'

Súdny platobný príkaz


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 3. 2018

Otázka: Súdny platobný príkaz

Dobrý deň, prajem. Chcem sa opýtať. Plynie mi 15 dňová lehota na zaplatenie dlhu voči Vúb banke 14000 eur +príslušenstvo 1600 eur (súdny platobný príkaz). Počítajú sa aj sobota a nedeľa? Poštu prevzala manželka, a ja som pracovne v zahraničí. Ako mám podať odpor alebo ako ďalej. Prosím o pomoc. Môžem požiadať o splátkový kalendár? Je nereálne, aby som to splatil jednou splátkou. Ďakujem za skorú odpoveď. A verím, že mi niekto z Vás pomôže. Ubehol mi prvý týždeň od prevzatia pošty. Samozrejme, že som dlžník. Ďakujem.

Odpoveď: Súdny platobný príkaz

 

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Všeobecne podľa ust. § 265 a nasl. Civilného sporového poriadku platí : 
"Súd ak je možné vo veci samej alebo o jej časti môže  rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Výrok o trovách konania sa na účely konania o platobnom rozkaze považuje za uznesenie.
Ak žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok."

Ak súd nevydá platobný rozkaz, ak súd nerozhodne inak, nariadi pred prvým pojednávaním predbežné prejednanie sporu.

2./  Platobný rozkaz spolu so žalobou súd doručuje žalovanému do vlastných rúk.  Otázkou je či zásielku zo súdu prevzala Vaša manželka na základe Vášho písomného poverenia prípadne splnomocnenia podľa ust. § 109 Civilného sporového poriadku.

3./ Podľa ust. § 267 Civil. sporového poriadku odpor proti platobnému rozkazu sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia a musí sa vecne odôvodniť. Pre počítanie lehoty platí ust. § 121 Civil. sporového poriadku a to, že do plynutia lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty, v danom prípade deň prevzatia zásielky. Následne platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť; to platí aj vtedy, ak je podanie urobené elektronickými prostriedkami doručené súdu mimo pracovného času.

Teda pre počítanie lehoty na podanie odporu je rozhodujúci deň prevzatia platobného rozkazu, pričom od nasledujúceho dňa sa počíta lehota na podanie odporu 15 dní Ako príklad uvádzame : Platobný rozkaz doručený dňa  28.2.2018, lehota na podanie odporu 15 dní sa počíta od 01.03.2018 a končí 15.3.2018, ktorý deň je posledným dňom na podanie odporu doporučeným podaním na poštovú prepravu.

Podanie odporu v zmysle ust. Civil. sporového poriadku musí obsahovať  vecné odôvodnenie podaného odporu proti platobnému rozkazu, pričom sa nepoužije ust. § 129 Civil. sporového poriadku a to v tom, že súd nevyzve toho, kto urobil nezrozumiteľné alebo neúplné podanie, aby toto doplnil alebo opravil v stanovenej lehote. Toto vyslovene pri podaní odporu neplatí a je na účastníkovi konania, aby sa spravoval poučením daným samotným súdom. Stručne možno uviesť, že podaný odpor má nasledovné náležitosti : Kto ho podáva, voči platobné rozkazu ktorého súdu vrátane uvedenia čísla konania, sa odpor podáva, v čom vidí účastník konania nesprávnosť vydania platobného rozkazu a čo namieta. V odôvodnení žalovaný opíše rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti uplatnenému nároku. K odporu pripojí aj listiny, na ktoré sa odvoláva, prípadne označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

O spôsobe podania odporu resp. jeho obsahu ste mali byť v samotnom platobnom rozkaze poučený zo strany konajúceho súdu. Ďalej je k odporu potrebné pripojiť listiny, na ktoré sa žalovaný odvoláva, prípadne označiť iné dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

Dôvodová správa k CSP uvádza, že inštitút vecného odôvodnenia treba vykladať ako odôvodnenie riadne, teda vecne odôvodnený odpor znamená odpor podaný s odôvodnením vo veci samej, t.j. so splnením si povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti. Pokiaľ by uvedené podmienky neboli splnené a vecné odôvodnenie by v odpore úplne chýbalo alebo bolo nedostatočné, bola by takáto skutočnosť v zmysle ust. § 267 ods. 2 písm. c)  Civilného sporového poriadku dôvodom na odmietnutie odporu.

Žalovaný v zmysle  zákona musí byť o povinnosti vecného odôvodnenia odporu proti platobnému rozkazu, obsahových náležitostiach vecného odôvodnenia a takisto aj o následkoch podania odporu bez vecného odôvodnenia poučený.

4./ Následne ak podáte odpor, súd zruší platobný rozkaz v celom rozsahu a nariadi pojednávanie. Uznesenie o zrušení platobného rozkazu doručuje súd do vlastných rúk; žalobcovi spolu s uznesením doručí aj odpor. Po zrušení platobného rozkazu súd v danej veci vytýči pojednávanie.

 

Odporúčanie 

V otázke uvádzate, že sa jedná o spor s VÚB o sumu 14 000 eur s príslušenstvom 1600 eur, čo predpokladá, že sa jedná o spotrebiteľský spor. Toto uvádzame z dôvodu, že podľa § 299 Civil. sporového poriadku platí : 

"Ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a žalovaným je spotrebiteľ, súd nevydá platobný rozkaz, ak spotrebiteľská zmluva alebo iné zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou obsahujú zmluvnú podmienku, ktorá je neprijateľná."

Podľa zákona spotrebiteľský spor je spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Naviac spotrebiteľské spory sú podľa zákona označované ako spory s ochranou slabšej strany.  

Nevieme, na základe akého právneho titulu došlo k predmetnému sporu, resp. z čoho pozostáva žalovaná istina, ale odporúčame návštevu advokáta za účelom posúdenia samotnej žaloby, ktorá Vám mala byť doručená spolu s platobným rozkazom. Pokiaľ  by sa jednalo o spotrebiteľský spor, je možné, že samotná zmluva, z ktorej spor vznikol, obsahuje neprijateľné zmluvné  podmienky a preto by mala byť posúdená  zmluva ako bezúročná a bez poplatkov. Odporúčame preto v odpore proti platobnému rozkazu predmetnú okolnosť  existencie spotrebiteľského sporu  zdôrazniť, ako aj to, že bolo povinnosťou súdu pred vydaním platobného rozkazu pristúpiť k súdnej kontrole spotrebiteľskej zmluvy zo zákona.

Vzhľadom na okolnosť, že nepoznáme text spotrebiteľskej zmluvy, rozsah doteraz vykonaných splátok istiny, neodporúčame, aby v odpore proti platobnému rozkazu uviedli, že s dlžnou sumou súhlasíte, nakoľko podrobná analýza sporu môže viesť k celkom inému výsledku aj vzhľadom na už vykonané splátky. Na splátkach sa môžete dohodnúť s žalobcom v rámci konania resp. po jeho ukončení. 

 

Finančná situácia nielen z predmetného plat. rozkazu  (14 000 eur s príslušenstvom), prípadne aj  iné Vaše dlhy by mohli byť dôvodom pre návštevu Centra právnej pomoci a zistenie, či nesĺňate podmienky pre oddĺženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

 

 

 


 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Súdny platobný príkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Pracovala som v obchode a podľa zamestnávateľa som mala manko, čo si nie som vôbec vedomá. Nesúhlasím s tým. Prišiel mi od okresného súdu platobný príkaz, tak som po dlhodobom psychickom strese zaplatila aj napriek môjmu nesúhlasu. Podala som odpor a po siedmich mesiacoch mi prišlo zo súdu, že zrušuje plat. príkaz. Ako môžem teraz získať peniaze naspäť? Ďakujem pekne za radu. Pekný deň.

Odpoveď: Súdny platobný príkaz

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň,

ak ste nesúhlasili s nárokom zamestnávateľa a domnievali ste sa, že Vám povinnosť zaplatiť uvedenú sumu nevznikla, potom ste ju uhrádzať nemali a mali ste podať len odpor. Tým, že súd zrušil platobný rozkaz, bude nasledovať riadne konanie pred súdom spojené s pojednávaním. Vo Váš neprospech môže byť teraz trocha skutočnosť, že ste sumu uhradili. To môže použiť protistrana proti Vám pri argumentácii. Súd by nemal posúdiť to, že ste uhradili sumu priznanú súdom, ako uznanie dlhu, či uznanie nároku, ak ste dlh resp. nárok  výslovne neuznali. Ak by spor skončil vo Váš prospech, mohli by ste od protistrany požadovať, aby Vám vrátil sumu, ktorú ste mu uhradili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Súdny platobný príkaz (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o pomoc pri hľadaní pravdy, kedy po akom čase nastáva premlčacia doba. 2. 9. 2011 bola spísaná notárska zápisnica o finančnej pôžičke, do januára 2018 sa stým nič nerobilo a teraz prišiel príkaz na úhradu od súdneho exekútora. To je viac ako 6 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Súdny platobný príkaz

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2018)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že vo Vašej veci bola spísaná notárska zápisnica, zrejme ide o uznanie dlhu spísané vo forme notárskej zápisnice. Ak je vo Vašej notárskej zápisnici napísané, že ide o uznanie dlhu je v tomto prípade premlčacia doba 10 rokov odo dňa kedy sa mohlo právo prvýkrát uplatniť na súde (deň nasledujúci po splatnosti dlhu). Ak by bola vo forme notárskej zápisnice spísaná zmluva o pôžičke, v tomto prípade by premlčacia doba bola trojročná. Na posúdenie Vašej veci je preto rozhodujúce aký právny úkon je spísaný v notárskej zápisnici.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk