Máte
otázku?

Môžem dostať zbrojný preukaz, ak som bol trestaný?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčín

Otázka: Môžem dostať zbrojný preukaz, ak som bol trestaný?

Dobrý deň, bol som v minulosti trestaný. Je možné ešte získať zbrojný preukaz? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Môžem dostať zbrojný preukaz, ak som bol trestaný?

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme uviesť nasledovné.

Druhy a kategórie strelných zbraní (ďalej len „zbraň“) a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva upravuje zákon č. 190/2003 Z.z..

Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 tohto zákona Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Vzor zbrojného preukazu je uvedený v prílohe č. 2.

Podľa § 16 tohto zákona 

§ 16

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

a) písomne požiadala o jeho vydanie,

b) je plne spôsobilá na právne úkony,

c) dosiahla predpísaný vek (§ 18),

d) je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19),

e) je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,

f) preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21),

g) má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,

h) v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Jednou z podmienok vydania zbrojného preukazu je aj bezúhonnosť a spoľahlivosť. Tú definuje § 19 zákona:

(1) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za

a) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu podľa druhej časti prvej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti podľa druhej časti druhej hlavy Trestného zákona okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Trestného zákona, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 až 198 Trestného zákona, trestného činu súlože medzi príbuznými podľa § 203 Trestného zákona, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný podľa druhej časti šiestej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti republike podľa druhej časti siedmej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci podľa druhej časti ôsmej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti brannosti podľa druhej časti desiatej hlavy prvého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách podľa druhej časti desiatej hlavy tretieho dielu Trestného zákona, trestný čin proti obrane vlasti podľa druhej časti desiatej hlavy štvrtého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin vojenský podľa druhej časti jedenástej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo trestný čin terorizmu a extrémizmu podľa druhej časti dvanástej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin vojnový podľa druhej časti dvanástej hlavy druhého dielu Trestného zákona, trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 a 5 Trestného zákona, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, trestný čin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 Trestného zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 a 356 Trestného zákona, trestný čin vzbury väzňov podľa § 358 Trestného zákona, trestný čin násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 Trestného zákona, trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona, trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona alebo trestný čin týrania zvierat podľa § 378 Trestného zákona, alebo

b) iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou podľa Trestného zákona, spáchaný násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo spáchaný s použitím nátlaku.

 

(2) Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,

a) koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil,

b) kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,

c) kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,

d) kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. a)alebo písm. b),

e) kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku

1. podľa § 69 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),

2. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,

3. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím, alebo

4. na úseku poľovníctva a rybárstva alebo

f) kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.

 

Vyššie uvedené ustanovenia teda presne ustanovujú kedy sa osoba nepovažuje za bezúhonnú a spoľahlivú, teda za osobu, ktorej nie je možné vydať zbrojný preukaz. K bezúhonnosti si pre úplnosť dovoľujem uviesť, že osoba sa nebude považovať za bezúhonnú len vtedy, ak bola právoplatne odsúdená za niektorý z vymenovaných trestných činov a jej odsúdenie nebolo zahladené. Ak bolo odsúdenie zahladené, považuje sa za bezúhonnú. Vo Vašom prípade záleží na tom, za aký trestný čin ste boli odsúdený.

Trápi vás "Môžem dostať zbrojný preukaz, ak som bol trestaný?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem dostať zbrojný preukaz, ak som bol trestaný? (Trestné právo)

Dobrý večer, môj manžel sa dopustil trestného činu krádeže. Stalo sa to v čase, keď bol na podmienečnom prepustení, avšak jeho podmienku zatiaľ nepremenili. Teraz by mal vo januári pravdepodobne opustiť väzenie. Aké je pravdepodobnosť, že mu podmienku nepremenia do dňa jeho prepustenia? Predpokladá sa, že by mal byť prepustený vo januári. Pokiaľ mu nepremenia podmienku, chcela by som vedieť, aká je pravdepodobnosť, že ju nepremenia.

Odpoveď: Môžem dostať zbrojný preukaz, ak som bol trestaný?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2016)

Dobrý deň, ak bol manžel trestaný počas podmienky, potom môže rátať s tým, že mu podmienku premenia. Najmä, ak už bol vo výkone trestu odňatia slobody.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem dostať zbrojný preukaz, ak som bol trestaný?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava