Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či ma prenajímateľ právo žiadať od nájomcov nedoplatok, ktorý mu prišiel vo výške 732, 16 e - rozdiel nákladov celkom vrátane DPH za rok 2016, pričom na konci papierov je, že stav konta k 30. 04. 2017 je 546, 41. V byte bývalo 6 ľudí, pričom podľa papierov, kde je vyúčtovanie sú nahlásené len 4 osoby. Mesačne platil zálohy platby vo výške 168, 99 e. V nájomnej zmluve je síce napísané, že nedoplatky platí prenajímateľ ale my si myslíme, že keby platil za 6 ľudí, tieto nedoplatky by teraz možno ani neboli, prípadne boli ale v oveľa menšej sume. Za 4-izbový byt sme platili 525 eur. Ďakujem Vám za radu.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Je potrebné vychádzať zo samotnej zmluvy o nájme, kedy nájom vznikol, či by  vykonaný odpočet meračov teplej as studenej vody, odpočet pomerových meračov na radiátoroch, kedy zanikol nájom, či bola spísaná zápisnica o odovzdaní bytu, vrátane spísania stavu všetkých meradiel. Pokiaľ sa jedná o nezrovnalosť v počte osôb, v samotnom vyúčtovaní sa uvádza priemerný počet osôb za celý prechádzajúci kalendárny rok. Otázku nahlásenia počtu nájomcov bytu je preto otázkou na prenajímateľa nehnuteľnosti,   ktorý je povinný v zmysle zákona o vlastníctve bytov uvedený počet nahlásiť správcovi bytového domu /§ 11 odst. 9 zákona o vlastníctve bytov/  a následne sa potom podľa uvedeného počtu rozpočítavajú aj niektoré položky za jednotlivé byty,  ktoré sú závislé od tzv. osobomesiacov /napr. upratovanie, výťah,  elektrická energia spoločných priestorov, upratovanie a podobne/. Ale to by sme museli vidieť samotnú  zmluvu zo správcom bytového domu. Otázka preplatku alebo nedoplatku je preto otázkou ako výšky zálohových platieb, tak aj počtu osôb, ktoré byt užívajú, a ich spotreby.

Je otázne či si prenajímateľ splnil tzv.  registračnú povinnosť voči príslušnému správcovi dane podľa ust. zákona o dani z príjmov /§ 49a : Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu./

V prípade, že ste mali uzatvorenú zmluvu podľa ust. zák. č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu prenajímateľ bol povinný Vám preukázať splnenie registračnej povinnosti. Ak by sa tak nestalo, spravujú sa právne vzťahy medzi Vami podľa ust. Obč. zákonníka.

Nedoplatok preto treba rozpočítať v súlade s ustanoveniami samotnej zmluvy, protokolov o odpočte meračov a podľa skutočného počtu užívateľov. 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás bohužiaľ mám z dôvodu COVID pár neuhradených preddavkových platieb (posledné dva mesiace) a ostatní spoluvlastníci chcú, aby som to okamžite vyplatil ináč ma dajú na súd. Problémom je ale, že som mal celkom vysoký preplatok za minulý rok, ale nedošlo k úprave preddavkov. Nesúhlasím s tým, aby ma dávali na súd, keď vlastne celkový dlh ani nie je taký veľký ako sa snažia, lebo podľa mňa mám zase niečo predplatené. Moja otázka je, či ma môžu žalovať resp, či to súd schváli a budem mať na sebe exekúciu, aj keď ešte nie je isté vlastne koľko je dlh. Ďakujem.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky nevieme usúdiť, či ide o nedoplatok za byt a ost. spoluvlastníkmi sú vlastníci bytov v bytovom dome alebo ide o spoluvlastníkov Vášho bytu, teda Váš byt je v podiel. spoluvlastníctve a Vy ste jeho jediným užívateľom. Ak je užívateľov bytu viacej, a títo aj platia záloh. platby, potom aj preplatok za byt sa má deliť podľa rovnakého kľúča. Alebo máte byt v nájme a je V8s viacej nájomcov toho istého bytu. Alterantív je teda viacero.

Ak ste mali vo vyúčtovaní za rok 2019 preplatok, tento Vám mal už byť uhradený. Nie každý preplatok je však dôvodom na zníženie zálohových platieb. Naviac sme názoru, že Vy sám musíte požiadať písomne o zníženie zálohových platieb SVB.

Ak Vám preplatok uhradený nebol, a záloh. platby máte platiť výlučne Vy, vec môžete riešiť aj formou započítania, teda SVB napíšete, že nedoplatok započítavate v súlade s ust. § 580 Obč. zákonníka na neuhradený preplatok z vyúčtovania za rok 2019 a zostatok preplatku žiadate uhradiť na Váš bankový účet.

Pre podrobnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť podrobnosti a vidieť doklady.JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám problém s vysporiadaním nedoplatku vo vyúčtovaní za byt za rok 2018 s predošlými majiteľmi. S manželom sme byt kúpili v polovici roka, pričom sme s predávajúcimi uzavreli kúpno-predajňu zmluvu na základe, ktorej sú povinní uhradiť prípadný nedoplatok vzniknutý v čase ich užívania bytu + bol spísaný protokol so stavmi energií. Vyúčtovanie ale prišlo celé na naše meno, keďže sme sa zaviazali, že si to vyrovnáme medzi sebou na základe protokolu. Aj napriek týmto skutočnostiam nám predošlí majitelia nie sú ochotní zaplatiť celú sumu ich časti nedoplatku čo činí cca 600 e.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2019)

Dobrý deň,

zrejme to nebolo najšťastnejšie riešenie  ak Vám takto poradili, keďže možnosťou bolo spísať stav médií ku dňu vkladu KPZ a správca by musel urobiť vyúčtovania osobitne pre predávajúceho a následne kupujúceho.

Predpokladáme, že ste predávajúcemu zaslali kópiu celého vyúčtovania, správne vypočítali jeho podiel na nedoplatku a vyzvali ho k úhrade alikvotnej sumy nedoplatku.

Ak ste predávajúceho už vyzvali písomne k úhrade dlžnej sumy podľa vyúčtovania a na túto nijako nereagoval, môžete ho upozorniť, že v prípade neuhradenia alikvotnej časti dlžnej sumy podáte návrh na súd a bude musieť znášať trovy konania, vrátane úroku z omeškania.

Ak nedôjde k úhrade, kontaktujte advokáta, aby vo veci podal návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Platobný rozkaz na úhradu dlžnej sumy bude vydaný po splnení zákonných náležitostí do 10 pracovných dní.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Pekný deň prajem chcem sa opýtať mame problém s bývalým prenajímateľom vyhodil nás v podstate z dna na deň pritom priateľka bola v pôrodnici nevyplatil nám celý depozit, ktorý bol 800 €, ale len 500 € a teraz prišiel nedoplatok 381 € za celý rok, ktorý od nás žiada pod vyhrážkami, a tak ďalej a popritom my sme tam bývali necelých 8 mesiacov my sme ochotný mu zaplatiť ten rozdiel medzi tým čo nám nevrátil čiže 80 €, ale nič viac, môže na nás podať trestne oznámenie ako sa nám vyhráža, že budeme platiť celú sumu, keď on prvý porušil zmluvu, keď nám nevrátil plný depozit ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate či zmluva o nájme bola uzatvorená podľa Obč. zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Všeobecne podľa § 686 Obč. zákonníka platí :

"(1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

Dôležité vo Vašom prípade je, ako máte v zmluve rozdelené nájomné a úhrady za užívanie bytu /voda, elektrina, plyn, internet a pod./a či boli vykonané odpočty meračov jednotlivých médií pri prevzatí bytu do nájmu a pri skončení nájmu.

Samotné vyúčtovanie za byt zo strany správcu obsahuje podrobný výpočet v ktorých položkách /kúrenie, voda teplá, studená, atď./ nedoplatok vznikol. 

Odporúčame porovnať Vašu zmluvu - nájomné a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a vyúčtovanie za byt od správcu v pomere k užívaniu bytu za 8 mesiacov. Pokiaľ Vám vyúčtovanie nebolo predložené a teda nemáte možnosť porovnania, prenajímateľovi nič zatiaľ netreba platiť a požiadate písomne prenajímateľa, aby Vám samotné vyúčtovanie za byt od správcu predložil.

V podaní trestného oznámenia mu nemôžete zabrániť, ale toto bude odmietnuté.

Len poznamenávame, že ak zmluva o nájme bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, povinnosťou prenajímateľa bolo preukázať Vám to, že si splnil registračnú povinnosť u príslušného správcu - daňový úrad.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa s Vami poradiť. Boli sme v nájme 3 osoby prišiel nám nedoplatok za elektrinu a vodu, lenže prenajímateľ nás nenahlásil ako 3 osoby takže kvôli tomu nám prišli tie nedoplatky; v zmluve máme, že si nedoplatky budeme platiť sami, má právo od nás žiadať peniaze ak to nenastavil správne ? Pekne ďakujem za radu Lukáčová

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň,  na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

V zmysle ust. § 11 ods. 9 zákona o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov platí, že "vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu."

