Máte
otázku?

Platný platobný rozkaz


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Platný platobný rozkaz

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako sa môžem dozvedieť, či odporca prevzal na pošte platobný rozkaz, ak mi bol schválený môj návrh na platobný rozkaz. Potrebujem totiž sledovať lehotu 15 dní a následne riešiť exekučný príkaz, pokiaľ nebude suma uhradená a nebude podaný odpor. Ďakujem za rady.

Odpoveď: Platný platobný rozkaz

Dobrý deň, 

 

bežným a najčastejším spôsobom zistenia nielen toho, kedy bola zásielka doručená žalovanému, ale aj toho, či už platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť je informovanie sa na infocentre súde. Stačí zavolať na infocentrum súdu, kde Vám po nahlásení spisovej značky konania (spisová značka sa nachádza v pravom hornom rohu platobného rozkazu) a zistení Vašej totožnosti oznámia aktuálny stav súdneho konania. T.j. oznámia Vám v akom stave sa nachádza Vaša vec, prípadne či podal žalovaný odpor a ak nie, oznámia Vám kedy nadobudol platobný rozkaz právoplatnosť a vykonateľnosť.

 

Na niektorých súdoch sa stáva, že sa dá na infocentre dovolať iba veľmi ťažko a po niekoľkých neúspešných pokusoch. Z toho dôvodu ak bývate v blízkosti súdu je jednoduchšie ísť osobne na infocentrum súdu a informovať sa o aktuálnom stave Vášho súdneho konania.

 

Podľa ustanovenia § 9 vyhl. MS SR č. 543/2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy

Informačné centrum súdu zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania o stave súdneho konania, o mediácii podľa osobitného predpisu a jej výhodách vrátane sprístupnenia registra mediátorov,sprostredkovaním nazerania do súdnych spisov, vyznačovaním doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch rozhodnutí súdu a vydávaním úradných potvrdení zo súdneho spisu.

 

Môže sa stať, že keď budete volať na súd oznámia Vám, že platobný rozkaz ešte nie je právoplatný. Následne o 2-3 týždne zistíte, že už právoplatný je a bol aj v čase keď ste prvýkrát volali. K tomu je potrebné vedieť to, akým spôsobom súd vyznačuje v súdnom systéme právoplatnosť súdnych rozhodnutí.

 

Stranám sporu sa súdne rozhodnutia zasielajú do vlastných rúk v obálkach s doručenkou. Súd právoplatnosť rozhodnutia odvodzuje od neskoršieho dátumu doručenia, ktorý je vyznačený na doručenke. Súdu sa však doručenka vráti až 5-10 dní. Následne si súd musí dať rezervu aj pre možnosť doručenia odporu proti platobnému rozkazu. Z toho dôvodu sa môže stať, že aj keď Váš platobný rozkaz podľa dátumov doručenia nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.09.2017, v súdnom systéme to môže byť zaznačené aj o 1-2 týždne neskôr. Súdne tajomníčky si takéto veci dávajú na tzv. "lehotu" a až po uplynutí tejto lehoty zisťujú právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí.

 

Ak na infocentre súdu zistíte, že platobný rozkaz je právoplatný a vykonateľný, priamo na infocetre súdu Vám pracovníčka na originály platobného rozkazu vyznačí právoplatnosť a vykonateľnosť súdneho rozhodnutia. Vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť na súdnych rozhodnutiach je jednou z podmienok začatia exekúcie voči žalovaným v prípade, že svoj dlh nesplnia dobrovoľne v súdom určenej lehote. Bez toho, aby ste na rozhodnutí mali vyznačenú právoplatnosť a vykonateľnosť nie je možné začať exekučné konanie.

 

Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 vyhl. MS SR č. 543/2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy

 

Len čo súdny tajomník alebo iný poverený zamestnanec súdu zistí, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vyznačí v aplikácii deň, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Ak nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť len čiastočne, v zázname sa to presne vyjadrí. Podanie návrhu na doplnenie rozhodnutia nie je prekážkou na vyznačenie právoplatnosti. Ak je to po vyznačení právoplatnosti potrebné, zabezpečí súdny tajomník bezodkladné predloženie rovnopisu rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti učtárni.

 

Pre úplnosť Vám dopĺňam informácie o tom, kedy nadobúda platobný rozkaz právoplatnosť a tiež vykonateľnosť. Platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a zároveň aj vykonateľnosť (tieto dátumy sú pri platobnom rozkaze rovnaké) buď márnym uplynutím lehoty na podanie odporu (t.j. že Váš dlžník nepodá voči platobnému rozkazu odporu) alebo odmietnutím jeho odporu v súlade s ustanovením § 262 Civilného sporového poriadku. Akonáhle uplynie žalovanému lehota na podanie odporu voči platobnému rozkazu, uplynie mu aj lehota na dobrovoľné splnenie povinnosti zaplatiť súdom priznané nároky.

 

Podľa ustanovenia § 268 Civilného sporového poriadku

Platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť

a) márnym uplynutím lehoty na podanie odporu,

b) dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o odmietnutí odporu podľa § 267 ods. 2 písm. c).

 

Podľa ustanovenia § 232 ods. 2 Civilného sporového poriadku

 

Ak súd uložil v rozsudku povinnosť plniť, rozsudok je vykonateľný márnym uplynutím lehoty na plnenie, ak nie je ustanovené inak.

 

Zhrnutie

Pre zistenie, či vo Vašej právnej veci platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť, resp. či sa súdu podarilo vôbec zásielku s platobným rozkazom doručiť žalovanému do vlastných rúk, je potrebné kontaktovať telefonicky alebo osobne infocentrum príslušného okresného súdu. Pracovníčky infocentra Vám oznámia aktuálny stav Vašej právnej veci. Po zistení, že je platobný rozkaz právoplatný a vykonateľný (čo znamená, že Vám v 15 dňovej lehote dobrovoľne nesplnil dlh) bude možné v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 233/1995 Z.z.o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) začať voči exekučné konanie. Samotný výkon exekúcie zabezpečuje súdom poverený exekútor.

Trápi vás "Platný platobný rozkaz" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Platný platobný rozkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
je, prosím, možné stiahnuť vydanie platobného rozkazu?

Odpoveď: Platný platobný rozkaz

(odpoveď odoslaná: 24.10.2022)

Dobrý deň,
áno dá, avšak len do určitého momentu - do právoplatnosti rozhodnutia. Žalobca totiž má právo vziať svoju žalobu (na podklade ktorej bol platobný rozkaz vydaný) späť. Ak je žaloba vzatá späť celkom, súd konanie zastaví. Na súd stačí napísať podanie, v ktorom žalobca uvedie, že berie žalobu späť a musí uviesť aj to, či v celom rozsahu alebo len čiastočne (vysvetliť v akom rozsahu).
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Platný platobný rozkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, poprosila by som o informáciu, na ktorom súde môžem podať návrh na vydanie platobného rozkazu. Či na súde príslušnom k môjmu bydlisku (sídlu firmy) alebo na súde príslušnom k bydlisku (dlžníka - povinného). Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Platný platobný rozkaz

(odpoveď odoslaná: 22.06.2022)

Dobrý deň, návrh na vydanie platobného rozkazu je možné podať, ak vo veci je možné rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosť, najmä vtedy ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov. V takomto prípade súd rozhoduje bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania. Jedná sa o skrátenú formu súdneho konania a rozhodnutia. 

Pokiaľ spĺňate uvedené podmienky a chcete vec riešiť podaním návrhu na vydanie platobného rozkaz, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi. Buď podáte návrh na súde príslušnom podľa trvalého bydliska žalovaného alebo podáte návrh cez upomínacie konanie.

Pokiaľ ide o prvý spôsob, v tomto prípade sa návrh podáva buď listine alebo elektronicky na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a to v súlade s ust. § 265 Civilného sporového poriadku cez portál e-žaloby. Ak sa podáva elektronickou formou a to na súde v obvode ktorého má adresu trvalého pobytu žalovaný, súd o takomto návrhu po zaplatení súdneho poplatku a splnení podmienok na vydanie platobného rozkazu rozhodne do 10 dní, s tým, že platobný rozkaz vydá. 

Alternatívou je podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu cez upomínacie konanie. V prípade upomínacieho konania je však príslušným na rozhodovanie Okresný súd v Banskej Bystrici. Jedná sa totiž o kvázi zrýchlené konanie, ktoré prebieha výlučne elektronickou formou. Je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Samotný návrh musíte podať elektronickou formou prostredníctvom na to určeného formulára a to na Okresný súd v Banskej Bystrici ako upomínací súd. Tento návrh musí byť autorizovaný, teda podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. K návrhu  treba pripojiť aj všetky prílohy, ktoré majú podporovať tvrdenia v ňom uvedené. Ust. § 7 zákona o upomínacom konaní hovorí: "Ak sú splnené procesné podmienky vrátane poplatkovej povinnosti a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienokV platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor." V prípade však, že dlžník podá voči platobnému rozkazu odpor, pričom musí tak urobiť taktiež na tlačive na to určenom a elektronickou formou, a súd ho neodmietne, odošle ho žalobcovi spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. V takomto prípade bude na rozhodovanie príslušný všeobecný súd žalovaného, t.j. súd, v obvode ktorého má žalovaný adresu trvalého pobytu. Teda v prípade, ak sa bude žalovaný brániť vecne odôvodneným odporom, Okresný súd v Banskej Bystrici už nebude pokračovať v tomto konaní, ale súdny spor sa bude viesť na všeobecnom súde podľa bydliska žalovaného.

Podstatnou pozitívnou zmenou oproti návrhom na vydanie platobného rozkazu podávaným podľa Civilného sporového poriadku je  výška súdneho poplatku, ktorý je v upomínacom konaní polovičný, t.j. 50 % z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku oproti bežnému konaniu, čo je  výhoda pri sporoch o väčšie finančné sumy. Súdny poplatok je možné platiť len poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke, ak súdny poplatok nie je zaplatený celkom do 15 dní od podania návrhu, na návrh sa neprihliada.


Podotázka: Platný platobný rozkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím vás, dostal som platobný rozkaz od okresného súdu v Banskej Bystrici, ktorý bol vystavený exekútormi EOS ksi od Slovenskej sporiteľne. Ide o dlh z úveru, ktorý nebol splácaný od roku 2014. Momentálne mám vyhlásený bankrot a som bez práce. Nevie pomôcť mi, ako v tejto situácii postupovať? V platobnom rozkaze je napísané, že mám do 15 dní zaplatiť peniaze.

Odpoveď: Platný platobný rozkaz

(odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
neuvádzate kedy Vám bol doručený platobný rozkaz  a kedy bola žaloba podaná na súd. Na platobnom rozkaze je uvedené tiež, že proti platobnému rozkazu môžete podať odpor v lehote do 15 dní od jeho doručenia.

Uvádzame, že pokiaľ ste úvere neplatili od roku 2014, zrejme aj došlo k zosplatneniu úveru, a ak veriteľ nepodal žalobu v lehote do 3 rokov od  splatnosti neuhradenej splátky, potom je jeho nárok premlčaný a žaloba mala byť zamietnutá v súlade s ust. § 103 a § 565 Obč. zákonníka :

"§ 103 : Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."

"§ 565 : Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."

Odporúčame kontaktovať advokáta, aby Vám predmetný odpor spísal  a podal odpor na súd. Bez konzultácie s advokátom a bez videnia dokladov advokátom niť neuhradzujte.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Platný platobný rozkaz" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platný platobný rozkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako postupovať pri vymáhaní nevyplatenej mzdy súdnou cestou. Zamestnávateľ mi nevyplatil mzdu za mesiac apríl. Postupovala som nasledovne: najprv som zamestnávateľovi poslala výzvu na vyplatenie mzdy, následne predžalobnú výzvu na vyplatenie mzdy. Keďže ani po týchto výzvach mi nebola mzda vyplatená, podala som na políciu trestné oznámenie. Na internete som však našla informáciu, že je lepšie podať na súd platobný príkaz. Preto by som Vás chcela požiadať o pomoc v tom, ako postupovať a ako by mal platobný príkaz vyzerať. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Platný platobný rozkaz

(odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu za účelom podania návrhu na vydanie platobného rozkazu. So súdmi komunikujeme elektronicky a pri splnení všetkých zákonných náležitostí platobný rozkaz bude vydaný v súlade s ust. § 265 Civil. sporového poriadku do 10 pracovných dní.

Kontaktujte nás podľa inštrukcií na hlavnej stránke prípadne priamo na email : advokat@ficek.sk.


Podotázka: Platný platobný rozkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, sme spoločnosť s ručením obmedzeným a dnes nám dorazil platobný príkaz na uhradenie dlžnej sumy inej spoločnosti. Predtým sme s nimi uzavreli dohodu o splátkovom kalendári, ktorý sme dodržiavali. Momentálne nemáme možnosť uhradiť celú sumu naraz do 15. dňa. Môžeme podať odpor a pokračovať aj naďalej v splácaní? Ďakujem.

Odpoveď: Platný platobný rozkaz

(odpoveď odoslaná: 26.06.2020)

Dobrý deň,
v prípade, že žalobca podal návrh na vydanie platobného rozkazu v tzv. upomínacom konaní, je možné priamo podľa zákona o upomínacom konaní požiadať o splátkový kalendár. Ide o postup podľa ustanovenia § 13 zákona o upomínacom konaní.

Tento splátkový kalendár je následne záväzný aj pre žalobcu a nebude môcť začať exekučné konanie do doby, kým ho budete riadne a včas plniť. Pre urýchlenie tejto veci Vám odporúčame žiadosť podať prostredníctvom elektronického formulára cez stránku MS SR.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Platný platobný rozkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku. Ak príde platobný rozkaz viacerým osobám, musia sa odvolať všetci, alebo stačí, ak sa odvolá len jeden a platobný rozkaz bude zrušený? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Platný platobný rozkaz

(odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň,

proti platobnému rozkazu je možné podať odpor do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Platobný rozkaz musí byť doručený každému zo žalovaných do vlastných rúk. V prípade viacerých žalovaných je rozhodujúce, či ide o samostatné alebo nerozlučné spoločenstvo. 

V prípade samostatného spoločenstva vystupuje z procesného hľadiska každý zo žalovaných sám za seba. V takomto prípade ak podá odpor iba jeden zo žalovaných, voči druhému, ktorý odpor nepodal sa môže platobný rozkaz stať právoplatným a vykonateľným.  Záleží však od toho, o kaý spor sa jedná (aby sa dalo určiť o aké procesné spoločenstvo ide).


Trápi vás "Platný platobný rozkaz" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platný platobný rozkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím vás, čo sa stane, ak sa nevyjadrím k platobnému rozkazu?

Odpoveď: Platný platobný rozkaz

(odpoveď odoslaná: 22.03.2019)

Dobrý deň, v prípade, že proti platobnému rozkazu nepodáte odpor z dôvodu, že si svoj dlh uvedomujete a nechcete ho namietať, tzv. márne uplynutie lehota na podanie odpor (tak sa volá opravný prostriedok proti platobnému rozkazu). Tým, že nepodáte odpor, nasledujúci deň po uplynutí lehoty nadobudne platobný rozkaz tzv. právoplatnosť a vykonateľnosť. Ak by ste dobrovoľne neuhradili platobným rozkazom priznané pohľadávky veriteľovi, Váš veriteľ (žalobca) by ich mohol začať vymáhať exekučne. V prípade, že po právoplatnosti uhradíte svoj dlh, splníte ho a táto vec bude z pohľadu práva ukončená. V rámci prípadného exekučného konania môže súdny exekútor siahnuť na Váš majetok, ktorý podlieha exekúcii a núteným spôsobom získať pre veriteľa peniaze, ktoré mu dlhujete.


Podotázka: Platný platobný rozkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem Vám za veľmi rýchlu odpoveď. Vo vašej odpovedi ste spomenuli, že nemám podpísanú zmenku. Kto mi ju má vystaviť a komu ju mám dať podpísať? Ďakujem.

Odpoveď: Platný platobný rozkaz

(odpoveď odoslaná: 29.01.2019)

Dobrý deň, pokiaľ nie je zmenka zo strany dlžníka podpísaná, je treba podať návrh na vydanie platobného rozkazu ako sme uviedli v odpovedi.

Vlastná zmenka (ktorej sa venuje táto stránka www.zmenka-vzor.sk) sa používa vtedy, ak veriteľ chce svoju pohľadávku voči dlžníkovi riadne zabezpečiť. Vlastná zmenka zabezpečí veriteľovi nielen rýchle konanie, ale prenáša dôkazne bremeno na dlžníka.

Odporúčame kontaktovať advokáta, by posúdil čo by bolo najlepším riešením pre to, aby ste dosiahli úhradu džnej sumy v čo najskoršej dobe.

Možnosťou je aj uznanie dlhu podľa našej stránky www.uznanie-dlhu.sk.

 


Podotázka: Platný platobný rozkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, sme firmou, ktorá sa zaoberá predajom surovín pre pekárne a cukrárne. Máme zákazníka, ktorý nám neplatí faktúry a nereaguje na naše výzvy. Celková suma je 3 000 €. Chceme požiadať o platobný rozkaz. Viete mi, prosím, poradiť, o aký mám žiadať? Platobný alebo zmenkový? Koľko ma to bude všetko stáť a aké žiadosti potrebujem? Čo potrebujem k žiadosti priložiť? Ďakujem.

Odpoveď: Platný platobný rozkaz

(odpoveď odoslaná: 28.01.2019)

Dobrý deň, pokiaľ nemáte podpísanú zmenku, treba požiadať o vydanie platobného rozkazu.

Súdny poplatok predstavuje 6 % z dlžnej sumy.

Pripojiť treba doklady : Dodací list, faktúra, upomienky.

Bližšie návrhu na vydanie platobného rozkazu podla Civilného sporového poriadku píšeme v mnohých našich článkoch a odpovediach na otázky ohľadom návrhu na vydanie platobného rozkazu v celej samostatnej kapitole o vymáhaní pohľadávok.

Môžete sa v uvedenej veci obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu; so súdmi komunikujeme elektronicky.

Pri podaní elektronickou formou v prípade splnenia všetkých zákonných náležitostí platobný rozkaz bude vydaný do 10 pracovných dní.

 

 


Trápi vás "Platný platobný rozkaz" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platný platobný rozkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mal by som otázku ohľadom platobného rozkazu. Dňa 10. 12. 2018 mi bol doručený platobný rozkaz z Okresného súdu v Poprade. V platobnom rozkaze žalobca (RTVS) navrhuje, aby som uhradil pohľadávku vo výške 133 eur, čo predstavuje istinu, pokutu a náklady konania. V samotnom platobnom rozkaze však súd rozhodol, že mám žalobcovi zaplatiť sumu 830,39 eur do 15 dní. Táto suma mi nedáva zmysel, preto sa rozhodujem odvolať proti tomuto rozsudku. Ďakujem za pomoc. Tomáš Brejčák.

Odpoveď: Platný platobný rozkaz

(odpoveď odoslaná: 11.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Ak ste obdržali platobný rozkaz, vo veci podania odporu sa spravujte poučením daným súdom, ktoré je uvedené na platobnom rozkaze.
V otázke neuvádzate, za aké obdobie je suma  133 €, v ktorej sume je zahrnutá suma 17 € titulom pokuty a 1,45 € titulom poštovného.
Pokiaľ je táto suma staršia ako tri roky od podania žaloby zo strany RTVS na súd, je potrebné vzniesť námietku premlčania a nárok žalobcu neuznávať v žiadnom prípade.

Všeobecná premlčacia lehota podľa ust. Občianskeho zákonníka je tri roky.
Pokiaľ z platobného rozkazu vyplýva povinnosť uhradiť  830.39 €, k tejto časti v podanom odpore uveďte, že priznanie predmetnej sumy žalobcovi nemá oporu v podanej žalobe.  
Odpor proti platobnému rozkazu adresujte konajúcemu súdu doporučeným podaním prípadne doručte osobne do podateľne príslušného súdu, kde súd potvrdí prevzatie odporu.
Prípadne môžete do doplňujúcej otázky uviesť, za ktoré obdobie je suma 133 €  a z  čoho pozostáva.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Platný platobný rozkaz" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.