Máte
otázku?

Dopravná nehoda alebo škodová udalosť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Trnava

Otázka: Dopravná nehoda alebo škodová udalosť

Vychádzam z vedľajšej cesty na hlavnú, dám prednosť a zaradím sa do jazdného pruhu. Skôr, než stačím dostatočne zrýchliť, zozadu sa priháňa príliš rýchle auto a narazí do zadnej časti môjho auta. Zastavíme, obzrieme sa - on má prasknuté sklo svetlometu, môj automobil je neporušený. Konštatujeme, že žiadna škoda sa nestala. Ponúknem náhradu za svetlo, ale on ju nepožaduje. Tlačivo nevyplňujeme a obaja odchádzame. Po krátkom čase sa vodič zadného auta vráti na miesto nehody bez môjho vedomia a ohlási na polícii dopravnú nehodu. Z udalosti bez škody sa tak stáva dopravná nehoda, pretože som vraj nedal prednosť v jazde a, navyše, "opustil miesto nehody". Teraz riešim pokutu a moje vodičské oprávnenie bolo zadržané na pol roka. Na argument, že sme dohodnutým spôsobom obaja odišli, polícia argumentuje, že "on sa však vrátil". Má to logiku? Je takéto dodatočné vrátenie sa zákonné? Ak by som chcel, vrátil by som sa aj ja. Mohol mi tiež povedať, že chce nehodu ohlásiť na mieste - nijak by som nevzniesol námietky. Akceptuje zákon takúto úskok a podvod? Môžem tohto človeka aspoň žalovať za krivé svedectvo? Budem vám vďačný za odpoveď. Ľudovít, Hlohovec

Odpoveď: Dopravná nehoda alebo škodová udalosť

Dobrý deň, postup policajtov nebol správny. Zákon o cestnej premávke neumožňuje Policajnému zboru dodatočné oznámenie škodovej udalosti (ak na mieste udalosti boli naplnené jej zákonné znaky), po vyčíslení výšky škody na základe nákladov na opravu vozidla prípadnej poškodenej veci, t.j. ex post, takúto udalosť prekvalifikovať a objasňovať ako dopravnú nehodu. Policajný zbor objasňuje dodatočne oznámené udalosti v cestnej premávke za podmienky, že tieto udalosti v čase splnenia zákonných znakov pre posúdenie udalsoti podľa § 64 ods. 1,2 zákona o cestnej premávke (dopravná nehoda) alebo § 64 ods. 3 citovaného zákona (škodová udalosť) a to aj s ohľadom na výšku škody na niektorom zo zúčastených vozidiel, ktorá zrejme prevyšovala 3.990 eur, neboli dodržané. V takom prípade je potrebné s oznámením Policajnému zboru doložiť aj dokumentáciu preukazujúcu, že na základe poškodenia vozidiel alebo prepravovaných vecí, či na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme, t.j. priamo na mieste udalosti viditeľne, očividne prevyšujúca zákonom stanovenú hranicu pre výšku škody.

Pokutu ste nemali akceptovať a voči rozhodnutiu podať opravný prostriedok.

Tiež je otázne, kto je vinný pri tejto škodovej udalosti, pretože auto zozadu nemuselo dodržať pravidlá cestnej premávky.

 
 

Trápi vás "Dopravná nehoda alebo škodová udalosť" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dopravná nehoda alebo škodová udalosť (Správne právo)

Dobrý deň, rád by som sa poradil ohľadom škodovej udalosti. Dňa 17.2. spadol z našej strechy bytového domu mokrý sneh na naše vozidlo a došlo k prevaleniu strechy. Bola privolaná hliadka PZ. Táto hliadka škodu zadokumentovala a hneď na ďalší deň sme oslovili správcovskú spoločnosť. Správcovská spoločnosť následne nahlasovala škodovú udalosť svojej poisťovni v rámci ich poistenia zodpovednosti. Avšak, aj po dlhšom čase škoda nie je ešte vyriešená, pretože dochádza k problémom v komunikácii medzi poisťovňou a poistným. Rád by som sa poradil, či existujú nejaké možnosti nakoľko poisťovňa sa stále vykrúca a požaduje ďalšie informácie od poistného. Existuje právoplatný spôsob vymoženia škody od poistného priamo z našej strany, ak poisťovňa nepostupuje vhodne pri riešení situácie? Ďakujem Vám za odpoveď! S pozdravom, Tomáš.

Odpoveď: Dopravná nehoda alebo škodová udalosť

(odpoveď odoslaná: 26.05.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ku škodovej udalosti došlo v tomto roku 2021 /neuviedli ste rok vzniku škodovej udalosti/.

Riešenie Vami uvedenej situácie ponúka ust. § 797 Obč.zákonníka :

"(1)Právo na plnenie má, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené inak, ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (poistený).
(2) Právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poistná udalosť).
(3) Plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeraný preddavok.
(4) Ak poistiteľ odmietol plniť čo i len z časti, je povinný uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia; tento dôvod nie je možné dodatočne meniť."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak vyšetrovanie má byť ukončené bez zbytočného odkladu, pričom ak sa nemôže ukončiť do jedného mesiaca po tom, ako sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, máte právo žiadať primeraný preddavok. T.j. : preddavok Vám poisťovňa nevyplatí preddavok automaticky, ale musíte oň písomne požiadať poisťovňu.

Ak vo veci nebudete spokojný s vybavovaním veci, môžete sa obrátiť na Slovenskú asociáciu poisťovní, ktorej členom je aj Vami uvedená poisťovňa.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dopravná nehoda alebo škodová udalosť" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.