Máte
otázku?

Otravuje ma bývalý priateľ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Otravuje ma bývalý priateľ

Dobrý deň! Môj bývalý partner ma takmer každý deň otravuje telefonickými hovormi. Spoločne máme dieťa, ktoré má 8 rokov. Keď ma zavolá, vždy dám telefón našej dcérke, aby sa s ňou porozprával. Ak má nejaké požiadavky, hovorím s ním aj ja. Zaujímajú ho každodenné otázky ako: "Kde si? S kým si? Kam ideš? Prečo ma neľúbiš? Nevrátiš sa ku mne? Mali by sme spolu lepší život," a podobne. V posledných dňoch však začal vyhrážať, že ma nahlási na sociálku, tvrde, že nie som s našou dcérou, a vymýšľa si, že je sama doma, aj keď taký prípad nikdy nenastal. V poslednej dobe mu zoberiem telefón len dva razy do dňa. Čo by som mala robiť, ak ma skutočne nahlási na sociálku s vymysleným dôvodom, aby ma prestal otravovať? Mimochodom, nie je môj manžel.

Odpoveď: Otravuje ma bývalý priateľ

Dobrý deň, ak by aj podal na základe vymyslených informácií na Vás akúkoľvek sťažnosť na úrade práce, soc. vecí a rodiny, príslušné úradníčky túto jeho sťažnosť prešetria. Nakoľko nezistia žiadne pochybenie z Vašej strany (podľa Vášho opisu) ďalej to nebudú žiadnym spôsobom riešiť. Vzhľadom na jeho neustále dobiedzanie by však z Vášho pohľadu stálo za to rozmyslieť si, či nechcete jeho telefonáty riešiť s príslušnými úradmi. Také časté telefonické obťažovanie totiž môže byť posúdené ako trestný čin, prípadne ako priestupok. Tým, že by bol orgánmi činnými v trestnom konaní preverený mohlo by to na neho zapôsobiť a mohol by Vám prestať tak často volať. Jeho konaním totiž vážne ovplyvňuje Váš súkromný život a jeho kvalitu. Vy nie ste povinná mu každý jeden telefonát zdvihnúť a hovoriť s ním, najmä ak Vás takýmto spôsobom obťažuje.

Trápi vás "Otravuje ma bývalý priateľ" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Otravuje ma bývalý priateľ (Rodinné právo)

Dobrý deň. Potreboval by som poradiť, ako postupovať v situácii, keď sme sa s partnerkou rozišli a máme spoločnú dcéru. Dcéra má 6 rokov a nastupuje do prvého ročníka tento september. Bývalá partnerka mi ju chce zveriť do starostlivosti a je ochotná podpísať príslušné dokumenty, aby to bolo oficiálne. Ona sa sama odsťahovala do zahraničia a spoločný majetok nemáme. Nevieš, ako mám postupovať na súde, keďže nemám dostatok finančných prostriedkov. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Otravuje ma bývalý priateľ

(odpoveď odoslaná: 25.08.2017)

Dobrý deň.

ďakujeme za položenie otázky a zasielame Vám nasledovné stanovisko:

Najlepšie vo Vašej situácii je uzavreite rodičovskej dohody medzi Vami a Vašou družkou. Aby táto dohoda bola vykonateľná, musí ju schváliť súd. 

 

Dohoda o úprave rodičovských práv a povinností

V súlade s ust. § 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine platí, že rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností.

 

Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.

 

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.

 

V tejto súvislosti si dovoľujeme podotknúť, že ak sa s bývalou partnerkou viete dohodnúť na výkone rodičovských práv a povinností, na styku s maloletou a na sume, ktorou bude Vaša bývala partnerka prispievať na maloletú, nie je výslovne nevyhnutné, aby takúto dohodu súd schválil.

 

Schválenie dohody o úprave rodičovských práv a povinností však dôrazne odporúčame, nakoľko Vám to v prípade neplnenia si povinností zo strany matky (najmä v prípade neplatenia výživného) dáva viac možností domáhať sa ich splnenia. Bez rozhodnutia súdu, bude táto dohoda nevykonateľná.

 

Dohoda by mala obsahovať najmä komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, styk s druhým rodičom a výživné.

 

Zároveň dopĺňame, že ak budete chcieť, aby súd Vašu dohodu schválil, musíte sa na obrátiť prostredníctvom návrhu na schválenie dohody o úprave rodičovských práv, teda nestačí na súd prísť len s dohodou. Tá bude tvoriť prílohu návrhu. K dohode sa bude vyjadrovať aj kolízny opatrovník (Úrad práce sodciálnych vecí a rodiny), ktorý bude dieťa v konaní zastupovať.

 

Záujem dieťaťa

Konanie o úprave práv a povinností k dieťaťu je konaním, ktoré môže začať aj bez návrhu. Z uvedeného vyplýva súd nemusí ešte dohodu rodičov schváliť, ak by bola v rozpore so záujmami dieťaťa.

 

V zmysle čl. 5 Zákona o rodine je záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

 

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

- úroveň starostlivosti o dieťa,

- bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

- ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

- okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

- ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

- podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

- názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

 

- podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

- využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

Súd dohodu nemusí schváliť napr. ani v tom prípade, ak by zistil, že Vaša partnerka bude mať v zahraničí vysoký príjem a v dohode by bolo uvedené, že bude prispievať na dieťa sumou napr. len 20 EUR.

 

V súlade s ust. § 62 ods. 2 Zákona o rodine platí, že obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Konanie vo veciach starostlivosti o maloletých

Na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je v súlade s ust. § 112 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.

 

Ak sa zákonným spôsobom zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť, môže súd v zmysle ust. § 112 ods. 2 CMP preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak to vyžaduje záujem maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd.

 

Ak sa to neprieči účelu konania, súd je v zmysle ust. § 116 CMP povinný informovať o prebiehajúcom konaní maloletého, ktorý je s prihliadnutím na rozumovú a vôľovú vyspelosť schopný pochopiť jeho význam, a objasniť mu dôsledky súdneho rozhodnutia vo veci.

 

V súlade s ust. § 117 CMP platí, že ak treba, aby za maloletého konal opatrovník, súd na návrh ustanoví za opatrovníka najmä blízku osobu maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého, ak s ustanovením súhlasí.

 

Inak ustanoví za opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).

 

Rozsudky o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a výžive maloletých a o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu možno podľa ust. § 121 CMP zmeniť alebo zrušiť aj bez návrhu, ak sa zmenia pomery.

 

Zároveň si dovoľujeme upozorniťna skutočnosť, že v zmysle ust. § 122 CMP ak vo veciach starostlivosti súdu o maloletých súd rozsudkom schválil dohodu rodičov, nie sú rodičia oprávnení podať voči výroku, ktorým bola dohoda schválená, odvolanie.

 

Oslobodenie od súdneho poplatku

V súlade s ust. § 4 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov platí, že od poplatku je oslobodený aj ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (ďalej len „Zákon o poskytovaní právnej pomoci“).

Konanie o úprave práv a povinností k maloletým deťom je teda oslobodené od súdnych poplatkov, preto sa nemusíte obávať, že by Vás súdne konanie niečo stálo (s výnimkou advokáta, ktorého si sami zvolíte).

Máte však aj možnosť využiť zastupovanie advokátom bezplatne a to po splnení podmienok na Centre právnej pomoci. 

Ust. § 6 ods. 1 Zákona o poskytovaní právnej pomoci stanovuje, že fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

 

Podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti podľa odseku 1 písm. a) a b) musí podľa ust. § 6 ods. 2 Zákona o pomoci osobám v materiálnej núdzi fyzická osoba spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci.

Preto Vám odporúčame navštíviť advokáta, prípadne Centrum právnej pomoci, ktorí Vám pomôžu pri zastupovaní v tomto súdnom konaní, prípadne pri príprave dohody s matkou maloletého dieťaťa. 

 

 

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Otravuje ma bývalý priateľ (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Môj priateľ študuje na vysokej škole a dostáva výživné od svojho otca. S priateľom očakávame narodenie bábätka a zaujímalo by ma, či jeho otec musí naďalej platiť výživné, alebo sa to zruší. Priateľ žije so svojou rodinou, nevlastní žiadne majetky a nepracuje, keďže sa venuje štúdiu. Ďakujem.

