Máte
otázku?

Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

Dobrý deň, chcem sa opýtať na vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia. Zaplatil som za svojho kamaráta jeho dlh, nakoľko sa mu vyhrážali, že keď to nezaplatí, dajú ho na súd. Boli sme dobrí kamaráti a vobec som si nevedel predstaviť, že by mi tie peniaze potom nezaplatil. Tvrdil, že do dvoch mesiacov mi to určite vráti ale teraz nemá z čoho. Pritom je zamestnaný a dostáva celkom peknú mzdu. Hovoril, že ma veľa výdavkov. Prosím o pomoc, ako mám postupovať pri vymáhaní pohľadávky z bezdôvodného obohatenia? Môžem žiadať peniaze priamo od neho alebo ich môžem žiadať späť od firmy, ktorej som ich zaplatil. Ďakujem za pomoc

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

Dobrý deň,

o vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia by šlo vo Vašom prípade vtedy, ak by ste neuzatvorili žiadnu dohodu (zmluvu) či už s Vašim kamarátom alebo so spoločnosťou, ktorej ste peniaze zaplatili. 

 

Podotýkam, že aj ústna dohoda je prípustná a platná v prípade ak ide o pôžičku. V tomto prípade je dôležité, či ste peniaze poskytli priamo svojmu kamarátovi a on platil svoj dlh firme alebo ste peniaze priamo previedli na účet firmy. Ak by šlo o prvý prípad (t.j. peniaze boli poskytnuté kamarátovi), tak potom môžete peniaze vymáhať iba od kamaráta z titulu zmluvy o pôžičke, nie bezdôvodného obohatenia. Medzi Vami totiž vznikla dohoda, na základe ktorej ste mu požičali peniaze a on sa zaviazal tieto peniaze vrátiť v určitej lehote (nejde teda o bezdôvodné obohatenie).

 

Pokiaľ ste peniaze platili priamo firme (veriteľovi) Vy bude dôležité, či ste nejakým spôsobom identifikovali svoju platbu (t.j. či ste niečo uviedli do poznámky alebo ako variabilný symbol). Ak ste platbu identifikovali, potom toto možno považovať za dôkaz o existencii dohody medzi Vami a kamarátom. Ak by ste podali žalobu voči firme, súd by si mohol predvolať Vášho kamaráta, ktorého by sa pýtal na existenciu tejto dohody. Ak by ju potvrdil, žalobu by súd zamietol.

Ak by ste vsak platbu neidentifikovali, sumu je možné požadovať priamo od firmy z titulu bezdôvodného obohatenia, pretože dlh nebol Váš.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
moja svokra si pred pár rokmi vzala pôžičku od nejakej nebankovky. Splácala poctivo, len si neuvedomila, že platí, aj keď už mala všetko splatené. Nepozrela si posledný dátum splátky. Predpokladala by som, že tá firma, keď zistí, že prišla splátka od klienta, ktorý už ukoncvil svoje splácanie, tak jej to oznámia a peniaze vrátia. Alebo aspoň nápíšu, že jej splátkový kalendár je ukončený. Teraz si robila poriadok v papieroch a prišla na to, že takto platí už rok navyše! Keď tam telefonovala a upozornila ich na to, tak ju odbili, že to je jej problém, a že si to mala strážiť. Povedali, že jej môžu tak akurát poslať, že kedy ukončila splácanie. Nie je to náhodou zo strany tejto vymáhačskej bandy nezákonné obohatenie? Veď predsa si vedú evidenciu o každom klientovi a muselo im predsa vyskočiť, že tento klient už ma splatené.
Ďakujem  Lucia

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.10.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí okrem iných aj ust. § 16 zákona o spotreb. úveroch, v zmysle ktorého je veriteľ povinný na požiadanie spotrebiteľa zaslať doklad o tom, že dlžná suma je uhradená :

"(8) Spotrebiteľ, ktorý úplne splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, je oprávnený požiadať veriteľa o vydanie potvrdenia preukazujúceho skutočnosť, že spotrebiteľský úver bol splatený. Žiadosť podľa prvej vety nemusí mať písomnú formu. Veriteľ je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie podľa prvej vety bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti podľa prvej vety, a to v rozsahu údajov podľa odseku 7 písm. a) až c).
(9) Potvrdenie podľa odsekov 6 až 8 musí mať písomnú formu a veriteľ ho je povinný vydať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi."
 
Z uvedeného zák.ustanovenia vyplýva, že je potrebné, aby svokra žiadala o vydanie predmetného potvrdenia. Ak Vaša svokra uhradila splátky naviac, je pravdou, že vymáhačská spoločnosť jej mala preplatok vrátiť. Odporúčame v tejto časti po zaslanie potvrdenia o úhrade celého dlhu, aby  svokra vyzvala spoločnosť k vráteniu platieb splátok, ktoré naviac uhradila, lebo na strane vymáhačskej spoločnosti ide o bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka v súčasne uvedenej lehote. Ak k vráteniu preplatku nedôjde, treba podať žalobu na súd.
 
V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako máme pokračovať, keď priateľ poslal zle peniaze omylom do eos a odtiaľ nám nechcú vrátiť peniaze.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, na základe čoho došlo k tomu, že priateľ peniaze poslal, zrejme zo svojho účtu, ktorý je vedený na meno priateľa. Ak je to tak a priateľ nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu k uvedenej spoločnosti, resp. nemá žiadne pohľadávky, ktoré by predmetná nebanková spoločnosť od neho ako dlžníka vymáhala, na strane spoločnosti ide o bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 Obč. zákonníka :

"(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.
(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

Je potrebné, aby priateľ ako majiteľ účtu vyzval uvedenú spoločnosť k vráteniu peňazí s poukázaním na uvedené zák. ustanovenie a určiť lehotu na vrátenie peňazí. Ak k vráteniu nedôjde, vo veci je treba podať žalobu na súd. Možnosťou je tiež medializácia prípadu v komerčnej TV.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom spoločnosti minihotovost, ktorá sa mi stále vyhráža tresnym oznámením rozhodcovským súdom a exekútorom napriek tomu, že súd už bola ten rozhodol, že mám vrátiť len to čo som mal požičané a to sa aj stalo. Napriek tomu stále vyvolávajú a vyhrážajú sa čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
môžete požiadať súd o nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by im uložil zákaz Vás kontaktovať. Museli by ste však súdu preukázať, ako často Vás kontaktovali. Rovnako by to mohlo naplniť aj znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania, prípadne trestného činu nátlaku, v takom prípade môžete kontaktovať aj políciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň:
Syn, 43 rokov, invalidný dôchodca, mesačný dôchodok cca. 200 Eur.
Žaloba podaná na OS BA 1 "Vydanie neoprávneného obohatenia sa". Odporcom.
Žalovaná suma cca. 11 000 Eur. PROSÍM o oznam a čísla §-ov na základe, ktorých môžem žiadať pridelenie EX OFFO advokáta.  S poďakovaním, L.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,
pridelenie advokáta ex offo je dané podľa ust. právnych predpisov trestného práva.
Pokiaľ ide o vydanie bezdôvodného obohatenia ako uvádzate v otázke a ide o civilný proces, potom platí ust. § 160 Civil. spor. poriadku :
"Všeobecná poučovacia povinnosť
(1) Súd poskytuje stranám poučenia o ich procesných právach a povinnostiach v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2) Súd vždy poučí strany o ich práve zvoliť si advokáta a o možnosti obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.
(3) Poučovaciu povinnosť podľa odsekov 1 a 2 súd nemá, ak je
a) stranou štát, štátny orgán alebo právnická osoba a osoba, ktorá za ňu koná, alebo jej zamestnanec, alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) strana zastúpená advokátom, právnickou osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, odborovou organizáciou alebo fyzickou osobu, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa."

Nevieme o akú vec v konaní ide /len vydanie bezdôv. obohatenia/, možnosťou je vzhľadom na príjem syna obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

Druhou možnosťou napísať stručne tu do poradne konkrétny problém čo je predmetom žaloby /dôležité je uviesť dátumu pre posúdenie plynutia premlčacej doby podľa ust. Obč. zákonníka/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Požičal som si od nebankovej spoločnosti Minihotovost. Sk krátkodobú pôžičku. Zistil som, že táto spoločnosť nemá licenciu v NBS a nemá oprávnenie poskytovať úver. Táto vec bola aj medializovaná pred vyše týždňom. Chcem sa Vás opýtať, či zmluva o úvere je platná, a či im mám vrátiť peniaze koľko mi len požičali lebo si nárokujú k vráteniu aj úroky a poplatky alebo im musím vrátiť celú čiastku aj s úrokom alebo nemám vraciať nič a brat to ako bezpredmetnú vec pričom oni porušili zákon, že poskytovali úver protizákonne. Prosím Vás o pomoc. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň, 

informácia o tom, že MINIPOHOTOVOST nemá povolenie NBS je nám známa.

Je viac ako pravdepodobné, že zmluva v prípade súdneho sporu bude vyhlásená za neplatnú. To ale neznamená, že nebudete musieť vrátiť požičanú sumu. Teda spočítajte  si uhradené sumy z Vašej strany bez ohľadu to či sa jedná o istinu alebo úroky a poplatky a prípadný rozdiel oproti požičanej sume je treba uhradiť. Ak je vo Vašom prípade preplatok,  teda uhradili ste viacej ako  bolo požičané, žiadajte o jeho vrátenie titulom bezdôvodného obohatenia.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako  ste dopadli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia (Vymáhanie pohľadávok)

Chcel by som sa Vás opýtať ohľadom pôžičky. Pred 3 rokmi som si zobral pôžičku na živnosť od spoločnosti qautro. Bolo to 4000 eur. Bral som ju v obchodnom dome kde majú svoje zastúpenie. Pani, pri ktorej som to vybavoval tak sa ma len opýtala ako dlho mám živnosť a vypísala papiere. Žiadne iné doklady som nedával okrem OP a druhého dokladu. Nechcela ani daňové priznanie za minulý rok. Vypísala dotazník a mal som prísť o hodinku, či mi úver schválili. Úver mi schválili a dala mi papiere na podpísanie a ja som to bez prečítania podpísal. A mne sa jedna o to, že o tri mesiace som požiadal opäť túto spoločnosť, žeby som mal záujem ešte o 800 eur tak mi poslali papiere domov, že ich mám vypísať a poslať. Pôžičku mi schválili a vlastne vyplatili tu starú tých 4000 eur a dali mi novú 4800 eur od spoločnosti Slovenská požičovňa čo je tiež vlastne ako Quatro Consumer finance holding. Pôžičku splácam pravidelne a ostávajú mi už len 5 splátok to je nejakých 600 eur, aby som splatil istinu a chcel by som ich dať na súd, aby mi odpustili úroky, lebo na úrokoch mám dať cez 3000 eur. Keď som doma pozeral na zmluvu tak som zistil, že už pri prvej pôžičke mi pani napísala, že som mal daňoví základ 16000 eur, ale ja som jej to nikdy nič také nepovedal a vtedy aj papiere podpísal. No, keď som bral už tu druhu pôžičku tých 4800 eur tak vtedy som do papierov napísal, že som živnostník, ale ja som už mal živnosť zrušenú 3 mesiace. Preto ma zaujíma, že keď náhodou ich dám na súd tak, či nebudem mať ešte nejaký problém, že som uviedol, že som bol SZČO a ja som bol už na úrade práce. Ale, keď som bral prvýkrát pôžičku tých 4000 eur tak som SZČO riadne bol celý rok len som nemal daňový základ 16000 eur ako to pani uviedla, lebo asi chcela, aby som to dostal a mala prémie. Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2018)

Dobrý deň,

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Sme názoru, že vo Vami uvedenom prípade došlo k porušeniu viacerých ustanovení zákona o spotrebiteľských úveroch. Podľa § 11cit. zákona v prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

V otázke síce uvádzate, koľko ste si požičali pred 3 rokmi, neuvádzate akú sumu doteraz ste celkom uhradili /bez ohľadu na to či sa jedná o istinu, poplatky, úroky a podobne.

Vo veci odporúčame poslať zmluvu na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, adresa : Bratislava 813 11, Župné námestie 13, ktorú pošlete jednoduchým dopor. listom spolu s kópiou zmluvy.

Pokiaľ ste k dnešnému dňu uhradili požičanú sumu 4800 €, potom budete musieť podať návrh na súd, aby určil, že zmluva je bezúročná a bez poplatkov v súlade s ust. § 11 odst. 4 zákona o spotreb. úveroch  a doteraz uhradený rozdiel / rozdiel medzi uhradenými sumami a požičanou sumou  4800 €/ vymáhať od veriteľa ako bezdôvodné obohatenie cestou súdu súčasne s návrhom na určenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti zmluvy. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku