Máte
otázku?

Podávanie alkoholu mládeži

V tomto článku sa budeme venovať otázke toho, kedy je podávanie alkoholu mladistvým trestný čin. Právnu úpravu môžeme nájsť v pomerne stručnom ustanovení Trestného zákona, ktorý v § 175 upravuje trestný čin - Podávanie alkoholických nápojov mládeži.  Skutková podstata tohto trestného činu znie nasledovne:


Kto sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe mladšej ako osemnásť rokov alkoholické nápoje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

 

Určité konanie môže byť trestným činom, len ak sú splnené všetky znaky skutkovej podstaty uvedené v zákone, teda subjekt, objekt, subjektívna stránka a objektívna stránka.

 

Subjektom trestného činu je v tomto prípade ktorákoľvek trestne spôsobilá osoba, teda osoba, ktorá je v čase spáchania trestného činu príčetná a má aspoň 14 rokov. Subjektom trestne zodpovedným tak napr. nemusí byť len dospelá osoba, ale napr. aj 16 ročný kamarát, ktorý podá svojmu mladistvému kamarátovi vo väčšom množstve alkohol.

 

Ďalej musí byť splnený objekt trestné činu. Objektom je snaha štátu na ochrane zdravého psychického a fyzického vývinu detí a v neposlednom rade vlastne aj život a zdravie detí.

 

Subjektívna stránka tohto trestného činu spočíva v úmyselnom konaní. Teda páchateľ musí buď chcieť svojím konaním môže ohroziť záujem chránený zákonom (objekt trestného činu), alebo síce nechce, no vie, že môže tento záujem ohroziť a je s tým uzrozumený. Inak povedané nechce ohroziť, či poškodiť záujem spoločnosti, ale vie, že ho môže ohroziť a je mu to ľahostajné.

 

Napokon štvrtým a posledným znakom skutkovej podstaty je objektívna stránka. Tá spočíva v podaní alkoholických nápojov osobe mladšej ako 18 rokov, a to dvoma alternatívnymi spôsobmi, teda buď sústavne alebo vo väčšom množstve. Zákon ďalej bližšie nedefinuje, čo je sústavne a čo je vo väčšom množstve. Vykladá to judikatúra a komentovaná literatúra.

 

Aby bol splnený znak sústavnosti, musí sa alkoholický nápoj podávať po nejaké dlhšie časové obdobie, nestačí napr. jedno podanie a o sústavné podávanie  sa nejedná ani vtedy, ak je nepravidelné. Napríklad jednorázový prípitok menšieho množstva alkoholu na rodinnej oslave. Vždy sa záleží od okolností prípadu.

 

Znak sústavnosti je splnený napr. aj vtedy, ak sa alkohol podáva opakovane, no vždy inej osobe mladšej ako 18 rokov. V tomto prípade by sa už dalo uvažovať aj o hromadnom trestnom čine.

 

Čo sa týka druhého alternatívneho znaku „vo väčšom množstve“, tiež nie je definovaný zákonom, no prax vykladá tento pojem tak, že je dôležité nie len aký je objem alkoholu v nápoji a rovnako je dôležité aj to, ako zareaguje organizmus dieťaťa na toto podané množstvo. Ako trestný čin sa posudzuje napr. situácia kedy už dôjde k otrave alkoholom, bezvedomiu, či ťažkej opitosti alebo neschopnosti samostatnej chôdze.

 

Tento trestný čin vyžaduje hlavne aktívne konanie, teda konanie, kedy je páchateľom umožnené mladistvej osobe požívať alkoholické nápoje buď sústavne, alebo vo väčšom množstve.

 

Záverom si dovoľujem uviesť aj judikát týkajúci sa výkladu tejto problematiky:

 

R 11/1984: XI. Pri trestnom čine podľa § 218 TZ (teraz § 175 TZ) vykladali súdy znak „sústavnosti“ v tom zmysle, že ide o podávanie alkoholických nápojov po dlhšie časové obdobie, čo aj v menších dávkach, takže u týchto osôb vzniká nebezpečenstvo návyku na alkohol. K naplneniu pojmu „vo väčšej miere“ (teraz vo väčšom množstve) dochádza v prípadoch, kedy išlo o požitie týchto nápojov v takom množstve, že malo spravidla určité nepriaznivé účinky (napr. strata rovnováhy, zvracanie a pod.).
Autor článku:
JUDr. Milan Ficek, advokát

Podobné články z rovnakej oblasti práva:
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku