Nájom bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 14. 2. 2019

Otázka: Nájom bytu

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať, či viete poraadit ohľadom nájmu bytu?

Odpoveď: Nájom bytu

Áno, napíšte konkrétny problém, ktorý potrebujete zodpovedať do podotázok.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nájom bytu (Občianske právo)

Dobrý deň.
Chcela by som sa informovať ohľadom bezpečnosti poskytnutia kópie občianskeho preukazu. Prenajímateľ bytu odo mňa vyžadoval jeho kópiu. Je pre mňa však cudzou osobou. Mám teda obavy, či nie je možné nejakým spôsobom zneužiť moje osobne údajne (keď sa jedna len o kópiu).
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Nájom bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2019)

Dobrý deň, 

nie je právny dôvod, aby ste prenajímateľovi poskytovali kópiu občianskeho preukazu a prenajímateľ nie je oprávnený vás žiadať kópiu OP.
Podľa ust. § 11 zákona o občianskych preukazoch platí :

"Občan alebo jeho opatrovník je povinný

a) chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,

b) požiadať okresné riaditeľstvo o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu; ak ide o neplatnosť občianskeho preukazu podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, môže požiadať aj zastupiteľský úrad a ak ide o vydanie nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 písm. d) najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu alebo z dôvodu zmeny trvalého pobytu, môže požiadať aj prostredníctvom portálu ministerstva,

c) odovzdať okresnému riaditeľstvu občiansky preukaz neplatný z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 písm. c) až h) pri požiadaní o vydanie nového občianskeho preukazu; neplatný občiansky preukaz z dôvodu uvedeného v § 10 ods. 1 písm. d) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska je povinný odovzdať zastupiteľskému úradu, ak o vydanie nového občianskeho preukazu požiada na zastupiteľskom úrade,

d) odovzdať okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze podľa § 7 ods. 2 písm. d); táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá za občana prevezme občiansky preukaz podľa § 5a ods. 3 až 5,

e) ohlásiť neodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru alebo prostredníctvom portálu ministerstva,

f) dostaviť sa na vyzvanie okresného riaditeľstva alebo zastupiteľského úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu s výnimkou bezvládneho občana; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého,

g) uviesť v žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pravdivo a úplne požadované údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého,

h) odovzdať neodkladne občiansky preukaz okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu, ak občan stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

i) odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz do úschovy ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnici pre obvinených a odsúdených, kde bude vykonávať väzbu alebo trest odňatia slobody,

j) požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní po nadobudnutí štátneho občianstva alebo po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

k) ohlásiť neodkladne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo uloženie trestu zákazu pobytu,

l) odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie občianskeho preukazu po zriadení služby zavedenej na tento účel.

(2) Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb; to neplatí, ak je to nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti."

Zrejme táto požiadavka zo strany prenajímateľa vyplýva z jeho pochybností ohľadom nájmu bytu alebo nebyt. priestoru a pod., alebo aj z iných dôvodov alebo okolností, ktoré nemusíte poznať. Môžete nechať overiť vaše podpisy na zmluve o nájme a to ako prenajímateľa, tak aj váš podpis ako nájomcu, a to na matrike alebo u notára (overenie podpisu na matrike vás vyjde lacnejšie). Kópiu OP neposkytujte.

Zo zákona však nevyplýva povinnosť účastníkov zmluvy o nájme úradne overiť svoje podpisy.

Samotnú zmluvu o nájme si nechajte skontrolovať advokátom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk