Osvojenie (adopcia) - zhrnutie

Cieľom začlenenia právneho inštitútu osvojenia do slovenského právneho poriadku bolo zabezpečiť maloletým deťom lepšie životné podmienky. V súlade s uvedeným je pri osvojení legitímnou a základnou požiadavkou najlepší záujem dieťaťa. Osvojenie totiž nemá zabezpečiť osvojiteľovi alebo osvojiteľom dieťa, ale má zabezpečiť dieťaťu adekvátnu starostlivosť, ktorej by sa mu bez osvojenia zrejme nemohlo dostať. Vychádzajúc z uvedeného má osvojenie zabezpečiť pre maloleté dieťa rodinu (aj keď len neúplnú – v prípade osvojenia maloletého dieťaťa osamelou osobu alebo pozostalým manželom). Z tohto dôvodu vznikajú osvojením medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaké rodinno-právne vzťahy, aké sú medzi rodičmi a deťmi. Rovnako tak sú osvojením založené rodinno-právne vzťahy medzi príbuznými osvojiteľa a osvojencom. Osvojené dieťa má rovnaké právne postavenie a práva ako vlastné (biologické) dieťa osvojiteľa. Preto nie je možné osvojené dieťa žiadnym spôsobom diskriminovať, či už vo vzťahu k biologickým deťom, alebo inak.

 

Orgánom oprávneným rozhodovať o osvojení je súd.

 

Podmienky osvojenia:

 

1/ osvojiteľom môže byť iba fyzická osoba

 

2/ osvojiteľ musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

3/ osvojiteľ musí spĺňať osobné predpoklady, ustanovené v ZR; sú to najmä:

            a/ zdravotné predpoklady

            b/ osobnostné predpoklady

            c/ morálne predpoklady

 

4/osvojiteľ  musí byť zapísaný do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí

 

5/ spôsob života osvojiteľa a spôsob života osôb, ktoré s ním žijú v domácnosti, musí zaručovať, že osvojenie bude v záujme osvojovaného maloletého dieťaťa

 

6/ medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel

 

7/ osvojiť možno len maloleté dieťa

 

8/ osvojenie musí byť v záujme maloletého dieťaťa

 

9/ maloleté dieťa môžu osvojiť nasledujúce skupiny osôb:

a/ manželia (iba manželia môžu osvojiť maloleté dieťa ako spoločné dieťa)

b/ jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov maloletého dieťaťa v manželstve

c/ pozostalý manžel po rodičovi maloletého dieťaťa alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa

d/ osamelá osoba (iba výnimočne)

 

10/ súhlas s osvojením je potrebný od nasledujúcich osôb:

   a/ súhlas rodiča maloletého dieťaťa, ak je osvojiteľom manžel tohto rodiča

           b/ súhlas rodičov maloletého dieťaťa, ak ZR neustanovuje inak

           c/ súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak ZR neustanovuje inak

           d/ v nasledujúcich prípadoch sa vyžaduje súhlas iba jedného z rodičov maloletého dieťaťa:

I/ ak jeden z rodičov zomrel

II/ ak jeden z rodičov nie je známy

III/ ak bol jeden z rodičov pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

IV/ ak bol jeden z rodičov pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností

V/ ak bola jednému z rodičov obmedzená spôsobilosť na právne úkony a preto nie je spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia (ak je tento rodič napriek obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia vyžaduje sa na osvojenie aj jeho súhlas)

 

            e/ v nasledujúcich prípadoch sa vyžaduje súhlas poručníka maloletého dieťaťa:

I/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli

II/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa nie sú známi

III/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností

IV/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

V/ ak obaja rodičia maloletého dieťaťa nie sú schopní posúdiť dôsledky osvojenia

 

            f/ súhlas maloletého osvojovaného dieťaťa, ak je schopné posúdiť dosah svojho osvojenia

 

11/ V prípade, že sa maloleté dieťaťa osvojuje do cudziny je potrebný tiež súhlas Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo orgánu štátnej správy určeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, t. j. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

 

12/ maloleté osvojované dieťa musí byť v tzv. predostojiteľskej starostlivosti budúcich osvojiteľov najmenej po dobu 9 mesiacov

 

13/ lekárske vyšetrenie, ktorým sa zisťuje, či zdravotný stav osvojenca a osvojiteľov nie je v rozpore s účelom osvojenia

 

Výnimky z niektorých podmienok osvojenia:

 

- Kedy osvojiteľ  nemusí byť zapísaný do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí?

Ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa. V tomto prípade si totiž konkrétna osoba osvojuje konkrétne dieťa.

 

- Kedy nie je potrebný súhlas zákonom stanovených osôb s osvojením?

 

Ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa bez súhlasu druhého manžela iba v prípade, že druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu s osvojením spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

 

Súhlas rodičov maloletého dieťaťa alebo súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa na osvojenie nie je potrebný, ak:

 

1/ tieto osoby počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka (prípad tzv. kvalifikovaného nezáujmu o dieťa)

2/ tieto osoba počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka (prípad tzv. absolútneho nezáujmu o dieťa)

3/ tieto osoby dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom (prípad, keď bol daný tzv. blanketový súhlas s osvojením dieťaťa)

 

(V tomto prípade dáva súhlas s osvojením ustanovený opatrovník.)

 

- Kedy nie je na osvojenie potrebný súhlas maloletého osvojovaného dieťaťa?

 

Súhlas maloletého osvojovaného dieťaťa s osvojením nie je potrebný, ak toto dieťa nie je schopné posúdiť dosah svojho osvojenia.

 

- Kedymaloleté osvojované dieťa nemusí byť v tzv. predostojiteľskej starostlivosti budúcich osvojiteľov po zákonom ustanovenú dobu minimálne 9 mesiacov?

 

Maloleté osvojované dieťa nemusí byť v tzv. predosvojiteľskej starostlivosti budúcich osvojiteľov po zákonom ustanovenú dobu minimálne 9 mesiacov ak bolo toto maloleté dieťa po zákonom ustanovenú dobu v starostlivosti:

1/ pestúna, ktorý má osvojované dieťa v pestúnskej starostlivosti,

2/ osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo

3/ poručníka osvojovaného dieťaťa.

 
Autor článku:
JUDr. Milan Ficek, advokát

Podobné články z rovnakej oblasti práva:
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku