Info ohľadom vydania stavebného povolenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Info ohľadom vydania stavebného povolenia

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je možné vydať stavebné povolenie na výstavbu domu ak pozemok cez, ktorý chodia auta je na parcele E a vlastníkom tejto parcely je jeden žijúci vlastník a 4 nežijúci vlastníci, ktorých spravuje SPF. Vlastne jedna sa o to, či bolo možné vydať také stavebné povolenie bez súhlasu toho majiteľa, cez ktorého chodia dopravné prostriedky. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Info ohľadom vydania stavebného povolenia

Dobrý deň,
podľa ust. stav. poriadku §  58 platí, že žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.  Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Iným právom zákon rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou.

Za terajšieho stavu sa musíte spojiť s terajším podielovým spoluvlastníkom a zájsť na kataster, kde budú vedieť nájsť v zbierkach listín kto bol kedysi vlastníkom uvedeného pozemku /údaje v pozemkovej knihe/, následne  zrejme  bude potrebné obnoviť dedičské konanie.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Info ohľadom vydania stavebného povolenia (Nezaradené)

Dobrý deň,
rad by som vedel odpoveď na nasledovný problém. Jeden úzky a dlhý pozemok vlastním ja spolu s manželkou, druhý susedný pozemok má viac spoluvlastníkov, ale jeden z nich, už je väčšinový spoluvlastník pozemku, t.j vlastní väčšinu podielov. Na odkúpení ostatných podielov od rodinných spoluvlastníkov pracuje. Dohodli sme sa, že urobíme zámenu pozemkov a to tak, že pozemky sa scelia a následne rozdelia tak, že výsledkom budú dva širšie a kratšie pozemky, na tom je obojstranná zhoda a súhlas. Ja by som chcel začať územné konanie na výstavbu rodinného domu a k tomu potrebujem urobiť zmluvu buď o užívaní časti susedného pozemku alebo nájme časti susedného pozemku. Otázka je, či bude postačovať na zmluve podpis tohto väčšinového spoluvlastníka pozemku, alebo musia byt podpísaní aj ostatní ešte terajší spoluvlastníci. V súčasnej situácii by sa nejednalo a nájom alebo užívanie celej prislúchajúcej plochy tohto susedného pozemku ale len jej časti, ktorá ani nie je vo veľkosti, ktorá prislúcha väčšinovému spoluvlastníkovi. K samotnej zámene dôjde až po tom, čo si väčšinový spoluvlastník odkúpi ostatné podiely. Keďže je to časovo náročné chceli by sme terajšiu situáciu vyriešiť zmluvou. Má to riešenie?
S úctou Jaroslav

Odpoveď: Info ohľadom vydania stavebného povolenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2020)

Dobrý deň,

riešenie resp. vyporiadanie pozemku je možné aj spôsobom, ako uvádzate v otázke. Vhodné aj z časového hľadiska by bolo nechať vyhotoviť geom. plán na rozdelenie dotknutých pozemkov, na základe ktorého by ste mohli uzatvoriť prísl. zmluvu podľa ust. § 58 ods. 2 a ust. § 139 ods. 1 stav. poriadku.

Pokiaľ ide o preukazovanie vlastníctva pozemku v stav. konaní, platí ust. § 58 stav. poriadku :

"(1) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.
(2) Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Stavebník významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 pred vydaním stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.
(3) Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby."

Podľa ust. § 139 ods. 1 stav. poriadku platí :

"Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu."

 V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Info ohľadom vydania stavebného povolenia (Nezaradené)

Zdravím,
chcem sa spýtať ohľadom rekonštrukcie bytu v paneláku- jedna sa konkrétne o balkón kde som zamuroval okno a dvere na balkón som presunul na druhu stranu. Dozvedel som sa, že to je nebytový priestor ale bohužiaľ som tomu všetko už prispôsobil.
Moja otázka je (viem, že mi hrozí pokuta), ale môže sa stať, že odo mňa budú vyžadovať súdne aj, aby som balkón vrátil úplne do pôvodného stavu?
Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Info ohľadom vydania stavebného povolenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že na balkóne ste zrušili okno a balkónové dvere a tieto ste premiestnili na inú stenu, pričom okná a dvere smerujú na spoločnú terasu byt. domu, teda nie na Váš balkón.
Terasy v zmysle zákona o vlastníctve bytov patria medzi spoločné časti domu.
Podľa § 11 ods. 4 zákona o vlastníctve bytov platí :
"Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ustanovenia osobitných predpisov nie sú tým dotknuté."

Vzhľadom na okolnosť, že ste počas rekonštrukcie zasahovali aj do nosných prvkov byt. domu mali ste najprv požiadať o stavebné povolenie, kde stav. úrad požaduje aj vyjadrenie súhlasu správcu byt domu a teda vlastníkov bytov.
Odporúčame dodatočne splniť uvedenú povinnosť a požiadať o stav. povolenie.

Sme názoru, že ak okno a balkón dvere smerujú naďalej na Váš balkón, potom by nemusel vzniknúť problém v súhlase správcu. Ak však nové okno a balkón. dvere smerujú na spoločnú terasu, zrejme súhlas správcu nezískate.

Správca byt domu v zastúpení vlastníkov bytov by sa mohol aj cestou súdu domáhať uvedenia priestorov do pôvodného stavuhlvna v prípade, ak okno a balkón. dvere smerujú na spoločnús terasu bytového domu.

Nevieme ako vec vyzerá v skutočnosti, ale odporúčame dohodu do správcom ak je to možné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Info ohľadom vydania stavebného povolenia (Nezaradené)

Dobrý deň, v prvom rade ďakujem za odpoveď. No všetky veci čo ste písali prebehli, skôr ide o toto. Chcel by som sa informovať, že, či je potrebný súhlas majiteľa pozemku ak sa chce stavať ale vstup na pozemok respektíve prístupová cesta je na parcele C ako vodná plocha no v skutočnosti je tam mostík, ktorý neni zapísaný na katastrálnej mape ale obec vie dať súhlas, že mostík je tam a na parcele E je prístupová cesta rozdelená na 2 časti pričom časť toho mostíka a celej prístupovej cesty je označená ako ostatná plocha a druhá časť je označená ako záhrada pričom na tej druhej časti je jeden žijúci vlastník. Takže kvázi auta prechádzajú cez mostík, ktorý je na katastri vyznačený ako som napísal vyššie, a či je tam potrebný súhlas toho jedného žijúceho majiteľa na časti toho mostíka.

Odpoveď: Info ohľadom vydania stavebného povolenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu reakciu.

Ako sme uviedli, stavebný zákon hovorí jednoznačne, čo je potrebné preukázať pri žiadosti o stavebné povolenie a ktoré doklady sa k žiadosti sa pripájajú.

Je nám obtiažne písať o pozemku, ktorý ani nevidíme.

Vo veci vyporiadania pozemku na stavebné účely je pre Vás najjednoduchšie zabezpečiť Vám vypracovanie geometrického  plánu  na vytvorenie  novej parcely  pre  majetkoprávne vyporiadanie a pre stavebné účely. Odporúčame Vám kontaktovať autorizovaného geodeta, ktorý bude mať prístup aj k všetkým potrebným podkladom pre daný účel. Pre Vašu informáciu dávame do pozornosti Smernicu č. S 74.20.73.43.00,  na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku