POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Nové predbežné opatrenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Nové predbežné opatrenie

Dobrý deň, momentálne je stretnutie s dieťaťom upravené predbežným opatrením súdu a kvôli dĺžke konania neočakávam, že súd v blízkej dobe rozhodne s konečnou platnosťou. Toto sa ťahá už veľmi dlho. Môžem požiadať súd o vydanie nového predbežného opatrenia, v ktorom by bolo upravené stretnutie aj počas letných prázdnin? Chcem sa stretávať častejšie, ako to naposledy upravil súd v predbežnom opatrení. Vydať mi súd nové predbežné opatrenie?

Odpoveď: Nové predbežné opatrenie

Dobrý deň,

nové predbežné opatrenie by Vám mohlo upraviť styk širšie ako pôvodné. S poukazom na nález ÚS ČR sp. zn. I.ÚS 618/05 (viď. nižšie) mám za to, že na súd môžete podať návrh na vydanie nového predbežného opatrenia. Súd by sa potom takýmto návrhom mal zaoberať a rozhodnúť.

 

Nález ÚS ČR sp. zn. I.ÚS 618/05

Predbežné opatrenie upravujúce styk rodičov s deťmi musí byť použité so zreteľom na charakter a význam ním chráneného záujmu, ktorým je umožniť aj rodičovi, ktorý s dieťaťom trvalo nežije, pravidelný a čo najširší kontakt, pretože je to práve množstvo času, v ktorom možno realizovať aj neverbálne výchovné pôsobenie rodiča, tzv. výchova prítomnosťou či príkladom, ktorá je, ako je všeobecne známe, tou najúčinnejšou výchovnou metódou. Treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič – dieťa v dôsledku odcudzenia je neskôr len ťažko napraviteľná.

Rozhodnutie súdu, ktorým bol odmietnutý návrh sťažovateľa, ktorým požiadal o úpravu styku s maloletým dieťaťom predbežným opatrením na obdobie letných prázdnin, v situácii, keď v dohľadom čase nebolo možné očakávať dohodu rodičov ani rozhodnite vo veci samej, nemôže byť odôvodnené len odkazom na skôr vydané predbežné opatrenie, ktoré navyše otcov kontakt s dieťaťom v období letnej dovolenky vôbec neupravovalo. Na to, aby nedošlo k zásahu do výkonu rodičovských práv a práva na spravodlivý proces zaručený Listinou základných práv a slobôd a dohodovom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, rozhodnutie súdu musí byť založené na skutočnostiach, ktoré majú oporu v skutkovom stave a dôkazoch obsiahnutých v spise, a musí byť riadne a presvedčivo odôvodnené.

Predbežné opatrenie v oblasti starostlivosti súdu o maloletých by malo byť skutočne len krátkodobým provizóriom, a nie z dôvodu neúmernej dĺžky konania vo veci samej „kvázidefinitívnym“ rozhodnutím, ktoré nemožno doplniť či nahradiť novým, ktoré lepšie vystihuje ochranu základného práva. Súd je povinný pri zaobstarávaní podkladov pre meritórne rozhodnutie, teda napríklad aj znaleckých posudkov, postupovať čo najefektívnejšie a podniknúť dôsledné kroky na ich včasné zabezpečenie a dodanie v určitých termínoch.

Trápi vás "Nové predbežné opatrenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nové predbežné opatrenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem podať na súd návrh na predbežné opatrenie na obmedzenie spôsobilosti na finančné operácie. Civilným mimosporovým poriadkom bol zrušený Občiansky súdny poriadok, z čoho mi vyplýva, že nemôžem požadovať predbežné opatrenie, ale neodkladné opatrenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nové predbežné opatrenie

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň, máte pravdu, v súčasnosti je možné podať už len návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, predbežné opatrenia už súd v zmysle nového procesného predpisu nevydáva. Pokiaľ však chcete navrhnúť nejakú osobu obmedziť v jej spôsobilosti na právne úkony, toto je potrebné urobiť prostredníctvom špeciálneho návrhu na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, na podklade ktorého súd začne osobitné statusové konanie o spôsobilosti na právne úkony v zmysle ust. § 231 až 246 Civilného mimosporového poriadku (CMP). V tomto  by ste mali presne špecifikovať, aké obmedzenie v spôsobilosti navrhujete v prípade danej osoby, a to buď pozitívne (na ktoré úkony bude osoba ešte spôsobilá) alebo negatívne (na aké úkony navrhujete spôsobilosť danej osoby obmedziť). V predmetnom konaní bude súd skúmať, či daná osoba trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná a ktorá odôvodňuje zásah do jej spôsobilosti na právne úkony. O jej existencii preto musia svedčať lekárske správy. Z tohto dôvodu v návrhu treba nielen tvrdiť jej existenciu, ale túto aj preukázať konkrétnymi lekárskymi správami, v opačnom prípade súd návrh zamietne. Návrh sa podáva na súde príslušnom podľa miesta pobytu osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná.   Nakoľko sa však jedná o jeden z najväčších zásahov do slobody konkrétneho človeka, súd musí riadne skúmať či sú splnené podmienky na takéto obmedzenie. Preto v takýchto veciach ani nie je možné rozhodnúť na podklade návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nové predbežné opatrenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja manželka podala návrh na rozvod a zároveň požiadala o predbežné opatrenie, ktoré by jej zverilo dočasne do opatery naše deti počas trvania rozvodového konania. Prispievať na ich výživné jej samozrejme posielam aj bez rozhodnutia súdu. Očakávam, že súd by mal o návrhu rozhodnúť do konca tohto mesiaca. Spolu vlastníme dom s hypotékou, ktorý je zapísaný do katastra nehnuteľností ako BSM. Taktiež spolu vlastníme byt v podielovom spoluvlastníctve, ktorý sa doteraz prenajímal, momentálne je však prázdny. Výnos z prenájmu pripadal mojej manželke. Z domu odišla s deťmi približne pred mesiacom. Všetky náklady súvisiace s domom a bytom, ako aj ostatné náklady (elektrina, plyn, SIPO, telefóny), som vždy pokrýval ja. Moje momentálne finančné postavenie mi však už pol roka nedovoľuje tieto náklady plne znášať a moja manželka sa tým nechce zaoberať. Mohol by som na súd podať návrh na predbežné opatrenia, v ktorých by som požiadal o to, aby sa moja manželka spolu so mnou podieľala na úhrade spoločných nákladov na hypotéku a byt do doby, než súd rozhodne o vysporiadaní BSM a podielového spoluvlastníctva? Má vôbec zmysel podať takýto návrh? Mám pochybnosti o tom, či sa súd bude touto otázkou zaoberať alebo ho nebude považovať za irelevantný. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nové predbežné opatrenie

(odpoveď odoslaná: 02.06.2016)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch (hradenie nákladov na nehnuteľnosť len jedným zo spoluvlastníkov) postupujeme zvyčajne tak, že si v rámci vyporiadania BSM uplatňujeme náhradu 1/2 nákladov na nehnuteľnosť, ktoré ste zaplatili sám. Tzn. že sa pri vyporiadaní BSM vezme do úvahy výška nákladov, ktoré ste uhradili sám za spoločnú nehnuteľnosť. Vychádza sa pri tom z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké a tým pádom sa majú aj na nákladoch na nehnuteľnosť podieľať obaja rovnakou mierou. Ak vo Vašom prípade ide o podielového spoluvlastníctvo (uviedli ste vo Vašej otázke) vznikla Vám voči nej pohľadávka vo výške 1/2 zo zaplatených nákladov na nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve. Ak Vám tieto náklady nechce dobrovoľne nahradiť, je možné voči nej začať súdne konanie, v rámci ktorého by ste vymáhali 1/2 uhradených nákladov. Tieto náklady (platby) je možné žalovať za uplynulé dva roky, nakoľko ide o bezdôvodné obohatenie a dvojročná premlčacia doba začína plynúť dňom úhrady.


Podotázka: Nové predbežné opatrenie (Rodinné právo)

Som menšinovým spoluvlastníkom s podielom 1/10 na dome a 1/5 na zastavanej ploche k tomuto domu. Bolo proti mne vydávané predbežné opatrenie o zákaze vstupu do spomenutého domu a na pozemok na neurčitú dobu. Následne ostatní spoluvlastníci, ako žalujúci, podali žalobu na vysporiadanie môjho menšinového podielu v ich prospech. Dôvodom pre vydanie predbežného opatrenia a podanie žaloby bolo údajné fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví jedného zo spoluvlastníkov. Kriminalistické vyšetrovanie však toto ublíženie na zdraví nepotvrdilo. Prípad vyriešila aj Krajská prokuratúra, ktorá dospela k záveru, že išlo o dobre zinscenovaný podvod zo strany ostatných spoluvlastníkov. V mojom prípade mi ide najmä o obnovenie spoločenského kreditu. Môžem v kontexte tohto súdneho konania podať namietku voči vydaniu a trvaniu tohto predbežného opatrenia, ktoré už trvá 2 roky? Upozorňujem, že v dome a na pozemku mám svoje veci, k nimž nemám prístup. Súd mi ochranu týchto vecí protokolárne nezabezpečil. S pozdravom.

Odpoveď: Nové predbežné opatrenie

(odpoveď odoslaná: 27.01.2016)

Dobrý deň, podľa § 77 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (OSP), predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Na základe uvedeného a s odvolaním sa na výsledky vyšetrovania, navrhnite súdu zrušenie predbežného opatrenia. V zmysle nasledujúceho ustanovenia OSP platí, že ak predbežné opatrenie zaniklo alebo bolo zrušené z iného dôvodu, než preto, že sa návrhu vo veci samej vyhovelo alebo preto, že právo navrhovateľa bolo uspokojené, navrhovateľ je povinný nahradiť ujmy tomu, komu predbežným opatrením vznikli. Rozhodne o tom na návrh súd, ktorý nariadil predbežné opatrenie. Ak Vám preto v súvislosti nariadením predbežného opatrenia vznikla škoda, majú ostatní podieloví spoluvlastníci povinnosť Vám ju nahradiť. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nové predbežné opatrenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.