Máte
otázku?

Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

Dobrý deň, potrebujem radu. Som spoluvlastníkom pozemku (lesa) spolu s ďalšími. Stalo sa, že títo spoluvlastníci vyrúbali a predali značnú časť dreva bez toho, aby ma o tom nejakým spôsobom informovali, či mi dali podiel na zisku. Môžem od nich požadovať náhradu za bezdôvodné obohatenie? Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

Dobrý deň, 

je možné žiadať občiansko-právnou žalobou vydanie bezdôvodného obohatenia alebo podať trestné oznámenie za krádež. Pretože podľa ustálenej súdnej praxe je krádežou aj konanie, ktoré popisujete. Najvyšší súd ČR sa vyslovil, že v prípade takéhoto konania môžete žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia od ktoréhokoľvek spoluvlastníka.

Rozsudok NS ČR sp. zn. 33 Odo 85/2002

Pri bezdôvodnom obohatení podielových spoluvlastníkov môže žalobca žiadať celé plnenie od ktoréhokoľvek spoluvlastníka.

Trápi vás "Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníčka polovice trojizbového bytu, ktorý vlastníme spoločne s mojím bývalým partnerom. Na kúpnej zmluve je uvedený ako polovičný vlastník. Na kúpu bytu sme vzali úver, pričom bývalý partner použil aj hotovosť z dedičstva po svojej mame vo výške 40 000 eur. V súčasnosti byt predávame a rada by som vedela, akú časť z výnosu z predaja mám právo získať ja a moja dcéra. Nehnuteľnosť vlastníme od mája 2017. Počas spoločného obývania som platila nájomné, účty za plyn a elektrinu vo výške 230 eur, zatiaľ čo manžel platil splátku spoločného úveru vo výške 112 eur. Mám nárok na polovicu zisku z predaja ako riadna spoluvlastníčka polovice bytu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 08.01.2024)

Dobrý deň,
v prípade, že ste na kúpnej zmluve obaja evidovaní ako spoluvlastníci, pričom podiel Vás oboch je rovnaký, teda 1/2 k celku, tak potom máte pri predaji nehnuteľnosti nárok na polovicu zo získanej kúpnej ceny. Váš podiel vyjadruje to v akej miere sa podieľate na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Rovnako ako zisk, aj jednotlivé povinnosti, resp. náklady súvisiace s bytom v zmysle zákona znášate rovnako, keďže Vaše podiely sú rovnaké. To, či on môže započítať to, čo do toho vložil závisí od toho kedy to bolo. Ak by Vám nechcel dať z toho polovicu, tak Vám s tým môžeme pomôcť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý deň, po rozvode sa manželka rozhodla bývať v byte, ktorý sme spoločne kúpili na hypotéku počas manželstva. Hypotéku po rozvode splácame spolu na polovicu a chceli by sme si týmto spôsobom riešiť aj vysporiadanie BSM. Byt je náš na polovicu, hypotéku platíme na polovicu a v budúcnosti ho bude užívať manželka. Mohli by ste mi prosím vysvetliť, aké sú moje povinnosti k nehnuteľnosti ak zostanem jej spoluvlastníkom? Mám na mysli prípadné rekonštrukcie, nutné opravy a podobne. Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 21.05.2023)

Dobrý deň, ak budete naďalej spoluvlastníkom nehnuteľnosti, avšak užívať ju bude iba vaša manželka, potom by bolo namieste sa s ňou dohodnúť o spôsobe užívania spoločnej veci - nehnuteľnosti a o hospodárení s ňou. V takejto dohode, by ste mohli konkrétne vymedziť napr. aj to, že ste sa dohodli, že nehnuteľnosť bude užívať vaša manželka, a to odplatne/bezodplatne s tým, že si môžete aj konkrétne dohodnúť, že náklady spojené s jej opravou príp. rekonštrukciou bude znášať iba ona (napr. ak by nehnuteľnosť užívala bezodplatne) a pod. 

Ak by ste dohodu neuzatvorili, neznamená to, že budete povinný automaticky sa podieľať aj na prípadnej rekonštrukcii spoločnej nehnuteľnosti alebo opravách.

Dôležité je o aké investície ide. Preto sa vopred dohodnite zmluvne ako to bude s užívaním a náhradou nákladov a hlavne dokedy bude tento stav trvať. 


Podotázka: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníčka domu v pomere 1/2. Druhú polovicu vlastní môj synovec, ktorý v ňom býva spolu s mojim bratom, ktorý tam údajne má doživotné právo. Stretnúvam sa pri tom s problémom, pretože všetky náklady za energie hradím sama. Môj brat aj synovec odmietajú prispieť na náklady s odôvodnením, že nemajú peniaze. Brat mi sľúbil, že sa podieľa na nákladoch, keď predá pozemok. Neviem, čo mám robiť. Som invalidným dôchodcom, ale zároveň stále pracujem.

Odpoveď: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň, najprv by som sa vec pokúsil riešiť dohodou medzi vami ako spoluvlastníkmi, t. j. medzi vami a synovcom ako druhým podielovým spoluvlastníkom, nakoľko zákon ustanovuje, že na hospodárení so spoločnou vecou sa majú spoluvlastníci dohodnúť. V písomnej dohode by ste si mali stanoviť, kto bude uhrádzať tieto energie, mal by to byť však ten, kto ich reálne spotrebúva a súčasne by ste si v nej mohli vyporiadať doteraz vami uhradené platby. Ak by však k takejto mimosúdnej dohode medzi vami ako spoluvlastníkmi nedošlo, môžete vec riešiť súdnou cestou, a to podaním návrhu na vydanie bezdôvodného obohatenia. Pozor však na premlčanie. Pri bezdôvodnom obohatení je premlčacia doba 2 roky, plynie odo dňa, keď ste sa dozvedeli, že k bezdôvodnému obohateniu došlo. Súd by Vám totiž uplatnené platby za energie vykonané spred viac ako dvoch rokov od podania žaloby pri vznesení námietky premlčania zo strany žalovaného nepriznal. 


Trápi vás "Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý deň, Vlastním dom v spoluvlastníctve 1/2. Náklady za energie platím ja, keďže mám aj zmluvu s SPP a vodárňami. Druhý spoluvlastník za tento rok 2021 zaplatil 445 eur, zatiaľ čo ja som zaplatila 2581,84 eur. Dom je rozdelený na dve nepriechodné časti. Spoluvlastník má vo výhradnom vlastníctve garáž, ale elektrina je vedená tiež na mňa. Ako mám postupovať, aby mi nahradil polovicu nákladov? Garáž, kde sa dennodenne používa elektrina aj voda, je tiež na mňa. Na otázky, ako chce riešiť náklady na energie, nereaguje. Má záväzky aj za minulé roky. S pozdravom, Eva

Odpoveď: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 04.12.2021)

Dobrý deň, vo Vami položenej otázke uvádzate, že stav neplatenie energií zo strany druhého spoluvlastníka nehnuteľnosti trvá niekoľko rokov. Uvádzate, že druhý spoluvlastník zaplatil za rok 2021  sumu 445 € a Vy ako spoluvlastníčka ste zaplatili 2581,84 €. Podstatné pre posúdenie toho, či tenti nepomer medzi platbami je odôvodnený výmerou priestorov spoluvlastníkov. Ak je pomer užívaných priestorov rovnaký, aj platb by mali byť delené v pomere 1 : 1. Výpočet je závislý aj od počtu užívateľov oboch bytových jednotiek v nehnuteľnosti.

AK pomer priestorov je rovanký, ako aj počet užívateľov spoluvlastníckych podielov je rovnký, na strane druhého spoluvlastníka vzniklo bezdôvodné obohatenie podľa ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka, ktoré povinný tento druhý spoluvlastník vydať.

Riešenie problému vo Vami uvedneom prípade je nasledovné :

1./ Spísanie dohody medzi spoluvlastníkmi o úhrade nákladov spojených s prevádzkou nehnuteľnosti /elektrina, plyn, kúrenie a pod./, platení preddavkov v rozsahu podielu a dohode o následnom vyúčtovaní po zúčtovaní zo strany dodávateĺa médií. V teraz spísanej dohode by ste vyporiadali aj doteraz uhradené platby. Ak by k dohode nedošlo, potom riešením je len podanie návrhu na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia, kde lehota na vymáhanei v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka je dva, max. tri roky.

2./ Druhou možnosťou je rozdelenie nehnuteľnosti na dve samostatné bytové jednotky so samostanými meračmi jednotlivých médií a následným  zápisom do katastra nehnuteľností. Toto riešenie je nákladnejšie, ale v podstate konečné, keďže nehnuteńsoť bude rozdelená so samostanými meračmi dodávky jednotlivých médií.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka (Občianske právo)

Bol som vo väzbe a niekto prevzal moje dávky bez môjho súhlasu. Nechápem, ako to mohla poštárka vydať, keď to je na rodné číslo. Môžem požiadať o mediáciu a žiadať o vydanie tej sumy, prípadne odškodné?

Odpoveď: Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka

(odpoveď odoslaná: 11.04.2017)

Dobrý deň. 

V prvom rade je potrebné podať reklamáciu na pošte a požadovať vydanie finančných prostriedkov spolu s vysvetlením prečo boli finančné prostriedky vydané neoprávnenej osobe. V prípade, že Vám reklamáciu pošta neuzná, tak sa môžete obrátiť na súd so žalobou o vydanie, pričom súdu ako aj pošte musíte preukázať, že ste tieto finančné prostriedky neprevzali z dôvody trvania väzby. 

V prípade, že Vám týmto konaním vznikla aj iná škoda, máte nárok na náhradu škody, ak preukážete súdu, že škoda vznikla v príčinnej súvislosti s konaním pošty. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bezdôvodné obohatenie spoluvlastníka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.