Odpoveď: Otravuje ma bývalý priateľ

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To znamená, že jedinou skutočnosťou, s ktorou zákon spája zánik vyživovacej povinnosti rodiča k svojmu dieťaťu je nadobudnutie takých schopností dieťaťa, ktoré mu umožnia vlastným úsilím získavať prostriedky na hradenie životných nákladov. Uvedenú schopnosť dieťa spravidla nemá počas štúdia na univerzite, keďže sa na výkon povolania ešte len pripravuje. Je potrebné poznamenať, že narodením dieťaťa vznikne aj Vášmu priateľovi zákonná vyživovacia povinnosť. Podľa § 62 ods. 3 zákona o rodine, každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.


Podotázka: Otravuje ma bývalý priateľ (Rodinné právo)

Dobrý deň. S priateľom žijem šesť rokov v spoločnej domácnosti. Na byt vzal hypotéku, ktorú aj ja splácam presnou polovicou, navyše platím nájom. Na hypotéke aj na liste vlastníctva je vedený iba on sám, ja mám iba výpisy z účtu o tom, koľko mu mesačne splácam a platím. Nie sú to malé sumy. Moja otázka znie: V prípade toho, že by priateľ zomrel ešte predtým, ako sa doplatí hypotéka, postačia mi výpisy z účtov k tomu, aby som si mohla od následných dedičov, teda jeho deti, vymôcť svoje peniaze späť? Priateľ má vysoký krvný tlak a súčasné obdobie nič negarantuje. Ďakujem.

Odpoveď: Otravuje ma bývalý priateľ

(odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ platíte hypotéku na byt a nájomné, hoci nejde o Váš byt a ani o Vašu hypotéku, potom sa podľa práva Váš priateľ bezdôvodne obohacuje. Bezdôvodne obohatenie sa premlčí za dva roky odo dňa kedy bolo vynaloženét. To znamená, že pokiaľ by sa priateľ pominul, potom by nastúpili v dedičskom konaní jeho deti a vtedy by mohol byť už Váš nárok premlčaný. Odporúčam Vám preto spísať s priateľom už teraz dohodu, v ktorej sa dohodnete na tom, ako Vám kompenzuje Vami vyplácané peniaze.

 

Ak má priateľ deti, Vy by ste po ňom nededili.


Trápi vás "Otravuje ma bývalý priateľ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otravuje ma bývalý priateľ (Rodinné právo)

Ďakujem veľmi pekne za promptnú odpoveď. Chcela by som sa opýtať, či môže žiadať náhradu, ktorú vynaložil do nehnuteľnosti, súdnou cestou? Aj napriek tomu, že som ho živila a financovala, nedokázal sa postarať o rodinu, mám exekúcie a na dceru neprispieva atď? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otravuje ma bývalý priateľ

(odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň,

áno, mohol by túto náhradu žiadať aj súdnou cestou, avšak musel by vedieť svoje investície preukázať. Okrem toho, do úvahy by prichádzalo aj tzv. započítanie, to znamená, že v prípade, ak by od Vás žiadal náhradu, môžete namietnuť a tvrdiť, že ste sa financovali jeho potreby a pod. 


Podotázka: Otravuje ma bývalý priateľ (Rodinné právo)

Dobrý deň, touto správou by som Vás rada požiadala o odpoveď na moju otázku. Žijem s priateľom 6 rokov v dome, ktorý je výlučne môj a na liste vlastníctva sa priateľ nikde neobjavuje. No, moj priateľ sa často opíja, psychicky ma deptá a nehľadí na môj finančný príspevok. Jediné, čo robi, je občas zaplatiť niečo alebo niečo kúpiť. Voči rodine je nezodpovedný, a to aj napriek tomu, že spolu máme dvojročné dieťa. Chcela by som vedieť, či ho môžem vyhodiť z domu a vymeniť zámky, aj keď do domu investoval niekoľko tisíc a pracoval na jeho údržbe. Hrozí mi, že aj on tu má svoju čiastku a keď to spravím, ublíži mi, zničí mi dom, auto a možno ešte niečo iné. Som zúfalá a prosím o poradenstvo. Ďakujem za pochopenie a promptnú odpoveď.

Odpoveď: Otravuje ma bývalý priateľ

(odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ je dom výlučne Váš, tak priateľ naň nemá žiaden nárok. Môže od Vás len požadovať náhradu za to, čo vynaložil do nehnuteľnosti. Ak sa obávate o svoje zdravie a majetok, bolo by vhodné podať trestné oznámenie. Ak by ste vec nechceli riešiť trestnoprávnou cestou, môžete podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Otravuje ma bývalý priateľ (Rodinné právo)

Dobrý deň. V sobotu 4. 2. 2017 policajti chytili môjho priateľa, ako jazdí bez vodičského preukazu. Nepôsobil žiadnu nehodu ani nič podobné. Priateľ má čistý register trestov, avšak už dvakrát bol predtým chytený za jazdu bez vodičského preukazu. V oboch prípadoch dostal pokutu a zákaz jazdy na 5 rokov. V sobotu v neskorších hodinách mi volal, že v pondelok (6. 2. 2017) alebo v utorok (7. 2. 2017) bude mať súd. Dnes je už utorok (7 .2. 2017) a nikto sa mi neozval. Volala som na množstvo čísel, či už do cely predbežného zadržania, na políciu alebo dokonca aj na súd, no nič som sa nedozvedela. Nevie nie nikto o ňom nič. Nikto mi nič nepovedal. Prosím, poraďte, čo mám robiť ďalej, ako sa o ňom môžem niečo dozvedieť? A ako dlho ho môžu držať v cely predbežného zadržania a nemali by mi dať nejaké informácie o ňom? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otravuje ma bývalý priateľ

(odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa držali Vášho priateľa, je to rozdiel, ako keby zadržali Vášho manžela, pretože ako priateľka nie ste niekde evidovaná a preto nemusia poskytnúť informácie o vašom priateľovi.

Jeho matka alebo iný blízky príbuzný sa môže požadovať informácie o svojom príbuznom, preto niekoho z nich požiadajt, aby túto informáciu zistili. Ak to nezistia cez telefón, potom osobne.


Trápi vás "Otravuje ma bývalý priateľ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otravuje ma bývalý priateľ (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, ako mám postupovať. Bývalý priateľ, s ktorým mám 18-mesačné dieťa, ma trápi. Keďže s ním nie som a on mi neplatí alimenty, musím pracovať, a preto sa s ním musím stretávať. Je na drogách. Neustále, keď mu dám dieťa pri našom stretnutí, ma napáda aj fyzicky aj psychicky. Dostávam od neho výhražné správy. Podávam na neho neustále trestné oznámenia, avšak vždy dostane len pokutu. Chcela by som sa opýtať, či mi naozaj musí vážne ublížiť, aby ho zavreli, alebo ako to funguje? Som už z toho na nervy, bojím sa mu dávať aj naše dieťa, no som v situácii, v ktorej nemám na výber. Ďakujem Vám za radu.

Odpoveď: Otravuje ma bývalý priateľ

(odpoveď odoslaná: 26.01.2017)

Dobrý deň, je samozrejmé, že týranie zo strany svojho bývalého priateľa nemusíte znášať. Nepoznám obsah Vašich trestných oznámení ani priebeh trestného konania, ale pri usvedčení páchateľa z tak závažného konania, mu nie je možné uložiť len nevysokú peňažnú sankciu. Pravdepodobne bol Váš priateľ postihnutý nie v trestnom konaní ale v priestupkovom. Odporúčam Vám preto vyhľadať právnu pomoc, najlepšie advokáta, prostredníctvom ktorého podáte kvalifikované trestné oznámenie pre trestné činy, ktorých sa svojim konaním voči Vám mohol dopustiť, pričom splnomocnený zástupca riadne prevezme Vaše zastupovanie aj v následnom trestnom konaní. Ak si ako poškodená nemôžete zástupcu z finančného hľadiska dovoliť, môžete pred policajtom alebo prokurátorom požiadať, aby Vám bol ustanovený za štátne prostriedky. Taktiež Vám odporúčam zvážiť súdne konanie, ktorým bude dieťa zverené do Vašej osobnej starostlivosti bez práva otca na stretávanie sa.


Podotázka: Otravuje ma bývalý priateľ (Rodinné právo)

Dobrý deň, rozíšli sme sa s priateľkou, s ktorou sme žili niekoľko mesiacov. Kúpila som si psa, no ona mi ho nechce vrátiť. Navyše, moje osobné údaje z občianskeho preukazu dáva cudzím osobám. Obvinila ma tiež, že som jej odobrala nejaké veci, hoci som ja nič také neurobila. Snažila som sa s ňou dohodnúť, no vyhráža sa mi fyzickou likvidáciou a nechce mi vrátiť psa.

Odpoveď: Otravuje ma bývalý priateľ

(odpoveď odoslaná: 19.12.2016)

Dobrý deň, ak ste si kúpili psa Vy, potom tento pes patrí Vám. Ak Vám ho nevráti dobrovoľne, potom ju môžete na súde zažalovať. Na súde ale potrebujete doklad, že ste tohto psa kúpili Vy, respektíve iný dôkaz o tom, že ste vlastníčkou psa (svedecká výpoveď).

Ak sa Vám vyhráža fyzickou likvidáciou a máte o tom dôkaz, podajte na ňu trestné oznámenie.


Podotázka: Otravuje ma bývalý priateľ (Rodinné právo)

Dobrý deň, s priateľkou sme žili 10 rokov spolu. Narodila sa nám dcéra, ktorá má teraz rok a pol. Keď mala 7 mesiacov, rozišli sme sa, pretože to prestalo fungovať. Dcéru mi bez problémov dávala aj na viac dní. Následne sme mali súd ohľadne starostlivosti a výživného. Ona uviedla, že máme dobrý vzťah, a tak rozsudok znel, že ju môžem bez obmedzení navštevovať a mať pri sebe. Už 4 mesiace mi však bráni v tom, aby som dcéru videl, chce dosiahnuť, aby na mňa zabudla. Ako by som mal postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Otravuje ma bývalý priateľ

(odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobrý deň, ak súd určil styk tzv. neobmedzene, tak sa takýto styk uskutočňuje na základe dohody oboch rodičov. V prípade, že Vám matka odmieta dcéru dať a robí všetko preto, aby znemožnila akýkoľvek kontakt s ňou, môžete sa styku s dcérou domáhať priamo na súde. Vo Vašom prípade bude potrebné súdom "na pevno" upraviť styk, aby takým súdnym rozhodnutím bola viazaná aj matka dieťaťa a v prípade, že by ani takéto súdne rozhodnutie neakceptovala, mohli by ste podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia. V prvom konaní (o úprave styku) bude súd skúmať, akým spôsobom prebiehal styk doteraz a z akého dôvodu Vám matka neumožňovala styk s dieťaťom. Ak súd zistí, že Vám matka bezdôvodne odopierala styk s dieťaťom upraví súdnym rozhodnutím Váš styk s dieťaťom v presne stanovených intervaloch (bežnou praxou je každý druhý víkend). Takéto súdne rozhodnutie bude musieť rešpektovať aj matka a zároveň sa s ním riadiť. Ak Vám bude i naďalej brániť v styku, budete môcť podať na súd návrh na výkon súdneho rozhodnutia.


Trápi vás "Otravuje ma bývalý priateľ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otravuje ma bývalý priateľ (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám trojročného syna. Jeho biologický otec súhlasí s tým, aby ho osvojil môj priateľ. Avšak nie sme manželia a svadbu plánujeme až o rok. Je možné podať návrh na súd, aby ho priateľ osvojil, alebo musíme byť manželia?

Odpoveď: Otravuje ma bývalý priateľ

(odpoveď odoslaná: 09.11.2016)

Dobrý deň, podľa § 100 ods. 1 zákona o rodine, osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Citovaný právny predpis teda jednoznačne uprednostňuje ako osvojiteľa manžela rodiča osvojovaného dieťaťa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Otravuje ma bývalý priateľ" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.