Máte
otázku?

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Dobrý deň, pri mojom nástupe do zamestnania mi nový zamestnávateľ predložil na podpis konkurenčnú doložku v znení: 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že počas trvania pracovného pomeru nebude vykonávať rovnakú ani obdobnú činnosť. 2. Zamestnanec sa zaväzuje, že po skončení pracovného pomeru nebude vykonávať rovnakú činnosť a to po dobu 12 mesiacov. 3. Zamestnanec sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody uhradí zamestnávateľovi zmluvnú pokutu 10 000 eur. Chcel by som sa spýtať na paragraf 83 písomku A odsek 4 Zákonníka práce, musí to byť uvedené v tejto zmluve a ako postupovať alebo ako ukončiť túto dohodu, pokiaľ zamestnávateľ nedodrží Zákonník práce. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Výkon inej zárobkovej činnosti upravuje ustanovenie § 83 a § 83a Zákonníka práce. Praxi sa tento inštitút nazýva konkurenčná doložka. Je potrebné rozlišovať medzi konkurenčnou doložkou počas pracovného pomeru a po jeho skončení. Ustanovenie § 83 ZP upravuje konkurenčnú doložku počas trvania pracovného pomeru. Podľa § 83 ZP:

(1) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.

(2) Zamestnávateľ môže udelený súhlas podľa odseku 1 z vážnych dôvodov písomne odvolať; v písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť tieto dôvody. Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom podľa prvej vety je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov.

(3) Súhlas zamestnávateľa podľa odseku 1 sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

Priamo zo zákona vyplýva pre zamestnanca zákaz vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má pre zamestnávateľa konkurenčný charakter, bez jeho písomného súhlasu.

Druhým typom konkurenčnej doložky je výkon inej zárobkovej činnosti, ktorá má konkurenčný charakter po skončení pracovného pomeru. Tento typ je upravený v § 83a ZP, podľa ktorého:

(1) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.

(3) Ak obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve je väčšie, ako to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa, môže súd záväzok zamestnanca podľa odseku 1 obmedziť alebo zrušiť.

(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa odseku 1. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak.

(5) Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok podľa odseku 1. Suma peňažnej náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady zamestnávateľa dohodnutej podľa odseku 4. Suma peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti. Zaplatením peňažnej náhrady záväzok zamestnanca podľa odseku 1 zanikne.

(6) Zamestnávateľ môže od záväzku podľa odseku 1 odstúpiť len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca; záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru.

(7) Zamestnanec môže záväzok podľa odseku 1 vypovedať, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti; záväzok zaniká dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

(8) Záväzok podľa odsekov 1, 4 a 5 musí byť súčasťou pracovnej zmluvy, inak je neplatný. Odstúpenie od dohody podľa odseku 6 a výpoveď podľa odseku 7 musia byť písomné, inak sú neplatné.

(9) V kolektívnej zmluve je možné vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, dobu trvania obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, minimálnu mieru primeranej peňažnej náhrady podľa odseku 4 a obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady podľa odseku 5.

Pokiaľ ide o prvý bod uvádzaný vo Vašej otázke, jeho znenie vyplýva priamo zo zákona a nie je v rozpore so Zákonníkom práce. Rovnako tak aj druhý bod vo Vašej otázke je v súlade so Zákonníkom práce, avšak je nevyhnutné brať do úvahy to, či ste ako zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru mali možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu. Ak takú možnosť nemáte, potom s Vami nemôže zamestnávateľ konkurenčnú doložku dohodnúť.

Pokiaľ ide o tretí bod, v prvom rade nejde o zmluvnú pokutu, pretože v zmluvná pokuta nie je v pracovnom práve dovolená. Môže sa však vykladať ako ako peňažná náhrada podľa odseku 5. Je však veľmi dôležité, že výšku peňažnej náhrady, ktorú je povinný zamestnávateľ zamestnancovi za toto obmedzenie vyplatiť, je upravené v odseku 4, na ktorý nadväzuje ods. 5 v ktorom je stanovená aj náhrada, ktorú by mohol v prípade porušenia žiadať zamestnávateľ od zamestnanca.

Ak ste sa v pracovnej zmluve nedohodli na odseku 4, potom by malo byť celé dojednanie tejto konkurenčnej doložky neplatné. Vyplýva to z § 83a ods. 8 ZP 

Záväzok podľa odsekov 1, 4 a 5 musí byť súčasťou pracovnej zmluvy, inak je neplatný. Odstúpenie od dohody podľa odseku 6 a výpoveď podľa odseku 7 musia byť písomné, inak sú neplatné.

Na presnejšie posúdenie by bolo nutné posúdiť celú pracovnú zmluvu.

Trápi vás "Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem na vysokej škole ako laborantka. Dostala som ponuku na čiastočný pracovný úväzok v technologicky zameranom podniku, kde by mohli využiť moje odborné znalosti práce s nebezpečnými chemickými látkami. Mám platný certifikát na svoje meno, a zamestnávateľ, ktorý má záujem o moje služby, je zdravotníckej sféry. V mojej súčasnej pracovnej zmluve nemám žiadne obmedzenia týkajúce sa využívania mojich odborných znalostí. Potrebujem súhlas svojho súčasného zamestnávateľa pre túto novú pozíciu? Ďakujem pekne za vašu odpoveď. S pozdravom, Zuzka.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 19.03.2024)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí ust. § 83 Zákonníka práce :

"Výkon inej zárobkovej činnosti

(1) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.

(2) Zamestnávateľ môže udelený súhlas podľa odseku 1 z vážnych dôvodov písomne odvolať; v písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť tieto dôvody. Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom podľa prvej vety je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov.

(3) Súhlas zamestnávateľa podľa odseku 1 sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti."  

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že v podstae vykonávať inú zárobkovú činnosť či už na základe živnostenského oprávnenia alebo pracovnej zmluvy u iného zamestnávateľa, môžete, avšak ak práca u iného zamestnávateĺa má konkurenčný charakter, môžete u iného zamestnávateľa pracovať len na základe predchádzajúceho súhlasu terajšieho zamestnávateľa v zmysle vyššie uvedneého zákonného ustanovenia.

Podstatné vo vašom prípade pre posúdenie konkurenčného charakteru je to, či u terajšieho zamestávateľa pracujete s nebezpečnými chcemickými látkami s akými by ste mali pracovať u nového zamestnávateľa. Ak je odpoveď tá, že terajšieho zamestnávateľa práca s týmito nebezpečnými chemickými látkami ako u prípadného nového zamestnávateľa nie je, potom súhlas terajšieho zamestnávateľa nie je potrebný Podstatné pre posúdenie celej veci je výpis z obchodného registra, resp. práca konkrétneho vášho zariadenia pracoviska podľa pracovnej zmluvy a výpis z obchod. registra u nového zamestnávateľa.  


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, zaujíma ma konkurenčná doložka v pracovnej zmluve. 1. V zmluve mám uvedené "...nárok na náhradu vzniknutej škody a nárok na zmluvnú pokutu vo výške...." spomínate, že pokuta sa v Zákonníku práce nenachádza. Je v tomto prípade formulácia v poriadku? Alebo nejakým spôsobom v rozpore a teda možno ju považovať za neplatnú? 2. Ak spomínaná náhrada škody prevyšuje prípadnú náhradu zo mzdy vo výške 50%, opäť ma zaujíma, či sa táto doložka považuje za neplatnú alebo platí? Ale aj napriek tomu akú výšku náhrady uviedol zamestnávateľ v zmluve (v prípade plnenia by sa však jednalo o sumu, ktorá neprevyšuje 50% zo mzdy)? 3. V zmluve mám uvedený iba odsek o náhrade (odsek 5), ale nie odsek 4, ktorý hovorí o tom, že mi musí zamestnávateľ platiť min. 50% zo mzdy. A teda, je táto konkurenčná doložka neplatná nakoľko nie sú uvedené oba odseky v zmluve? Lebo som našla, že odsek 1, 4 a 5 musí obsahovať zmluva inak je táto doložka neplatná. 4. V Zákonníku práce sa uvádza, že zamestnávateľ je povinný vyplatiť min. 50% zo mzdy k 15 dňu v mesiaci. Chápem to správne, ak napr. pracovný pomer končí v júni, zamestnávateľ mi je povinný poslať peniaze do 15 dňa v mesiaci august? A takto po sebe 4 idúce mesiace? Ak mám v zmluve uvedené nevykonávať prácu 4 mesiace. Alebo je to s vyplácaním inak? Ďakujem

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 18.02.2024)

Dobrý deň,

Vaša konkurenčná doložka by bola platná, ak by obsahovala podstatné náležitosti podľa § 83a ods. 8 ZP. 

Na platnosť Vašej doložky, by stačilo do Vašej pracovnej zmluvy doplniť odmenu za dodržiavanie konkurenčnej doložky podľa § 83a ods. 4 ZP. Zároveň odmena vo výške 50% zo mzdy je minimálna, to znamená, že môže byť aj vyššia.

Ak sa Váš pracovný pomer skončí v júni, tak mesiace júl, august, september, október sú mesiace, ktoré ste povinná plniť svoj záväzok a po skončení každého toho mesiaca, by Vám mala byť vyplatená odmena, ku dňu Vášho výplatného termínu. 

Podľa § 83 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter."

Podľa § 83 ods. 4 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa odseku 1. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak."

Podľa § 83 ods. 5 Zákonníka práce, "Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok podľa odseku 1. Suma peňažnej náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady zamestnávateľa dohodnutej podľa odseku 4. Suma peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti. Zaplatením peňažnej náhrady záväzok zamestnanca podľa odseku 1 zanikne."

Podľa § 83 ods. 8 Zákonníka práce, "Záväzok podľa odsekov 1, 4 a 5 musí byť súčasťou pracovnej zmluvy, inak je neplatný. Odstúpenie od dohody podľa odseku 6 a výpoveď podľa odseku 7 musia byť písomné, inak sú neplatné."

Pojmy, ako sú náhrada škody a zmluvná pokuta nie sú v tomto prípade na mieste a je možné, že buď Váš zamestnávateľ týmto myslel niečo iné (a nie konkurenčnú doložku) alebo si vyložil tento inštitút nesprávne. Nakoľko správne má byť uvedená peňažná náhrada.

Podľa § 83a Zákonníka práce, Vy máte niečo dodržiavať, za čo Vám patrí odmena a ak to nedodržíte alebo porušíte, tak zamestnávateľ má nárok na peňažnú náhradu. 


Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám uzatvorený pracovný pomer na čiastočný úväzok (0,4) a našla som si ďalšie zamestnanie na úväzok (0,6), ktoré má konkurenčný charakter. Počas pracovného pohovoru som nového zamestnávateľa informovala o existujúcom pracovnom pomere a uviedla som, že hľadám prácu len na čiastočný úväzok (0,6). Pracovná zmluva u nového zamestnávateľa obsahuje paragraf 83 Zákonníka práce o výkone inej zárobkovej činnosti, podľa ktorého zamestnanec môže vykonávať konkurenčnú zárobkovú činnosť len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa, a upozorňuje, že nerešpektovanie tejto požiadavky bude považované za porušenie pracovnej disciplíny. Potrebujem teda od nového zamestnávateľa získať písomný súhlas na pokračovanie v existujúcom pracovnom pomere na úväzok 0,4, keďže bol o tejto skutočnosti informovaný ešte pred vzniknutím pracovného pomeru? Ďakujem.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 06.01.2024)

Dobrý deň, je potrebné požiadať o súhlas pôvodného zamestnávateľa. 

Zamestnávateľa, u ktorého pracujete na 0,4 h. úväzok, požiadajte o pokračovanie v pracovnom pomere na pracovný úväzok 0,6. h.. Zamestnávateľa, u ktorého pracujete na pracovný úväzok 0,6 h, nemusíte žiadať o súhlas, nakoľko ten Vás prijal s vedomím o Vašom ďalšom pomere s konkurenčným charakterom. 

Ako zamestnanec musíte dodržiavať konkurenčnú doložku, ktorá vyplýva priamo zo zákona. Bez ohľadu na rozsah pracovného úväzku, má túto povinnosť každý zamestnanec. 

Ak nechcete čeliť upozorneniu za porušenie pracovnej disciplíny alebo výpovedi pre toto porušenie, tak požiadajte zamestnávateľa o písomný súhlas.

Podľa § 83 ods. 1 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.

Podľa § 83 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže udelený súhlas podľa odseku 1 z vážnych dôvodov písomne odvolať; v písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť tieto dôvody. Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom podľa prvej vety je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov."

Podľa § 83 ods. 3 Zákonníka práce, "Súhlas zamestnávateľa podľa odseku 1 sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti."


Trápi vás "Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môže zamestnávateľ odstúpiť od záväzku vyplácať minimálne 50 % mzdy po dobu 12 mesiacov, potom ako mu zamestnanec doručí výpoveď a zamestnanec je v tomto čase vo výpovednej lehote. Ďakujem, s pozdravom M.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 21.09.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplývam že ste podali výpoveď z pracovného pomeru a teraz plynie výpovedná doba. Uvádzame, že aj keď plynie výpovedná doba, zamestnávateľ môže odstúpiť od záväzku vyplácať vám 50 % priemerného mesačného zárobku za každý mesiac plnenia záväzku nevykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

Uvedené vyplýva z ust. § 83a/ ods. 6 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ môže od záväzku podľa odseku 1 odstúpiť len počas trvania pracovného pomeru zamestnanca; záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru."


Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, či v prípade, kedy upratovačka pracovala cez upratovací servis v bytovom dome, a po výpovedi tomuto servisu, uzavrela pracovnú zmluvu so správcom bytového domu, ide o zneužitie know-how servi. Upratovačka nemala informácie o cenách, postupoch získavania zákazníkov ani o ničom inom. V jej zmluve nie je žiaden článok, ktorý by zakazoval nadviazať takýto pracovný vzťah, avšak servis tvrdí, že jej sprostredkovaním práce na danom dome došlo k zneužitiu know-how. Je to pravda? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Martina

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb podľa paragrafu 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 - Obchodného zákonníka (som živnostník) so spoločnosťou s.r.o. V zmluve je uvedené, že po dobu 12 mesiacov po ukončení zmluvy nebudem pracovať pre konkurenciu, v opačnom prípade je stanovená zmluvná pokuta 7000 eur. Rád by som sa opýtal, či mi môžu v skutočnosti udeliť túto pokutu v prípade, ak by som prešiel k konkurencii. Ďakujem. E.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 02.03.2022)

Dobrý deň, ust. § 269 ods. 2 Obchod. zákonníka uvádza :
"Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá."

V otázke uvudzate, že zmluvu ste podpísali ako s.r.o. a v zmluve je dohodnutá konkurenčná doložka s tým, že po skončení zmluvy nesmiete vykonávať zrejem totožnú činnosť pre konkurenčnú spoločnosť v trvanéí 12 mesiacov, alebo musíte zaplatiť zml. pokutu 7000 €.

Z otázky predpokladáme, že Vaša zmluva nie je zmluvou o obchodnom zastúpení, keďže to v otázke neuvádzate, pri ktorej v zmysle ust. § 657 Obchod. zákonníka vyplýva, že "obchodný zástupca nesmie oznámiť údaje získané od zastúpeného pri svojej činnosti bez súhlasu zastúpeného iným osobám alebo ich využiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami zastúpeného. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvy o obchodnom zastúpení."

 

Uvedené ustanovenie je pomerne presné a teda ak by ste nastúpili do TPP k inej spoločnosti, nesmiete tejto spoločnosti ako zamesntávateľovi oznámiť údaje získané pri svojej terajšej činnsoti  alebo ich využiť pre seba. Nevieme v čom spočíva presne Vaša činnosť, ale dovolíme si predpokladať, že ide o činnosť, resp. jej rozsah formy a podmienky, ktoré nie sú také, že by obdobné resp. totožné neužívala aj iná firma s rovnakým predmetom činnosti. Musíme tiež uviesť, že ak teraz vykonávate činnosť ako s.r.o., nikto Vám nemôže zakázať zamestnať sa na TPP. Ohľadom zml. pokuyt pre oblasť obchodnoprávnych vzťahov platí ust. §  301 Obchod. zákonníka :

"Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl."

Ak by ste chceli ukončiť činnosť podľa zmluvy, je treba psotupovať podľa uzatvorenej zmluvy.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, vykonávam pre s.r.o. určitú činnosť, ktorá nesúvisí s činnosťou môjho zamestnávateľa. Ten sa však počas trvania nášho pracovného vzťahu rozhodol začať podnikať v tom istom segmente, v ktorom podnikám aj ja. Je potrebné, aby súhlasil s tým, že v tomto segmente podnikám, aj napriek tomu, že som v ňom pracoval skôr?

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
áno. Zákon je postavený tak, že akonáhle sa jedná o konkurenčné činnosti, musíte mať jeho súhlas, ak zotrváte v pracovnom pomere. Nie je pritom rozhodujúce kto začal skôr podnikať v predmetnej oblasti. Dá sa povedať, že Vás zákon postaví pred rozhodovanie, či zostať v pracovnom pomere so zamestnávateľom alebo podnikať ako s.r.o.


Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, potreboval by som objasniť niekoľko vecí ohľadom konkurenčnej doložky. Ďakujem, V.

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)Prepáčte, ale chcem Vám objasniť situáciu. Pracoval som ako SZČO pre firmu nazvyme ju C a tá pracovala pre firmu B, firma B pracuje pre firmu,  pre ktorú sme tvorili finálne produkty - firma A.
A teraz som prestúpil do inej firmy, ktorá pracuje pre jednú nemeckú firmu, ale tá nemecká firma tiež pracuje pre firmu A.
A preto sa chcem spýtať či sa na niečo také vzťahuje konkurenčná doložka?
Ďakujem.


Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 16.02.2021)

Dobrý deň,
ak ste práce vykonávali ako SZČO, potom sa na Váš právny vzťah mali použiť ust. Obchodného zákonníka.

Obchodný zákonník oblasť zákazu konkurencie osobitne nerieši pre jednotlivé zmluvné typy, ale zákaz konkurencie vyslovene rieši len pre zmluvu o obchodnom zastúpení podľa § 672a/ a nasl. Obchod. zákonníka. Zákaz konkurencie pritom musí byť dojednaný v písomnej forme.

T.j. pokiaľ vo Vami uzatvorenej zmluve otázka konkurenčej doložky nie je nijako upravená, Vy ako SZČO môžete pracovať pre kohokoľvek.


Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám doplňujúcu otázku k téme zákazu konkurencie. V pracovnej zmluve sú dohodnuté podmienky podľa § 83a Zákonníka práce v bodoch 4 a 5. Avšak v prípade zamestnanca zamestnávateľ požaduje nie 50% platu počas špecifickej doby trvania 6 mesiacov, ale plnú výšku platu počas tejto doby. Ako by sme sa mali postaviť k tomuto prípadu, keďže je v rozpore s maximálnou dohodnutou pokutou pre zamestnanca, ktorá by nemala presiahnuť výšku pokuty pre zamestnávateľa uvedenú v bode 4? Je možné celý tento bod 5 považovať za neplatný na základe tohto rozporu? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 30.11.2020)

Dobrý deň,
predmetné ustanovenie zmluvy by bolo z dôvodu rozporu so zákonom neplatné a sankcia, ktorú by musel zamestnanec zaplatiť zaplatiť by mohla byť od zamestnanca vymáhaná iba v sume podľa ustanovenia § 83a ods. 4 Zákonníka práce.


Trápi vás "Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže zamestnanec uplatniť nárok podľa § 83a/ ods. 4 ZP vo svojej pracovnej zmluve, alebo pri skončení pracovného pomeru dohodou, ak by dohoda obsahovala ustanovenie, že sa zamestnanec k dňu skončenia pracovného pomeru tohto nároku vzdáva. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 08.10.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 83a/ ods. 4 ZP platí :

"Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa odseku 1. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak."

Ako je Vám známe, predmetná dohoda o obmedzení zárob. činnosti zamestnanca, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, sa musí dohodnúť priamo v pracovnej zmluve.

Aby zamestnanec nebol viazaný predmetnou dohodou, muselo by dôjsť k písomnej dohode so zamestnávateľom, že predmetný záväzok zamestnanca, ako aj zamestnávateľa sa zrušuje (§ 54 ZP); t.j. nepostačuje to, že zamestnanec prehlási, že sa vzdáva svojho nároku podľa cit. ust. § 83a/ ods. 4 ZP. Táto dohoda o vzdaní sa nároku zamestnancom by bola neplatná v zmysle ust. § 574 ods. 2 Obč. zákonníka :

"Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.