Budeme dediť aj dlhy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčiansky
Odpovedá: Mgr. Boris Gál
Odpovedané dňa: 1. 4. 2015

Otázka: Budeme dediť aj dlhy?

Dobry den, chcel som sa spytat, ze po smrti otca budeme mat dedicke konanie, ale otec nevlasnil ziaden majetok. Mal len dlhy. Budeme teda dedit tie dlhy, kedze nemal okrem nich nic ine.

Odpoveď: Budeme dediť aj dlhy?

Dobrý deň. Podľa ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka dedič, resp. dedičia zodpovedajú za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Inak povedané v dedičskom konaní nemôžete zdediť tie dlhy, ktoré by prevyšovali cenu nadobudnutého dedičstva. Z tohto dôvodu sa nemusíte obávať toho, že by ste zdedili iba poručiteľove dlhy.

Máte však možnosť odmietnuť dedičstvo. Ak zostali po ňom iba dlhy, je to riešenie, ktoré by sme Vám odporúčali.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Budeme dediť aj dlhy? (Občianske právo)

Prosím o radu mám brata čo žije v Čechách ma len samé dlhy, keď zomrie ak preberiem urnu z jeho pozostatkami tak preberám aj jeho všetky dlhy. Je to pravda ? Ďakujem.

Odpoveď: Budeme dediť aj dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň, 

ak by nastala tá okolnosť ako uvádzate v otázke, že by ste prevzali urnu s telesnými pozostatkami, neznamená to, že preberáte aj dlhy po poručiteľovi.

Podľa ust. nášho Obč. zákonníka platí, že dedič môže dedičstvo odmietnuť, ale len ako celok, teda aktíva a pasíva bez akýchkoľvek podmienok (citujeme) :

"§ 463 : 

(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.

(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.

§ 464 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť."

Odmietnutie dedičstva v podstate z právneho hľadiska predstavuje to, ako keby ste sa smrti poručiteľa nedožili.

Len poznamenávame, že ak by ste boli dedičom a dedičstvo by ste prijali, potom podľa ust. § 470 Obč.  zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu." 

Pre vysvetlenie uvádzame, že ak by ste aj neboli zákonným dedičom po bratovi a zariadili by ste pohreb, zo zákona máte nárok na úhradu primeraných pohrebných nákladov od dedičov.

Obdobná právna úprava platí aj v Českej republike. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Budeme dediť aj dlhy? (Občianske právo)

1. Otec s mamou mali pohľadávku voči plynárňam z roku 2008, ktorú plynárne predali vymáhačskej firme. Konal sa okresný súd v roku 2008, ktorý prisúdil zaplatiť otcovi i mame spoločne a nerozdielne istinu rôzne úroky a poplatky (bol to ich spoločný dlh, no dlh vznikol po ich rozvode)

2. Mama sa odvolala 2017, otec v čase lehoty na odvolanie zomrel

3. Vymáhačská firma, vlastník pohľadávky dala v tomto roku 2019 nové podanie na okresný súd, kde žiada, aby dedičov nás doplnili do konania (dedičstvo sme prijali) Proti uzneseniu, ktoré súd vydal vraj nie je možné odvolanie iba sťažnosť.

Otázka1:

Existuje vzhľadom na bod 2 nejaká možnosť, aby sme navrhli v sťažnosti súdu a mali šancu uspieť ako nebyť pokračovateľmi účastníkmi konania za otca?

Otázka 2: Súd ma za preukázané, že otec zomrel skôr ako sa konanie (odvolacie) skončilo pričom ide o majetkoý spor. Pôvodné to bolo aj na exekúcii, no namietli sme, že exekúcia nebola právoplatne začatá, a že exekúcie sú do 2000 eur podľa nového zákona neprípustné tak to vymáhačská firma podala znova na súd v 2019 Od exekútora neprišla žiadna odpoveď, že by bola exekúcia zastavená podanie o návrhu o zastavení mu bolo adresované doporučeným listom ako chcel, no ako sa vo veci koná exekútor 6 mesiacov cca neodpovedal a teraz prišiel tento navrh na súd od vymáhačskej firmy majiteľa pohľadávky. Okresný súd v roku 2008 návrh vymáhačov v časti istiny 1300 eur zastavil a určil úrok cca 600 a 200 trovy do 3 dni od právoplatnosti rozsudku Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Budeme dediť aj dlhy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2019)

Dobrý deň,

Vašou prvou otázkou sa zaoberá Civilný sporový poriadok, ktorý uvádza, že v prípade smrti jednej zo strán do konania vstupuje jeho nástupca, a keďže ste po nebohom dedili, tak vstupujete do jeho práv a povinností, a taktiež do sporového konania. Vy môžete dediť majetok po poručiteľovi a taktiež aj Vaša mama, avšak spolu s tým na seba preberáte aj poručiteľove záväzky, čiže dlhy. 

§ 63 zákona č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov pojednáva o tom, že ak strana zomrie počas konania, t. j. skôr ako sa konanie skončí, tak je na uvážení súdu podľa povahy sporu, či bude pokračovať. Pokračovať v spore bude s dedičmi strany. 

Informácie o zastavení exekúcie by Vám mal poskytnúť exekútor, ktorý bol poverený a začal exekučné konanie na základe návrhu na začatie exekučného konania. 

Na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, sa bude pokračovať s dedičmi v konaní. Súd by konanie zastavil jedine vtedy, ak by dedičia alebo žiadny nástupca neexistoval, keďže strana (zosnulý) stratil procesnú subjektivitu. 

Nakoľko však ide o pohľadávku z roku 2008 a písali ste, že súd už konal, je možné, že by bola pohľadávka premlčaná. Ak už v minulosti súd rozhodol o nejakom nároku a je to právoplatné, tak nie je mozné, aby sa o tom istom opäť konalo. Z Vašej otázky mi ale nie je úplne všetko jasné, preto Vám dokážem dať len takúto odpoveď. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk