Máte
otázku?

Napadnutie závetu spísaného u notára


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Napadnutie závetu spísaného u notára

Dobrý deň, prosím o odpoveď na nasledujúci problém. Som slobodný, nikdy som nebol ženatý a nemám vlastné deti. Moji rodičia a jediný vlastný brat už nežijú. Nevlastného alebo iného vlastného súrodenca nemám. Minulý rok som u notára spísal závet, v ktorom som ako jedinú dedičku všetkého hnuteľného aj nehnuteľného majetku stanovil výlučne svoju dlhoročnú priateľku, s ktorou momentálne nebývame spoločne. Môže tento závet napadnúť niekto z mojich bratrancov alebo sesterníc z matkinej alebo otcovej strany, s ktorými som len veľmi sporadicky v kontakte? Majú právo si v takomto prípade nárokovať dedičstvo? Ďakujem vám Odpoveďou a ostávam s pozdravom.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

Dobrý deň, platnosť závetu môže byť spochybnená buď z dôvodu formálnych nedostatkov alebo z dôvodu obsahu závetu, ktorý odporuje zákonu. Zo všetkých možností spísania závetu je práve jeho spísanie u notára zárukou toho, že závet bude mať všetky potrebné formálne náležitosti, aby bol platným. Notár po spísaní závetu tento závet zaeviduje do Centrálneho notárskeho registra. Druhou možnosťou spochybnenia platnosti závetu je obsah závetu. Zákon v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka predpokladá neplatnosť závetu v prípade, ak ste v závete opomenuli svojich tzv. neopomenuteľných dedičov (potomkov). Vzhľadom na to, že Vy žiadnych nemáte, z toho dôvodu nemôže byť závet alebo jeho časť vyhlásený za neplatný. Ak ste teda v rámci závetu disponovali svojim majetkom, je to Vaším právom a Vaši bratranci alebo sesternice nemôžu tento závet napadnúť z dôvodu, že ste im nič neodkázali.

Trápi vás "Napadnutie závetu spísaného u notára" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosila by som o radu. Ak by môj aktuálny partner mal podiel na rodinnom dome, ktorého som majiteľkou, a zanechal by svoj podiel v závete mojim dvom dcéram, mohli by tento závet napadnúť jeho vlastné dcéry? S nimi sa nestýka a nemáme spolu žiadne deti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

(odpoveď odoslaná: 11.05.2024)

Dobrý deň, podľa slovenského dedičského práva, ak by Váš súčasný priateľ odkázal podiel na dome Vašim deťom prostredníctvom závetu, jeho dcéry by mohli tento závet potenciálne napadnúť na základe ust. § 479 Občianskeho zákonníka. Tento paragraf stanovuje, že plnoletým potomkom musí z dedičstva pripadnúť aspoň polovica toho, čo by im pripadlo, keby sa o dedičstvo delilo podľa zákona, a maloletým potomkom musí pripadnúť celý ich dedičský podiel podľa zákona. Pokiaľ odkazovaný majetok v závete nerešpektuje tento nárok a neboli uvedené dôvody pre vydedenie týchto potomkov, konkrétna časť závetu, ktorá odkazuje majetok v rozpore s týmito pravidlami, by bola neplatná. Preto, ak by chcel Váš priateľ zabezpečiť podiel na dome len pre Vaše deti, bolo by vhodné zvážiť vhodnosť vydedenia s dodržaním súčasných právnych predpisov. Alebo prevod majetku deťom za života. Ten prevod by napadnúť nemohli. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj bývalý manžel zomrel pred 13 rokmi a vo svojom závete odkázal všetok svoj majetok svojmu bratovi. Závet bol napísaný mesiac pred jeho smrťou v čase, keď bol pod vplyvom morfia a nebol si vedomý toho, čo mu jeho rodičia a brat dávajú podpísať. Napriek tomu, že svoje dospelé deti mal rád, nezanechal im nič. Moja dcéra pôvodne plánovala závet napadnúť, ale potom si to rozmyslela a presvedčila aj svojho brata, aby závet nekontestoval. Brat môjho manžela im sľúbil, že im daruje polovicu domu, ktorý vlastním ja, ako aj pozemok pod domom a jeho bezprostredné okolie. No teraz obidve moje deti ľutujú svoje rozhodnutie neobrátiť sa na súd, pretože sa nám dom kvôli príliš malému pozemku nedá predať. Veľký pozemok, ktorý si švagor ponechal, je pre nás nedostupný. Chcela by som vedieť, či je ešte po tak dlhej dobe možné závet napadnúť a aké kroky by sme mali podniknúť. Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

(odpoveď odoslaná: 12.04.2024)

Dobrý deň,
zrejme bolo chybou, že ste nepodali žalobu o neplatnosť vydedenia hlavne ak k tomu neexistovali dôvody a preto teraz už samotný závet napadnúť nemôžete, lebo dedičské konanie je právoplatne ukončené.

Z otázky vyplýva, že vy ako matka ste spoluvlastníkom jednej polovice domu a príslušnej /malej časti pozemku/, ktorý dom s pozemkom by ste chceli predať. Riešením je, aby ste svoj podiel na domu ponúkli na predaj druhému spoluvlastníkovi za dohodnutú sumu alebo sumu podľa znaleckého posudku. Ak by k dohode medzi vami nedošlo, potom následne rišením je predať váš podiel cdzej tretej osobe, prípadne podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Na vyporiadanie nehnuteľnosti odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja teta (otcova sestra) napísala u notára závet, v ktorom ma (svoju neter, dcéru svojho nebohého brata) ustanovila za dedičku, teda odkázala svoj majetok mne. Môj strýko, jej brat a zároveň brat môjho otca, ešte žije. Moja teta nemala žiadne deti a bola rozvedená; jej bývalý manžel už zomrel. Má môj strýko právne oprávnenie spochybniť závet alebo má právo na dedičstvo po tete?

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

(odpoveď odoslaná: 27.03.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že keďže teta je vdova a nemá vlastné deti, je na jej zvážení či niekomu pre prípad úmrtia odkáže svoj majetok alebo dedenie v prípade svojej smrti ponechá na zákonných dedičov. Keďže teta nemá neopomenuteľných dedičov, ktorými sú výlučne deti či už vlastné alebo osvojené, môže spísať závet v prospech kohokoľvek. Ak teta spísasala závet u notára, závet bude právne perfektný, keďže notár je zo zákona na tento účel určený - okrem iných aj vo veciach spísania závetov, a nik nemôže predmentý závet napadnúť len z dôvodu, že nie je dedičom po poručiteľovi. Vy ako budúci závetný dedič sa nemáte čoho obávať.

Predmetom dedenia v prípade pmrtia tety bude však len majetok, ktorého bude vlastníkom ku dňu úmrtia, a teda nemusí ísť v celosti o majetok, ktorý je uvedneý v závete. To uvádzame len pre Vašu informáciu. Je samozrejmé, že s majetkom, ktorý by mal byť predmetom dedenia, môže teta nakladať naďalej podľa svojho uváženia.


Trápi vás "Napadnutie závetu spísaného u notára" a chcete pomôcť?

Podotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Môj strýko nemal deti, mal len manželku, ktorá mu zomrela. Za svojho života napísal poslednú vôľu, v ktorej všetok majetok odkazuje sestre svojej manželky. Je možné túto vôľu napadnúť na súde? Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

(odpoveď odoslaná: 06.08.2023)

Dobrý deň, ak váš strýko nemal deti či už maloleté alebo plnoleté, ktoré v zmysle ust. Občianskeho zákonníka sú neopomenuteľnými dedičmi, potom strýko mohol so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia a aj pre prípad úmrtia. Bolo jeho oprávnením závet spísať v prospech akejkoľvek osoby a táto osoba nemusela byť ani zákoným dedičom. Ak bol závet spísaný u notára, je predpoklad, že po formálnej stránke spĺňa všetky náležitosti ust. Občianskeho zákonníka a preto prípadné napadnutie závetu cestou súdu by zrejme viedlo k neúspechu v súdnom konaní.


Podotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobrý deň, v októbri mi zomrela sestra a zanechala závet v prospech mojej dcéry z roku 2011. Nemala vlastné deti a teraz jej manžel napadol závet s argumentom, že sestra bola alkoholička a trpela epilepsiou. Môže to byť dôvodom na vyhlásenie neplatnosti závetu? V období spísania závetu bola moja sestra sebestačná, liečba jej epilepsie bola pod kontrolou a určite nespísala závet pod vplyvom alkoholu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

(odpoveď odoslaná: 15.05.2023)

Dobrý deň, nadpis otázky znie, či je možné napadnúť závet spísaný u notára, preto predpokladáme, že Vaša nebohá sestra závet u notára aj spísala.

Keďže Vaša sestra nemala vlastné deti, teda neoomenuteľných dedičov či už maloletých alebo plnoletých, v podstate  so svojim majetkom mohla nakladať podľa svojho uváženia, lebo jej manžel nie je neopomenuteľným dedičom a spísaný závet nie je v jeho prospech. Je samozrejmé, že môže podať návrh na súd o neplatnosť závet, čo bude posudzovať súd.

Je samozrejmé, že ak by sestra bola pod vplyvom alkoholu, notár by závet ani nespísal. Ak sestra bola liečená na epilepsiu, to neznamená, že závet spísať nemôže, lebo nebola obmedzená v spôsobilosti na právne úkony s poukázaním na ust. §  10 Občianskeho zákonníka.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal: ak po smrti rodiča zdedím majetok a rodič napíše závet, ktorú nechá overiť u notára a v nej určí, že časť majetku má ísť môjmu bratovi, je možné takýto závet nejakým spôsobom napadnúť, alebo bude platiť presne tak, ako bol napísaný?

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

(odpoveď odoslaná: 11.05.2023)

Dobrý deň, Vami položená otázka je trochu rozporná.
Preto uvádzame nasledujúce odpovede :

1./ Ak zdedíte majetok po rodičovi, už Vás vydediť nemôže a majetok nadobudnutý dedením je výlučne vo Vašom vlastníctve a nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

2./ V prípade, že žijúci rodič spíše závet a súčasne vydedí niektorého z potomkov, potom potomok bude sa môcť brániť v rámci dedičského konania a podať žaloba na súd o neplatnosť vydedenia v súlade s ust. § 194 Civilného mimosporového poriadku v lehote nie kratšej ako jeden mesiac.

Dôvody vydedenia stanovuje ust. § 469a/ Obč. zákonníka :

"(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život."

 

Uvádzame, že v závete resp. listine o vydedení nepostačuje, aby dôvody vydedenia boli len citované podľa vyššie uvedeného zákonného ustanovenia citovaním §, ale musia byť uvedené konkrétne okolnosti a dôvody vydedenia, ktoré existujú v čase spísania závetu a listiny o vydedení.


Trápi vás "Napadnutie závetu spísaného u notára" a chcete pomôcť?

Podotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak chcem napísať závet a chcem ho zveriť len jednému dieťaťu, môžu jeho súrodenci napadnúť tento závet? Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

(odpoveď odoslaná: 12.04.2023)

Dobrý deň,
ak plánujete spísanie závetu podľa znenia otázky len v prospech jedného potomka, potom bude závet v tejto časti neplatný, čo vyplýva z ust. § 479 Obč. zákonníka :

 

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."   Nevieme čo má byť predmetom závetu, ale možnosťou na Vašej strane je budúci predmet dedenia darovať za Vášho života Vám vybranému potomkovi.  

Podotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak v závete zanechám nehnuteľnosť dcére, môžem túto nehnuteľnosť ešte za života predávať? Môže môj syn napadnúť poslednú vôľu, aj keď s ňou teraz súhlasí? Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

(odpoveď odoslaná: 02.04.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že Vy so svojim majetkom môžete nakladať za svojho života podľa svojho uváženia. Na spísanie závetu a ani na jeho obsahové zneniu nepotrebujete súhlas svojich detí.

Aj keby ste závet spísali, s majetkom môžete nakladať podľa svojho uváženia.


Podotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Žijem s matkou, o ktorú sa starám. Matka sa dohodla so sestrou, že po jej smrti chce, aby mi byt ostal, keďže nemám vlastné bývanie a sestra má. Sestra s tým súhlasí a chceme spísať závet. Moja otázka znie: mohol by tento závet napríklad napadnúť sestrin syn, keďže ona sa svojho podielu vzdáva v môj prospech? Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

(odpoveď odoslaná: 21.03.2023)

Dobrý deň, napadnúť závet by mohol syn Vašej sestry za určitých okolností, ako aj samotná sestra (ak by zmenila svoje rozhodnutie). Závet, ktorým by Vaša matka zanechala Vám byt a Vašej sestre nič, by bol čiastočne neplatný.

Ak by však bol závetom nejaký iný majetok Vašej matky odkázaný aj Vašej setre (napríklad, že v závete by bolo uvedené, že Vaša matka zanecháva Vám byt a Vašej sestre iný majetok približne v rovnakej hodnote bytu), závet by bol platný. 

Podľa § 477 Občianskeho zákonníka, v závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.

Pri závete platí, že aj keď sa poručiteľ rozhodne zanechať svoj majetok komukoľvek, tak deti sa nesmú opomenúť. Všetky deti poručiteľa ako neopomenuteľní dedičia majú zo zákona nárok na dedičstvo svojho rodiča. 

Konkrétne znenie príslušného ustanovenia § 479 Občianskeho zákonníka hovorí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Lepšie riešenie by bolo, ak aby Vám matka byt ešte za života darovala darovacou zmluvou, so zriadením práva doživotného užívania. Závet by sa v tom prípade nespisoval. 

Byt bude Váš s tým, že v ňom bude Vaša matka bývať a potom po smrti Vašej matky, byt nebude už súčasťou dedičstva po Vašej matke.  


Trápi vás "Napadnutie závetu spísaného u notára" a chcete pomôcť?

Podotázka: Napadnutie závetu spísaného u notára (Dedičské právo)

Dobrý deň, môžem napadnúť závet? Otec zomrel minulý rok v januári, no už v roku 2019 prepísal všetok majetok na sestru. V závete vydedil mňa a brata s tým, že sme o neho nejavili záujem. To však nie je pravda. Snažil som sa s ním spojiť počas posledných 6 rokov, no neúspešne.

Odpoveď: Napadnutie závetu spísaného u notára

(odpoveď odoslaná: 20.01.2023)

Dobrý deň, podmienky a dôvody vydedenia stanovuje ust. §  469a/ Obč. zákonníka nasledovne :

"(1)Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život."

V otázke uvádzate, že otec Vás závetom vydedil, neuvádzate, či dedičské konanie je už právoplatne ukončení alebo nie. Ak nie je právoplatne ukončené môžete podať žalobu o neplatnosť vydedenia. V otázke uvádzate, že otec Vás vydedil z dôvodu Vášho nezáujmu o neho,

K samotnému dôvodu vydedenia preVašu informáciu si dovoľujeme citovať z rozsudku NS ČR z 15. 5. 2007, sp. zn. 21 Cdo 688/2006 :

"Záujem, ktorý by potomok mal o poručiteľa prejavovať, je potrebné posudzovať s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu; ak je skutočnosť, že potomok trvalo neprejavuje o poručiteľa skutočný záujem, dôsledkom toho, že poručiteľ neprejavuje záujem o potomka, nemožno bez ďalšieho vyvodiť, že by neprejavenie tohto záujmu potomkom mohlo byť dôvodom na jeho vydedenie.

Skutočnosti odôvodňujú záver, že potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal, môžu spočívať v pasivite (nezáujmu) potomka vo vzťahu k poručiteľovi, tak aj v správaní, ktorým potomok síce o poručiteľa záujem prejavuje, pravda, spôsobom nezodpovedajúcim riadnemu správaniu potomka k rodičom (prarodičom atď.), t. j. napr. spôsobom trvalo prekračujúcim zásady spoločenskej slušnosti."

 

Odporúčam na základe vyššie uvedeného kontaktovať advokáta na podanie žaloby o neplatnosť závetu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Napadnutie závetu spísaného u notára" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.