Máte
otázku?

Má operátor právo na úhradu faktúry?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Má operátor právo na úhradu faktúry?

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, čo by som mala robiť, keď mi prišiel až príliš vysoký paušál od operátora O2. Moje mesačné splátky boli v rozmedzí od 30 do 40 eur. Nedávno som však bola v Nemecku, kde som telefón tiež používala, no len minimálne, keďže ceny tam sú vysoké. Najskôr mi prišiel paušál presahujúci 100 eur, čo som ešte akceptovala, tušiac, že som možno prehnala vo využívaní telefónu. Druhý mesiac však mi už prišiel paušál 300 eur. Ihneď som sa obrátila na zákaznícku linku, kde mi oznámili, že môj paušál je v skutočnosti 266 eur. S pani na zákazníckej linke sme sa dohodli, že mi umožnia paušál vyplatiť na dvakrát: prvý mesiac som im teda poslala 130 eur a tento mesiac by som mala poslať 136 eur plus mesačnú splátku. Po tejto skúsenosti som si dala pozor a takmer vôbec som nevolala, neposielala SMS a používala minimálne dáta. Keďže v rovnakom období nastal v ich sieti výpadok trvajúci asi 4 dni, myslela som si, že už by mohlo byť všetko v poriadku. Napriek tomu mi tento mesiac prišla nová faktúra s upomienkou, že mám nedoplatok vo výške 266 eur, a faktúra za minulý mesiac je vraj 198 eur, čo znamená, že od mňa vymáhajú sumu prevyšujúcu 460 eur. Prosím Vás o radu, či mám nejakú šancu sa s nimi dohodnúť, alebo je to oprávnená faktúra. Ďakujem Vám veľmi pekne.

Odpoveď: Má operátor právo na úhradu faktúry?

Dobrý deň. V prvom rade skontrolujte zmluvu aký máte paušál a aký máte mesačný poplatok. Tiež je možné skontrolovať na internete všeobecné podmienky a cenník služieb. Odporúčam Vám tiež vyžiadať si podrobný výpis hovorov. V podrobnom výpise sa objaví, na aké telefónne čísla bolo volané, prípadne či vôbec bolo volané. K zmene paušálu môže dôjsť len na základe dohody a pokiaľ ste nežiadali o zmenu paušálu, tak operátor nemôže zmeniť Váš mesačný paušál bez Vášho súhlasu a vedomia. Tak vysoké sumy môžu byť oprávnené, ale aj nemusia byť oprávnené a v tom prípade máte právo na reklamáciu faktúr a ak obdržali neoprávnené platby aj na žiadanie bezdôvodného obohatenia. So všetkými dokumentami odporúčam vyhľadať advokáta, ktorý celú záležitosť prezrie. 

Trápi vás "Má operátor právo na úhradu faktúry?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Má operátor právo na úhradu faktúry? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom zmeny ponúkaných paušálov zo strany spoločnosti Telekom v roku 2024, ktorá otvorila možnosť zmluvu bezplatne ukončiť. Táto zmena pre mňa nebola výhodná, a preto som sa rozhodol využiť ponúknutú možnosť a zmluvný vzťah ukončiť k 29. februáru 2024, aj keď by mi inak končila viazanosť približne v novembri 2024. K môjmu paušálu bolo viazané aj zariadenie, na ktoré mi bola poskytovaná zľava v podobe dotácie. Nyní spoločnosť od mňa vyžaduje, aby som doplatil vypočítanú dotáciu k uvedenému dňu ukončenia zmluvy, pretože bol paušál ukončený predčasne. Mám na mysli, že splátky za zariadenie do novembra 2024 mi zostali a ich úhrada mi nevadí, dokonca by som ich bol ochotný uhradiť naraz. Problematika, ktorú by som chcel riešiť, je požiadavka doplatiť zostatkovú dotáciu, ktorá predstavuje približne 80 eur. Existuje nejaký spôsob, ako by som sa mohol proti tejto požiadavke brániť? Ďakujem za vašu pomoc.

Odpoveď: Má operátor právo na úhradu faktúry?

(odpoveď odoslaná: 03.05.2024)

Dobrý deň, ak telekomunikačný operátor zmenil podmienky poskytovania služieb výrazne k vášmu neprospechu, máte právo od zmluvy odstúpiť bez toho, aby vám mohli byť účtované sankcie za predčasné ukončenie zmluvy, v súlade s §53 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Vzhľadom na to, že odstúpenie bolo vyvolané zmenou obchodných podmienok zo strany operátora, požiadavka operátora na doplatenie dotácie za zariadenie by nemala byť v súlade s týmto zákonom, pokiaľ samotná zmluva alebo obchodné podmienky neobsahujú jasné ustanovenie, ktoré by vo vašej situácii umožňovalo takéto doplatenie dotácie. Odporúčam preto preskúmať podmienky vašej zmluvy a v prípade potreby sa obrátiť na telekomunikačného regulátora. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Má operátor právo na úhradu faktúry? (Občianske právo)

Dobrý deň. Včera mi začali prichádzať správy SMS z Japonska, približne 10 za minútu. Pre podozrenie na vírus som dala vyčistiť telefón. Dnes mi volal mobilný operátor s informáciou, že moje náklady presahujú 630 €, čo je potrebné zaplatiť do troch pracovných dní podľa zmluvných podmienok. Po fakturačnom období by som mala podľa nich kontaktovať políciu. Mobilný operátor mi však nevie poskytnúť asistenciu, pretože v ich systéme sú tieto SMS označené ako odoslané. Chcela by som sa opýtať, či by som mala najprv uhradiť poplatky a potom riešiť situáciu, alebo by som mala najprv podať trestné oznámenie. Čo by podľa vás bolo najlepším riešením? Vopred vám ďakujem za poradenstvo.

Odpoveď: Má operátor právo na úhradu faktúry?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2019)

Dobrý deň,
nevieme z otázky usúdiť, či SMS, ktoré Vám boli zaslané, máte aj uložené a to, či "vyčistenie"telefónu od nejakého vírusu viete aj následne vzhľadom na požadovanú sumu od mobil. operátora aj zdokladovať resp. zdokumentovať.
Z otázky vyplýva, že mobil. operát Vás len kontaktoval telefonicky o výške dlhu 630 €. Chceme uviesť, že platby pre mobil. operátora sa neuhradzujú na základe ich telef. hovoru, ale faktúry. Sme názoru, že by mobil. operátor Vám mal zaslať faktúru, o čom by mal on sám vedieť, o čom ho nie ste povinná poučovať.

Následne by ste mali podať reklamáciu faktúry u mobil. operátora.

Podľa § 45 zákona o elektronických komunikáciách platí :
" Reklamačný poriadok
(1) Podnik v reklamačnom poriadku upraví najmä
a) podrobnosti o práve účastníka na reklamáciu,
b) spôsob uplatňovania reklamácie a spôsob jej vybavenia,
c) lehotu na podanie reklamácie a lehotu na jej vybavenie,
d) spôsob uplatnenia práva účastníka podľa § 43 ods. 10 písm. b).
(2) Právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom poriadku; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie alebo zistenia závady poskytnutej verejnej služby alebo zariadenia. Podnik je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže podnik túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; podnik je povinný o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak podnik odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.
(3) Reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je podnik povinný umožniť účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo umožniť účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania verejnej služby.
(4) Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania služby."

Je pravdou, že podaná reklamácia nemá vplyv na to, aby ste neuhradili faktúru; z ods. 2 § 45 však vyplýva rozsah úhrady faktúry.

Záver : Preštudujte si Vašu zmluvu s mobil. operátorom; ak tam nie je riešená reklamácia faktúry, resp. inakšie ko hovorí zákon, potom paltí zákon o elektron. komunikáciách.
Odporúčame Vám reklamovať samotný mobilný telefón s  uvedením  závad a po doručení faktúry na 630 € podať reklamáciu faktúry. Ak nebudete spokojná s vybavením reklamácie  u mobil. operátora a teda, že chyba nastala v samotnom mobil. telefóne, ktorý ste zrejme kupovali u mobil. operátora, podať u mobil. operátora žiadosť o nápravu. Ak nebude žiadosť o nápravu vybavená vo Váš prospech, odporúčame obrátiť sa na Úrad pre reguláciu telekom. komunikácií a pošt. služieb /link : https://www.teleoff.gov.sk/riesenie-sporov//.

S mobil.operátorom komunikujte písomne, rovnako aj podané reklamácie musia byť podané písomne.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Má operátor právo na úhradu faktúry?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.