Možnosť vrátenia daru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 15. 11. 2019

Otázka: Možnosť vrátenia daru

Dobrý deň, manžel pred pár roky dostal darem dum od rodiču kde už 10 let bydlime, dosť financí jsme do nej investovali. V darovací smlouve mame dodatek § 630 Obc. Zák. že si darce muže domáhať vrácení daru (domu) pokud se k nemu budeme chovať hrube a porušovať dobre mravy. Moje svokra je veľmi psychicky labilni a momentálne nemáme veľmi dobre vzťahy a obávam se toho, že by dum mohla chtít nazpátek. Moje otázka tedy je, čo by se muselo stat, aby si mohli svokrovci nárokovať dum nazpet, a či by se ješte ted po rocích dala nejakým zpusobem ošetriť darovací smlouva, aby jsme o dum neprišli.

Odpoveď: Možnosť vrátenia daru

Dobrý deň. Inštitút vrátenia daru je z pohľadu časového konštruovaný tak, že jeho uplatnenie podlieha premlčaniu vo všeobecnej trojročnej lehote. Tu však treba povedať, že táto lehota začína plynúť až od momentu, kedy nastane okolnosť, ktorú by bolo možné kvalifikovať ako správanie sa obdarovaného k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Inštitút vrátenia daru vyplýva priamo zo zákona a jeho aplikáciu podľa môjho názoru nemožno vylúčiť ani prípadnou dohodou dotknutých strán. Základná prevencia pred vrátením daru je pomerne jednoduchá a spočíva v tom, aby sa obdarovaný vyvaroval správania, ktoré by mohlo viesť k možnosti uplatnenia vrátenia daru.

Pokiaľ ide o samotný zákonný dôvod na vrátenie daru, tento sa posudzuje objektívne (tzn., že nestačí subjektívne presvedčenie darcu). Podľa súdnej praxe „hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie“ (R 88/1998), takže „kvantita aj kvalita“ nevhodného správania sú rovnocennými ukazovateľmi. Správanie, ktoré jednorazovo nemusí byť právne významné, sa pri určitej periodicite stáva relevantným. Hoci subjektívny prvok hrá v odvolaní darovania významnú úlohu, je nevyhnutné, aby bolo správanie obdarovaného posudzované objektívne (R 61/1997), „za právne relevantné sa považuje len také správanie obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo“. Judikatúra vyvodila, „že právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napríklad predaj darovanej veci cudzej osobe alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí“ (R 31/1999) – hoci sú osoby, ktoré takéto správanie subjektívne veľmi zle znášajú. Objektívne posúdenie však vždy musí rešpektovať konkrétnu osobnosť dotknutej osoby (napr. vyhrážky a násilné správanie treba hodnotiť rozdielne, ak smerujú voči osamelej staršej chorej osobe ako rovnaké správanie adresované silnému zdravému mladému subjektu žijúcemu v podpore  komunity, aj vzhľadom na vzájomné vzťahy, osobnosť, prostredie, životné osudy a pod.).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk