Máte
otázku?

Súdny platobný príkaz


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Súdny platobný príkaz

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať o niekoľko vecí týkajúcich sa mojej finančnej situácie. Nedávno mi plynula 15-dňová lehota na zaplatenie dlhu voči VÚB banke, ktorý predstavuje sumu 14 000 eur plus príslušenstvo 1 600 eur. Tento dlh vychádza zo súdneho platobného príkazu. Mám otázku týkajúcu sa tejto lehoty – počítajú sa do nej aj sobota a nedeľa? Súvisiace s tým by som sa chcel spýtať ako mám postupovať ďalej. Momentálne sa nachádzam pracovne v zahraničí a príkaz prevzala moja manželka. Ako môžem podať odpor? Rovnako by ma zaujímalo, či je možné požiadať o splátkový kalendár. Jednorazové splatenie dlhu je pre mňa nereálne. Už uplynul prvý týždeň od prevzatia pošty a som si vedomý toho, že som dlžníkom. Verím, že mi niekto z Vás pomôže a budem vďačný za čo najskoršiu odpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Súdny platobný príkaz

 

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Všeobecne podľa ust. § 265 a nasl. Civilného sporového poriadku platí : 
"Súd ak je možné vo veci samej alebo o jej časti môže  rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Výrok o trovách konania sa na účely konania o platobnom rozkaze považuje za uznesenie.
Ak žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok."

Ak súd nevydá platobný rozkaz, ak súd nerozhodne inak, nariadi pred prvým pojednávaním predbežné prejednanie sporu.

2./  Platobný rozkaz spolu so žalobou súd doručuje žalovanému do vlastných rúk.  Otázkou je či zásielku zo súdu prevzala Vaša manželka na základe Vášho písomného poverenia prípadne splnomocnenia podľa ust. § 109 Civilného sporového poriadku.

3./ Podľa ust. § 267 Civil. sporového poriadku odpor proti platobnému rozkazu sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia a musí sa vecne odôvodniť. Pre počítanie lehoty platí ust. § 121 Civil. sporového poriadku a to, že do plynutia lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty, v danom prípade deň prevzatia zásielky. Následne platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť; to platí aj vtedy, ak je podanie urobené elektronickými prostriedkami doručené súdu mimo pracovného času.

Teda pre počítanie lehoty na podanie odporu je rozhodujúci deň prevzatia platobného rozkazu, pričom od nasledujúceho dňa sa počíta lehota na podanie odporu 15 dní Ako príklad uvádzame : Platobný rozkaz doručený dňa  28.2.2018, lehota na podanie odporu 15 dní sa počíta od 01.03.2018 a končí 15.3.2018, ktorý deň je posledným dňom na podanie odporu doporučeným podaním na poštovú prepravu.

Podanie odporu v zmysle ust. Civil. sporového poriadku musí obsahovať  vecné odôvodnenie podaného odporu proti platobnému rozkazu, pričom sa nepoužije ust. § 129 Civil. sporového poriadku a to v tom, že súd nevyzve toho, kto urobil nezrozumiteľné alebo neúplné podanie, aby toto doplnil alebo opravil v stanovenej lehote. Toto vyslovene pri podaní odporu neplatí a je na účastníkovi konania, aby sa spravoval poučením daným samotným súdom. Stručne možno uviesť, že podaný odpor má nasledovné náležitosti : Kto ho podáva, voči platobné rozkazu ktorého súdu vrátane uvedenia čísla konania, sa odpor podáva, v čom vidí účastník konania nesprávnosť vydania platobného rozkazu a čo namieta. V odôvodnení žalovaný opíše rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti uplatnenému nároku. K odporu pripojí aj listiny, na ktoré sa odvoláva, prípadne označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

O spôsobe podania odporu resp. jeho obsahu ste mali byť v samotnom platobnom rozkaze poučený zo strany konajúceho súdu. Ďalej je k odporu potrebné pripojiť listiny, na ktoré sa žalovaný odvoláva, prípadne označiť iné dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

Dôvodová správa k CSP uvádza, že inštitút vecného odôvodnenia treba vykladať ako odôvodnenie riadne, teda vecne odôvodnený odpor znamená odpor podaný s odôvodnením vo veci samej, t.j. so splnením si povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti. Pokiaľ by uvedené podmienky neboli splnené a vecné odôvodnenie by v odpore úplne chýbalo alebo bolo nedostatočné, bola by takáto skutočnosť v zmysle ust. § 267 ods. 2 písm. c)  Civilného sporového poriadku dôvodom na odmietnutie odporu.

Žalovaný v zmysle  zákona musí byť o povinnosti vecného odôvodnenia odporu proti platobnému rozkazu, obsahových náležitostiach vecného odôvodnenia a takisto aj o následkoch podania odporu bez vecného odôvodnenia poučený.

4./ Následne ak podáte odpor, súd zruší platobný rozkaz v celom rozsahu a nariadi pojednávanie. Uznesenie o zrušení platobného rozkazu doručuje súd do vlastných rúk; žalobcovi spolu s uznesením doručí aj odpor. Po zrušení platobného rozkazu súd v danej veci vytýči pojednávanie.

 

Odporúčanie 

V otázke uvádzate, že sa jedná o spor s VÚB o sumu 14 000 eur s príslušenstvom 1600 eur, čo predpokladá, že sa jedná o spotrebiteľský spor. Toto uvádzame z dôvodu, že podľa § 299 Civil. sporového poriadku platí : 

"Ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a žalovaným je spotrebiteľ, súd nevydá platobný rozkaz, ak spotrebiteľská zmluva alebo iné zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou obsahujú zmluvnú podmienku, ktorá je neprijateľná."

Podľa zákona spotrebiteľský spor je spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Naviac spotrebiteľské spory sú podľa zákona označované ako spory s ochranou slabšej strany.  

Nevieme, na základe akého právneho titulu došlo k predmetnému sporu, resp. z čoho pozostáva žalovaná istina, ale odporúčame návštevu advokáta za účelom posúdenia samotnej žaloby, ktorá Vám mala byť doručená spolu s platobným rozkazom. Pokiaľ  by sa jednalo o spotrebiteľský spor, je možné, že samotná zmluva, z ktorej spor vznikol, obsahuje neprijateľné zmluvné  podmienky a preto by mala byť posúdená  zmluva ako bezúročná a bez poplatkov. Odporúčame preto v odpore proti platobnému rozkazu predmetnú okolnosť  existencie spotrebiteľského sporu  zdôrazniť, ako aj to, že bolo povinnosťou súdu pred vydaním platobného rozkazu pristúpiť k súdnej kontrole spotrebiteľskej zmluvy zo zákona.

Vzhľadom na okolnosť, že nepoznáme text spotrebiteľskej zmluvy, rozsah doteraz vykonaných splátok istiny, neodporúčame, aby v odpore proti platobnému rozkazu uviedli, že s dlžnou sumou súhlasíte, nakoľko podrobná analýza sporu môže viesť k celkom inému výsledku aj vzhľadom na už vykonané splátky. Na splátkach sa môžete dohodnúť s žalobcom v rámci konania resp. po jeho ukončení. 

 

Finančná situácia nielen z predmetného plat. rozkazu  (14 000 eur s príslušenstvom), prípadne aj  iné Vaše dlhy by mohli byť dôvodom pre návštevu Centra právnej pomoci a zistenie, či nesĺňate podmienky pre oddĺženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

 

 

 


 

Trápi vás "Súdny platobný príkaz" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Súdny platobný príkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Prišiel mi platobný rozkaz na uhradenie sumy úveru pre Primabanku do 15 dní, pretože som tento úver nesplácal. Chcel by som vedieť, čo sa stane, ak tieto sumy do stanovenej lehoty neuhradím, a to vrátane súdnych trosov. Ide konkrténe o čiastku 8100 € pre Primabanku a 240 € na súdne náklady. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Súdny platobný príkaz

(odpoveď odoslaná: 02.08.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že podstatné je to, či požiadavka banky je oprávnená a či nárok veriteľa nie je premlčaný, čo závisí od toho od kedy ste boli v omeškaní s platením splatnej splátky, následkom nezaplatenia ktorej došlo k splatnosti dlhu v celosti a naraz a kedy bola podaná žaloba na súd. Platí všeob. premlčacia doba 3 roky, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak teda banka podala žalobu čo i len jeden oneskorene na súd, je jej nárok premlčaný a nemusíte nič platiť.

Odporúčam vám nechať skontrolovať doklady a podklady advokátovi /platobný rozkaz, žalobu, plus vaše ostatné doklady, aby vám vedel poradiť. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Uvádzame tiež, že ak platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť, teda nepodáte voči nemu odpor, oprávnený v spore /banka/ môže podať návrh na vykonanie exekúcie.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Súdny platobný príkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dostal som platobný rozkaz o vyplatení dlhu voči VÚB. Vzhľadom na určité okolnosti chcem podať odpor voči tomuto rozkazu. Chcel by som vedieť, aká má byť forma tohto odporu a čo je potrebné dodržať pri jeho podaní, prípadne aké podmienky musím splniť, aby bol na súde akceptovateľný. Rád by som sa tiež dozvedel, či je s tým spojený nejaký poplatok, či je dostatočné ho len napísať a poslať v zákonom stanovenej lehote.

Odpoveď: Súdny platobný príkaz

(odpoveď odoslaná: 20.04.2021)

Dobrý deň,
z odporu (a každého podania na súde) musí byť zrejmé kto ho robí, v akej veci (označenie spisovej značky), ktorému súdu je podanie určené a čoho sa ním domáhate (v tomto prípade zrušenia platobného rozkazu). Pri odpore je dôležité podanie (odpor) vecne odôvodniť. Tzn. uviesť relevantné skutočnosti, na základe ktorých namietate vydaný platobný rozkaz. Nakoľko sa jedná o spotrebiteľskú vec (ak ste zmluvu uzatvárali ako fyzická osoba, nie podnikateľ) mali by ste byť od poplatkovej povinnosti oslobodený.


Podotázka: Súdny platobný príkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Prišiel mi z EOS KSI platobný rozkaz o zaplatení pohľadávky do 15 dní. Chcela by som sa spýtať, nemal by najprv prebehnúť súd, kde sa môžem brániť? Pošta mi prišla do schránky z EOS KSI, nie zo súdu. Takže by som chcela vedieť, či je to už posledné pred zrážkami zo mzdy? Ďakujem, Adamčíková. Pekný deň.

Odpoveď: Súdny platobný príkaz

(odpoveď odoslaná: 16.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky nám nie je celkom zrejmé, či  zo strany EOS Vám poslali na vedomie platobný rozkaz, ktorý bol vydaný príslušným súdom  alebo len Vám zaslali výzvu k úhrade, ktorú označili resp. v nej použili pojmy, že sa jedná o ich platobný rozkaz a podpísaný pod nimi vydaným platobným rozkazom je zástupca spoločnosti EOS.

Ak by sa malo jednať o riadny platobný rozkaz vydaný súdom, ktorý ste Vy zatiaľ neprevzali, odporúčame Vám, aby ste si zistili v informačnom centre príslušného súdu, či vo veci bol a kedy vydaný platobný rozkaz na Vaše meno ako žalovaného. 

Ak by spoločnosť len zaslala nejakú výzvu, ktorú ona sama označila ako platobný rozkaz, na výzvu radšej nereagujte a odporúčame krátku konzultáciu s advokátom prípadne  využiť poradu v Centre právnej pomoci.

Nepodpisujte žiadne splátky alebo uznanie záväzku, nakoľko by ste mohli podpísať uznanie premlčaného dlhu.

 

 

 


Trápi vás "Súdny platobný príkaz" a chcete pomôcť?

Podotázka: Súdny platobný príkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Pracovala som v obchode a podľa zamestnávateľa som mala manko, čoho si však nie som vôbec vedomá. Nesúhlasím s tým a nesúhlasila som ani vtedy, keď mi prišiel platobný príkaz od okresného súdu. Po dlhodobom psychickom strese som napriek tomu príkaz zaplatila. Následne som podala odpor a po siedmich mesiacoch mi z súdu prišlo rozhodnutie, ktoré zrušilo platobný príkaz. Ako však teraz môžem získať peniaze späť? Ďakujem pekne za radu. Pekný deň.

Odpoveď: Súdny platobný príkaz

(odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň,

ak ste nesúhlasili s nárokom zamestnávateľa a domnievali ste sa, že Vám povinnosť zaplatiť uvedenú sumu nevznikla, potom ste ju uhrádzať nemali a mali ste podať len odpor. Tým, že súd zrušil platobný rozkaz, bude nasledovať riadne konanie pred súdom spojené s pojednávaním. Vo Váš neprospech môže byť teraz trocha skutočnosť, že ste sumu uhradili. To môže použiť protistrana proti Vám pri argumentácii. Súd by nemal posúdiť to, že ste uhradili sumu priznanú súdom, ako uznanie dlhu, či uznanie nároku, ak ste dlh resp. nárok  výslovne neuznali. Ak by spor skončil vo Váš prospech, mohli by ste od protistrany požadovať, aby Vám vrátil sumu, ktorú ste mu uhradili.


Podotázka: Súdny platobný príkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som Vás poprosiť o pomoc pri hľadaní pravdy, konkrétne potrebujem zistiť, po akom čase nastáva premlčacia doba. Notárska zápisnica o finančnej pôžičke bola spísaná 2. 9. 2011. Do januára 2018 sa s tým nič nerobilo a teraz prišiel príkaz na úhradu od súdneho exekútora. To je viac ako 6 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Súdny platobný príkaz

(odpoveď odoslaná: 15.03.2018)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že vo Vašej veci bola spísaná notárska zápisnica, zrejme ide o uznanie dlhu spísané vo forme notárskej zápisnice. Ak je vo Vašej notárskej zápisnici napísané, že ide o uznanie dlhu je v tomto prípade premlčacia doba 10 rokov odo dňa kedy sa mohlo právo prvýkrát uplatniť na súde (deň nasledujúci po splatnosti dlhu). Ak by bola vo forme notárskej zápisnice spísaná zmluva o pôžičke, v tomto prípade by premlčacia doba bola trojročná. Na posúdenie Vašej veci je preto rozhodujúce aký právny úkon je spísaný v notárskej zápisnici.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Súdny platobný príkaz" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.