POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Práva obvineného po vznesení obvinenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aké sú moje práva ako obvineného po vznesení obvinenia. Voči mne bolo začaté trestné stíhanie. Moju sťažnosť prokurátor zamietol, vraj bola nedôvodná. Chcem vedieť, aké práva mám ako obvinený. Ďakujem.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

Dobrý deň, v súvislosti so vznesením obvinania Vám ako obvinenému vznikajú najmä nasledovné práva:

 

1/ obvinený má právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu,

2/ obvinený má právo vyjadriť sa k dôkazom,

3/ obvinený má právo odoprieť vypovedať,

4/ obvinený má právo uvádzať okolnosti,

5/ obvinený má právo navrhovať predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu,

6/ obvinený má právo robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky,

7/ obvinený má právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku,

8/ obvinený môže žiadať, aby bol vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania (bez účasti obhajcu policajt nemôže vypočuť obvineného, pokiaľ s tým obvinený nesúhlasí, nemôže mu byť za to uložená žiadna sankcia),

9/ ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s obhajcom počas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis.

10/ obvinený má právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých sám navrhol alebo ktorých s jeho súhlasom navrhol obhajca, a klásť svedkom otázky,

11/ obvinený môže uplatňovať svoje práva sám alebo prostredníctvom obhajcu,

12/ obvinený má právo už na začiatku konania pred súdom prvého stupňa uplatniť všetky dôkazy, ktoré sú mu známe a ktoré navrhne vykonať. Ak po podaní obžaloby podá obvinený návrh na vykonanie dôkazov pred začatím konania na súde prvého stupňa, súd je povinný takýto návrh bez meškania doručiť prokurátorovi a poškodenému,

13/ obvinený má právo na úhradu trov obhajoby, ak nemá dostatočné prostriedky, taktiež má nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu musí obvinený preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2, najneskôr do 30 dní po tom, čo mu bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu,

 14/ obvinený má právo byť poučený o svojich právach vrátane významu priznania a má právo, aby mu bola poskytnutá plná možnosť na ich uplatnenie.

 

Trápi vás "Práva obvineného po vznesení obvinenia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Môže obvinený vymeniť obhajcu počas vyšetrovania?

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 06.02.2019)

Dobrý deň,

právo mať obhajcu je právom nie povinnosťou obvineného. Ak si obvinený zvolil (splnomocnil) obhajcu, no chce ho vymeniť, môže tak urobiť vypovedaním plnej moci. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť aj orgánom činným v trestnom konaní. Ak si obvinený zvolí nového obhajcu, opätovne tak treba urobiť plnomocenstvom a toto založiť do vyšetrovacieho spisu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

"3/ Obvinený má právo odmietnuť vypovedať." Dobrý deň, vzťahuje sa toto právo aj na výpoveď pred súdnym znalcom, ktorý posudzuje duševný stav obvineného?

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 08.10.2017)

Dobrý deň, v rámci trestného konania môže obvinený odmietnuť vypovedať aj pred znalcom.


Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, môjho kamaráta zadržala kriminálna polícia, ktorá mu našla takmer 6 gramov marihuany. Kamarát priznal, že mi a ešte jednej osobe predal 1 gram. Musel som vypovedať na kriminálnej polícii, kde som sa ku kúpe priznal. Neskôr som bol predvolaný na políciu, kde ma vypočuli ako obvineného z kúpy a držania tohto množstva marihuany podľa §171 Trestného zákona. Takisto bol vypočutý aj kamarát ako svedok, ktorý potvrdil, že mi predal spomínané množstvo. Následne mi bolo vznesené obvinenie. Na druhej strane, kamarát sa má dohodnúť s prokurátorom a z toho nečaká súdne konanie. Predpokladám, že tento prípad vyšetroval niekto z kriminálnej polície. Zistil som však, že policajt, ktorý riešil tento prípad, je strýko môjho kamaráta. Preto by som sa chcel opýtať, či je možné na súde napadnúť tieto okolnosti ako konflikt záujmov? Ďakujem vám vopred za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 11.05.2017)

Dobrý deň, v zmysle 232 ods. 1 Trestného poriadku (TP), ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že skutok je trestným činom a spáchal ho obvinený, ktorý sa k spáchaniu skutku priznal, uznal vinu a dôkazy nasvedčujú pravdivosti jeho priznania, môže prokurátor začať konanie o dohode o vine a treste na podnet obvineného alebo aj bez takého podnetu. Ako obvinený, ktorý ste sa ku skutku priznal, môžete dozorujúceho prokurátora taktiež požiadať, aby s Vami začal konanie o dohode o vine a treste. Podľa § 31 ods. 1 TP, z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený aj policajt, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. V danom prípade existujú dôvodné pochybnosti o nezaujatosti povereného policajta, ktorým je strýko jedného z obvinených. Máte právo podať námietku zaujatosti resp. iný podnet na vylúčenie tejto osoby z úkonov trestného konania.


Trápi vás "Práva obvineného po vznesení obvinenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Chcela by som sa opýtať, či je možné vypočuť obvineného z priestupku, voči ktorému sa začína priestupkové konanie, a ktorý je momentálne hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení?

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň

pokiaľ je toho schopný, je možné vypočúvať aj osobu na psychiatrickom oddelení. Podľa zákona “Pri objasňovaní priestupkov je každý povinný poskytnúť správnemu orgánu súčinnosť a to podaním vysvetlenia na preverenie skutočností uvádzaných v oznámení o priestupku, či poskytnutím potrebných dokladov, podkladov, spisov, iných písomností.”


Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, som nesprávne obvinený z poškodenia auta a je mi vymáhané odškodné. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, akým spôsobom mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 27.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ Vás niekto krivo obvinil a bolo začaté trestné stíhanie, potom sa musíte brániť. Na polícii je potrebné neustále tvrdiť, že ste to neboli Vy. Ak neexistuje dôkaz o tom, tak potom obyčajné tvrdenie poškodeného nestačí. Ak by si však vymyslel svedkov a tí by svedčili proti Vám, odporúčam Vám nájsť si advokáta, aby Vás zastupoval, pretože ak už existujú svedkovia, je potrebné sa na to poriadne pripraviť.

Ak nebolo začaté trestné stíhanie, potom jediné čo Vám hrozí je civilná žaloba. Potom si počkajte na žalobu v civilnom konaní, ak ju poškodený naozaj podá. Ak by sa tak stalo, v závislosti od toho, čo je uvedené v žalobe, musíte sa pripraviť na obhajobu. Tiež odporúčam navštíviť advokáta aspoň na konzultáciu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň. Bol mi uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu. Chcem sa opýtať, či je niekde v zákone napísané, že sa počas podmienky nesmiem stretávať s osobami, ktoré boli v trestnom konaní so mnou ako obvineným spojené?

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 19.02.2016)

Dobrý deň, podľa § 50 ods. 2 Trestného zákona (TZ), v rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník. Medzi tieto obmedzenia a povinnosti patrí podľa § 51 ods. 3 pís. c) TZ aj zákaz stretávania sa s osobami, ktoré majú na páchateľa negatívny vplyv alebo ktoré boli jeho spolupáchateľmi alebo účastníkmi na trestnom čine. Tento zákaz Vám však musel byť uložený v rozsudku alebo v trestnom rozkaze, v opačnom prípade ho nemusíte rešpektovať.


Trápi vás "Práva obvineného po vznesení obvinenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, ako to je s obvinením z trestného činu Ubližovania na zdraví, ktorý som spôsobila spôsobením havárie autom. Ako to je s týmto obvinením, keď poškodený je stále na PN? Máme to riešiť s prokurátorom? Čo môžem očakávať, akú škodu alebo s akou čiastkou mám počítať, keď som v hmotnej núdzi? Ďakujem Vám.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 03.11.2015)

Dobrý deň, jednou z okolností určenia rozsahu škody na zdraví je aj dĺžka práceneschopnosti poškodeného. Skutková podstata trestného činu ublíženia na zdraví je spravidla naplnená pri dĺžke PN už 7 dní. Pre mieru trestnej zodpovednosti s ohľadom na rozsah škody na zdraví je v trestnom konaní určujúci znalecký posudok. Všetku škodu, ktorú ste poškodenému spôsobili, budete zaviazaná uhradiť. Pre tento prípad však máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla, v dôsledku čoho sa obráťte na svoju poisťovňu, aby nároky poškodenému v čo možno najkratšej dobe vyrovnala. Náhrada škody poškodenému je v trestnom konaní poľahčujúcou okolnosťou a jednou z podmienok pre uzavretie zmieru a zastavenie trestného stíhania už v prípravnom konaní. 


Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň. Bol som obvinený zo spáchania priestupku, ktorý mi však nebol preukázaný. Nasledovalo rozhodnutie o zastavení konania. Toto obvinenie som prežíval veľmi ťažko a teraz by som chcel vedieť, aké mám možnosti brániť sa proti nepreukázanému obvineniu. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 15.10.2015)

Dobrý deň, ak máte pocit, že zo strany oznamovateľa priestupku šlo o úmyselnú snahu spôsobiť Vám ujmu priestupkovým konaním na základe vymyslených skutočností, oznámte to príslušnému okresnému úradu. V zmysle § 49 ods. 1 pís. d) zákona č. 372/1990 o priestupkoch, sa priestupku dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie nepravdivým obvinením z priestupku. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 99 eur.  


Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň. Bola som zamestnaná ako živnostník pre jednu spoločnosť a odišla som, pretože sa ku mne nesprávali korektne. Konateľ mal o mňa veľký záujem a preto, keď som odišla, chcel mi ublížiť tým, že ma obvinil zo sprenevery. Teraz už aj prokurátor poslal obvinenie na súd, a pritom neexistujú ani dôkazy a ja som to vôbec nespravila. Ide o údajnú spreneveru peňazí v hodnote 1500 eur, čo vôbec nie je pravda. Ako sa mám teraz chrániť? Neexistujú žiadne podklady, ktoré by potvrdzovali, že by to tak vôbec malo byť. Prosím poraďte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 15.10.2015)

Dobrý deň, v trestnom konaní platí prezumpcia neviny, to znamená, že pokiaľ sa nepreukáže, že ste skutok vykonala, tak sa nemusíte ničoho báť. Ako tvrdíte, nie sú žiadne dôkazy ani podklady o sprenevere, čiže ak Váš bývalý zamestnávateľ nepreukáže vašu vinu a neunesie dôkazné bremeno, tak súd Vás odsúdiť nemôže.


Trápi vás "Práva obvineného po vznesení obvinenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Práva obvineného po vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás pekne, potreboval by som sa opýtať, či je podľa Vás správne, aby traja členovia organizovanej skupiny mali jedného právnika. Medzi tými tromi je organizátor a dvaja sú členovia. Ďakujem.

Odpoveď: Práva obvineného po vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 08.01.2014)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o Vašu otázku, či viacerí obvinení majú mať jedného právnika (advokáta), závisí to od toho, akým spôsobom sa chcú brániť, prípadne v trestnom konaní postupovať. Pokial sú ich záujmy rôzne, ak sa jeden chce priznať a druhý popierať vinu, potom nie je vhodné, aby mali jedného právnika (advokáta). Každý môže mať iný pohľad na to, ako sa to v skutočnosti stalo. Ideálne riešenie je v tomto prípade sa minimálne poradiť s iným advokátom a získať tak aj iný právny názor na celú vec.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Práva obvineného po vznesení obvinenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.