Máte
otázku?

Ako sa ospravedlniť súdu pre neprítomnosť na pojednávaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešov

Otázka: Ako sa ospravedlniť súdu pre neprítomnosť na pojednávaní?

Pracujem v zahraničí, pričom sa na Slovensku proti mne vedie súdne konanie o určení otcovstva. Nariadený termín pojednávania mi nevyhovuje, pretože ma neuvolnia z práce. Ako sa mám ospravedlniť súdu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa ospravedlniť súdu pre neprítomnosť na pojednávaní?

Dobrý deň, ospravedlnenie neúčasti na súdnom pojednávaní, na ktorom ste predvolaný, možno urobiť len z vážnych dôvodov. Odporúčam Vám oboznámiť súd o Vašej situácii, v ktorej vysvetlíte neodkladnosť plnenia Vašich pracovných úloh v zahraničí. Súčasne oznámte súdu, v ktorých dňoch sa budete nachádzať na území Slovenska, pričom požiadajte súd, aby aktuálny termín pojednávania odročil na niektorý z týchto dní. Vzhľadom na Vašu dlhodobú neprítomnosť v mieste trvalého bydliska, Vám odporúčam splnomocniť na právne zastupovanie v predmetnom súdnom konaní, niektorú osobu z radov advokátov.  

Trápi vás "Ako sa ospravedlniť súdu pre neprítomnosť na pojednávaní?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako sa ospravedlniť súdu pre neprítomnosť na pojednávaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, môj priateľ musí ísť na súd do Levoče, pretože je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa, ktorému niekto niečo daroval. Kvôli svojej finančnej situácii sa tam však nemá ako dostať. Je možné toto ospravedlniť?

Odpoveď: Ako sa ospravedlniť súdu pre neprítomnosť na pojednávaní?

(odpoveď odoslaná: 05.10.2023)

Dobrý deň,
domnievam sa, že takéto ospravedlnenie by nebolo postačujúce, avšak môžete skúsiť súdu adresovať list v ktorom sa ospravedlníte a požiadate súd, aby konal vo Vašej neprítomnosti a súčasne v danom liste môžete súdu zaslať vyjadrenie/stanovisko k celej veci. Pár dní pred pojednávaním zavolajte na súd (telefónne čísla na jednotlivé súdy nájdete na stránke www.otvorenesudy.sk) a informujte sa či Vaše ospravedlnenie súd akceptoval. Ak to súd neakceptuje, tak Vám potom odporúčam sa na pojednávanie dostaviť, inak Vám môžu byť uložené poriadkové pokuty, prípadne môžete byť predvedený. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako sa ospravedlniť súdu pre neprítomnosť na pojednávaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. V deň pojednávania som utrpel úraz a o 8.13 som poslal súdu emailom ospravedlnenie za neúčasť. Súčasne som žiadal o odročenie pojednávania tak, aby sa mohlo konať za mojej prítomnosti. Zaslal som aj potvrdenie od môjho ošetrujúceho lekára, ktoré uvádza, že sa nemôžem zúčastniť bez vážneho ohrozenia môjho zdravia. Napriek tomu sa pojednávanie o 9.00 hodine uskutočnilo. Ide o prvé pojednávanie v konaní o rozvod. Po prečítaní súdneho spisu som zistil, že moje ospravedlnenie doručili sudcovi z podateľne až po pojednávaní o 11.00 hodine. Môžem takýto postup súdu považovať za odňatie možnosti konať pred súdom kvôli faktickej nečinnosti súdu? Existujú nejaké časové lehoty, do ktorých musím poslať ospravedlnenie pred pojednávaním, resp. kedy ho má pracovník podateľne doručiť sudcovi? Môže byť odvolanie z tohto dôvodu úspešné? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa ospravedlniť súdu pre neprítomnosť na pojednávaní?

(odpoveď odoslaná: 02.06.2016)

Dobrý deň, odňatie možnosti konať pred súdom ako odvolací dôvod podľa § 205 ods. 1 pís. a) v spojení s § 221 ods. 1 pís. f) Občianskeho súdneho poriadku (OSP), znamená taký postup súdu, ktorým účastníkovi konania znemožnil realizáciu procesných práv podľa OSP. V praktickom zmysle je takou vadou postupu súdu prejednanie veci v neprítomnosti účastníka konania, hoci preto neboli splnené podmienky, napr. ak súd konal, aj keď sa účastník konania včas ospravedlnil a súčasne požiadal o odročenie pojednávania na základe lekársky uznanej práceneschopnosti, ktorú aj preukázal. Vy ste splnili všetky podmienky na to, aby Vás súd ospravedlnil a aby pojednávanie odročil. Otázne však je, čí sudca mohol mať vedomosť o tejto skutočnosti, ak ste žiadosť zaslali elektronicky na adresu podateľne súdu necelú hodinu pred začatím pojednávania. Dôležitou skutočnosťou však je aj posúdenie Vášho stanoviska k rozvodu manželstva, teda či Vaša prítomnosť a výpoveď pred súdom mohla mať vplyv na rozhodnutie vo veci.  


Podotázka: Ako sa ospravedlniť súdu pre neprítomnosť na pojednávaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Ak som súdu poslal ospravedlnenie za neúčasť emailom, som povinný ho dopĺňať písomne, aj keď som to poslal takým spôsobom, že som v emaili uviedol, že v prílohe posielam ospravedlnenie? Príloha pozostávala z ospravedlnenia podpísaného a naskenovaného mnou. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa ospravedlniť súdu pre neprítomnosť na pojednávaní?

(odpoveď odoslaná: 21.04.2016)

Dobrý deň, podľa § 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada. To znamená, že ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní realizované elektronickou formou v rámci mailovej komunikácie nie je potrebné doplniť písomne alebo ústne do zápisnice, vzhľadom na to, že nie je návrhom vo veci samej. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa ospravedlniť súdu pre neprítomnosť na pojednávaní?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava