Máte
otázku?

Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či má prenajímateľ právo žiadať od nájomcov nedoplatok, ktorý mu prišiel vo výške 732,16 eur - rozdiel nákladov celkom vrátane DPH za rok 2016. Pričom na konci dokumentov je uvedené, že stav konta k 30. 04. 2017 je 546,41 eur. V byte bývalo 6 ľudí, avšak v dokladoch, kde je vyúčtovanie, sú nahlásené len 4 osoby. Mesačne sme platili zálohy vo výške 168,99 eur. V nájomnej zmluve je síce napísané, že nedoplatky platí prenajímateľ, ale my si myslíme, že keby boli započítané platby za 6 ľudí, tieto nedoplatky by možno ani nevznikli, alebo by boli v oveľa nižšej sume. Za štvorizbový byt sme platili 525 eur mesačne. Ďakujem Vám za radu.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Je potrebné vychádzať zo samotnej zmluvy o nájme, kedy nájom vznikol, či by  vykonaný odpočet meračov teplej as studenej vody, odpočet pomerových meračov na radiátoroch, kedy zanikol nájom, či bola spísaná zápisnica o odovzdaní bytu, vrátane spísania stavu všetkých meradiel. Pokiaľ sa jedná o nezrovnalosť v počte osôb, v samotnom vyúčtovaní sa uvádza priemerný počet osôb za celý prechádzajúci kalendárny rok. Otázku nahlásenia počtu nájomcov bytu je preto otázkou na prenajímateľa nehnuteľnosti,   ktorý je povinný v zmysle zákona o vlastníctve bytov uvedený počet nahlásiť správcovi bytového domu /§ 11 odst. 9 zákona o vlastníctve bytov/  a následne sa potom podľa uvedeného počtu rozpočítavajú aj niektoré položky za jednotlivé byty,  ktoré sú závislé od tzv. osobomesiacov /napr. upratovanie, výťah,  elektrická energia spoločných priestorov, upratovanie a podobne/. Ale to by sme museli vidieť samotnú  zmluvu zo správcom bytového domu. Otázka preplatku alebo nedoplatku je preto otázkou ako výšky zálohových platieb, tak aj počtu osôb, ktoré byt užívajú, a ich spotreby.

Je otázne či si prenajímateľ splnil tzv.  registračnú povinnosť voči príslušnému správcovi dane podľa ust. zákona o dani z príjmov /§ 49a : Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu./

V prípade, že ste mali uzatvorenú zmluvu podľa ust. zák. č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu prenajímateľ bol povinný Vám preukázať splnenie registračnej povinnosti. Ak by sa tak nestalo, spravujú sa právne vzťahy medzi Vami podľa ust. Obč. zákonníka.

Nedoplatok preto treba rozpočítať v súlade s ustanoveniami samotnej zmluvy, protokolov o odpočte meračov a podľa skutočného počtu užívateľov. 

 

 

Trápi vás "Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, majiteľ bytu, v ktorom som bol na prenájme, po 10 mesiacoch žiada nedoplatok 310 €, a to aj napriek tomu, že už u neho nebydlím. Má právo toto od mňa vymáhať, aj keď tam už takú dobu nebývam? Nemal to riešiť v čase, keď som odovzdával byt? Vyhráža sa mi právnou cestou, ak sa tomu budem vyhýbať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 10.06.2023)

Dobrý deň, z Vami položenej otázky usudzujeme, že prenajímateľ bytu teraz obdržal vyúčtovanie za byt za rok 2022 od správcu bytového domu, kde mu bol vyčíslený nedoplatok vo výške 310 € a z uvedeného dôvodu Vám nedoplatok ani nemohol oznámiť.

Ak ste boli nájomcom predmetného bytu len časť roka 2022, nie ste povinný uhradiť celý nedoplatok.

Čo je však podstatné pre Vašu prípadnú povinnosť uhradiť nedoplatok 310 €, resp. jeho časť, je to, ako je formulovaná Vami podpísaná nájomná zmluva ohľadom tohto bytu, či ste mali v nej osobitne dohodnuté nájomné v € a osobitne úhrady za služby spojené s užívaním bytu tiež v € a to súhrnou paušálnou sumou, alebo nájom a úhrady boli dohodnuté v jednej sume v € bez ich oddelenia. Podstatné ďalej je či pri odovzdaní bytu do nájmu Vám bol vykonaný odpočet jednotlivých médií /voda, elektrina, plyn, kúrenie/ a rovnako aj pri vrátení bytu prenajímateľovi.

Záver : Ak by bol nájom bytu a úhrady za služby spojené s užívaním bytu dohodnuté v jednej sume v €, potom prenajímateľ v podstate ani nevie preukázať koľko z dohodnutej sumy bol nájom a koľko platby za jednotlivé druhy služieb a v tomto prípade nič neuhradzujte.

Keďže v otázke tieto informácie  chýbajú /nájom, služby, ako aj samotná existencia zmluvy/, odporúčam kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Prišiel nám od majiteľky bytu, v ktorom sme bývali v roku 2022, nedoplatok za vodu vo výške 250 eur. V zmluve máme uvedené, že každý nedoplatok alebo aj preplatok sa musí uhradiť do 15 dní od vyzvania na úhradu. V zmluve sme mali dohodnutý nájom 450 eur, vrátane energií na byt, avšak nebolo tam rozpísané, koľko sa minie z daného nájmu na energie a vodu. Ešte by ma zaujímalo, či môže od nás žiadať zaplatiť nedoplatok aj za zimnú údržbu, teplo na teplú vodu, poistenie a rôzne ďalšie nedoplatky, ktoré boli vo vyúčtovaní.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 29.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v zmysle ust. § 686 Obč. zákonníka platí nasledovné :

"Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

Obdobné zákonné ustanovenie obsahuje aj zákon o krátkodobom nájme bytu.

Z uvedeného zákonného ustanovenia § 686 OBč. zákonníka vyplýva, že v nájomnej zmluve musia byť platby za nájom bytu rozdelené v € na dve sumy a to platbu za nájom bytu ako možnosť jeho užívania a druhá platba sa týka úhrad za za služby spojené s užívaním bytu /voda, elektriny, plyn, kúrenie a podobne/.

Ak  Vaša nájomná zmluva uvedené rozdelenie neobsahuje - z otázky vyplýva, že nájom máte dohodnutý jednou sumou vo výške 450 €, potom prenajímateľ nevie ani dokázať či ste a koľko platili za jednotlivé služby spojené s užívaním bytu.

Na základe uvedeného nedoplatok za vodu neuhradzujte, lebo spotreba vody bola zahrnutá v sume 450 €.

Nevieme ako máte koncipovanú nájomnú zmluvu, ale platenie poplatkov dodatočne, na úhrade ktorých ste sa zmluvne nedohodli, nemá oporu vo Vašej nájomnej zmluve.


Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, bývam v podnájme dvojizbového bytu od roku 2020 po súčasnosť spolu s ďalšou dospelou osobou a dvoma deťmi. Teraz sa nám narodilo druhé dieťa. Pretože sme zatiaľ majiteľovi neoznámili, že sme sa rozhodli nájsť si ďalší podnájom, on nemá námietky a môžeme tam naďalej bývať. Avšak za posledné dva roky sme zaznamenali nedoplatky za vodu v celkovej výške 250 eur a 140 eur. Nájomnú zmluvu máme nastavenú na 530 eur nájom plus ďalšie náklady (voda, elektrina, televízia, smeti). V zmluve nie je nič konkrétne rozpísané a ani pri podpise nájomnej zmluvy neboli uvedené aktuálne stavy vodomeru ani elektrinového merača. V zmluve sa nachádza len veta, v ktorej nájomník sľubuje šetriť vodou. Napriek tomu od nás majiteľ teraz žiada uhradiť nedoplatky. Chcem sa vás spýtať, či to môže alebo nie. Je potrebné uviesť, že doteraz som nevedela, ako má nastavené platby za vodu. Navštívila som obvodný úrad pre za vodu, avšak neuspela som, pretože nie som vlastníčka vodomeru. Potom sme sa rozhodli nechať skontrolovať vodomer a vodáreň nám následne poslala dobropis na preplatok 30 eur. No druhý deň mi majiteľ oznámil, že je stále nedoplatok 120 eur. Takže moja otázka je: Som povinná to zaplatiť, aj keď takáto povinnosť nie je v zmluve uvedená? S pozdravom, Zuzana

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 19.04.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že máte podpísanú zmluvu o nájme na sumu spolu 530 € mesačne, pričom usudzujeme zo znenia otázky, že v zmluve nie je rozdelená suma na nájom v € osobitne a suma na úhradu za služby spojené s užívaném bytu tiež v € /voda, elektrina, plyn a pod./.
Uvádzame, že podľa ust. § 686 Obč. zákonníka, ako aj podľa ust. § 3 ods. 3 zákona o krátkodobom nájme bytu platí, že v nájomnej zmluve má byť osobitne uvedená suma za nájom a osobitne za úhradu služieb spojených s užívaním bytu. Ak tomu tak nie je, je zmluva o nájme v tejto časti neplatná. Ide o to, že prenajímateľ nevie preukázať na základe už podpísanej zmluvy o nájme aká časť zo sumy 530 € je za nájom a aká časť v € je suma za služby spojené s užívaním bytu /voda, elektrina, plyn/. V otázke naviac uvádzate, že pri prevzatí bytu neboli robené odpočty meračov /voda, elektrina/.

Vzhľadom na uvedené okolnosti neodporúčame platiť nedoplatok za vodu, keďže ste ani nevideli vyúčtovanie zo strany správcu bytového domu.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby preštudoval vašu zmluvu o nájme a upravil jej znenie tak, aby bola v súlade so zákonom.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, boli sme nájomcami od 1.1.2018 do 31.12.2020. Zmluva bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme. Pri vyúčtovaní zálohových platieb a depozitu po skončení nájmu nám vznikol nedoplatok vo výške 1.350 €, vraj kvôli trojnásobnému minutiu studenej vody. Majiteľka nás neinformovala o ročnom zúčtovaní a odmieta nám predložiť ročné zúčtovanie. S pozdravom, Juliana

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 09.09.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste mali uzatvorenú zmluvu o nájme podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, kde ste boli v podstate skoro 3 roky. Z otázky vyplýva tiež predpoklad, že ste byt odovzdali a spísali zápisnicu o jeho odovzdaní aj s uvedením odpočtu médií /voda, elektriny, plyn a kúrenie/.

Podľa ust. § 3 zákona o krátkodobom nájme bytu platí, že nájomná zmluva musí mať písomnú formu a zmluvné strany si navzájom poskytnú najmenej jedno jej vyhotovenie, a musí okrem iných obsahovať aj určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva. Tiež platí, že prenajímateľ je povinný nájomcovi  preukázať splnenie registračnej povinnosti u príslušného správcu dane /daňový úrad/.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nájomná zmluva mala obsahovať osobitne v € platbu za nájom ako možnosť užívať byt a osobitne v € výšku úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a to buď paušálnou sumou bez ohľadu na spotrebu alebo zálohovite a následne podľa skutočnej spotreby.

Ak ste v nájomnej zmluve mali uvedené nájomné a výšku úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu spoločne v jednej sume, potom prenajímateľka nevie a ani nemôže určiť čo bolo platené na aký účel /nájomné alebo služby/. V tomto prípade nič neuhradzujte.

A ste mali dohodnuté úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu paušálne jednou sumou a bez ohľadu na spotrebu, potom nárok prenajímateľky nie je opodstatnený a nič neuhradzujte.

Tretia možnosť, ktorá prichádza do úvahy, je tá, že ste mali dohodnuté úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu na základe skutočnej spotreby. Tu treba uviesť, že aby tento nedoplatok mohol byť od Vás vymáhaný je vykonanie odpočtu médií pri prevzatí bytu a následne pri ukončení nájmu a odovzdaní bytu prenajímateľke.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, rozhodujúce je znenie nájomnej zmluvy.

Len na základe samotnej výzvy  k úhrade nedoplatku na studenej vode 1350 € nedoplatok neuhradzujte.

Odporúčame, aby ste vyzvali prenajímateľku, aby Vám predložila samotné vyúčtovanie resp. vyúčtovania za predchádzajúce roky, a postupovali na základe vyššie uvedených možností po podrobnom preštudovaní Vašej nájomnej zmluvy.

Vzhľadom na okolnosť, že nepoznáme obsah Vašej nájomnej zmluvy, odporúčame celú problematiku najprv prekonzultovať s advokátom.

 


Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, som nájomníčka bytu, ktorý obývam spolu s ďalšími tromi osobami. Problém nastal, keď prišlo vyúčtovanie vody - nedoplatok 2000 eur. Nájomcovia sa počas roka menili a v zmluve je uvedené, že depozit (suma nájomného za jeden mesiac) slúži na hradenie škôd a nedoplatkov. O inej úhrade nedoplatku v zmluve nie je zmienka. Je tam však povinnosť preukázať celé vyúčtovanie dokladmi. Priemerný počet nájomníkov bol štyri. Chcela by som sa opýtať na moju povinnosť úhrady. Taká veľká spotreba vody však nie je možná, niektorí nájomníci tu trávili skutočne malé množstvo času.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 30.05.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste nájomcom bytu spoločne aj s ďalšími troma nájomcami.  Prenajímateľ od Vás požaduje úhradu nedoplatku za rok 2020 vo výške 2000 €, pričom vyúčtovanie za byt Vám nepredložil.

V otázke neuvádzate podľa ktorého zákona máte spísanú zmluvu o nájme, či podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Podľa ust. § 686 Obč. zákonníka platí :

"(1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica.
(2) Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú."

Podľa ust. § 3 zákona o krátkodobom nájme bytu platí :

"Nájomná zmluva
(1) Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt alebo jeho časť do užívania, a to na dobu určitú, najdlhšie na dva roky. Krátkodobý nájom bytu možno na základe dohody zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát.
(2) Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a zmluvné strany si navzájom poskytnú najmenej jedno jej vyhotovenie.
(3) Nájomná zmluva musí obsahovať najmä
a) údaje o zmluvných stranách,
1. meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby,
2. obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
3. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať,
b) označenie predmetu nájmu a rozsah užívania predmetu nájmu,
c) určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva,
d) opis stavu bytu, opis príslušenstva a vybavenia bytu, ako aj opis závad bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, ktoré sú prenajímateľovi známe v čase uzavretia nájomnej zmluvy,
e) určenie doby nájmu,
f) vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva sa uzaviera podľa tohto zákona. "

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že v zmluve o nájme musí byť rozlíšené nájomné v € a suma v € týkajúca sa výšky úhrad za plnenia služieb spojených resp. poskytovaných s užívaním bytu. Ďalej je podstatné to, ako je formulovaná suma za služby spojené s užívaním bytu /napr.voda, elektrina, plyn a pod./, teda či táto suma je v zmluve uvedená paušálnou sumou, teda bez ohľadu na spotrebu, alebo suma je uvedená resp. klasifikovaná zálohovite s tým, že bol pri prevzatí bytu vykonaný odpočet a následne po skončení kal. roka Vám bude predložené vyúčtovanie za byt a budete povinný uhradiť nedoplatok podľa  vyúčtovania za byt.

Toto  rozlíšenie platieb za služby spojené s užívaním bytu je veľmi podstatné, i keď nedoplatok vo výške 2000 € aj keď pri bývaní 4 osôb za jeden rok je veľmi veľký.

To isté sa týka aj ostatných nájomcov, ktorí zrejme v byte bývali len určitú časť roka a teda by mali zaplatiť pomernú časť nedoplatku pripadajúcu na konkrétne obdobie bývania v byte.

Odporúčame zmluvu o nájme konzultovať s advokátom a až následne riešiť nedoplatok. Bez predloženia vyúčtovania nedoplatok neuhradzujte.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás, bohužiaľ, z dôvodu COVID mám niekoľko neuhradených preddavkových platieb (konkrétne za posledné dva mesiace) a ostatní spoluvlastníci žiadajú, aby som ich okamžite vyplatil, inak ma privolajú pred súd. Problém však spočíva v tom, že som mal za minulý rok vysoký preplatok, ale nedošlo k úprave preddavkov. Nesúhlasím s tým, aby ma žalovali na súde, keďže podľa mňa môj celkový dlh nie je taký veľký, ako tvrdia, keďže som predplatil určite sumy. Moja otázka teda znie - môžu ma skutočne žalovať, respektíve, schváli to súd? A budem následne čeliť exekúcii, aj keď ešte nie je jasné, koľko je moje skutočné zadlženie? Ďakujem.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky nevieme usúdiť, či ide o nedoplatok za byt a ost. spoluvlastníkmi sú vlastníci bytov v bytovom dome alebo ide o spoluvlastníkov Vášho bytu, teda Váš byt je v podiel. spoluvlastníctve a Vy ste jeho jediným užívateľom. Ak je užívateľov bytu viacej, a títo aj platia záloh. platby, potom aj preplatok za byt sa má deliť podľa rovnakého kľúča. Alebo máte byt v nájme a je V8s viacej nájomcov toho istého bytu. Alterantív je teda viacero.

Ak ste mali vo vyúčtovaní za rok 2019 preplatok, tento Vám mal už byť uhradený. Nie každý preplatok je však dôvodom na zníženie zálohových platieb. Naviac sme názoru, že Vy sám musíte požiadať písomne o zníženie zálohových platieb SVB.

Ak Vám preplatok uhradený nebol, a záloh. platby máte platiť výlučne Vy, vec môžete riešiť aj formou započítania, teda SVB napíšete, že nedoplatok započítavate v súlade s ust. § 580 Obč. zákonníka na neuhradený preplatok z vyúčtovania za rok 2019 a zostatok preplatku žiadate uhradiť na Váš bankový účet.

Pre podrobnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť podrobnosti a vidieť doklady.Trápi vás "Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám problém s vyrovnaním nedoplatku vo vyúčtovaní za byt za rok 2018 s predošlými majiteľmi. Manžel a ja sme byt kúpili v polovici roka a s predávajúcimi sme uzavreli kúpno-predajnú zmluvu. Na základe tejto zmluvy sú povinní uhradiť prípadný nedoplatok, ktorý vznikol v čase, keď byt ešte využívali. Okrem toho sme spísali protokol o stave energií. Vyúčtovanie však prišlo celé na naše meno, keďže sme sa zaviazali, že si to vyrovnáme medzi sebou na základe protokolu. Aj napriek týmto skutočnostiam nám predošlí majitelia nie sú ochotní zaplatiť celú sumu ich časti nedoplatku, ktorá činí približne 600 eur.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 29.10.2019)

Dobrý deň,

zrejme to nebolo najšťastnejšie riešenie  ak Vám takto poradili, keďže možnosťou bolo spísať stav médií ku dňu vkladu KPZ a správca by musel urobiť vyúčtovania osobitne pre predávajúceho a následne kupujúceho.

Predpokladáme, že ste predávajúcemu zaslali kópiu celého vyúčtovania, správne vypočítali jeho podiel na nedoplatku a vyzvali ho k úhrade alikvotnej sumy nedoplatku.

Ak ste predávajúceho už vyzvali písomne k úhrade dlžnej sumy podľa vyúčtovania a na túto nijako nereagoval, môžete ho upozorniť, že v prípade neuhradenia alikvotnej časti dlžnej sumy podáte návrh na súd a bude musieť znášať trovy konania, vrátane úroku z omeškania.

Ak nedôjde k úhrade, kontaktujte advokáta, aby vo veci podal návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Platobný rozkaz na úhradu dlžnej sumy bude vydaný po splnení zákonných náležitostí do 10 pracovných dní.

 

 


Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Pekný deň prajem. Chcem sa opýtať, máme problém s bývalým prenajímateľom. Vyhodil nás v podstate z dňa na deň, pričom moja priateľka bola v pôrodnici. Nevyplatil nám celý depozit, ktorý bol 800 €, vrátil nám len 500 €. Teraz prišiel nedoplatok 381 € za celý rok. Túto sumu od nás žiada pod vyhrážkami. Za dobu, ktorú sme tam bývali - necelých 8 mesiacov - sme ochotní mu zaplatiť ten rozdiel, ktorý nám nevrátil, čiže 80 €. Nič viac však nie. Môže na nás podať trestné oznámenie, ako sa nám vyhráža, že budeme musieť zaplatiť celú sumu, keď on prvý porušil zmluvu tým, že nám nevrátil plný depozit? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate či zmluva o nájme bola uzatvorená podľa Obč. zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Všeobecne podľa § 686 Obč. zákonníka platí :

"(1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

Dôležité vo Vašom prípade je, ako máte v zmluve rozdelené nájomné a úhrady za užívanie bytu /voda, elektrina, plyn, internet a pod./a či boli vykonané odpočty meračov jednotlivých médií pri prevzatí bytu do nájmu a pri skončení nájmu.

Samotné vyúčtovanie za byt zo strany správcu obsahuje podrobný výpočet v ktorých položkách /kúrenie, voda teplá, studená, atď./ nedoplatok vznikol. 

Odporúčame porovnať Vašu zmluvu - nájomné a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a vyúčtovanie za byt od správcu v pomere k užívaniu bytu za 8 mesiacov. Pokiaľ Vám vyúčtovanie nebolo predložené a teda nemáte možnosť porovnania, prenajímateľovi nič zatiaľ netreba platiť a požiadate písomne prenajímateľa, aby Vám samotné vyúčtovanie za byt od správcu predložil.

V podaní trestného oznámenia mu nemôžete zabrániť, ale toto bude odmietnuté.

Len poznamenávame, že ak zmluva o nájme bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, povinnosťou prenajímateľa bolo preukázať Vám to, že si splnil registračnú povinnosť u príslušného správcu - daňový úrad.

 


Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa s Vami poradiť. V byte, kde sme boli v nájme v trojici, nám prišiel nedoplatok za elektrinu a vodu. Prenajímateľ nás však nenahlásil ako tri osoby, a preto nám vznikli tieto nedoplatky. V našej zmluve máme ustanovené, že si nedoplatky budeme platiť sami. Má právo od nás žiadať peniaze, ak to on nenastavil správne? Ďakujem pekne za radu. S pozdravom, Lukáčová

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň,  na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

V zmysle ust. § 11 ods. 9 zákona o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov platí, že "vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu."

Neoznámenie zmeny v počte bývajúcich osôb mohlo byť nevykonané aj z dôvodu, aby nedošlo k zvýšeniu platieb za byt pri vyúčtovaní za rok, nakoľko niektoré položky sa počítajú podľa počtu osôb bývajúcich v byte (napr. výťah, upratovanie).

Podľa ust. § 686 Občianskeho zákonníka platí :
"(1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica.
(2) Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú."

Podobne podľa § 3 zákona o krátkodobom nájme bytu platí, že nájomná zmluva musí obsahovať okrem iných aj určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.

T.j. : Je  treba vychádzať ako z textu zmluvy, rovnako dôležité je či  bol vykonaný odpočet vody a elektriny pri prevzatí bytu do nájmu, ako aj pri ukončení, ako aj samotné vyúčtovanie za elektrinu od elektrární a vyúčtovanie za byt od správcu bytového domu.  Tieto doklady žiadajte predložiť, lebo vyúčtovania za vodu a elektrinu sa vykonávajú raz ročne; preto je otázkou aj to či máte platiť za celý kalendárny rok ak ste v  nájme neboli cleý kalendárny rok, teda len časť roka.
Keďže ste boli  v nájme 3 osoby, nedoplatok sa delí medzi 3 osoby.  

Nastavenie zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu nie vždy sa dá správne uviesť.

 


Trápi vás "Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň. Môj známy má problém s vodou. Za minulý rok vyhodil na ňu naozaj veľa peňazí - ročné zúčtovanie ukázalo, že má doplatiť až 4 000 €. Zistil, že za to môže vadný bojler, ktorý pretekal liter za hodinu po celý rok. O tomto probléme vôbec nevedel, pretože prietok nebol počuť a vodomer kontroluje len raz ročne pri zúčtovaní. Rád by som sa dozvedel, či má šancu zaplatiť menej - môže sa to považovať za haváriu alebo náklady môže pokryť nejaké poistenie? Alebo sa jeho nevedomosť neberie do úvahy a musí zaplatiť napriek všetkému? Vďaka za odpoveď. S pozdravom, J.P.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

(odpoveď odoslaná: 19.01.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že Váš známy mal zrejme pokazený bojler, kde bol prietok vody, o ktorom nevedel, 1 liter za jednu hodinu a to po celý rok.

Trochu sme prepočítavali sumu 4000 € a výsledok je nasledovný :

Budeme sa zaoberať len studenou vodou.

Ak by bol prietok vody 1 liter denne 365 dní v roku, za rok by sa jednalo o 8760 litrov vody, čo predstavuje 8,76 m3 vody za rok.

Ak by sme vychádzali z ceny vodného za 1 m3 v sume 1,30 € , potom za 8,76 m3 by sa jednalo o sumu 11,40 €  za túto "preliatú" vodu.

Suma 4000 € podľa prepočtu by predstavovala pri cene 1,30 € za  1 m3  celkom 3077 m3 vody, čo je cca 3 077 000 listov studenej vody za rok, za deň 8430 litrov, za hodinu 351 litrov vody za hodinu, čo je podľa nášho názoru nereálne.

Odporúčame preto vo veci poriadne preštudovať vyúčtovanie či nedošlo k nejakému omylu pri odpočte merača a  vyúčtovanie vodného reklamovať u dodávateľa. Je možné, že došlo aj k zámene pri výpočte s iným odberateľom vody.

Sme názoru, že reklamácia o dodávateľa bojlera by bola úspešná len v prípade uplatnenia reklamácie v záručnej dobe, poistka sa na uvedené pretečenie vody nevzťahuje.

 

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.