom, že zamestnanec končí, pretože ide do dôchodku a túto skutočnosť je potrebné preukázať.

Ak by zamestnávateľ nevyplatil odchodné, môže sa ho zamestnanec domáhať aj podaním žaloby na súd.

Postup by mal byť preto nasledovný:

  1. Vznikol nároku na dôchodok = Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.
  2. Rozhodnutie, či zamestnanec chce, ale nechce skončiť pracovný pomer
  3. Ak zamestnanec chce skončiť pracovný pomer musí sa rozhodnúť, či výpoveďou, alebo dohodou
  4. Pred skončením pracovného pomeru, alebo do 10 pracovných dní od jeho skončenia požiadať Sociálnu poisťovňu o poskytnutie starobného dôchodku
  5. Skončiť pracovný pomer a predložiť zamestnávateľovi doklady o tom, že ste požiadali o poskytnutie dôchodku
  6. Požiadať zamestnávateľa o vyplatenie odchodného

Tento článok sa venoval hlavne otázkam z pohľadu pracovného práva, nie práva sociálneho zabezpečenia. Pre podrobnosti ohľadom dôchodkového veku, výpočtu dôchodku a detailnejšieho postupu vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, si Vás dovoľujeme odkázať priamo na Sociálnu poisťovňu. Podrobné informácie o postupe a rôznych otázkach môžete nájsť na jej webovej stránke https://www.socpoist.sk/

Dôchodkový vek si môžete overiť aj na stránke Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/dochodkovy-vek/


Autor
JUDr. Milan Ficek, advokát


Najnovšie články:
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku