Nové predbežné opatrenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nové predbežné opatrenie

Dobrý deň, momentálne stretávanie sa s dieťaťom je upravené predbežným opatrením súdu a kvôli dĺžke konania neočakávam, že v blízkej dobe súd rozhodne s konečnou platnosťou. Už sa to ťahá veľmi dlho. Môžem od súdu žiadať vydať nové predbežné opatrenie, v ktorom bude upravené stretávanie sa aj cez letné prázdniny? Chcem sa stretávať častejšie, ako to naposledy upravil súd v predbežnom opatrení. Vydá mi súd nové predbežné opatrenie?

Odpoveď: Nové predbežné opatrenie

Dobrý deň,

nové predbežné opatrenie by Vám mohlo upraviť styk širšie ako pôvodné. S poukazom na nález ÚS ČR sp. zn. I.ÚS 618/05 (viď. nižšie) mám za to, že na súd môžete podať návrh na vydanie nového predbežného opatrenia. Súd by sa potom takýmto návrhom mal zaoberať a rozhodnúť.

 

Nález ÚS ČR sp. zn. I.ÚS 618/05

Predbežné opatrenie upravujúce styk rodičov s deťmi musí byť použité so zreteľom na charakter a význam ním chráneného záujmu, ktorým je umožniť aj rodičovi, ktorý s dieťaťom trvalo nežije, pravidelný a čo najširší kontakt, pretože je to práve množstvo času, v ktorom možno realizovať aj neverbálne výchovné pôsobenie rodiča, tzv. výchova prítomnosťou či príkladom, ktorá je, ako je všeobecne známe, tou najúčinnejšou výchovnou metódou. Treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič – dieťa v dôsledku odcudzenia je neskôr len ťažko napraviteľná.

Rozhodnutie súdu, ktorým bol odmietnutý návrh sťažovateľa, ktorým požiadal o úpravu styku s maloletým dieťaťom predbežným opatrením na obdobie letných prázdnin, v situácii, keď v dohľadom čase nebolo možné očakávať dohodu rodičov ani rozhodnite vo veci samej, nemôže byť odôvodnené len odkazom na skôr vydané predbežné opatrenie, ktoré navyše otcov kontakt s dieťaťom v období letnej dovolenky vôbec neupravovalo. Na to, aby nedošlo k zásahu do výkonu rodičovských práv a práva na spravodlivý proces zaručený Listinou základných práv a slobôd a dohodovom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, rozhodnutie súdu musí byť založené na skutočnostiach, ktoré majú oporu v skutkovom stave a dôkazoch obsiahnutých v spise, a musí byť riadne a presvedčivo odôvodnené.

Predbežné opatrenie v oblasti starostlivosti súdu o maloletých by malo byť skutočne len krátkodobým provizóriom, a nie z dôvodu neúmernej dĺžky konania vo veci samej „kvázidefinitívnym“ rozhodnutím, ktoré nemožno doplniť či nahradiť novým, ktoré lepšie vystihuje ochranu základného práva. Súd je povinný pri zaobstarávaní podkladov pre meritórne rozhodnutie, teda napríklad aj znaleckých posudkov, postupovať čo najefektívnejšie a podniknúť dôsledné kroky na ich včasné zabezpečenie a dodanie v určitých termínoch.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nové predbežné opatrenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja manželka podala návrh na rozvod a na predbežné opatrenie zverenia detí do rozvodu. Pýta si výživné, ktoré jej aj bez rozhodnutia súdu posielam na účet. Súd ešte nerozhodol (mal by do konca tohto mesiaca). Máme v BSM dom s hypotékou a v podielovom spoluvlastníctve byt, ktorý prenajímala, teraz je údajne prázdny. Peniaze za prenájom si nechávala. Z domu odišla aj s deťmi cca. pred mesiacom. Tvrdí, že sa zdržiavajú na utajenom mieste. Všetky náklady som vždy platil ja (hypotéku, byt, elektrinu aj plyn v dome aj v byte, SIPO, telefóny). V podstate to je problém, že mne na to už polroka nevychádza dosť peňazí a moja žena sa tým vôbec nechce zaoberať. Náklady na moje bývanie si platím sám. Náklady na byt tiež platím ja. Je možné podať návrh na súd o predbežné opatrenia, aby sa spolu podieľala na úhrade spoločných nákladov na hypotéku a byt - do rozhodnutia súdu o vysporiadaní BSM a podielového spoluvlastníctva? A má to význam? (myslím, že či sa tým súd bude vôbec zaoberať - či to nezmetie zo stola ako nezmysel). Ďakujem

Odpoveď: Nové predbežné opatrenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2016)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch (hradenie nákladov na nehnuteľnosť len jedným zo spoluvlastníkov) postupujeme zvyčajne tak, že si v rámci vyporiadania BSM uplatňujeme náhradu 1/2 nákladov na nehnuteľnosť, ktoré ste zaplatili sám. Tzn. že sa pri vyporiadaní BSM vezme do úvahy výška nákladov, ktoré ste uhradili sám za spoločnú nehnuteľnosť. Vychádza sa pri tom z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké a tým pádom sa majú aj na nákladoch na nehnuteľnosť podieľať obaja rovnakou mierou. Ak vo Vašom prípade ide o podielového spoluvlastníctvo (uviedli ste vo Vašej otázke) vznikla Vám voči nej pohľadávka vo výške 1/2 zo zaplatených nákladov na nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve. Ak Vám tieto náklady nechce dobrovoľne nahradiť, je možné voči nej začať súdne konanie, v rámci ktorého by ste vymáhali 1/2 uhradených nákladov. Tieto náklady (platby) je možné žalovať za uplynulé dva roky, nakoľko ide o bezdôvodné obohatenie a dvojročná premlčacia doba začína plynúť dňom úhrady.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nové predbežné opatrenie (Rodinné právo)

Ako na menšinového spoluvlastníka v podiele 1/10 z domu, 1/5 zo zastavanej plochy k domu, bolo vydané predbežné opatrenie na dobu neurčitú o zákaze vstupu do spomínaného domu a pozemok. Následne zo strany ostatných spoluvlastníkov ako žalujúcich, bola podaná žaloba o vysporiadanie môjho, ja ako žalovaný, menšinového podielu v prospech ostatných. Dôvod vydania predbežného opatrenia a žaloby bolo údajné fyzické napadnutie a ubliženie na zdraví jedneho zo spoluvlastníkov. Kriminalistickým vyšetrovaním sa ubliženie na zdraví nepreukazalo.Tak isto tento prípad vyriešila aj Krajska prokuratura. Išlo o dobre ziscenovaný podvod spoluvlastníkov. V mojom prípade mi ide len o spoločenský kredit. Môžem v rámci tohto sudneho konania podať namietku voči vydaniu a trvaniu predbežneho opatrenia, ktoré trvá už 2 roky? Podotýkam, že v dome ako aj na pozemku mám svoje veci, ku ktorým sa nemôžem dostať. Súd mi ochranu veci protokolárne nezabezpečil. S pozdravom.

Odpoveď: Nové predbežné opatrenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2016)

Dobrý deň, podľa § 77 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (OSP), predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Na základe uvedeného a s odvolaním sa na výsledky vyšetrovania, navrhnite súdu zrušenie predbežného opatrenia. V zmysle nasledujúceho ustanovenia OSP platí, že ak predbežné opatrenie zaniklo alebo bolo zrušené z iného dôvodu, než preto, že sa návrhu vo veci samej vyhovelo alebo preto, že právo navrhovateľa bolo uspokojené, navrhovateľ je povinný nahradiť ujmy tomu, komu predbežným opatrením vznikli. Rozhodne o tom na návrh súd, ktorý nariadil predbežné opatrenie. Ak Vám preto v súvislosti nariadením predbežného opatrenia vznikla škoda, majú ostatní podieloví spoluvlastníci povinnosť Vám ju nahradiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku