Občianske združenie - dar fyzickej osobe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 5. 12. 2017

Otázka: Občianske združenie - dar fyzickej osobe

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže občianske združenie z vlastných finančných prostriedkov vyzbieraných z 2% daní darovať peňažné prostriedky matke zdravotné znevýhodneného dieťaťa ako pomoc na rehabilitáciu a výdavky spojené so starostlivosťou o takéto dieťa. Aký je postup, aby to bolo všetko v právnom poriadku. Musí matka nejak dokladovať na čo peňažné prostriedky použila? Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Občianske združenie - dar fyzickej osobe

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


Základná právna úprava Vami prednesenej problematiky je obsiahnutá v ust. Obč. zákonníka, v ust. zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu TŽP, v ust. zákona o združovaní občanov  a  zákona o dani z príjmov.

Pre Vás je dôležité vedieť nasledovné : 

1./  Podľa ust. zákona o združovaní občanov  občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia ("OZ"), ako aj odborové organizácie  a združovať sa v nich. Členmi združení môžu byť aj právnické osoby. Združenia sú právnickými osobami. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia.
Združenie vzniká registráciou. K návrhu na registráciu sa pripájajú stanovy vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musia byť uvedené:
a) názov združenia,
b) sídlo,
c) cieľ jeho činnosti,
d) orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
e) ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
f) zásady hospodárenia.

2./ Podľa ust.  § 12 ods. 7  zákona o dani z príjmov  sú taxatívne definované príjmy, ktoré nie sú u právnických osôb predmetom dane. U daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, teda aj Vaše OZ, sú to napr. príjmy získané darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, alebo príjmy získané dedením, príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
Premetom dane nie je príjme získaný darovaním podľa § 50 cit. zákona , teda podiel zaplatenej dane.

3./ Podľa § 50 cit. zákona o dani z príjmov podiel zaplatenej dane môžete ako OZ použiť len na účely, ktoré sú predmetom Vašej činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj športu,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.


4./  Treba uviesť, že ak prijímateľ, teda Vaše OZ,  nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na činnosti ako je uvedené vyššie, najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom Vám bol podiel zaplatenej dane poukázaný, vzťahujú sa na prijímateľa ustanovenia o porušení finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, pričom je OZ následne povinné podiel zaplatenej dane vrátiť správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa do 90 dní odo dňa vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vrátiť poskytnutý podiel zaplatenej dane.

Pre prípad, že Vaše OZ  by použilo poskytnutý podiel zaplatenej dane v rozpore s účelom ako je uvedené vyššie v bode 3.), porušili by ste finančnú disciplínu. Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ktoré sa využívajú na účely dľa bodu 3.) sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny.  


5./ Platí zároveň, že prijímateľ, teda Vaše OZ, ak súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov je vyšší ako 3 320 eur, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane , spôsob použitia podielu zaplatenej dane v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia, výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa a výrok audítora, ak podľa osobitného predpisu prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Pre prijímateľa, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane je vyšší ako 33 000 €, platia ďalšie podmienky dľa zákona o dani z príjmov.

6./ Nevieme, či osoba, ktorá zabezpečuje starostlivosť o zdravotne znevýhodnené dieťa poberá nejaký príspevok od štátu podľa zákona o kompenzáciách. Tu len poznamenávame, že za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa nepovažujú o.i. nehnuteľné veci alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa cit. zákona a to  ak :
1. v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,
2. poskytnutý nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, alebo
3. na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu.

Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu nepovažujú o.i. 
peňažné dary poskytnuté ako je vyššie uvedené. 


 

ZÁVER 


Nevieme, aká je výška darov poskytnutých Vášmu OZ, ako ani dar pre osobu resp. rodinu, ktorej chcete pomôcť.
Možnosti máte nasledovné : 

1./ Darovacia zmluva s povinnosťou preukázania použitia finančných prostriedkov. Táto forma je na zváženie, nakoľko ak peniaze nebudú použité na určený účel, resp. neobdržíte doklady o nákupe resp. úhradách, bude zrejme ťažšie ich žiadať vrátiť.    
2./ Priama kúpa pomôcky alebo priama úhrada potrebnej pomoci zo strany OZ, teda Vy priamo zakúpite potrebné veci a tieto odovzdáte ako dar rodine zdravotne znevýhodneného dieťaťa vrátane spísania darovacej zmluvy. 

 

Záverom uvádzame, že Vaše OZ vždy musí mať doklad o použití fin. prostriedkov z hľadiska ust. zákona o účtovníctve.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomohla. Dajte nám  prosím vedieť, ako ste Váš problém  vyriešili.
Ďakujeme.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Občianske združenie - dar fyzickej osobe (Nezaradené)

Prajem Vám pekný deň, Ospravedlňujem sa, ale zle som napísala otázku. OZ ma činnosť: Podpora rodiny ako základnej spoločenskej jednotky. Môžu byt finančne prostriedky poukázané na základe tejto činnosti, alebo je potrebné doplniť stanovy o činnosť, ktorú som uviedla. Ďakujem.

Odpoveď: Občianske združenie - dar fyzickej osobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2019)

Dobrý deň, sme názoru, že predmet činnosti "podpora rodiny ako základnej spol. jednotky" je pojmom s dostatočným obsahom, ktorý zahŕňa aj činnosť podpory rodiny so znevýhodnenými deťmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Občianske združenie - dar fyzickej osobe (Nezaradené)

Dobrý deň, Sme umožnili rodičom trojičiek zo zdravotným znevýhodnením zbierať cez naše OZ 2% z daní na financovanie nákladov, kúpu kompenzačných pomôcok a iné potreby k zlepšeniu životných podmienok prípadne na dofinancovanie kúpy vozidla. Môžu byt finančne prostriedky poukázané rodine bez darovacej zmluvy ? Činnosť združenia: Pomáhať deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Občianske združenie - dar fyzickej osobe

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2019)

Dobrý deň,

obdobnej problematike darovania fin. prostriedkov občianskym združením fyzickej osobe sme už venovali.

S poukazom na ust. § 50 zákona o dani z príjmov,  ust. zákona o účtovníctve a zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP treba spísať darovaciu zmluvu, aby ste mali doklad preukazujúci použitie prostriedkov získaných z podielu zo zaplatenej dane a tento výdaj bol aj riadne účtovne preukázaný.

V dar. zmluve môžete dohodnúť  účel použitia fin. prostriedkov s tým, že obdarovaný preukáže doklad o ich použití tak ako uvádzate v otázke v stanovenej lehote.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk