Máte
otázku?

Odpor voči platobnému rozkazu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Odpor voči platobnému rozkazu

Dobrý deň, prosím o radu. Môj priateľ ako ručiteľ na úvere dostal platobný rozkaz. Chcel by som podať odpor proti tomuto platobnému rozkazu. Viem, že pri takomto odporu je potrebné uviesť dôvod. Ktoré možnosti mám ako ručiteľ na úvere? Viem, že neschopnosť splatiť dlh ako dôvod neobstojí. Zaujíma ma aj doba premlčania v tomto prípade. Odstúpenie od zmluvy nastalo 5.12.2012. Ďakujem.

Odpoveď: Odpor voči platobnému rozkazu

Dobrý deň, ak bol ručiteľom, na úvere, tak potom sa zaplateniu dlhu nevyhne. Podaním odporu predĺži síce konanie a bude to stáť ďalšie peniaze. 

Neschopnosť splácať skutočne neobstojí. 

Premlčacia lehota je pri úverových zmluvách (ak sa spravuje obchodným zákonníkom) 4 roky.

Trápi vás "Odpor voči platobnému rozkazu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odpor voči platobnému rozkazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, kolega mi požičal sumu 3 000 eur. Dohodli sme sa ústne, že mu pôžičku splatím, ako budem vedieť - každý mesiac určitú sumu. Konkrétna suma nebola dohodnutá. Peniaze mu pravidelne splácam. Medzitým však odišiel z práce kvôli neshodám s ostatnými kolegami. Podmienky, ktoré sme si pred pôžičkou dohodli, teraz mení. Chce, aby som celú zostávajúcu sumu uhradil naraz. Dokonca mi prišiel trestný rozkaz, ktorý ma núti uhradiť zostávajúcu sumu aj s úrokmi. Pôžičku naďalej splácam a posielam peniaze podľa našej dohody, ale celú zostávajúcu sumu naraz uhradiť neviem. Môžem podať odpor voči tomuto platobnému rozkazu? Aký dôvod mám uviesť? Keďže peniaze stále platím a som ochotný doplatiť celú sumu, ale nie naraz, ako si teraz zo zlosti zmenil podmienky. Ďakujem.

Odpoveď: Odpor voči platobnému rozkazu

(odpoveď odoslaná: 09.08.2022)

Dobrý deň,
ak ste sa dohodli na tom, že mu vrátite keď budete mať peniaze a máte o tom dôkaz, tak potom môžete podať odpor, tento dôkaz priložiť (ak to máte napr. v nejakej správe) a argumentovať § 564 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého:

Ak je čas plnenia ponechaný na vôli dlžníka, určí ho na návrh veriteľa súd podľa okolností prípadu tak, aby to bolo v súlade s dobrými mravmi.

V takom prípade by mal súd žalobu zamietnuť, ako predčasne podanú, pretože pôžička nebola splatná. Ak sa totiž čas plnenia ponechá na vôli dlžníka, tak potom musí veriteľ najskôr podať žalobu o určenie splatnosti a až potom žalobu na zaplatenie. To by som uviedol súdu. 

Zároveň by som však uviedol súdu aj to, že pokiaľ sa nestotožní s Vašim názorom a vyhovie žalobcovi, žiadate, aby Vám umožnil platiť dlh v splátkach. K tomu však priložte dôkazy o tom, že Vaša ekonomická situácia nedovoľuje zaplatiť sumu naraz. 

Spomínate trestný rozkaz, ale predpokladám, že ste mysleli platobný rozkaz. Na odpor voči platobnému rozkazu máte 15 dní. 


Podotázka: Odpor voči platobnému rozkazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, čo by bolo vhodnejšie pri podávaní odporu v mojom prípade. Žalobca uvádza, že v rokoch 2013-2016 mi požičal sumu 2150 eur v hotovosti, bez zmluvy, iba ústne. Teraz mi prišiel platobný rozkaz, v ktorom je uvedený aj svedok, ktorý to údajne videl. Samozrejme, jeho tvrdenia sú nepravdivé, keďže svedok je zosnovaný. Ako dôkaz sú predložené prepisované emaily v prospech žalobcu, kde si údajne požičiavam peniaze a ktoré boli použité ako dôkaz. Zaujímalo by ma, aký druh odporu by bol pre mňa vhodnejší. Mám sa odvolať na promlčacie obdobie 4 roky, počas ktorých si žalobca právo neuplatnil, alebo mám trvať na tom, že pôžička medzi nami neexistuje, keďže nie je zmluvne podložená? Ďakujem.

Odpoveď: Odpor voči platobnému rozkazu

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
z dôvodu procesnej opatrnosti Vám odporúčame v odpore uviesť všetky relevantné námietky a nespoliehať sa na iba niektorú z nich. V prvom rade si Vám dovoľujeme uviesť, že premlčacia doba pri pôžičke medzi fyzickými osobami sú 3 roky odo dňa splatnosti (nie odo dňa poskytnutia pôžičky).

Rovnako je potrebné namietať, že nedošlo reálne k odovzdaniu pôžičky a peniaze ste od neho nikdy neprevzali. V tomto smere Vám však nezostane nič iné, iba namietať nim predložené dôkazy a bude na súde ako sa s tým vysporiada. S ohľadom na negatívnu dôkaznú teóriu totiž Vy neviete preukázať, že ste od neho peniaze neprevzali, on musí preukázať, že Vám peniaze dal.


Podotázka: Odpor voči platobnému rozkazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal. Pred približne piatimi rokmi nám banka poskytla debet na účte. Teraz ho nám však dala splatiť. Nemali sme dostatok peňazí na jednorazové splatenie, a tak sme sa obrátili na súd. Pôvodne sme chceli splatiť ostatné dlhy a následne debet. Avšak nemali sme dostatok finančných prostriedkov. Teraz nevieme, ako sa brániť, keďže nemáme dostatok peňazí a súd nám ponúka možnosť len desiatich splátok. To by predstavovalo značné mesačné náklady. Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Odpor voči platobnému rozkazu

(odpoveď odoslaná: 24.09.2020)

Dobrý deň,
ak bol dlh zosplatnený v súlade s dohodnutými pravidlami a banka nepostupovala v rozpore s nimi a od zosplatnenia neuplynulo viac ako 3 roky (čo je premlčacia doba), tak sa ťažko brániť voči dlhu, ktorý je riadne preukázaný, daný a nie je premlčaný.

Podaním odporu však môžete získať čas na postupné splácanie dlhu a znižovanie dlhu, ak nemáte prostriedky na to, aby ste dlh splatili v 10 splátkach.


Trápi vás "Odpor voči platobnému rozkazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odpor voči platobnému rozkazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, moja otázka sa týka trestného rozkazu ohľadom výživného. Môj bývalý partner podal na tento rozkaz odpor ešte v januári tohto roku. Svoj odpor odôvodnil tým, že už má stabilné zamestnanie a plánuje požiadať o úver alebo pôžičku od známej osoby. Môže súd tento odpor aj po piatich mesiacoch odmietnuť, alebo ak súd na odpor nereaguje, znamená to, že bude nariaďovať pojednávanie? Chcela by som sa tiež spýtať, aké sú termíny na odmietnutie odporu a aké termíny platia pre pojednávanie. Je možné sa proti tomuto ohradiť?

Odpoveď: Odpor voči platobnému rozkazu

(odpoveď odoslaná: 24.05.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. zákona o rodine platí, že vyživovacia povinnosť je zákonnou povinnosť rodiča a trvá dovtedy, kým die´Ta nie je schopné sa samé živiť.

2./ Pokiaľ bol vo veci vydaný trestný rozkaz a povinný podal odpor, trestný rozkaz sa ruší a súd nariadi pojednávanie podľa trestného  poriadku. To, že súd doteraz nenariadil pojednávanie, neznamená, že zo zákona sa všetko ruší. 

3./ Podľa ust. § 86 Trestného zákona platí :

"Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin

a) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu,

b) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol oprávnenému náhradné výživné podľa osobitého predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu."

 

4./ Ak otec dieťa aj keď  podal odpor voči trestnému rozkazu z dôvodu, že už má stabilné zamestnanie a ide si zobať pôžičku na vyplatenie výživného, nie je tým dôvodom, aby zanikla trestnosť trestného činu zanedbania povinnej výživy. Aj pôžičku treba splácať, ale prvoradou povinnosťou je plniť vyživovaciu povinnosť.

5./ Vo veci odporúčame kontaktovať prísl. súd  a žiadať nariadenie pojednávania, prípadne obrátiť sa na prísl. prokuratúru. Zo zákona nie je stanovená lehota na nariadenie pojednávania. Kontakty na súd nájdete tu : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud.

©


Podotázka: Odpor voči platobnému rozkazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa uzatvorenia pôžičky, kde sú zainteresované strany dlžník a ručiteľ. V nemeckom práve existuje pre ručiteľa možnosť uzavretia tzv. (Ausfallburgschaft), čo by sa dalo preložiť ako "obyčajné ručenie podľa zákonníka". V prípade, že dlžník neporovná pôžičku veriteľovi, tento typ zmluvy poskytuje možnosť, aby dlžoba nebola okamžite vymáhaná od ručiteľa. Ručiteľ si môže uplatniť právo na odpor a využiť všetky možnosti zákonného vymáhania, napríklad súdny platobný rozkaz, exekúciu a podobne. Ak sa uzatvorí zmluva tzv. Verzicht auf die Einrede der Vorausklage (selbstschuldnerische Burgschaft), čo sa prekladá ako "vzdanie sa možnosti podať odpor", postupuje sa tak, ako je zvykom u nás, a to tak, že sa dlžoba vymáha od ručiteľa. V našom práve, pokiaľ viem, je možné podať odpor, avšak nemôže sa tým dosiahnuť, aby bol veriteľ zaviazaný vyčerpať všetky možnosti vymáhania najprv od dlžníka. Tentu rozdiel som zistil pri prekladaní výrazu "selbstschuldnerische Bürgschaft". Moja otázka je nasledujúca: Rozlišuje naše právo explicitne takéto spôsoby ručenia, ako som ich opísal vyššie? Ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Odpor voči platobnému rozkazu

(odpoveď odoslaná: 09.09.2017)

Dobrý deň, bohužiaľ nie, nerozlišuje. U nás je len jeden spôsob ručenia a obyčajne veriteľ žaluje oboch - dlžníka a aj ručiteľa.


Podotázka: Odpor voči platobnému rozkazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dovoľte mi, aby som sa Vás opýtala jednu otázku. Dostala som od súdu uznesenie, podľa ktorého je môj odpor zamietnutý. Ďalej sa uvádza okrem iného, že žalobca je ochotný poskytnúť mi dodatočnú možnosť uhradiť vzniknutý dlh pravidelnými splátkami. V bode s poučením je uvedené: "Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie." Chcela by som vedieť, čo to pre mňa znamená. Znamená to, že platobný rozkaz nadobudne platnosť, alebo mám ešte možnosť dohodnúť sa so žalobcom?

Odpoveď: Odpor voči platobnému rozkazu

(odpoveď odoslaná: 19.12.2016)

Dobrý deň, pošlite nám prosím mailom uvedené uznesenie, pozrieme sa na to a poradíme Vám čo ďalej. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odpor voči platobnému rozkazu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava