Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 24. 7. 2017

Otázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Dobrý deň, pri mojom nástupe do zamestnania mi nový zamestnávateľ predložil podpísať konkurenčnú doložku v znení. : 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že počas trvania prac.pomeru nebude vykonávať rovnakú ani obdobnú činnosť. 2. Zamestnanec sa zaväzuje, že po skončení pr. Pomeru nebude vykonávať rovnakú činnosť a to po dobu 12 mesiacov. 3. Zamestnanec sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody uhradí zamestnávateľovi zmluvnú pokutu 10000e. Chcel by som sa spýtať na pár. 83 pís. A ods. 4 ZP, musí to byt uvedené v tejto zmluve a ako postupovať alebo ako skončiť túto dohodu, pokiaľ zamestnávateľ nedodrží ZP. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Výkon inej zárobkovej činnosti upravuje ustanovenie § 83 a § 83a Zákonníka práce. Praxi sa tento inštitút nazýva konkurenčná doložka. Je potrebné rozlišovať medzi konkurenčnou doložkou počas pracovného pomeru a po jeho skončení. Ustanovenie § 83 ZP upravuje konkurenčnú doložku počas trvania pracovného pomeru. Podľa § 83 ZP:

(1) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.

(2) Zamestnávateľ môže udelený súhlas podľa odseku 1 z vážnych dôvodov písomne odvolať; v písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť tieto dôvody. Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom podľa prvej vety je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov.

(3) Súhlas zamestnávateľa podľa odseku 1 sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

Priamo zo zákona vyplýva pre zamestnanca zákaz vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má pre zamestnávateľa konkurenčný charakter, bez jeho písomného súhlasu.

Druhým typom konkurenčnej doložky je výkon inej zárobkovej činnosti, ktorá má konkurenčný charakter po skončení pracovného pomeru. Tento typ je upravený v § 83a ZP, podľa ktorého:

(1) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.

(3) Ak obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve je väčšie, ako to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa, môže súd záväzok zamestnanca podľa odseku 1 obmedziť alebo zrušiť.

(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa odseku 1. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak.

(5) Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok podľa odseku 1. Suma peňažnej náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady zamestnávateľa dohodnutej podľa odseku 4. Suma peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti. Zaplatením peňažnej náhrady záväzok zamestnanca podľa odseku 1 zanikne.

(6) Zamestnávateľ môže od záväzku podľa odseku 1 odstúpiť len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca; záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru.

(7) Zamestnanec môže záväzok podľa odseku 1 vypovedať, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti; záväzok zaniká dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

(8) Záväzok podľa odsekov 1, 4 a 5 musí byť súčasťou pracovnej zmluvy, inak je neplatný. Odstúpenie od dohody podľa odseku 6 a výpoveď podľa odseku 7 musia byť písomné, inak sú neplatné.

(9) V kolektívnej zmluve je možné vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, dobu trvania obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, minimálnu mieru primeranej peňažnej náhrady podľa odseku 4 a obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady podľa odseku 5.

Pokiaľ ide o prvý bod uvádzaný vo Vašej otázke, jeho znenie vyplýva priamo zo zákona a nie je v rozpore so Zákonníkom práce. Rovnako tak aj druhý bod vo Vašej otázke je v súlade so Zákonníkom práce, avšak je nevyhnutné brať do úvahy to, či ste ako zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru mali možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu. Ak takú možnosť nemáte, potom s Vami nemôže zamestnávateľ konkurenčnú doložku dohodnúť.

Pokiaľ ide o tretí bod, v prvom rade nejde o zmluvnú pokutu, pretože v zmluvná pokuta nie je v pracovnom práve dovolená. Môže sa však vykladať ako ako peňažná náhrada podľa odseku 5. Je však veľmi dôležité, že výšku peňažnej náhrady, ktorú je povinný zamestnávateľ zamestnancovi za toto obmedzenie vyplatiť, je upravené v odseku 4, na ktorý nadväzuje ods. 5 v ktorom je stanovená aj náhrada, ktorú by mohol v prípade porušenia žiadať zamestnávateľ od zamestnanca.

Ak ste sa v pracovnej zmluve nedohodli na odseku 4, potom by malo byť celé dojednanie tejto konkurenčnej doložky neplatné. Vyplýva to z § 83a ods. 8 ZP 

Záväzok podľa odsekov 1, 4 a 5 musí byť súčasťou pracovnej zmluvy, inak je neplatný. Odstúpenie od dohody podľa odseku 6 a výpoveď podľa odseku 7 musia byť písomné, inak sú neplatné.

Na presnejšie posúdenie by bolo nutné posúdiť celú pracovnú zmluvu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Po skončení pracovného pomeru som si začal podnikať v podobnom segmente ako môj predchádzajúci zamestnávateľ. Nemal so v zmluve žiadnu konkurenčnú doložku ani dohodnutú peňažnú náhradu. Potom ako sa môj zamestnávateľ dozvedel, že mu robím konkurenciu a do niekoľkých firiem som poslal prezentáciu s mojimi službami pri čom k žiadnemu obchodu nedošlo ani, tak mi poslal tento oficiálny mail. Môže to mať na mňa nejaký dopad ?

Text od bývalého zamestnávateľa :
Dávame Vám do pozornosti ustanovenie článku IX Pracovnej zmluvy zo dna
16. 08. 2017, podľa, ktorého ste povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, , ktoré ste sa dozvedeli pri výkone zamestnania v našej spoločnosti alebo v súvislosti s ním. Tiež ste sa zaviazali, že tieto informácie nebudete zneužívať vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb. Táto mlčanlivosť sa na Vás vzťahuje aj po skončení pracovného pomeru.
Podľa našich informácií svojim konaním poškodzujete záujmy našej spoločnosti dlhodobo, pričom k dnešnému dňu disponujeme dostatkom dôkazných prostriedkov, ktoré Vaše konanie preukazujú a v prípade potreby sme pripravení všetky tieto dôkazné prostriedky použiť na ochranu záujmov našej spoločnosti.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že po skončení pracovného pomeru ste začali vykonávať podnikateľskú činnosť v podobnom predmete podnikania, ako mal Váš bývalý zamestnávateľ. Uvádzate, že ste nemali v pracovnej zmluve dohodnuté obmedzenie vykonávania zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 83a/ Zákonníka práce, ktorý záväzok musí byť súčasťou pracovnej zmluvy a môže trvať maximálne jeden rok. Vaša prac. zmluva tento záväzok neobsahovala.

Tento záväzok voči bývalému zamestnávateľovi Vám nevznikol, musíte však dodržiavať ust. Obchodného zákonníka o ochrane obchodného tajomstva.

Dôležitou v tomto smere je Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/943 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií, ktorej ustanovenia boli transponované do nášho právneho poriadku, predovšetkým do ustanovení Obchod. zákonníka o ochrane obchodného tajomstva.
Definíciu obchodného tajomstva obsahuje ust. § 17 Obchodného zákonníka :
"Predmetom práv patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje."
Nevieme o aký predmet podnikania sa jednalo u zamestnávateľa, a aký je u Vás, ale zamestnávateľ  by sa mohol domáhať ochrany na súde v nadväznosti na ust. § 20 a § 53 Obchod. zákonníka.

Keďže email zamestnávateľa je veľmi všeobecný, odporúčame naň nereagovať písomne a poradiť sa osobne s advokátom zaoberajúcim sa obchodným právom s konkretizovaním Vami uvedeného problému, aby ste sa vyhli prípadným právnym následkom, ktoré by mohol zamestnávateľ ako majiteľ obchodného tajomstva požadovať (§ 53 Obchod. zákonníka).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom pracovnej zmluvy. V pracovnej zmluve mám bod 11. 1 kde sa po skončení pracovného pomeru po dobu 6 mesiacov nesmiem zamestnať v tom istom odbore, ak tento dodatok dodržím mám nárok na 50% priemerného zárobku ak nie naopak bývalý zamestnávateľ ma právo na 50% priemerného zárobku. Dňom 31.5.2019 mi konci pracovný pomer a zamestnávateľ mi chce dať podpísať výpoveď dohodou a zároveň, že sa vzdávam nároku na bod 11. 1. v zmluve. Taktiež mi povedal, že ak to nepodpíšem to pošle poštou a platí to. Je to prosím Vás pravda ? Nemôžem sa nejako brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 83a/ ZP platí, že "zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter."

Podľa § 83a/ ods. 6 ZP následne paltí, že "Zamestnávateľ môže od záväzku podľa odseku 1 odstúpiť len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca; záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru."

V otázke uvádzate, že Váš pracovný pomer končí 31.5.2019 a zamestnávateľ Vám predložil "výpoveď dohodou".

Poznamenávame, že ZP pojem výpoveď dohodou nepozná, a ďalej uvádzate, že  v predmetnom listine navrhol zrušenie konkurenčnej doložky podľa prac. zmluvy.

Ak Vám zamestnávateľ predloží na podpis listinu "výpoveď dohodou" odporúčame Vám na tejto písomne uviesť, že s touto nesúhlasíte, t.j. nielen ju proti podpisu od zamestnávateľa prevziať, ale uviesť, že s ňou nesúhlasíte priamo na uvedenej listine.

Je pravdou, že zamestnávateľ môže od dojednania konkurenčnej doložky odstúpiť.  Keďže Vy s "výpoveďou dohodou" nebudete písomne súhlasiť, môže Vám odstúpenie poslať poštou, avšak musí tak učiniť do skončenia prac. pomeru. Ak by došlo k doručeniu odstúpenia od konkur. doložky po skončení prac. pomeru, je toto odstúpenie neplatné. Preto je lepšie prevziať "výpoveď dohodou", ale uviesť priamo na nej, že s jej obsahom nesúhlasíte. 

V prípade problémov, resp. po doručení "výpovede dohodou" nás kontaktujte za účelom posúdenia listín. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na platnosť konkurenčnej doložky, ktorú som pri mojom nástupe do zamestnania podpísala v znení.: Zamestnanec po dobu trvania pracovného pomeru a po dobu 2 rokov po ukončení pracovného pomeru nebude prevádzkovať podnikateľskú činnosť v oblasti, ktorú ma zamestnávateľ uvedenú v predmetoch podnikania. Chcela by som sa spýtať na pár. 83a ods. 1, kde sa píše iba o jednom roku trvania. Neznamená to, že takáto doložka na viac ako 1 rok je v rozpore s týmto paragrafom, a teda je neplatná? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2019)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 83a ods. 1 Zákonníka práce Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

Ak máte v zmluve dohodnuté dlhšie trvanie než dovoľuje zákon, je táto dohoda nad rámec jedného roka neplatná. Ak by ju chcel zamestnávateľ uplatňovať, mohli by ste sa brániť, že dohoda nad 1 rok nie je platná. Inak povedané, zákaz konkurencie platí vo Vašom prípade len počas trvania prac. pomeru a rok po jeho skončení. Okrem toho máte nárok na peňažnú náhradu vo výške 50 % priemerného mesačného zárobku za každý mesiac obmedzenia zárobkovej činnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň. Rad by som sa spýtal ako to je s konkurenčnou doložkou pri dohode o spolupráci medzi SRO a živnostníkom ? Chcel by som ako živnostník pracovať na časovo obmedzenom projekte pre SRO, a odberateľ chce do zmluvy o spolupráci zakomponovať obmedzenie konkurenčnej práce po skončení projektu. Má to nejaký legálny základ? Ďakujem.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.01.2019)

Dobrý deň, 
zrejme Vám bol predložený návrh zmluvy o obchodnom zastúpení podľa Obchodného zákonníka.

V zmysle ust. § 672a/ Obchodného zákonníka platí :
"(1) V zmluve možno písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu zastúpeného.
(2) V prípade pochybností môže súd konkurenčnú doložku, ktorá by obmedzovala obchodného zástupcu viac, ako vyžaduje potrebná miera ochrany zastúpeného, obmedziť alebo vyhlásiť za neplatnú."

Poznamenávame, ako vyplýva z cit. ustanovenia, že sa jedná o možnosť dojednania konkurenčného konania, nie je povinné predmetné dojednanie v zmluve.

Uvedené ustanovenie je pomerne jasné z hľadiska dojednania doby /dva roky/, kedy obchodný zástupca nesmie na určitom území  alebo voči určenému okruhu zákazníkov vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia.

V prípade pochybností môže súd konkurenčnú doložku obmedziť alebo vyhlásiť za neplatnú.

Na druhej strane takéto obmedzenie v každom jednotlivom prípade obchodného zastúpenia by bolo v rozpore s princípmi slobodne rozvíjať svoju činnosť  a s princípmi podnikania.

Odporúčame zmluvu konzultovať s advokátom. 

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, vo svojej pracovnej zmluve mám dojednanú konkurenčnú doložku v nasledujúcom znení: "Zamestnanec sa týmto zaväzuje, že v prípade skončenia pracovného pomeru u Zamestnávateľa nebude vyvíjať žiadnu priamu (pracovný pomer, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, podnikanie), či nepriamu činnosť pre konkurenciu Zamestnávateľa v rozsahu predmetu činnosti Zamestnávateľa a to po dobu 12 mesiacov po skončení pracovného pomeru. " Nič iné sa ohľadom konkurenčnej doložky v zmluve nie je dohodnuté. V záverečných ustanoveniach je už iba uvedené, že: "Skutočnosti neupravené v tejto Pracovnej zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce." Nakoľko mi takto formulovaná konkurenčná doložka pripadá dosť vágna, chcel by som vedieť, či mi v prípade jej porušenia vyplývajú nejaké reálne záväzky. Totižto podľa § 83a odsekov 4 a 5, ZP, sa zamestnávateľ a zamestnanec môžu dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade v prípade plnenia alebo porušenia záväzku z konkurenčnej doložky. V mojej pracovnej zmluve však nič takéto dojednané nie je. Z toho dôvodu usudzujem, že na základe § 83a, odsek 8, ZP, je táto konkurenčná doložka neplatná, a teda ju môžem ignorovať. Môžete mi prosím potvrdiť toto moje tvrdenie? Ďakujem.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň, z toho čo ste uviedli vo Vašej otázke je nutné uviesť, že Váš výklad Zákonníka práce nie je správny. Vzťahu k § 83a ods. 4 ZP si dovoľujeme uviesť, že tento odsek priamo zo zákona upravuje nárok na primeranú peňažnú náhradu vo výške 50 % priemerného mesačného zárobku. Až keby sa zmluvné strany chceli dohodnúť na vyššej náhrade, muselo by to byť vyslovene uvedené v pracovnej zmluve. Ak teda v pracovnej zmluve absentuje ustanovenie týkajúce sa výšky peňažnej náhrady nie je dojednanie konkurenčnej doložky z tohto dôvodu neplatné. Vo vzťahu k § 83a ods. 5 ZP si Vám dovoľujem uviesť, že toto ustanovenie vyžaduje, aby primeraná peňažná náhrada za porušenie konkurenčnej doložky bola uvedená priamo v pracovnej zmluve. Ak v zmluve nie je uvedené ustanovenie týkajúce sa výšky peňažnej náhrady pri porušení Vašich povinností, zamestnávateľ v prípade porušenia konkurenčnej doložky nemá nárok na primeranú peňažnú náhradu. Táto skutočnosť sa však žiadnym spôsobom nedotýka jeho prípadného nároku na náhradu škody. Z toho, čo ste nám odcitovali z pracovnej zmluvy vyplýva, že konkurenčná doložka je platne uzatvorená. Vy ako zamestnanec máte nárok na primeranú peňažnú náhradu v zákonnej výške (50 %), ale zamestnávateľ v prípade porušenia konkurenčnej doložky nemá nárok na peňažnú náhradu podľa ustanovenie § 83a ods. 5 ZP, nakoľko nie je dojednaná v zmluve.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ohľadom paragrafu 83 zákonníka práce. Ten hovorí o tom, že zamestnanec môže popri práci aj podnikať, ale nemal by zamestnávateľovi konkurovať čo sa týka predmetu činnosti. (Iba s písomným súhlasom od zamestnávateľa). Chcem sa opýtať ako sa konkurovanie/predmet činnosti presne mysli. Skúšal som hľadať aj na internete, ale aj tak som si nie istý. Stačí ak by som mal čo i len jeden predmet činnosti rovnaký ako zamestnávateľ, a už musím mať súhlas (jedna sa o konkurenciu)? (Aj, keď sa v reale vôbec nebude jednať o konkurenciu). Napríklad zamestnávateľ (a takisto aj ja) by mal predmet činnosti: "kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnosti " s tým, že zamestnávateľ by predával autosúčiastky a ja drogériu (alebo zeleninu), teda vôbec by som mu v reale nekonkuroval. Ďakujem.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej otázke. Text zákona hovorí o "predmete činnosti zamestnávateľa", pričom myslí sa tým predmet činnosti zapísaný v obchodnom registri. Zákonník práce obsahuje výkladové pravidlo, podľa ktorého výkon práv a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Aplikáciou na Váš prípad by bolo možné dospieť k záveru, že ak by zamestnávateľ striktne trval na tom, že nesmiete podnikať v predmete činnosti "kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi" mohlo by sa jednať o jeho konanie v rozpore s dobrými mravmi. Inak povedané príliš formalistické vykladanie zákona s cieľom zabrániť možnosti podnikať, aj keď by ste mu vôbec nekonkurovali. Podľa názorov odbornej verejnosti "Podľa platného právneho stavu nezáleží na tom, či iná zárobková činnosť zamestnanca, ktorú chce zamestnanec vykonávať, je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa alebo je obdobná predmetu činnosti zamestnávateľa. Podstatné je, že má konkurenčný charakter."

Osobne mám za to, že ak by ste predávali úplne iný druh tovaru, nejednalo by sa o konkurenciu, pretože reálne by ste zamestnávateľovi nekonkurovali, ak by ste predávali iný druh tovaru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk