Máte
otázku?

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Dobrý deň, pri mojom nástupe do zamestnania mi nový zamestnávateľ predložil na podpis konkurenčnú doložku v znení: 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že počas trvania pracovného pomeru nebude vykonávať rovnakú ani obdobnú činnosť. 2. Zamestnanec sa zaväzuje, že po skončení pracovného pomeru nebude vykonávať rovnakú činnosť a to po dobu 12 mesiacov. 3. Zamestnanec sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody uhradí zamestnávateľovi zmluvnú pokutu 10 000 eur. Chcel by som sa spýtať na paragraf 83 písomku A odsek 4 Zákonníka práce, musí to byť uvedené v tejto zmluve a ako postupovať alebo ako ukončiť túto dohodu, pokiaľ zamestnávateľ nedodrží Zákonník práce. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Výkon inej zárobkovej činnosti upravuje ustanovenie § 83 a § 83a Zákonníka práce. Praxi sa tento inštitút nazýva konkurenčná doložka. Je potrebné rozlišovať medzi konkurenčnou doložkou počas pracovného pomeru a po jeho skončení. Ustanovenie § 83 ZP upravuje konkurenčnú doložku počas trvania pracovného pomeru. Podľa § 83 ZP:

(1) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.

(2) Zamestnávateľ môže udelený súhlas podľa odseku 1 z vážnych dôvodov písomne odvolať; v písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť tieto dôvody. Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom podľa prvej vety je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov.

(3) Súhlas zamestnávateľa podľa odseku 1 sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

Priamo zo zákona vyplýva pre zamestnanca zákaz vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má pre zamestnávateľa konkurenčný charakter, bez jeho písomného súhlasu.

Druhým typom konkurenčnej doložky je výkon inej zárobkovej činnosti, ktorá má konkurenčný charakter po skončení pracovného pomeru. Tento typ je upravený v § 83a ZP, podľa ktorého:

(1) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.

(3) Ak obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve je väčšie, ako to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa, môže súd záväzok zamestnanca podľa odseku 1 obmedziť alebo zrušiť.

(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa odseku 1. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak.

(5) Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok podľa odseku 1. Suma peňažnej náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady zamestnávateľa dohodnutej podľa odseku 4. Suma peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti. Zaplatením peňažnej náhrady záväzok zamestnanca podľa odseku 1 zanikne.

(6) Zamestnávateľ môže od záväzku podľa odseku 1 odstúpiť len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca; záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru.

(7) Zamestnanec môže záväzok podľa odseku 1 vypovedať, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti; záväzok zaniká dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

(8) Záväzok podľa odsekov 1, 4 a 5 musí byť súčasťou pracovnej zmluvy, inak je neplatný. Odstúpenie od dohody podľa odseku 6 a výpoveď podľa odseku 7 musia byť písomné, inak sú neplatné.

(9) V kolektívnej zmluve je možné vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, dobu trvania obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, minimálnu mieru primeranej peňažnej náhrady podľa odseku 4 a obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady podľa odseku 5.

Pokiaľ ide o prvý bod uvádzaný vo Vašej otázke, jeho znenie vyplýva priamo zo zákona a nie je v rozpore so Zákonníkom práce. Rovnako tak aj druhý bod vo Vašej otázke je v súlade so Zákonníkom práce, avšak je nevyhnutné brať do úvahy to, či ste ako zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru mali možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu. Ak takú možnosť nemáte, potom s Vami nemôže zamestnávateľ konkurenčnú doložku dohodnúť.

Pokiaľ ide o tretí bod, v prvom rade nejde o zmluvnú pokutu, pretože v zmluvná pokuta nie je v pracovnom práve dovolená. Môže sa však vykladať ako ako peňažná náhrada podľa odseku 5. Je však veľmi dôležité, že výšku peňažnej náhrady, ktorú je povinný zamestnávateľ zamestnancovi za toto obmedzenie vyplatiť, je upravené v odseku 4, na ktorý nadväzuje ods. 5 v ktorom je stanovená aj náhrada, ktorú by mohol v prípade porušenia žiadať zamestnávateľ od zamestnanca.

Ak ste sa v pracovnej zmluve nedohodli na odseku 4, potom by malo byť celé dojednanie tejto konkurenčnej doložky neplatné. Vyplýva to z § 83a ods. 8 ZP 

Záväzok podľa odsekov 1, 4 a 5 musí byť súčasťou pracovnej zmluvy, inak je neplatný. Odstúpenie od dohody podľa odseku 6 a výpoveď podľa odseku 7 musia byť písomné, inak sú neplatné.

Na presnejšie posúdenie by bolo nutné posúdiť celú pracovnú zmluvu.

Trápi vás "Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môže zamestnávateľ odstúpiť od záväzku vyplácať minimálne 50 % mzdy po dobu 12 mesiacov, potom ako mu zamestnanec doručí výpoveď a zamestnanec je v tomto čase vo výpovednej lehote. Ďakujem, s pozdravom M.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 21.09.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplývam že ste podali výpoveď z pracovného pomeru a teraz plynie výpovedná doba. Uvádzame, že aj keď plynie výpovedná doba, zamestnávateľ môže odstúpiť od záväzku vyplácať vám 50 % priemerného mesačného zárobku za každý mesiac plnenia záväzku nevykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

Uvedené vyplýva z ust. § 83a/ ods. 6 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ môže od záväzku podľa odseku 1 odstúpiť len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca; záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, či v prípade, kedy upratovačka pracovala cez upratovací servis v bytovom dome, a po výpovedi tomuto servisu, uzavrela pracovnú zmluvu so správcom bytového domu, ide o zneužitie know-how servi. Upratovačka nemala informácie o cenách, postupoch získavania zákazníkov ani o ničom inom. V jej zmluve nie je žiaden článok, ktorý by zakazoval nadviazať takýto pracovný vzťah, avšak servis tvrdí, že jej sprostredkovaním práce na danom dome došlo k zneužitiu know-how. Je to pravda? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Martina

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb podľa paragrafu 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 - Obchodného zákonníka (som živnostník) so spoločnosťou s.r.o. V zmluve je uvedené, že po dobu 12 mesiacov po ukončení zmluvy nebudem pracovať pre konkurenciu, v opačnom prípade je stanovená zmluvná pokuta 7000 eur. Rád by som sa opýtal, či mi môžu v skutočnosti udeliť túto pokutu v prípade, ak by som prešiel k konkurencii. Ďakujem. E.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 02.03.2022)

Dobrý deň, ust. § 269 ods. 2 Obchod. zákonníka uvádza :
"Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá."

V otázke uvudzate, že zmluvu ste podpísali ako s.r.o. a v zmluve je dohodnutá konkurenčná doložka s tým, že po skončení zmluvy nesmiete vykonávať zrejem totožnú činnosť pre konkurenčnú spoločnosť v trvanéí 12 mesiacov, alebo musíte zaplatiť zml. pokutu 7000 €.

Z otázky predpokladáme, že Vaša zmluva nie je zmluvou o obchodnom zastúpení, keďže to v otázke neuvádzate, pri ktorej v zmysle ust. § 657 Obchod. zákonníka vyplýva, že "obchodný zástupca nesmie oznámiť údaje získané od zastúpeného pri svojej činnosti bez súhlasu zastúpeného iným osobám alebo ich využiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami zastúpeného. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvy o obchodnom zastúpení."

 

Uvedené ustanovenie je pomerne presné a teda ak by ste nastúpili do TPP k inej spoločnosti, nesmiete tejto spoločnosti ako zamesntávateľovi oznámiť údaje získané pri svojej terajšej činnsoti  alebo ich využiť pre seba. Nevieme v čom spočíva presne Vaša činnosť, ale dovolíme si predpokladať, že ide o činnosť, resp. jej rozsah formy a podmienky, ktoré nie sú také, že by obdobné resp. totožné neužívala aj iná firma s rovnakým predmetom činnosti. Musíme tiež uviesť, že ak teraz vykonávate činnosť ako s.r.o., nikto Vám nemôže zakázať zamestnať sa na TPP. Ohľadom zml. pokuyt pre oblasť obchodnoprávnych vzťahov platí ust. §  301 Obchod. zákonníka :

"Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl."

Ak by ste chceli ukončiť činnosť podľa zmluvy, je treba psotupovať podľa uzatvorenej zmluvy.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, vykonávam pre s.r.o. určitú činnosť, ktorá nesúvisí s činnosťou môjho zamestnávateľa. Ten sa však počas trvania nášho pracovného vzťahu rozhodol začať podnikať v tom istom segmente, v ktorom podnikám aj ja. Je potrebné, aby súhlasil s tým, že v tomto segmente podnikám, aj napriek tomu, že som v ňom pracoval skôr?

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
áno. Zákon je postavený tak, že akonáhle sa jedná o konkurenčné činnosti, musíte mať jeho súhlas, ak zotrváte v pracovnom pomere. Nie je pritom rozhodujúce kto začal skôr podnikať v predmetnej oblasti. Dá sa povedať, že Vás zákon postaví pred rozhodovanie, či zostať v pracovnom pomere so zamestnávateľom alebo podnikať ako s.r.o.


Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, potreboval by som objasniť niekoľko vecí ohľadom konkurenčnej doložky. Ďakujem, V.

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)Prepáčte, ale chcem Vám objasniť situáciu. Pracoval som ako SZČO pre firmu nazvyme ju C a tá pracovala pre firmu B, firma B pracuje pre firmu,  pre ktorú sme tvorili finálne produkty - firma A.
A teraz som prestúpil do inej firmy, ktorá pracuje pre jednú nemeckú firmu, ale tá nemecká firma tiež pracuje pre firmu A.
A preto sa chcem spýtať či sa na niečo také vzťahuje konkurenčná doložka?
Ďakujem.


Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 16.02.2021)

Dobrý deň,
ak ste práce vykonávali ako SZČO, potom sa na Váš právny vzťah mali použiť ust. Obchodného zákonníka.

Obchodný zákonník oblasť zákazu konkurencie osobitne nerieši pre jednotlivé zmluvné typy, ale zákaz konkurencie vyslovene rieši len pre zmluvu o obchodnom zastúpení podľa § 672a/ a nasl. Obchod. zákonníka. Zákaz konkurencie pritom musí byť dojednaný v písomnej forme.

T.j. pokiaľ vo Vami uzatvorenej zmluve otázka konkurenčej doložky nie je nijako upravená, Vy ako SZČO môžete pracovať pre kohokoľvek.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám doplňujúcu otázku k téme zákazu konkurencie. V pracovnej zmluve sú dohodnuté podmienky podľa § 83a Zákonníka práce v bodoch 4 a 5. Avšak v prípade zamestnanca zamestnávateľ požaduje nie 50% platu počas špecifickej doby trvania 6 mesiacov, ale plnú výšku platu počas tejto doby. Ako by sme sa mali postaviť k tomuto prípadu, keďže je v rozpore s maximálnou dohodnutou pokutou pre zamestnanca, ktorá by nemala presiahnuť výšku pokuty pre zamestnávateľa uvedenú v bode 4? Je možné celý tento bod 5 považovať za neplatný na základe tohto rozporu? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 30.11.2020)

Dobrý deň,
predmetné ustanovenie zmluvy by bolo z dôvodu rozporu so zákonom neplatné a sankcia, ktorú by musel zamestnanec zaplatiť zaplatiť by mohla byť od zamestnanca vymáhaná iba v sume podľa ustanovenia § 83a ods. 4 Zákonníka práce.


Trápi vás "Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže zamestnanec uplatniť nárok podľa § 83a/ ods. 4 ZP vo svojej pracovnej zmluve, alebo pri skončení pracovného pomeru dohodou, ak by dohoda obsahovala ustanovenie, že sa zamestnanec k dňu skončenia pracovného pomeru tohto nároku vzdáva. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 08.10.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 83a/ ods. 4 ZP platí :

"Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa odseku 1. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak."

Ako je Vám známe, predmetná dohoda o obmedzení zárob. činnosti zamestnanca, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, sa musí dohodnúť priamo v pracovnej zmluve.

Aby zamestnanec nebol viazaný predmetnou dohodou, muselo by dôjsť k písomnej dohode so zamestnávateľom, že predmetný záväzok zamestnanca, ako aj zamestnávateľa sa zrušuje (§ 54 ZP); t.j. nepostačuje to, že zamestnanec prehlási, že sa vzdáva svojho nároku podľa cit. ust. § 83a/ ods. 4 ZP. Táto dohoda o vzdaní sa nároku zamestnancom by bola neplatná v zmysle ust. § 574 ods. 2 Obč. zákonníka :

"Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná."


Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, v mojej pracovnej zmluve je bod o zákaze konkurencie, avšak v zmluve nemám dojednanú žiadnu náhradu, ktorú by mal platiť zamestnávateľ, ani náhradu, ktorú by som mal ja platiť zamestnávateľovi v prípade porušenia. Po prečítaní tu uverejnených príspevkov som zostal na pochybách, či je táto doložka vôbec platná. V odpovedi na prvotný príspevok uvádzate: "Ak ste sa v pracovnej zmluve nedohodli na odseku 4, malo by byť celé dojednanie tejto konkurenčnej doložky neplatné. Vyplýva to z § 83a odst. 8 ZP". Následne v odpovedi z 26.06.2018 uvádzate, že ak náhrady nie sú uvedené v pracovnej zmluve, náhrada pre zamestnanca je 50% a zamestnávateľ nemá nárok na náhradu, a že dohoda je platná. Preto teraz neviem, či je dohoda v takýchto prípadoch platná alebo nie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 31.08.2020)

Dobrý deň,
podľa zákona sa musí konkurenčná doložka dohodnúť priamo v pracovnej zmluve, inak je neplatná. Pokiaľ ide o náhrady, je tu rozdiel vo formulácii. Pri náhrade pre zamestnanca je to povinnosť zamestnávateľa platiť takú náhradu, pričom ak sa nedohodnú na vyššej náhrade, musí platiť 50 %. Pri náhrade za porušenie konkurenčnej doložky ide o možnosť dohodnúť sa na tejto v zmluve. Ak ste sa teda nedohodli na tom, že pre porušenie konkurenčnej doložky máte platiť náhradu, nemusíte ju platiť. Na druhej strane ak ste sa nedohodli na náhrade ze Vaše obmedzenie, zamestnávateľ Vám musí platiť minimálne tých 50 %.


Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi ex-zamestnávateľ dať pokutu za porušenie zmluvy? V zmluve bolo napísané, že nesmiem pracovať 48 mesiacov pre tretiu stranu. V opačnom prípade je pokuta 3000 eur. Má na to právo?

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 83a Zákonníka práce platí :
"Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru
(1) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.
(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.
(3) Ak obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve je väčšie, ako to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa, môže súd záväzok zamestnanca podľa odseku 1 obmedziť alebo zrušiť.
(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa odseku 1. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak.
(5) Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok podľa odseku 1. Suma peňažnej náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady zamestnávateľa dohodnutej podľa odseku 4. Suma peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti. Zaplatením peňažnej náhrady záväzok zamestnanca podľa odseku 1 zanikne.
(6) Zamestnávateľ môže od záväzku podľa odseku 1 odstúpiť len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca; záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru.
(7) Zamestnanec môže záväzok podľa odseku 1 vypovedať, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti; záväzok zaniká dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
(8) Záväzok podľa odsekov 1, 4 a 5 musí byť súčasťou pracovnej zmluvy, inak je neplatný. Odstúpenie od dohody podľa odseku 6 a výpoveď podľa odseku 7 musia byť písomné, inak sú neplatné.
(9) V kolektívnej zmluve je možné vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, dobu trvania obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, minimálnu mieru primeranej peňažnej náhrady podľa odseku 4 a obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady podľa odseku 5."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že obmedzenie vykonávania zamestnania s konkurenčným charakterom vo vzťahu k zamestnávateľovi musí byť dohodnuté v prac. zmluve a je možné maximálne na jeden kalendárny rok za podmienky, že zamestnanec počas trvania prac. pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu. Za nevykonávanie konkurenčného zamestnania má platiť zamestnávateľ zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa cit. ust. ZP.


Zmluvná pokuta v pracovnoprávnych vzťahoch nie je prípustná okrem výnimky uvedenej práve v cit. ust. § 83a/ ods. 5 ZP. Ak Vám nebola vyplatená náhrada podľa § 83a/ ods. 4 ZP, je treba zmluvu v tejto časti vypovedať v súlade s ust. § 83a/ ods. 7 ZP.

Pre presnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť prac. zmluvu a list od zamestnávateľa.


Trápi vás "Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, rád by som sa niečo opýtal. Po ukončení pracovného pomeru som začal podnikať v podobnom segmente ako môj bývalý zamestnávateľ. Nemal som v zmluve žiadnu konkurenčnú doložku ani dohodnutú peňažnú náhradu. Keď sa môj bývalý zamestnávateľ dozvedel, že mu robím konkurenciu a posielať prezentácie s mojimi službami do niekoľkých firiem (nikdy však nedošlo k žiadnemu obchodu), poslal mi tento oficiálny e-mail. Môže to mať na mňa nejaký dopad? Text od bývalého zamestnávateľa: Chcem vás upozorniť na ustanovenie článku IX pracovnej zmluvy z dňa 16. 08. 2017. Podľa tohto ustanovenia ste povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré ste sa dozvedeli pri výkone zamestnania v našej spoločnosti alebo v súvislosti s ním. Zároveň ste sa zaviazali, že tieto informácie nebudete zneužívať vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb. Táto mlčanlivosť sa na vás vzťahuje aj po ukončení pracovného pomeru. Podľa našich informácií svojim konaním dlhodobo poškodzujete záujmy našej spoločnosti. K dnešnému dni disponujeme dostatočným množstvom dôkazov, ktoré vaše konanie preukazujú, a v prípade potreby sme pripravení všetky tieto dôkazy použiť na ochranu záujmov našej spoločnosti.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 24.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že po skončení pracovného pomeru ste začali vykonávať podnikateľskú činnosť v podobnom predmete podnikania, ako mal Váš bývalý zamestnávateľ. Uvádzate, že ste nemali v pracovnej zmluve dohodnuté obmedzenie vykonávania zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 83a/ Zákonníka práce, ktorý záväzok musí byť súčasťou pracovnej zmluvy a môže trvať maximálne jeden rok. Vaša prac. zmluva tento záväzok neobsahovala.

Tento záväzok voči bývalému zamestnávateľovi Vám nevznikol, musíte však dodržiavať ust. Obchodného zákonníka o ochrane obchodného tajomstva.

Dôležitou v tomto smere je Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/943 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií, ktorej ustanovenia boli transponované do nášho právneho poriadku, predovšetkým do ustanovení Obchod. zákonníka o ochrane obchodného tajomstva.
Definíciu obchodného tajomstva obsahuje ust. § 17 Obchodného zákonníka :
"Predmetom práv patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje."
Nevieme o aký predmet podnikania sa jednalo u zamestnávateľa, a aký je u Vás, ale zamestnávateľ  by sa mohol domáhať ochrany na súde v nadväznosti na ust. § 20 a § 53 Obchod. zákonníka.

Keďže email zamestnávateľa je veľmi všeobecný, odporúčame naň nereagovať písomne a poradiť sa osobne s advokátom zaoberajúcim sa obchodným právom s konkretizovaním Vami uvedeného problému, aby ste sa vyhli prípadným právnym následkom, ktoré by mohol zamestnávateľ ako majiteľ obchodného tajomstva požadovať (§ 53 Obchod. zákonníka).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava