'

Napadnutie závetu spísaného u notára


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 19. 1. 2017

Otázka: Napadnutie závetu spísaného u notára

Dobrý deň, prosím o odpoveď na nasledovný problém. Som slobodný, nikdy som nebol ženatý a vlastné deti nemám, rodičia a jediný vlastný brat už nežijú. Iného vlastného alebo nevlastného súrodenca nemám. Minulý rok som u notára spísal závet, v ktorom ako jedinú dedičku všetkého hnuteľného aj nehnuteľného majetku stanovujem výlučne svoju dlhoročnú priateľku, s ktorou nebývame spolu. Môže tento závet napadnúť niekto z mojich bratrancov alebo sesterníc z matkinej, alebo otcovej strany, s ktorými som iba vo veľmi sporadickom kontakte? Či si môžu v takomto prípade robiť nárok z dedičstva? Ďakujem a zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

Dobrý deň, platnosť závetu môže byť spochybnená buď z dôvodu formálnych nedostatkov alebo z dôvodu obsahu závetu, ktorý odporuje zákonu. Zo všetkých možností spísania závetu je práve jeho spísanie u notára zárukou toho, že závet bude mať všetky potrebné formálne náležitosti, aby bol platným. Notár po spísaní závetu tento závet zaeviduje do Centrálneho notárskeho registra. Druhou možnosťou spochybnenia platnosti závetu je obsah závetu. Zákon v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka predpokladá neplatnosť závetu v prípade, ak ste v závete opomenuli svojich tzv. neopomenuteľných dedičov (potomkov). Vzhľadom na to, že Vy žiadnych nemáte, z toho dôvodu nemôže byť závet alebo jeho časť vyhlásený za neplatný. Ak ste teda v rámci závetu disponovali svojim majetkom, je to Vaším právom a Vaši bratranci alebo sesternice nemôžu tento závet napadnúť z dôvodu, že ste im nič neodkázali.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobr deň, prosím o odpoveď. Svokor so svokrou sa brali 5 mes pres smrťou svokra. Všetok majetok nadobudol svokor pred manželstvom, ale žili spolu so svokrou v spoločnej domácnosti od mladá. Majú dvoch dospelých synov, ktorí už viac ako 10 rokov žijú samostatne. Svokor u notára spísal závet, v ktorom prvému synovi zanechal pozemok a rodičovský dom a po dohode s druhým synom zanechal byt svojej vnučke (jeho dcére ) a všetku hotovosť a vkladné knižky manželke ( svokre). Prvý syn so závetom nesúhlasí, nakoľko ma rodičovský dom s pozemkom menšiu hodnotu ako byt, ktorý svokor daroval v závete vnučke, dcére druhého syna. Môže prvý syn napadnúť závet, ak je v ňom spomenutý a dostal určitý majetok? Aká časť majetku patrí podľa zákona manželke (svokre) nakoľko ostal majetok nespomenutý v závete ?

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2019)

Dobrý deň,

v súlade s ust. Civilného mimosporového poriadku  platí, že ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi. 
Teda v konaní o dedičstve po svokrovi sa najprv vyporiada bezdpodielové spoluvlastníctvo manželov.
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd. 

Najprv sa teda vyporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a až zostatok sa dedí medzi dedičov rovnakým dielom.

Keďže svokor spísal závet, máte oprávnenie do neho nahliadnuť.
Zo zákona pri dedení zo závetu platí ust. § 479 Občianskeho zákonníka (citujeme) :
"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

T.j. : Podiely bratov na zdedenom majetku musia byť rovnaké z hľadiska ich všeobecnej hodnoty a minimálne jedna polovica toho čo činí ich zákonný podiel, ktorý v podstate predstavuje 1/3 z majetku, ktorý zostane po vyporiadaní BSM.
Podľa § 200 ods. 2 Civil. mimosporového poriadku platí :
"Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou." 

T.j.: Môžete žiadať aj o znalecký posudok na stanovenie trhovej hodnoty majetku, ktorý je predmetom dedenia.

Ak v BSM nie je žiadny majetok a všetok majetok nadobudol svokor pred manželstvom, potom sa bude vyporiadať len tento majetok, z ktorého v prípade dedenia zo zákona by na Vás pripadla jedna tretina, ale keďže svokor spísal závet, potom v prípade závetného dedenia na  plnoletého potomka - syna - tomuto sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica jeho dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov (§ 479 Obč. zákonníka).
To isté sa samozrejme týka aj Vášho brata.

Súčasne treba požiadať notára, aby vykonal započítanie darov, ktoré od poručiteľa nadobudol dedič  a hodnotu týchto darov započítať na dedičský podiel. 

Podľa ust. § 484 Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Majetok, ktorý nie je predmetom závetu, sa dedí podľa zákona, pričom sa jedná o dedičov v prvej dedičskej skupine (V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom).

Musíme konštatovať, že Vami uvedený prípade bude pomerne zložitý, nakoľko manželstvo trvalo len 5 mesiacov, je spísaný závet, ktorého predmetom nie je všetok majetok poručiteľa a za závetného dediča svokor ustanovil aj svoju vnučku.

Odporúčame vo veci kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobrý večer, prosím poraďte mi mala som 9 ročný vzťah priateľom. Nebývali sme spolu. Náhle ochorel na zákernú chorobu. Ja som ho opatrovala, nosila na chemoterapiu. Skutočne za tých 9 rokov aj o jeho rodičov sa starala. Pred smrťou priateľ mi napísal vlastnoručný závet bez svedkov. Chcem sa opýtať, či môžu jeho deti napadnúť taký závet. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň, z pohľadu práva je možné prakticky každý závet napadnúť a spochybniť dedičské právo vyplývajúce zo závetu. V obdobných prípadoch ako je Váš (t.j. vlastnoručne spísaný závet) zákonní dedičia najčastejšie napádajú skutočnosť, že závet v skutočnosti nebol napísaný vlastnou rukou poručiteľa. Ak v rámci dedičského konania vznesú jeho deti takúto námietku, vznikne tzv. spor o dedičské právo. Nakoľko pri vyriešení sporu nejde o zodpovedanie právnej otázky, ale skúmanie skutkovej (či to naozaj podpísal) musí notár odkázať tých dedičov, ktorých dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné (zákonných dedičov) na podanie samostatnej žaloby o určenie platnosti závetu. Dedičské konanie sa preruší až do právoplatného ukončenia súdneho konania o určenie platnosti závetu. Zákonní dedičia závety v takýchto prípadoch napádajú aj z toho dôvodu, aby mohli napriek platnému závetu dedič aspoň svoj neopomenuteľný podiel (deti poručiteľa sú neopomenuteľní dedičia, ktorých nie je možné úplne vylúčiť z dedenia, ibaže by boli vydedení).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Prajem Vám príjemný deň, ďakujem za odpoveď, ale mám ešte jednu doplňujúcu otázku. Chcem sa spýtať, či v zmysle môjho pôvodného mailu môžu môj závet napadnúť napr. manželka môjho vlastného zosnulého brata, prípadne jeho nevlastných detí - jeho manželka má tieto deti z prvého manželstva. Brat s ňou žil dlhodobo v partnerskom vzťahu a až tesne pred jeho smrťou uzatvorili rímsko-katolícky sobáš. Od určitého veku brat tieto deti vychovával, dnes sú to dospelé osoby s vlastnými rodinami. Ešte raz ďakujem za odpoveď a zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň, nie nemôže Váš závet napadnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk