POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Odškodné za vyšetrovaciu väzbu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Odškodné za vyšetrovaciu väzbu

Dobrý deň, Bol som nezákonne uväznený a držaný vo vyšetrovacej väzbe. Po piatich mesiacoch som bol súdom v plnom rozsahu oslobodený a prepustený na slobodu. Do väzby som bol uväznený za účelom, aby som sa vyhol súdnemu konaniu. Pred hlavným pojednávaním som na súd zaslal podnet na námietku, ktorú však sudkyňa neuznala. Po uväznení som bol po mesiaci prevezený do väzenskej nemocnice v Trenčíne a sudkyňa odložila pojednávanie až o tri mesiace. Odôvodnila to tým, že môj zdravotný stav mi nedovoľuje zúčastniť sa pojednávania, pričom môjmu podnetu na námietku nevenovala pozornosť, keď som bol na slobode. Moja otázka znie: Mám nárok na odškodné? Môj právnik mi povedal, že áno, ale nie za to, že som bol vo väzbe, len za nemajetkovú ujmu. Mohli by ste mi prosím objasniť, ako to je? S pozdravom.

Odpoveď: Odškodné za vyšetrovaciu väzbu

Dobrý deň,

Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe má ten, kto bol vzatý do väzby, ak

a) bolo proti nemu zastavené trestné stíhanie,

b) bol oslobodený spod obžaloby alebo

c) vec bola postúpená inému orgánu.

Vo veci náhrady škody, ktorá bola spôsobená orgánom verejnej moci, koná v mene štátu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak škoda vznikla v dôsledku rozhodnutia vydaného súdom (čo bolo vo Vašom prípade) alebo ak škoda bola spôsobená nesprávnym úradným postupom súdu.

Právo na náhradu škody si môžete uplatniť priamo na ministerstve.

Nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe, ako aj nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je potrebné vopred predbežne prerokovať na základe písomnej žiadosti poškodeného o predbežné prerokovanie nároku (ďalej len „žiadosť“) s príslušným orgánom podľa § 4 a 11.

Ak bola žiadosť podaná na nepríslušnom orgáne, je tento orgán povinný bezodkladne ju postúpiť príslušnému orgánu a upovedomiť o tom poškodeného. Účinky podania žiadosti zostávajú zachované.

(1) Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto náhradu škody žiada, ktorej veci sa týka, titul, z ktorého sa nároku na náhradu škody domáha, akým spôsobom škoda vznikla a čoho sa poškodený domáha. V žiadosti a pri uplatnení nároku na náhradu škody na súde je poškodený povinný uviesť požadovanú výšku náhrady škody a označiť orgán verejnej moci, ktorý mu škodu spôsobil.

(2) Príslušný orgán neprihliada na žiadosť, ak žiadosť nemá náležitosti podľa odseku 1 a poškodený na výzvu príslušného orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky žiadosti; tým nie je dotknuté právo poškodeného domáhať sa za splnenia podmienok podľa tohto zákona uspokojenia nároku alebo jeho časti na súde.

(3) Ak žiadosť už bola prerokovaná, príslušný orgán túto skutočnosť oznámi žiadateľovi s odôvodnením, že žiadosť už bola prerokovaná a na opakovanú žiadosť príslušný orgán ďalej neprihliada.

(4) Ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody alebo uspokojí iba jeho časť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti alebo ak príslušný orgán písomne oznámi poškodenému, že neuspokojí jeho nárok na náhradu škody, môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde. Pri uplatnení nároku na súde môže poškodený požadovať úhradu len v rozsahu nároku, ktorý bol predbežne prerokovaný, a z titulu, ktorý bol predbežne prerokovaný. Ak súd rozhodnutím o náhrade škody prizná poškodenému aj úrok z omeškania, lehota omeškania začína príslušnému orgánu plynúť najskôr dňom oznámenia, že neuspokojí nárok na náhradu škody, alebo uplynutím šesťmesačnej lehoty na predbežné prerokovania nároku, ak súd neurčí začiatok jej plynutia neskôr.

(5) Každý je povinný bezodplatne poskytnúť súčinnosť potrebnú pre predbežné prerokovanie návrhu príslušnému orgánu v lehote určenej príslušným orgánom.

 

Spôsob a rozsah náhrady škody

Uhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1a)

 

V prípade, ak iba samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch, ak nie je možné uspokojiť ju inak.

 

Výška nemajetkovej ujmy v peniazoch sa určuje s prihliadnutím najmä na

a) osobu poškodeného, jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje,

b) závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k nej došlo,

c) závažnosť následkov, ktoré vznikli poškodenému v súkromnom živote,

d) závažnosť následkov, ktoré vznikli poškodenému v spoločenskom uplatnení.

 

Výška náhrady nemajetkovej ujmy priznaná podľa odseku 2 nemôže byť vyššia ako výška náhrady poskytovaná osobám poškodeným násilnými trestnými činmi podľa osobitného predpisu.

Náhrada škody zahŕňa aj náhradu účelne vynaložených trov konania, ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom bolo vydané nezákonné rozhodnutie alebo rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutie o väzbe, zatknutí a inom pozbavení osobnej slobody alebo vykonané zadržanie a v konaní, v ktorom bolo rozhodnutie zrušené alebo bolo trestné stíhanie zastavené, alebo v ktorom bola vec postúpená inému orgánu.

Náhrada škody zahŕňa aj náhradu účelne vynaložených trov konania, ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom došlo k nesprávnemu úradnému postupu, ak tieto trovy konania priamo súviseli s nesprávnym úradným postupom.

Súčasťou trov konania sú aj trovy právneho zastúpenia, ktoré zahŕňajú účelne vynaložené hotové výdavky a odmenu za zastupovanie, ktorá sa určí ako tarifná odmena advokáta. Súčasťou trov konania nie sú náklady na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody pred príslušným orgánom.

Právo na náhradu škody sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode. Ak je podmienkou uplatnenia práva na náhradu škody zrušenie alebo zmena právoplatného rozhodnutia, plynie premlčacia lehota odo dňa doručenia (oznámenia) rozhodnutia, ktorým bolo zmenené alebo zrušené právoplatné rozhodnutie.

 

Trápi vás "Odškodné za vyšetrovaciu väzbu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odškodné za vyšetrovaciu väzbu (Trestné právo)

Dobrý deň, necelých 10 mesiacov som bol vo väzbe. Napriek tomu som bol z obžaloby oslobodený, keďže nebolo možné dokázať, že sa skutky stali. Mám nárok na odškodné?

Odpoveď: Odškodné za vyšetrovaciu väzbu

(odpoveď odoslaná: 28.05.2023)

Dobrý deň,
áno, zákon počíta s takýmito prípadmi a v prípade, ak ste boli držaný vo väzbe a následne oslobodený spod obžaloby, tak by ste mali mať nárok na náhradu škody v zmysle ust. § 8 ods. 5 zákona o zodpovednosti štátu za škodu:

(5) Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe má ten, kto bol vzatý do väzby, ak a) bolo proti nemu zastavené trestné stíhanie, b) bol oslobodený spod obžaloby alebo c) vec bola postúpená inému orgánu.   Tento nárok na náhradu škody je potrebné riešiť s ministerstvom spravodlivosti SR na základe Vašej písomnej žiadosti o prerokovanie nároku. Urobte to čo najskôr.   
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odškodné za vyšetrovaciu väzbu (Trestné právo)

Dobrý deň. Trpel som trojročné väzenie a výkon trestu. Po mojom prepustení však dovolací súd zrušil všetky rozsudky a vyhlásil trestné stíhanie za nezákonné. Následne som bol oslobodený v plnom rozsahu. Ako by som mal postupovať, aby som dosiahol odškodnenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odškodné za vyšetrovaciu väzbu

(odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

podľa § 8 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z. 

Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o treste má ten, na kom bol úplne alebo sčasti vykonaný trest, ak

a) v ďalšom konaní bolo rozhodnutie zrušené ako nezákonné alebo

b) v ďalšom konaní bol spod obžaloby oslobodený alebo bolo trestné stíhanie zastavené preto, že v konaní vyšli najavo skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli súdu predtým známe alebo bola vec postúpená inému orgánu; to neplatí, ak sa preukáže, že k včasnému odhaleniu neznámej skutočnosti nedošlo úplne alebo čiastočne vinou osoby, na ktorej bol trest vykonaný.

Ak nejde o výnimku zo vzniku zodpovednosti štátu za škodu, ktorá je upravená v § 8 ods. 6 tohto zákona, potom má osoba nárok na náhradu škody.

Škodu je najskôr potrebné vopred prerokovať s príslušným orgánom, a to písomne na základe podanej žiadosti. 

Máte nárok žiadať jednak škodu, či ušlý zisk (ak vznikli) a rovnako aj náhradu nemajetkovej ujmy.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odškodné za vyšetrovaciu väzbu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.