Práva obvineného po vznesení obvinenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Dobrý deň, aké sú moje práva obvineného po vznesení obvinenia. Bolo voči mne začaté trestné stíhanie. Moju sťažnosť prokuráto zamietol, vraj nebola dôvodná. Chcem vedieť aké mám práva oko obvinený. ďakujem.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Dobrý deň, v súvislosti so vznesením obvinania Vám ako obvinenému vznikajú najmä nasledovné práva:

 

1/ obvinený má právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu,

2/ obvinený má právo vyjadriť sa k dôkazom,

3/ obvinený má právo odoprieť vypovedať,

4/ obvinený má právo uvádzať okolnosti,

5/ obvinený má právo navrhovať predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu,

6/ obvinený má právo robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky,

7/ obvinený má právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku,

8/ obvinený môže žiadať, aby bol vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania (bez účasti obhajcu policajt nemôže vypočuť obvineného, pokiaľ s tým obvinený nesúhlasí, nemôže mu byť za to uložená žiadna sankcia),

9/ ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s obhajcom počas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis.

10/ obvinený má právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých sám navrhol alebo ktorých s jeho súhlasom navrhol obhajca, a klásť svedkom otázky,

11/ obvinený môže uplatňovať svoje práva sám alebo prostredníctvom obhajcu,

12/ obvinený má právo už na začiatku konania pred súdom prvého stupňa uplatniť všetky dôkazy, ktoré sú mu známe a ktoré navrhne vykonať. Ak po podaní obžaloby podá obvinený návrh na vykonanie dôkazov pred začatím konania na súde prvého stupňa, súd je povinný takýto návrh bez meškania doručiť prokurátorovi a poškodenému,

13/ obvinený má právo na úhradu trov obhajoby, ak nemá dostatočné prostriedky, taktiež má nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu musí obvinený preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2, najneskôr do 30 dní po tom, čo mu bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu,

 14/ obvinený má právo byť poučený o svojich právach vrátane významu priznania a má právo, aby mu bola poskytnutá plná možnosť na ich uplatnenie.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Môže obvinený vymeniť obhajcu počas vyšetrovania?

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2019)

Dobrý deň,

právo mať obhajcu je právom nie povinnosťou obvineného. Ak si obvinený zvolil (splnomocnil) obhajcu, no chce ho vymeniť, môže tak urobiť vypovedaním plnej moci. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť aj orgánom činným v trestnom konaní. Ak si obvinený zvolí nového obhajcu, opätovne tak treba urobiť plnomocenstvom a toto založiť do vyšetrovacieho spisu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

"3/ obvinený má právo odoprieť vypovedať." Dobrý deň, vzťahuje sa toto právo aj na výpoveď pred súdnym znalcom, ktorý posudzuje duševný stav obvineného?

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2017)

Dobrý deň, v rámci trestného konania môže obvinený odmietnuť vypovedať aj pred znalcom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, môjho kamaráta chytila kriminálka, tak im povedal, že mne a ešte ďalšej osobe predal 1 gram marihuany. Bol som vypovedať na kriminálke, kde som sa ku kúpe priznal. Po nejakom čase som bol predvolaný na políciu, kde ma vypočuli ako obvineného z kúpy a držania daného množstva podľa Trestného zákona, §171. Bol vypočutý aj ten "kamarát" ako svedok, že mi dane množstvo predal. Bolo mi vznesené obvinenie. Daného kamaráta chytila kriminálka, ktorá mu našla takmer 6 gramov. Zistil som však, že on z toho súd mať nebude ale ma sa ísť dohodnúť s prokurátorom. Predpokladám, že to vyšetroval niekto z kriminálky. Prečo on z toho súd mať nebude? Policajt, ktorý mal tento prípad, je však strýko daného kamaráta, preto sa chcem opýtať, či sa to na súde nedá napadnúť ako konflikt záujmov? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2017)

Dobrý deň, v zmysle 232 ods. 1 Trestného poriadku (TP), ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že skutok je trestným činom a spáchal ho obvinený, ktorý sa k spáchaniu skutku priznal, uznal vinu a dôkazy nasvedčujú pravdivosti jeho priznania, môže prokurátor začať konanie o dohode o vine a treste na podnet obvineného alebo aj bez takého podnetu. Ako obvinený, ktorý ste sa ku skutku priznal, môžete dozorujúceho prokurátora taktiež požiadať, aby s Vami začal konanie o dohode o vine a treste. Podľa § 31 ods. 1 TP, z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený aj policajt, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. V danom prípade existujú dôvodné pochybnosti o nezaujatosti povereného policajta, ktorým je strýko jedného z obvinených. Máte právo podať námietku zaujatosti resp. iný podnet na vylúčenie tejto osoby z úkonov trestného konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Chcela by som sa opýtať, či je možné vypočuť obvineného z priestupku, voči ktorému sa začína priestupkové konanie a dotyčný je momentálne hospitalizovaný na psychitrickom oddelení?

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň

pokiaľ je toho schopný, je možné vypočúvať aj osobu na psychiatrickom oddelení. Podľa zákona “Pri objasňovaní priestupkov je každý povinný poskytnúť správnemu orgánu súčinnosť a to podaním vysvetlenia na preverenie skutočností uvádzaných v oznámení o priestupku, či poskytnutím potrebných dokladov, podkladov, spisov, iných písomností.”


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás som krivo obvinený, že som niekomu poškodil auto a žiada odškodné. Ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ Vás niekto krivo obvinil a bolo začaté trestné stíhanie, potom sa musíte brániť. Na polícii je potrebné neustále tvrdiť, že ste to neboli Vy. Ak neexistuje dôkaz o tom, tak potom obyčajné tvrdenie poškodeného nestačí. Ak by si však vymyslel svedkov a tí by svedčili proti Vám, odporúčam Vám nájsť si advokáta, aby Vás zastupoval, pretože ak už existujú svedkovia, je potrebné sa na to poriadne pripraviť.

Ak nebolo začaté trestné stíhanie, potom jediné čo Vám hrozí je civilná žaloba. Potom si počkajte na žalobu v civilnom konaní, ak ju poškodený naozaj podá. Ak by sa tak stalo, v závislosti od toho, čo je uvedené v žalobe, musíte sa pripraviť na obhajobu. Tiež odporúčam navštíviť advokáta aspoň na konzultáciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobry den. Bol mi ulozeny trestu odnatia slobody s podmienecnym odkladom jeho vykonu. Chcem sa opytat, ci je niekde v zakone napisane, ze sa pocas podmienky nesmiem stretavat s osobami, ktore boli v trestnom konani so mnou ako obvinenym spojeni? 

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2016)

Dobrý deň, podľa § 50 ods. 2 Trestného zákona (TZ), v rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník. Medzi tieto obmedzenia a povinnosti patrí podľa § 51 ods. 3 pís. c) TZ aj zákaz stretávania sa s osobami, ktoré majú na páchateľa negatívny vplyv alebo ktoré boli jeho spolupáchateľmi alebo účastníkmi na trestnom čine. Tento zákaz Vám však musel byť uložený v rozsudku alebo v trestnom rozkaze, v opačnom prípade ho nemusíte rešpektovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobry den, chcela by som vediet, ako je to s obvinenim z trestneho cinu Ublizenia na zdravi, ktory som spachala sposobenim havarie aut. Ako je to s tymto obvinenim, ked poskodeny je stale na PN? Mame to riesit s prokuratorom? Co mozem ocakavat, aku skodu alebo s akou ciastkou mam pocitat, ak som v hmotnej nudzi? Dakujem Vam.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2015)

Dobrý deň, jednou z okolností určenia rozsahu škody na zdraví je aj dĺžka práceneschopnosti poškodeného. Skutková podstata trestného činu ublíženia na zdraví je spravidla naplnená pri dĺžke PN už 7 dní. Pre mieru trestnej zodpovednosti s ohľadom na rozsah škody na zdraví je v trestnom konaní určujúci znalecký posudok. Všetku škodu, ktorú ste poškodenému spôsobili, budete zaviazaná uhradiť. Pre tento prípad však máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla, v dôsledku čoho sa obráťte na svoju poisťovňu, aby nároky poškodenému v čo možno najkratšej dobe vyrovnala. Náhrada škody poškodenému je v trestnom konaní poľahčujúcou okolnosťou a jednou z podmienok pre uzavretie zmieru a zastavenie trestného stíhania už v prípravnom konaní. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň. Bola som obvinená zo spachania priestupku, tento mi nebol preukazany a bolo rozhodnute o zastaveni konania. Toto obvinenie som velmi ťažko preživala a teraz by som chcela vedieť, ake mam ja možnosti braniť sa proti nepreukazanemu obvineniu. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2015)

Dobrý deň, ak máte pocit, že zo strany oznamovateľa priestupku šlo o úmyselnú snahu spôsobiť Vám ujmu priestupkovým konaním na základe vymyslených skutočností, oznámte to príslušnému okresnému úradu. V zmysle § 49 ods. 1 pís. d) zákona č. 372/1990 o priestupkoch, sa priestupku dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie nepravdivým obvinením z priestupku. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 99 eur.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

dobrý deň. bola som zamestnana ako živostnik pre jednu spoločnosť, odišla som pretože sa ku mne nekorektne správali. konateľ mal o mna velky zaujem a preto ked som odišla mi chcel ublížiť tým, že ma obviní zo sprenevery, teraz už aj prokurator poslal obvinenie na sud, a pri tom nie su ani dôkazy a ešte som to vôbec neurobila. sprenevera je akože s nevrtenia penazí v hodnote 1500 eur, čo vôbec nie je pravda, ako sa mám teraz chrániť.??? nie su žiadne podklady , že by to tak vôbec malo byť. prosím poradte mi. ďakujem

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2015)

Dobrý deň, v trestnom konaní platí prezumpcia neviny, to znamená, že pokiaľ sa nepreukáže, že ste skutok vykonala, tak sa nemusíte ničoho báť. Ako tvrdíte, nie sú žiadne dôkazy ani podklady o sprenevere, čiže ak Váš bývalý zamestnávateľ nepreukáže vašu vinu a neunesie dôkazné bremeno, tak súd Vás odsúdiť nemôže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobry den.Prosim Vas pekne potrebujem sa spytat ci je podla vas dobre, aby mali traja clenovia organizovanej skupiny jedneho pravnika? Medzi tymi troma je organizator a dvaja su clenovia. Dakujem

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2014)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o Vašu otázku, či viacerí obvinení majú mať jedného právnika (advokáta), závisí to od toho, akým spôsobom sa chcú brániť, prípadne v trestnom konaní postupovať. Pokial sú ich záujmy rôzne, ak sa jeden chce priznať a druhý popierať vinu, potom nie je vhodné, aby mali jedného právnika (advokáta). Každý môže mať iný pohľad na to, ako sa to v skutočnosti stalo. Ideálne riešenie je v tomto prípade sa minimálne poradiť s iným advokátom a získať tak aj iný právny názor na celú vec.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku