Máte
otázku?

Závet a jeho platnosť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Závet a jeho platnosť

Dobrý deň. Mohli by ste mi prosím odpovedať na otázku týkajúcu sa závetu? Po dobu piatich rokov som opatrovala pána, ktorý žil v spoločnom dome so svojím bratom. Ešte pred smrťou daroval bratovi polovicu domu pomocou darovacej listiny. Po jeho smrti sme našli závet, v ktorom mi odkázal druhú polovicu domu. Tento dokument som odovzdala notárke. Po predvolaní na notársky úrad mi notárka oznámila, že brat, ktorému zosnulý daroval polovicu domu, napadol tento závet. Ako dôvod uviedol, že jeho brat nebol duševne spôsobilý a preto je závet neplatný. Ráda by som podotkla, že muž, ktorého som opatrovala po dobu piatich rokov a ktorý mi odkázal svoje bývanie ako dedičstvo, nebol zbavený svojprávnosti. Všetky úradné záležitosti riešil sám. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám postupovať ďalej? Ďakujem vám za odpoveď a želám príjemný deň.

Odpoveď: Závet a jeho platnosť

Dobrý deň, to že osoba, ktorá spísala závet nebola pozbavená alebo obmedzená spôsobilosti na právne úkony ešte automaticky neznamená, že závet alebo iný právny úkon musí byť platný. Ak totiž osoba v čase keď predmetný právny úkon (napr. závet) robí trpí duševnou poruchou, ktorá by mohla znamenať obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (nedostatok spôsobilosti na právne úkony), spôsobuje neplatnosť závetu. V súčasnosti tak ako Vám povedala notárka, prebieha pravdepodobne na súde konanie o určenie neplatnosti závetu. V tomto konaní bude na žalobcovi (jeho bratovi), aby preukázal, že v čase keď spisoval jeho brat závet už nevedel posúdiť význam a následky svojho konania. V prípade, že sa to preukáže, súd vyhlási závet za neplatný a v rámci dedičského konania sa na Vás neprihliadne.

Trápi vás "Závet a jeho platnosť" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Závet a jeho platnosť (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj manžel pred smrťou napísal závet na môjho vnuka. S manželom sme nemali spolu deti, mám deti z prvého manželstva a vnuka sme spolu vychovávali. Manžel mu odkázal svoju čiastku a ako jeho dediča určil môjho syna a dcéru, na ktorých dal podpis aj dátum. Je to platné?

Odpoveď: Závet a jeho platnosť

(odpoveď odoslaná: 29.10.2023)

Dobrý deň,

z otázky celkom nie je zrejmé, či závet zriadil za účasti svedkov alebo bez ich účasti.

V zmysle ust. § 476a Občianskeho zákonníka (OZ): "Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný."

V zmysle ust. § 476b OZ: "Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať."

Vzhľadom na uvedené, ak spísal závet vlastnoručne bez účasti svedkov, potom je závet platný, ak váš manžel bol v čase jeho spísania spôsobilý na právne úkony a ak v ňom uviedol deň, mesiac a rok, kedy ho spísal a súčasne ho vlastnoručne podpísal.

Ak ho spísal za účasti svedkov, potom je dôležité, aby na závete figurovali aj ich podpisy. Ak nefigurujú, potom je závet neplatný. 

Nakoľko ste nemali spolu žiadne deti, neexistujú žiadni neopomenuteľní dedičia, ktorí by závet mohli z tohto titulu oprávnene napadnúť. Jediný kto by ho mohol napadnúť ste podľa zákona vy ako jeho manželka.

Nepíšete ale v akej forme manžel závet spísal. 

Ak ho napísal vlastnou rukou, potom o tomto závete nemusí mať notár vedomosť, určite mu ho preto doručte.

Naopak, ak ho spísal vo forme notárskej zápisnice, potom by ho mal mať notár evidovaný v Notárskom centrálnom registri závetov, kde by ho mal pri lustrácií nájsť a mal by podľa neho v dedičskom konaní postupovať a rozdeliť dedičstvo. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Závet a jeho platnosť (Dedičské právo)

Dobrý deň, všetko najlepšie v novom roku vám prajem. Mám otázku. Moja sestra neočakávane zdedila cez závet majetok (byt, garáž v Bratislave) po tetke, o ktorú sa počas jej života veľmi nezaujímala. No na konci tetkinho života jej sestra sľúbila, že sa bude starať o jej hrob a tetka jej následne zapísala celý svoj majetok (po predaji približne 250 000 eur). Tetka nemala žiadnych blízkych príbuzných - rodičov, súrodencov ani deti. My, ktorí sme sa o ňu starali počas jej života, v závete sme nedostali vôbec nič, hoci nám sľúbila, že všetko zapíše na môj meno, aby som sa potom podelil s ostatnými. Závet menila minimálne päťkrát u notára, nakoniec to dopadlo takto. Chcel by som sa opýtať, či je možné závet právne impugnovať, aby sa nejaké finančné prostriedky z predaja nehnuteľnosti presunuli na príbuzných, ktorí sa o tetku starali za jej života.

Odpoveď: Závet a jeho platnosť

(odpoveď odoslaná: 02.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že Vaša teta nemal neopomenuteľných dedičov, ktorými sú len deti či už vlastné alebo osvojené, závet napadnúť nemôžete, lebo nie ste nepomenuteľnými dedičmi. Vaša teta mohla so svojim majetkom za svojho života nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebovala súhlas svojich príbuzných na nakladanie so svojim majetkom. Ak závet bol spísaný formou notárskej zápisnice je  isté, že sľňa všetk yzákonom stanoveé náležitosti. Napadnúť závet z dôvodu, že teta Vás neuviedla akozávetných dedičov nemôžete.


Podotázka: Závet a jeho platnosť (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred dvoma rokmi som napísal závet u notára. Ak teraz napíšem závet vlastnou rukou, bude mať väčšiu váhu ako závet napísaný u notára? Teraz nemám čas ísť k notárovi, pretože idem na dovolenku.

Odpoveď: Závet a jeho platnosť

(odpoveď odoslaná: 10.08.2022)

Dobrý deň,
áno, môžete napísať aj vlastnou rukou závet a ak skorší závet nemôže obstáť popri novom závete, bude platiť nový závet. Musíte ho však celý spísať vlastnou rukou, podpísať ho a uviesť dátum podpisu. Ak by ste chceli iba závet odvolať, bez toho, aby ste hneď zriadili nový závet, v takom prípade platí, že odvolanie musí byť spravené v rovnakej forme ako bol spísaný závet.


Trápi vás "Závet a jeho platnosť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Závet a jeho platnosť (Dedičské právo)

Dobrý deň, Je možné dcéru vydediť pomocou poslednej vôle? Dcéra sa o ňu nestarala a navyše je aj v osobnom bankrote. Babka má dve dcéry, ale chce svoj byt zanechať len jednej. Je možné riešiť túto situáciu tým, že napíše závet, v ktorom prenecháva svoj majetok len jednej dcére?

Odpoveď: Závet a jeho platnosť

(odpoveď odoslaná: 02.08.2022)

Dobrý deň,

áno, v poslednej vôli, je možné uviesť aj vydedenie potomkov poručiteľa, teda aj vydedenie dcéry. Zákon však stanovuje 4 dôvody, pre ktoré tak možno urobiť. Občiansky zákonník v § 469a ich definuje nasledovne:

-"v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch"

-"o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať"

-"bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka"

-"trvalo vedie neusporiadaný život"

Na Váš prípad by sa podľa môjho názoru dali aplikovať hneď dva dôvody na vydedenie. Jednak dôvod, ktorý som uviedol ako prvý, keďže dcéra sa o svoju matku nestarala a podľa môjho názoru aj dôvod posledný, teda trvalé vedenie neusporiadaného života, keďže sa dostala do osobného bankrotu. 

Treba si však dať pozor, pretože vydediť niekoho je možné len na základe písomnej listiny o vydedení v ktorej musí byť uvedený aj presný dôvod vydedenia, teda aspoň jeden zo spomínaných štyroch. 

To znamená, že nestačí v závete prenechať všetok svoj majetok len jednej dcére, ale je potrebná aj spomínaná listina o vydedení.  

Druhá možnosť je previesť nehnuteľnosť za života. Vtedy by to druhá dcéra nemohla ani napadnúť. 


Podotázka: Závet a jeho platnosť (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Pred približne dvadsiatimi rokmi som spravila závet na byt, ktorý som vtedy vlastnila. Neskôr som nehnuteľnosť predala a priateľ, ktorému som v závete odkázala byt, už zomrel. Znamená to, že závet je už neplatný a nemusím ho zrušiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Závet a jeho platnosť

(odpoveď odoslaná: 10.12.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ ste v tomto závete mali vymedzený presný majetok, ktorý ste závetom odkázali  vtedy žijúcemu priateľovi, nebude možné v prípadnom dedičskom konaní dediť podľa tohto závetu, nakoľko majetok, ktorý ste ním odkázali, by ste v čase smrti už nevlastnili. Závetom možno odkázať jednak konkrétny majetok (napr. vo Vašom prípade byt), ale nie je vylúčené spísať aj generálny závet a odkázať ním takpovediac všetok majetok evidovaný ku dňu smrti poručiteľa na jeho mene v prospech závetného dediča. Rovnako by nebolo možné podľa tohto závetu dediť, nakoľko ustanovený závetný dedič zomrel (avšak toto je možné ošetriť ustanovením náhradného závetného dediča, ktorý by však musel byť v závete spomenutý). Pokiaľ ste týmto závetom odkázali len ten konkrétny byt, ktorý ste medzičasom predali, v závete ste neustanovili náhradného dediča, potom nemusíte osobitne závet rušiť.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Závet a jeho platnosť (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja teta, 72-ročná bezdetná a slobodná žena, zomrela a v roku 1998 spísala závet uložený u notára. V závete som uvedená ako jej dedička. Organizovala som jej pohreb. Má dvoch nevlastných súrodencov, ktorí žijú niekde v ČR. Kontakt s nimi neudržiavala minimálne 40 rokov. Notárka, ktorej bol prípad pridelený, týchto súrodencov nevystopovala a požiadala súdnou cestou o ich vystopovanie. Tento proces trvá už od začiatku februára. Rada by som sa informovala, či je v tomto prípade závet nadradený voči dohľadaniu nevlastných súrodencov. Alebo, či notárka robí obštrukcie, keďže stále platíme za byt, ale nemôžeme ho užívať ako vlastníci. Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Závet a jeho platnosť

(odpoveď odoslaná: 05.07.2021)

Dobrý deň,
nerobí obštrukcie, je jej povinnosťou dohľadať aj zákonných dedičov. Títo by mohli napríklad napadnúť platnosť závetu. Ak to však trvá od februára, príde mi to dlhá doba. Notárka má možnosti, aby konala aj bez ich prítomnosti. Na druhej strane chápem, že v súlade so zákonom sa snaží spraviť všetko pre to, aby im doručila oznámenie o dedičskom konaní do vlastných rúk. Iná je však situácia, ak do februára nespravila žiadny ďalší úkon, iba čaká. V takom prípade ju urgujte. Ak od februára vykonala niekoľko úkonov smerujúcich k doručeniu, je to lepšie, avšak stále sa jedná o dlhý čas a mala by postupovať ďalej vo veci aj bez ich prítomnosti.


Trápi vás "Závet a jeho platnosť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Závet a jeho platnosť (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je ručne napísaný závet môjho otca platný. V ňom mi odkazuje byt, ktorého je spoluvlastníkom s mojou mamou. Tento byt mi bude prepísaný až po jeho smrti, pretože nechcú ho prepísať ešte za svojho života. S tým nesúhlasím. Od roku 2007 bývam v tomto byte a v roku 2009 som si vzala pôžičku zo stavebnej sporiteľne, konkrétne medziúver. Pôžičku som splatila v roku 2017. Rodičia sú ochotní mi vyplatiť sumu, ktorú som investovala do rekonštrukcie daného bytu. Ďakujem.

Odpoveď: Závet a jeho platnosť

(odpoveď odoslaná: 20.05.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 476 Obč. zákonník poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

V otázke uvádzate, že s obsahom závetu nesúhlasíte. To však nie je podstatné, rodičia nie sú povinný Vám byt darovať za svojho života.