Neoznámenie zmeny v počte bývajúcich osôb mohlo byť nevykonané aj z dôvodu, aby nedošlo k zvýšeniu platieb za byt pri vyúčtovaní za rok, nakoľko niektoré položky sa počítajú podľa počtu osôb bývajúcich v byte (napr. výťah, upratovanie).

Podľa ust. § 686 Občianskeho zákonníka platí :
"(1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica.
(2) Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú."

Podobne podľa § 3 zákona o krátkodobom nájme bytu platí, že nájomná zmluva musí obsahovať okrem iných aj určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.

T.j. : Je  treba vychádzať ako z textu zmluvy, rovnako dôležité je či  bol vykonaný odpočet vody a elektriny pri prevzatí bytu do nájmu, ako aj pri ukončení, ako aj samotné vyúčtovanie za elektrinu od elektrární a vyúčtovanie za byt od správcu bytového domu.  Tieto doklady žiadajte predložiť, lebo vyúčtovania za vodu a elektrinu sa vykonávajú raz ročne; preto je otázkou aj to či máte platiť za celý kalendárny rok ak ste v  nájme neboli cleý kalendárny rok, teda len časť roka.
Keďže ste boli  v nájme 3 osoby, nedoplatok sa delí medzi 3 osoby.  

Nastavenie zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu nie vždy sa dá správne uviesť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň. Známy má problém a vodou. Minul za rok strašne veľa - a v ročnom zúčtovaní sa zistilo, že má doplatiť až 4 000  €. Zistil, že to spôsobil vadný bojler, ktorý pretekal 1 l za hodinu celý rok. Vôbec o tom nevedel prietok nebolo počuť a merače vody pozerá len raz ročne pri zúčtovaní. Ma nejakú šancu nezaplatiť - môže sa to brat ako havária alebo môže to preplatiť nejaká poistka ? Alebo nevedomosť neospravedlňuje a musí zaplatiť každopádne. Vďaka za odpoveď. S pozdravom J.P.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že Váš známy mal zrejme pokazený bojler, kde bol prietok vody, o ktorom nevedel, 1 liter za jednu hodinu a to po celý rok.

Trochu sme prepočítavali sumu 4000 € a výsledok je nasledovný :

Budeme sa zaoberať len studenou vodou.

Ak by bol prietok vody 1 liter denne 365 dní v roku, za rok by sa jednalo o 8760 litrov vody, čo predstavuje 8,76 m3 vody za rok.

Ak by sme vychádzali z ceny vodného za 1 m3 v sume 1,30 € , potom za 8,76 m3 by sa jednalo o sumu 11,40 €  za túto "preliatú" vodu.

Suma 4000 € podľa prepočtu by predstavovala pri cene 1,30 € za  1 m3  celkom 3077 m3 vody, čo je cca 3 077 000 listov studenej vody za rok, za deň 8430 litrov, za hodinu 351 litrov vody za hodinu, čo je podľa nášho názoru nereálne.

Odporúčame preto vo veci poriadne preštudovať vyúčtovanie či nedošlo k nejakému omylu pri odpočte merača a  vyúčtovanie vodného reklamovať u dodávateľa. Je možné, že došlo aj k zámene pri výpočte s iným odberateľom vody.

Sme názoru, že reklamácia o dodávateľa bojlera by bola úspešná len v prípade uplatnenia reklamácie v záručnej dobe, poistka sa na uvedené pretečenie vody nevzťahuje.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa dá vymáhať nedoplatok z roku 2008. Bývalému vlastníkovi bytu, ktorý má trvalý pobyt u rodičov v tom istom dome, vo vyúčtovaní vznikol nedoplatok, ktorý neuhradil. Jeho mama bola roky členkou rady, otec predsedom. Vlastníci bytov o tomto nedoplatku neboli informovaní. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedoplatok za byt požadovaný od prenajímateľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.08.2018)

Dobrý deň,

predkladáme nasledovnú odpoveď :

Povinnosťou správcu bytového domu resp. predsedom spoločenstva bolo vymáhať predmetný nedoplatok, resp. urobiť úkony, aby k premlčaniu nedošlo.

V prípade súdneho vymáhania teraz je pravdepodobné, že dlžník vznesie námietku premlčania. Podľa ust. § 583 Obč. zákonníka "k zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky, ktorý už uplynula.

Odporúčame využiť na našej stránke www.uznanie-dlhu.sk, aby sa dlžník uznal dlh a zaviazal sa k jeho splácaniu hoci aj v malých splátkach.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku