POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Prešov

Otázka: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

Dobrý deň, môj obchodný partner ako prvý porušil zmluvu tým, že mi podstatne oneskorene, a to aj mesiace po vystavení faktúry, posielal peniaze a nikdy viac ako 700 eur. Ja som porušil zmluvu tým, že som mu oznamil, že ak nepošle peniaze v dlžnej výške, odchádzam. Keďže nevyplatil, odišiel som. Jemu vznikol nárok na zmluvnú pokutu. Ja stále nemám vyplatenú veľkú sumu za odvedenú prácu. Prosím o radu, čo robiť.

Odpoveď: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

Dobrý deň, vo Vašom prípade, je na zodpovedanie otázky a poskytnutie konkrétnej odpovede nevyhnutné, oboznámiť sa s obsahom zmluvy, ktorú ste uzavreli so svojim obchodným partnerom, ako aj so vzájomnou komunikáciou. Je tak možné určiť, či došlo jednak k platnému dojednaniu zmluvnej pokuty, či ste mali právo odstúpiť od predmetnej zmluvy, resp. či došlo k odstúpenie od zmluvy na základe zákonných ustanovení a teda, či je nárok Vášho partnera na zaplatenie zmluvnej pokuty dôvodný. Podľa odpovedí na tieto otázky je možné stanoviť, či je dôvodné vymáhať Vašu pohľadávku, alebo v dôsledku existujúceho nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, je hospodárne tieto nároky vzájomne započítať.

Trápi vás "Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu? (Obchodné právo)

Dobrý deň, môže sa strana zmluvy (poskytovateľ), s ktorou bola podpísaná Zmluva o ochrane dôverných informácií a mlčanlivosti, domáhať zmluvnej pokuty vo výške desiatok tisíc eur od druhej zmluvnej strany (prijímateľa) za obsah dokumentov, ktoré sú už zverejnené jej klientmi na internete? Nejde pritom o obchodné tajomstvo, ako obsah dokumentov je tvorený zo zákonov. Platí to v prípade, že prijímateľ tieto dokumenty nezneužil externe?

Odpoveď: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

(odpoveď odoslaná: 21.03.2023)

Dobrý deň, nepoznáme obsah Vami podpísanej zmluvy. Predpokladáme len, že bola podpísaná podľa ust. Obchodného zákonníka, kde okrem iných platí ust. § 301   :

"Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl."

Naviac platí ust. §  265 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého platí,  že "výkon práva, ktoré je v rozpore so zásadamai poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu."

Ak Vám bola vyúčtovaná zmluva pokuta v zmysle textu, ktorý uvádzate v otázke, túto pokutu neuhradzujte a zmluvnej strane, ktorá pokutu žiada uhradiť resp. ju vyúčtovala, môžete uviesť dôvody odmietnutia úhrady pokuty tak, ako uvádzate v otázke, a to že informácie už boli zverejnené inou osobou bez Vášho zavinenia a pričinenia. Odporúčam samotný právny prípad - zmluvu - konzultovať s advokátom.

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu? (Obchodné právo)

Dobrý deň, som zákazníčkou ZSE. Mal som prejsť k inému dodávateľovi, ale odmietol som a zostal som pri ZSE. Dnes mi od iného dodávateľa, konkrétne Slovakia Energy, prišla zmluvná pokuta vo výške 120 eur. K nim som nikdy neprešla, takže som nikdy nebola ich klientkou. Z tohto dôvodu zmluva nikdy nenadobudla platnosť. Musím zaplatiť túto zmluvnú pokutu? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom, Kr.

Odpoveď: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

(odpoveď odoslaná: 28.01.2021)

Dobrý deň,
keďže nie ste ich zákazníkom, a ani bývalým zákazníkom, nie je právny dôvod, aby ste zmluvnú pokutu uhradzovali. Nič neuhradzujte.

 


Podotázka: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu? (Obchodné právo)

Dobrý deň, minulý rok som oslovil českú firmu Novabrik s žiadosťou o nezáväzné nacenenie fasády na dom. Obchodný zástupca sa dokonca zastavil u nás doma, aby diskutoval o detailoch. Na konci návštevy mi dal podpísať dokument, v ktorom bola napísaná objednávka. Nezaregistroval som to a malými písmenami bolo uvedené, že som bol oboznámený s obchodnými podmienkami a súhlasím s nimi. V skutočnosti som však nebol s ničím oboznámený a ani som nevidel obchodné a platobné podmienky. O týždeň neskôr mi prišla zálohová faktúra, ktorú som neuhradil, pretože sa mi zdala cena príliš vysoká. Keď som porovnal iné produkty, myslel som si, že firma už nevyvinie ďalšie úsilie a sama celú objednávku stornuje. Po čase však od mňa požadujú storno poplatok vo výške 25% celkovej ceny produktu. Aj napriek tomu, že som im povedal, že som ani netušil o ich praktikách, bolo mi oznámené, že mal som byť o všetkom informovaný. Keby som vedel, aké budú následky podpisu takéhoto dokumentu, nikdy by som ho nepodpísal. Teraz sa firma pokúša vymáhať storno poplatok. O mesiac to bude rok, čo som sa stretol s obchodným zástupcom. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám postupovať ďalej? Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2020)

Dobrý deň,
vo Vašej otázke ste neuviedli, či ste predmetnú záležitosť riešili ako fyzická osoba alebo podnikateľ. Vychádzame však z toho, že ak ide o zateplenie Vášho domu, zrejme ste v tejto veci vystupovali ako fyzická osoba, nie podnikateľ. V tomto prípade potom platí, že ak spotrebiteľ nebol vyslovene poučený o VOP alebo platobných podmienkach (nakoľko boli u Vás osobne, tak Vaším podpisom na týchto dokumentoch, nepostačuje podpis dokumentu, ktorý na ne odkazuje) nepostupoval dodávateľ v súlade so zákonom a nemôže od Vás žiadať plnenie, o ktorom ste neboli vopred informovaný. Rovnako vo vzťahu k zmluvnej pokute platí, že musí byť osobitne dojednaná, aby ju mohol dodávateľ platne žiadať. Ak ide o akési ustanovenie vo VOP alebo v platobných podmienkach, ktoré Vám neboli dané na podpis, podľa nášho názoru by v súdnom konaní nevedeli úspešne vymôcť túto svoju pohľadávku.


Trápi vás "Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu? (Obchodné právo)

Môj manžel je zvárač. Má uzatvorenú zmluvu so slovenskou firmou na prácu na stavbe v Nemecku. Momentálne je na Slovensku. Jeho zamestnávateľ chce, aby o týždeň vycestoval späť na stavbu do Nemecka. Vzhľadom na vážnu situáciu s koronavírusom sa pýtam, či má zamestnávateľ na toto právo. Ak môj manžel nevycestuje, hrozí mu zmluvná pokuta. Prosím o vašu radu, čo by sme mali robiť. Je momentálne vôbec možné vycestovať do Nemecka? Potrebujem radu, keďže neviem, na koho sa mám s tým obrátiť - sme bezradní. S pozdravom, Monika.

Odpoveď: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

(odpoveď odoslaná: 24.03.2020)

Dobrý deň, 

aká je  resp. bude situácia v súvislosti s COVID- 19, pre cestovanie do Nemecka odporúčame kontaktovať Ministerstvo zahraničných vecí a eur. záležitostí SR resp. veľvyslanectvo SR v Nemecku

V otázke uvádzate pojem "zamestnávateľ". Ak je Váš manžel SZČO, ako SZČO nemôže mať zamestnávateľa,  ale môže mať podpísanú príslušný typ obchodnej zmluvy podľa slovenského obchodného zákonníka alebo nemeckého práva. 

Podľa ust. § 300 a nasl. Obchod. zákonníka platí :

"§ 300 : Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu.

§ 301 : Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.

§ 302 : Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty."

Nepoznáme obsah obchodnej zmluvy, ktoré je uzatvorená, predpokladáme, že manžel do Nemecka vycestovať z dôvodu akt. situácie COVID 19 nechce, preto je potrebné preštudovať zmluvu, dať výpoveď, prípadne od tejto odstúpiť, resp. oznámiť odberateľovi nemožnosť plnenia zo strany Vášho manžela ako SZČO  s poukázaním na ust. § 373 Obchod. zákonníka :

" Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť."

"Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť" podľa § 374 Obchod. zákonníka platí, že "sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany /pozn. Váš manžel ako SZČO/ a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku /pozn. : COVID 19 v čase podpísania zmluvy/ predvídala."

Zmluvnú pokutu netreba platiť v žiadnom prípade, ani keby bola vyúčtovaná. 

Zmluvu nám môžete poslať na prekontrolovanie, aby sme našli riešenie na prípadné ukončenie zmluvy resp. oddialenie plnenia záväzkov z nej vyplývajúcich.  

 

 


Podotázka: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu? (Obchodné právo)

Dobrý deň, mám taký problém: bytové družstvo tvrdí, že moja mama má dlh 3 tisíc eur a chcú za to účtovať zmluvnú pokutu 4300 eur. Chcem tento dlh splatiť, avšak nesúhlasím s výškou pokuty. Je to podľa môjho názoru príliš veľa. Dokážete mi prosím pomôcť? Ďakujem.

Odpoveď: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

(odpoveď odoslaná: 20.10.2019)

Dobrý deň, 
k istine 3000 € uvádzame, že túto sumu odporúčame uhradiť, aby nedošlo k súdnemu konaniu prípadne následne k exekučnému konaniu. Pri úhrade dlhu je treba uviesť, že ide o úhradu istiny. Otázkou je, či dlžná suma nie je premlčaná v súlade s ust. § 101 Obč. zákonníka, keďže premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Zmluvná pokuta prípadne penále 4300 €

Predpokladáme, že vaša mama má s byt. družstvom ako správcom bytového domu uzatvorenú zmluvu o výkone správy v súlade s ust. zákona o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov. Teda je možné, že správca BD pri vyúčtovaní zmluvnej pokuty alebo penále postupovalo podľa zmluvy o výkone správy.
Podľa ust. § 10 zákona o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov platí, že vlastníci bytov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spol.  častí domu, spol. zariadení domu, spol. nebytových priestorov, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu.

Podľa ust. § 517 Obč. zákonníka platí, že ak "dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis."

Úrok z omeškania stanovuje ust. § 3 cit. nar. vlády 87/1995 Z.z. nasledovne :
" Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu."

Aktuálna výška úrokov z omeškania je zverejnená na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /od 1.1.2017 5 % ročne - link : https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Aktualna-sadzba-zakonnych-urokov-z-omeskania/Uvod.aspx

Len jednoduchý matematický prepočet 5 % zo sumy 3000 €  ročne je 150 €, za dva roky 300 € atď.

BD  vo výške 4300 € bola zrejme účtovaná zmluvná pokuta alebo penále podľa zmluvy o výkone správy. 
Zmluva o výkone správy má však charakter spotrebiteľskej zmluvy podľa § 52 a nasl. Obč. zákonníka. Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Neplatné sú neprijateľné zmluvné podmienky, okrem iných aj tie, ktoré od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku. 
Ak suma 4300  € je zo strany BD účtovaná titulom zmluvnej pokuty, táto požiadavka zo strany BD neobstojí, lebo je v rozpore so zákonom, keďže zmluvná pokuta tiež musí zodpovedať určitým obmedzeniam, na ktoré súd prihliada pri svojej rozhodovacej činnosti,výkon práv veriteľa musí zodpovedať dobrým mravom. Podľa § 544 Obč. zákonníka "zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia." Pritom zmluva o výkone správy bola uzatvorená ako formulárová zmluva, ku ktorej Vaša mama ani nemohla vzniesť pripomienky, nebola dojednaná ako individuálna zmluva s Vašou mamou, preto ju súd v prípadnom súdnom konaní neprizná v prospech BD.

Odporúčame ohľadom sumy 4300 €  BD uviesť, že s touto sumou nesúhlasíte, neuznávate ju a požadujete, aby BD písomne oznámili na základe čoho je účtovaná suma 4300 € s odvolaním sa na právny predpis, keďže suma 4300 € nezodpovedá úroku z omeškania podľa vyššie uvedeného § 3 nar. vlády č. 87/1995 Z.z.

Záver

Odporúčame maximálne uhradiť istinu a pri úhrade uviesť do poznámky pri bankovom prevode, že sa jedná o úhradu istiny - dlžné nájomné za obdobie od - do a príslušný rok. Ide o to, aby bolo BD zrejmé, že neuhradzujete príslušenstvo resp. jeho časť.
Ohľadom sumy 4300 € je vecou BD, aby túto sumu zdôvodnilo a odôvodnilo, vrátane uvedenia zákonného predpisu; preto žiadajte BD o písomné odôvodnenie tejto sumy.
Ak by ste si následne nevedeli poradiť s odpoveďou BD, dajte nám vedieť do podotázok, aby sme Vám pomohli. Nepodpisujte pre BD žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach prípadne splátkový kalendár, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu? (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať na nasledovnú záležitosť. Mali sme prenajatý byt na dobu určitú, konkrétne do 31.12.2019, no potrebovali sme ukončiť nájom skôr. V apríli sme podali výpoveď zo zmluvy so 3-mesačnou lehotou, ktorú prenajímateľ prijal. Teraz, po odovzdaní bytu, od nás prenajímateľ požaduje zmluvnú pokutu s odôvodnením, že sme porušili zmluvu tým, že sme ju ukončili predčasne. V zmluve sa nachádza ustanovenie, že ak by bola zmluva skončená skôr, nájomca je povinný zaplatiť pokutu. Avšak, v zmluve je tiež uvedené, že nájomca môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek. Má prenajímateľ právo požadovať od nás túto pokutu? Ako by sme mali postupovať ďalej? Ak je potrebné, môžem poskytnúť fotografiu zmluvy a výpovede. Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň, z otázky pre nás vyplýva, že nájom je ukončený a prenajatý byt ste aj riadne odovzdali. 

V otázke neuvádzate či zmluva o nájme bola uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.

Pri podaní výpovede ste zrejme postupovali v súlade s Vašou zmluvou o nájme a podali ste písomnú výpoveď. Ak je to tak, potom ste využili Vaše oprávnenie na výpoveď z nájmu a nájom ste ukončili, resp. došlo k vzájomnej dohode o ukončení nájmu.

Ak je tento náš predpoklad správny a Vy ako nájomcovia využili Vaše právo na výpoveď z nájmu bytu, potom toto Vaše konanie nemôže byť postihnuté zmluvnou pokutou, lebo ide o výkon Vášho práva v súlade so zmluvou a teda prenajímateľ Vám z tohto dôvodu nemôže účtovať pokutu.

Odporúčame prípadne kontaktovať advokáta, aby prekontroloval Vaše doklady /zmluva, výpoveď, výzva/ a pokutu neuhradzovať bez skontrolovania Vašich dokladov. 

 


 


Trápi vás "Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu? (Obchodné právo)

Moja otázka sa týka takzvaného čierneho odberu energie. Pri výmene hodiny a ističa sme údajne zistili, že mám čierny odber. Preferuji túto situáciu: pod šokom sa moja 70-ročná mama dozvedela o ich zistení. Odrezali ju od elektriny a tvrdili, že ak nepo zaplatí pokutu ihneď, elektrinu jej nezapojia a celú situáciu ohlásia na políciu, a bude to riešiť súd. V dôsledku toho moja mama zháňala peniaze všade, kde to len bolo možné, aby sa vyhla súdnej konfrontácii a dlhému čakaniu na opätovné zapojenie elektriny. Jasné je, že sa z tohto šoku spamätáva aj dodnes. Avšak po treťom mesiaci sa ukazuje, že čierny odber nemohol nastať, keďže sa spotreba elektriny vôbec nenavyšila a je stále rovnaká ako pred obvinením. Preto mám otázku - je možné to niekde ohlásiť a riešiť to, keďže bola podľa všetkého neprávom obvinená a zaplatila pokutu za niečo, čo nespravila? A ak áno, kam by som sa mal(a) obrátiť, a kde by som sa mal(a) dožadovať aspoň preverenia, či bola jej pokuta oprávnená?

Odpoveď: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

(odpoveď odoslaná: 22.11.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Oboznámili sme sa so všeobecnými obchodnými podmienkami dodávky elektrickej energie Vami uvedeného dodávateľa.

V týchto sa v žiadnom ustanovení sa nehovorí o zmluvnej pokute. Je tam len odkaz v tom smere, že individuálna zmluva o dodávke el. energie môže ustanoviť zmluvnú pokutu. 
Preto v tomto smere odkazujeme Vašu mama na jej zmluvu s dodávateľom el. energie, ktorú je preto potrebné preštudovať.

Podľa ust. zákona o ochrane spotrebiteľa a poučení daných týmto dodávateľom el. energie k ochrane spotrebiteľa platí :

Odberateľ elektriny v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebiteľa podľa ust. zákona o ochrane spotrebiteľa má právo pri dodávke elektriny a dodávke plynu uzatvoriť s dodávateľom elektriny alebo plynu príslušnú zmluvu, ktorá musí okrem iných obsahovať  aj miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácie a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnanie sporu, ako aj spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla, tiež náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu.

Ak odberateľ elektriny v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ je povinný odberateľa na tento stav upozorniť a určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byt kratší ako 10 dní od upozornenia. 

Písomné upozornenie dodávateľa elektriny obsahuje aj poučenie o prerušení dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ak odberateľ elektriny v domácnosti nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote.

Z uvedených ustanovení vyplýva, že aj keby ich zistenie sa zakladalo na pravdivých tvrdeniach, pokuta sa uhrádza prevodom na účet alebo poštovou poukážkou a nie v hotovosti a nevyberajú ju zamestnanci dodávateľa.

Zo zmluvných podmienok zároveň  nevyplýva, že by pokutu vyberali zamestnanci dodávateľa el. energie.
V otázke neuvádzate, či máte aj doklad o úhrade pokuty. 
Odporúčame uplatniť reklamáciu v písomnej forme s predložením dokladu o úhrade pokuty a žiadosťou o vysvetlenie.
Ak by ste nepochodili odporúčame kontaktovať Úrad pre reguláciu sieť. odvetví ako orgán alternatívneho riešenia sporov.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 


Podotázka: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu? (Obchodné právo)

Mám podpísanú zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť. Táto bola podpísaná 1. 6. 2016 a platnosť jej bola až do 31. 12. 2016. Jedná sa o predaj rodinného domu v hodnote 70 000 eur. Prvá splátka vo výške 13 000 eur bola zaplatená 1. 6. 2016. Zvyšných 57 000 eur malo byť splatených do 31. 12. 2016, avšak, budúca kupujúca už siedem mesiacov nič viac nezaplatila. V zmluve máme bod, podľa ktorého, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy vinou budúcej kupujúcej, vráti budúca predávajúca splátky v priebehu 30 dní. Budúca predávajúca má tiež nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny dohodnutej v zmluve (t.j. 70 000 eur), o ktorú bude znížená vyplatená suma splátok. Domnievam sa, že z právneho hľadiska mám nárok na spomínaných 25 % z ceny, čo je 17 500 eur. Vzhľadom na to, že budúca kupujúca doposiaľ zaplatila len 13 000 eur, môžem právne vymáhať zvyšný doplatok 4 500 eur?

Odpoveď: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

(odpoveď odoslaná: 29.12.2016)

Dobrý deň, v zmysle zmluvy by ste mali nárok na doplatenie tejto sumy, avšak súd môže výšku zmluvnej pokuty moderovať (t.j. upravovať). A preto Vám nemusí priznať celú zmluvnú pokutu. Nedá sa povedať l, že by ste na súde určite uspeli. To, či súd úpraví zmluvnú pokutu závisí od okolností vášho prípadu. Rád by som Vám dal priaznivejšiu odpoveď, ale podľa súčasnej právnej úpravy je možné znižovať zmluvnú pokutu nielen podľa obchodného ale aj občianskeho práva.

Bude preto závisieť od Vášho advokáta alebo advokáta protistrany ako bude prezentovať primeranosť zmluvnej pokuty.


Podotázka: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu? (Obchodné právo)

Moja stará zmluva na televíziu bola platná do 22.9.2016. Začiatkom augusta mi zavolali a opýtali sa, či chcem pokračovať vo využívaní ich služieb. Povedal som, že možno áno. Na 11.8. mi poslali zmluvu na podpis, ktorú som mal odoslať späť. No medzitým som si rozmyslel a zmluvu som nepodpísal. Považoval som vtedy vec za vybavenú, keďže som nevedel o zákone č. 102/2014. Dňa 25.9.2016 som podal riadnu výpoveď v lehote 30 dní pred ukončením zmluvy, pričom mi zmluva končila 22.9.2016. Následne, 23.9.2016, som obdržal faktúru na 76,51 eur za aktivačný poplatok a zmluvnú pokutu kvôli predčasnému ukončeniu. Moja otázka znie: Mohli mi aktivovať niečo, čo som riadne vypovedal, keď mi skončila zmluva v riadnej výpovednej lehote a či je platná zmluva po obťažujúcom telefonáte (ktorý som neinicioval) počas dovolenky. Rád by som sa tiež informoval, čo sa môže stať, ak danú faktúru nezaplatím. Na ich strane je jeden telefonický rozhovor, zatiaľ čo ja mám riadne opečiatkovanú výpoveď a odovzdávací protokol o zariadeniach na ukončenie zmluvného vzťahu. Za odpoveď vopred ďakujem, J.O.

Odpoveď: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

(odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň,

právny úkon musí na to, aby bol platný splňať určité podmienky. Jednou z nich je aj vážnosť prejavenej vôle. Ak ste počas telefonátu na ponuku uzavrieť zmluvu odpovedali slovami "asi áno" nejde podľa môjho názoru o väžne prejavenú vôľu. Tým pádom zmluva ani vzniknúť nemohla. Ďalšia vec je, pokiaľ sa podľ spoločnosti uzavrela zmluva na diaľku, z akého dôvodu Vám potom zasielali na podpis písomné vyhotovenie? Ak to zhrniem, ak ste v telefonáte jasne a najmä vážne neprejavili vôľu uzavrieť novú zmluvu a rovnako ste ani potom jej písomne vyhotovenie nepodpísali, môže to byť považované za to, že ste nakceptovali ich návrh zmluvy. Tým pádom nová zmluva nevznikla. 

Čo sa týka výpovede starej zmluvy, uvádzate, že ste zmluvu riadne vypovedali v lehote 30 dní pred jej ukončením. Zmluva mala končiť 22.09. a Vy uvádzate, že ste ju vypovedali až 25.09. Zrejme ide len o chybu v písaní. Ak ste starú zmluvu riadne vypovedali, teda v zmysle dohodnutých podmienok, potom by od Vás nemali žiadať uhradiť poplatok. Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý by sa na Vašu vec pozrel a odporučil Vám najlepší možný postup. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov, ktorý Vám ochotne poradí. 


Trápi vás "Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu? (Obchodné právo)

Dobrý deň, pracoval som ako učiteľ a ako obchodný zástupca pre spoločnosť poskytujúcu peniaze na privyrobenie. K 1.7.2015 som podal výpoveď, aby som mohol pracovať ako obchodný zástupca pre inú finančnú spoločnosť s lepšími podmienkami. Avšak v zmluve so starou firmou som podpísal klauzulu, ktorá mi po ukončení činnosti zakazuje pracovať pre konkurenčnú spoločnosť počas 6 mesiacov. V opačnom prípade môže stará spoločnosť požadovať od mňa pokutu vo výške 3000 eur. Neviem, čo mám robiť. Je to právne v poriadku, keď chce človek zmeniť prácu a takto ho obmedzia?

Odpoveď: Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?

(odpoveď odoslaná: 16.09.2015)

Dobrý deň, takéto pokuty sa dávajú do zmluvy často, obyčajne slúžia na to, aby odradili osobu, aby vykonávala túto činnosť pre niekoho iného a sumy zmluvnej pokuty sú neprimerane vysoké.

Podľa obchodného zákonníka platí, že v  zmluve možno písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu zastúpeného.

Zároveň však zákon dodáva, že v prípade pochybností môže súd konkurenčnú doložku, ktorá by obmedzovala obchodného zástupcu viac, ako vyžaduje potrebná miera ochrany zastúpeného, obmedziť alebo vyhlásiť za neplatnú.

Takže je možné konkurečnú doložku obmedziť alebo vyhlásiť za neplatnú. Nič sa tu nehovorí o zmluvnej pokute. Ak ste si len privyrábali a suma 3000 eur je vysoká, potom súd môže zmluvnú pokutu znížiť alebo nepriznať.

Podľa môjho názoru, ak by ste túto činnosť vykonávali ako zamestnanec inej firmy, potom by bolo možné túto doložku obmedziť alebo vyhlásiť za neplatnú, pretože Vás obmedzuje viac, ako je potrebná miera.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Musím zaplatiť zmluvnú pokutu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.