Ak ste do bytu investovali, medziúver ste splatili, v podstate, aj keď v uvedenej nehnuteľnosti bývate, investovali ste do cudzej nehnuteľnosti, a týmto spôsobom ste zvýšili hodnotu nehnuteľnosti.  Z Vášho hľadiska by bolo najlepšie, ak nie ste jediným dieťaťom Vašich rodičov, aby Vám teraz bola vyplatená hodnota vložených investícií.


Podotázka: Závet a jeho platnosť (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja stará mama spísala testament, v ktorom mám zdediť všetko po nej. Avšak lokiaľ mama mala ešte päť detí, z toho štyri vyjadrili súhlas s testamentom a jedno nie. Je možné urobiť v tejto veci niečo? Mám sa vôbec ozývať alebo mám nárok na svojich 10% z celkového majetku? Testament bol spísaný u notárky a je v každom ohľade platný.

Odpoveď: Závet a jeho platnosť

(odpoveď odoslaná: 27.02.2020)

Dobrý deň, platnosť závetu ako neopomenuteľný dedič bude musieť napadnúť na súde. Ak iba ústne uvádza, že nesúhlasí, ale nepodá žalobu, závet bude považovaný za platný. Ak by aj súd rozhodol, že v tejto časti je závet neplatný, a mal by nárok na 10 % dedičstva a Vy na zvyšok. Rovnako sa s ním môžete v dedičskom konaní dohodnúť, že 10 % hodnoty nehnuteľnosti (ak je predmetom dedičstva) vyplatíte a výlučným vlastníkom nehnuteľnosti sa stanete Vy.


Podotázka: Závet a jeho platnosť (Dedičské právo)

Dobrý večer, chcela by som vedieť, či je platný závet, ktorý moja teta spísala v roku 1952 na mojich rodičov. Ja som sa o tetu postarala, zorganizovala som jej aj pohreb, avšak teta na mňa závet nespísala. Teraz, keď teta, ktorá bola bezdetná, odišla a je po nej dedičské konanie, moji súrodenci chcú dediť, hoci som tetu opatrovala len ja a oni sa nepodielali na úhrade jej pohrebu. Prosím, môžete mi poradiť? Môj advokát povedal, že aj napriek tomu, že som sa o tetu starala, dedia po nej aj moji súrodenci. Ďakujem.

Odpoveď: Závet a jeho platnosť

(odpoveď odoslaná: 08.03.2019)

Dobrý deň, 

poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

Ak spĺňa závet tieto náležitosti mal by byť považovaný za platný. Poručiteľ môže slobodne rozhodnúť, komu svoj majetok prenechá, pričom musí rešpektovať len práva svojich detí, teda nie iných osôb, ktoré by prichádzali do úvahy, ako dedičia. 


Trápi vás "Závet a jeho platnosť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Závet a jeho platnosť (Dedičské právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať na nasledujúcu situáciu. Môj manžel vypracoval závet, v ktorom sa uvádza, že penzión, ktorý vlastní a získal ho darom, po jeho smrti budem vlastniť len ja. Nemáme deti. Položil však podmienku, podľa ktorej musím do troch mesiacov po jeho smrti vyplatiť jeho matke 100 000 eur. Zomrel pred týždňom. Môže byť závet takto podmienený? Dedičské konanie ešte nebolo zahájené. Taktiež je dôležité poznamenať, že penzión je súčasťou firmy. Nemám potrebné prostriedky na vyplatenie sumy 100 000 eur. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Závet a jeho platnosť

(odpoveď odoslaná: 28.02.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 478 Občianskeho zákonníka platí, že "akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky; ustanovenie § 484 ods. 1 druhej vety tým nie je dotknuté."

/Ust. § 484 Obč. zákonníka hovorí o započítaní darov na dedičský podiel dediča/.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že matka Vášho manžela v prípade súdneho konania nebude úspešná v tom, aby ste boli zaviazaná k úhrade sumy 100 000 € z dôvodu, že tak určil poručiteľ v závete.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Závet a jeho platnosť" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.