BEZDÔVODNE OBOHATENIE?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: BEZDÔVODNE OBOHATENIE?

Dobrý deň, nás prípad bude zrejme nejaký mix zo všetkými. Bývame v byte dvaja. Mali sme uzavretú zmluvu na môjho partnera, ja som mala čestné vyhlásenie na bývanie v tomto byte. Máme nájomnú zmluvu, v ktorej máme uvedené, že v nájomnom sú už zahrnuté aj platby za spotrebované energie na na 2 osoby (elektrická energia 20 eur/mes), a náklady spojené s užívaním bytu za 1 osobu (platby správcovi domu za služby spojené s bytom vo výške 120 eur/mes), ktoré bude platiť nájomca ako zálohové platby. Nájomné spolu so zálohovými platbami za energie vo výške 420 eur. Len:
1) prenajímateľka platila iba 65 eur/mes zálohových platieb, čo je vidieť z ročného vyúčtovania
2) prenajímateľka nepodala na nás údaje správcovi doma, t.j.nenahlásila 2 osoby. A tak vznikol veľký nedoplatok tým, že neboli hradené zálohové platby tak ako ukázané v zmluve vo výške 120 eur. A teraz nás vydiera, aby sme ho uhradili, a posiela sa na propísané v zmluve, že zmluvne strany sa dohodli, že po doručení pravidelných vyúčtovacích faktúr za skutočnú spotrebu energií (elektrickej energie) resp. vyúčtovania od správcu BD sa prenajímateľ s nájomcom bezodkladne vysporiadajú. V prípade preplatku z vyúčtovania bude príslušná suma bezodkladne vrátená nájomcovi v hotovosti, v prípade nedoplatku uhradí nájomca prenajímateľovi príslušnú sumu. Či je oprávnené, že ona chce ešte ďalšie peniaze od nás, keď sme riadne uhrádzali nájomné v sume 420 eur.

Odpoveď: BEZDÔVODNE OBOHATENIE?

Dobrý deň,
pre právny vzťah prenajímateľa a nájomcu platia ustanovenia Vašej zmluvy o nájme bytu. Predpokladáme, že zmluva bola uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka.
Podľa ust. § 686 Obč. zákonníka platí :
"(1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že má byť oddelene určená platba nájomného /t.j. čisté nájomné ako možnosť byt užívať/ a výška úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Z otázky vyplýva, že ste mali dohodnuté nájomné, v ktorom bola dohodnutá platba 20 € za el. energiu a ostatok 120 € ako náklady spojené s užívaním bytu.

Sme názoru, že "(platby správcovi domu za služby spojené s bytom vo výške 120 € je platba malo konkretizovaná a nepostačujúca na to, aby penajímateľka teraz od Vás žiadala uhradiť nedoplatok, ktorý vyplýva z vyúčtovania. 
Pre presné posúdenie zmluvy by sme potrebovali túto vidieť.

To, že prenajímateľka nenahlásila správcovi byt. domu zmenu v počte užívateľov bytu, je z jej strany porušením ust. § 11 ods. 9  zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :
"Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu."


Formulácia zmluvy podľa znenia otázky pripúšťa  zrejme nejednoznačný výklad o obsahu práv a povinností zmluvných strán.

Základom vo Vašom prípade  je to, či pri prevzaí bytu bol vykonaný odpočet jednotlivých médií /voda, el., plyn, kúrenie/, ako aj to, či pri odovzdaní bytu prenajímateľke bol vykonaný odpočet médií, alebo ste sa dohodli v zmluve o nájme na síce zálohových platbách ale bez ohľadu na spotrebu jednotlivých médií.
Pokiaľ ste v zmluve mali dohodnuté nájomné a zálohové platby bez ohľadu na spotrebu /nebol vykonaný odpočet médií/ potom sme názoru, že nie ste poviná platiť nedoplatok.


 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.