POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Môj expriateľ policajt ma bije


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice

Otázka: Môj expriateľ policajt ma bije

Mám šancu uspieť s podaním oznámenia na políciu na základe fotiek alebo súčasných modrín na tele, ktoré sú dôkazom toho, že ma môj bývalý priateľ, ktorý je policajtom, opakovane zmlátil? Už viackrát som to prehliadla, takže teraz mám na tvári približne sedemkrát viac modrín zvaných "monokle", ako aj modré škvrny z kopancov a úderov päsťou. On tvrdí, že som si modriny spôsobila sama a že by som mu mala dať pokoj a prestávala si vymýšľať. Tvrdí, že mi nikto nebude veriť. Mám toho dosť. Všetko mám zdokumentované. Budú mi na polícií veriť, alebo bude moje snaženie márne?

Odpoveď: Môj expriateľ policajt ma bije

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Vami popisované skutočnosti sú veľmi vážne. Ak sa k Vám bývalý priateľ správal takýmto spôsobom, neváhajte a podajte trestné oznámenie. Skutočnosť, že je policajt neznamená, že sa k Vám takto môže správať a rovnako nemá ani žiadne špeciálne postavenie, či imunitu. Trestné oznámenie však odporúčam podať na prokuratúre. Máte právo podať trestné oznámenie a orgány sú povinné ho prijať. Nerozhodujú o tom, či nejaké oznámenie príjmu, alebo nie.

Z Vami uvádzaných skutočností, by bolo možné uvažovať o trestnom čine týrania blízkej a zverenej osoby podľa ustanovenia § 208 Trestného zákona, podľa ktorého:

(1) Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie

a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,

b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,

c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,

d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo

e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto spácha obdobný čin ako je čin uvedený v odseku 1, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) z osobitného motívu,

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

Za blízku osobu sa podľa Trestného zákona považujete aj Vy, nakoľko to vyplýva z § 127 ods. 5 Trestného zákona:

 

Blízkou osobou sa na účely trestných činov vydierania podľa § 189, znásilnenia podľa § 199 ods. 2, sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 2, sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 2, týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208, nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 2 alebo nebezpečného prenasledovania podľa § 360a rozumie aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k nim blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.

Okrem toho je možné uvažovať aj o trestnom čine ublíženia na zdraví, podľa § 155 alebo 156 Trestného zákona a to v závislosti od toho, či Vám bola spôsobená aj ťažká ujma na zdraví:

Ublíženie na zdraví

§ 155

(1) Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe, alebo

c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 156

(1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na chránenej osobe, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) za krízovej situácie, alebo

c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

Ťažkú ujmu na zdraví definuje § 123 ods. 3 Trestného zákona:

Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je

a) zmrzačenie,

b) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,

c) ochromenie údu,

d) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,

e) poškodenie dôležitého orgánu,

f) zohyzdenie,

g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,

h) mučivé útrapy, alebo

i) porucha zdravia trvajúca dlhší čas.

Zhrnutie

Ak Vám bývalý partner ubližoval, konal protiprávne a mohol sa svojím konaním dopustiť trestného činu. V takom prípade je na mieste podanie trestného oznámenia. Ak by sa Vám znova pokúsil ublížiť, neváhajte privolať policajnú hliadku a uviesť všetky skutočnosti a zdôrazniť, že sa bojíte o svoje zdravie a život. Nebojte sa toho, či Vám budú alebo nebudú veriť. Polícia je štátny orgán a orgán činný v trestnom konaní, ktorý má povinnosť prešetriť každé oznámenie a konať z úradnej povinnosti. 

Trápi vás "Môj expriateľ policajt ma bije" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môj expriateľ policajt ma bije (Trestné právo)

Dobrý deň, mám doma taký problém. Ja som Češka, priateľ je Slovák a máme dieťa, ktoré sa narodilo v Anglicku, ale má slovenské občianstvo. Problém je, že priateľ ma bije a to sa deje aj pred naším synom. Náš syn má už 6 rokov, takže je dostatočne chytrý na to, aby chápal, čo sa deje. Tiež sa stáva, že ide po priateľovi a začne ho biť alebo ma bráni. Samozrejme, priateľ synovi neubližuje. Málokedy sa však venuje synovi, pretože pracuje v noci non-stop a potom počas celého dňa len spí, takže s ním je denne maximálne 2 hodiny a ani vtedy sa mu tak, ako by malo byť, nevenuje. Chcela by som odísť zo Slovenska naspäť do Anglicka a chcem vziať so sebou aj syna. Priateľ mi však vyhráža, že ma udá na polícii, alebo tvrdí, že nemám nárok na syna pretože nemá české občianstvo, ale slovenské. Nedchcem od priateľa nič, ani jediný cent na výživné, pretože v zahraničí si zarobím dosť peňazí, aby som sa o syna postarala sama. Mám tam navyše aj rodinu. Chcem len radu, ako postupovať ďalej. Myslím si, že by sme sa mohli prísť na nejakú dohodu, nechcem to riešiť súdne.

Odpoveď: Môj expriateľ policajt ma bije

(odpoveď odoslaná: 30.04.2017)

Dobrý deň, podľa slovenského zákona o rodine je pre rozhodovanie o veciach maloletého dieťaťa, ktoré nepatria medzi bežné potrebná dohoda rodičov. Trvalé vysťahovanie do cudziny s maloletým dieťaťom patrí práve medzi veci, ktoré sa nepovažujú medzi bežné. Tzn. že na vysťahovanie do Anglicka potrebujete súhlas otca maloletého dieťaťa. Ak by ste sa odsťahovali s dieťaťom do Anglicka bez súhlasu otca, otcovi by podľa medzinárodných dohôd vzniklo právo požadovať návrat dieťaťa do miesta jeho obvyklého pobytu. Takýto návrh je však potrebné podať priamo v mieste, kde sa deti aktuálne nachádzajú, t.j. v Anglicku. Záviselo by na otcovi detí, či by toto svoje právo uplatnil na príslušnom súde a požadoval návrat detí alebo nie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môj expriateľ policajt ma bije" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.