Máte
otázku?

Ako sa brániť voči nebezpečnému prenasledovaniu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Ako sa brániť voči nebezpečnému prenasledovaniu

Dobry den, chcem sa spytat co robit v pripade, ze otec priatelky nas neustale obtazuje. Formou sms, telefonatov a cez neustale navstevy mojej rodiny. Priatelka bola donutena ujst z domu a on to nechape. Neustale sa ju snazi dostat naspat. Vyvija psychicky a citovy natlak na nas oboch. Plus aj na moju rodinu. Vopred dakujem za odpoved.

Odpoveď: Ako sa brániť voči nebezpečnému prenasledovaniu

Dobrý deň,

k Vami popísanému skutkovému stavu je potrebné v prvom rade uviesť, že novelou Trestného zákona v roku 2011 bol zavedený nový trestný čin nebezpečného prenasledovania.

Trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360 ods. 1 Trestného zákona sa okrem iného dopustí aj ten, kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že okrem iného napr. (i) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, (ii) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, (iii) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života.

Nie je vylúčené, aby sa tohto trestného činu dopustil aj rodič voči svojmu dieťaťu, aj keď ide o dosť špecifickú situáciu, v ktorej bude veľmi potrebné dôsledne odlíšiť, či správanie rodiča ide už nad rámec bežného záujmu rodiča o svoje dieťa.

Skutkovou podstatou trestného činu nebezpečného prenasledovania sa chráni poškodený pred obťažovaním tak intenzívnym, ktoré už ohrozuje psychickú a v niektorých prípadoch aj fyzickú integritu poškodeného, resp. jeho život. Hranicu medzi tým, kedy už ide o škodlivý prejav správania nie je pritom ľahké vždy jednoznačne stanoviť a k jej prekročeniu môže často prísť nenápadným spôsobom, keď prenasledovanie obete postupne naberá na intenzite a až od určitého okamihu sa pre ňu stáva nebezpečným.

Súdna prax však napríklad stanovila, že o trestný čin nebezpečného prenasledovania kontaktovaním proti vôli poškodeného prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby ide vtedy, ak z je okolností prípadu zrejmá bezvýslednosť snahy prenasledovateľa získať priazeň obete a napriek tomu v jej prenasledovaní neúnavne pokračuje mesiace až roky, pričom za vytrvalý kontakt prostriedkami elektronickej komunikácie sa považuje hlavne opakované zasielanie nevyžiadaných emailových správ, zahlcovanie elektronickej pošty nevyžiadanými správami (uznesenie NS ČR z 20.11.2013, sp. zn. 8Tdo 1107/2013).

Ak teda konanie otca Vašej priateľky nadobudlo intenzitu popísanú vyššie, spôsobom, akým sa možno chrániť pred uvedeným konaním je podanie trestného oznámenia na prokuratúre alebo na polícii.

Okrem inštitútov trestného práva máte síce možnosť domáhať sa napríklad v civilnom súdnom konaní podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, aby sa otcovi Vašej priateľky určil zákaz nepribližovať sa k Vám či Vašej priateľke na určitú vzdialenosť a ani ju žiadnym spôsobom nekontaktovať, avšak museli by ste preukázať, že jej či Vaša telesná alebo duševná integrita môže byť jeho konaním ohrozená.

Vzhľadom na Vami popísaný rozsiahly charakter konania otca Vašej priateľky na pomerne široký okruh osôb ako aj intenzitu jeho konania je ale potrebné odporučiť Vám využitie inštitútov trestného práva, ktoré disponuje silnejšími prostriedkami na to, aby páchateľovi zabránilo v pokračovaní páchania trestných činov.

Trápi vás "Ako sa brániť voči nebezpečnému prenasledovaniu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako sa brániť voči nebezpečnému prenasledovaniu (Trestné právo)

Dobrý deň, podala som trestné oznámenie na bývalého priateľa, že ma prenasleduje, vyhráža, nedá mi pokoj, vyvoláva. No na polícii mi povedali, že to je len priestupok. Ako môžem dosiahnuť, aby to bol trestný čin? Prečo to na základe dôkazov nevyhodnotili ako Stalking? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa brániť voči nebezpečnému prenasledovaniu

(odpoveď odoslaná: 24.11.2022)

Dobrý deň, na to, aby sa jednalo o trestný čin prenasledovania v zmysle ust. § 360a, museli by byť naplnené všetky znaky tejto skutkovej podstaty. Táto znie nasledovne:

"Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."

Nevylučujeme, že vo vašom prípade mohli byť všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu prenasledovania naplnené. OČTK však skúmajú vždy aj  intenzitu takéhoto konania. Rozhodnutie, či ide o trestný čin – prečin alebo len o priestupok podľa ust. § 49 ods. 1 písm. d) priestupkového zákona závisí od posúdenia konkrétnych okolností a od použitia ust. § 10 ods. 2 TZ (materiálny znak, resp. materiálny korektív prečinu), v zmysle ktorého: "Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná."

Komentár k TZ hovorí, že  "pokiaľ ide o ojedinelý skutok páchateľa, i keď zložený z niekoľkých útokov, a nie je sám osebe (skutok) naozaj podstatne závažný, mal by byť skôr posúdený ako priestupok", takto predpokladáme, že postupovali OČTK vo vašom prípade.

Ak by však išlo o opakovaný čin bývalého priateľa alebo o pokračovanie v čiastkových útokoch proti vám aj po riešení prvých z nich v priestupkovom konaní, malo by byť podľa nášho názoru už takéto konanie posúdené ako trestný čin, pretože opakovaným páchaním takéhoto činu alebo jeho čiastkových útokov po riešení v priestupkovom konaní sa zvyšuje pravdepodobnosť páchateľovho ďalšieho pokračovania v tejto činnosti a súčasne dochádza k naplnenie jedného zo znakov tejto skutkovej podstaty a to je dôvodnosť obavy o svoj život alebo podstatné zhoršenie kvality vášho života. 

Vzhľadom na uvedené, ak v takomto konaní bude váš bývalý priateľ voči vám pokračovať, oznámte to opätovne na polícií, aby to táto začala riešiť už ako trestný čin, a nie ako priestupok. 


Podotázka: Ako sa brániť voči nebezpečnému prenasledovaniu (Trestné právo)

Dobrý deň,
mňa dlhodobo prenasleduje, osočuje, uráža a najnovšie vyhráža sa mi, spolubývajúci na ubytovni. Nerobí to iba mne, ale prakticky všetkým spolubývajúcim. Ja som už totálne psychicky i fyzicky vyčerpaný, mám strach aj sa pohnúť z obydlia. Sleduje ma aj po uliciach, do rôznych budov, atď. Podal som oznámenie na polícii, volám na č.158, no polícia zatiaľ nekoná. Podal som trestné oznámenie na prokuratúre. Čo ďalej vykonať, keďže sa jedna o psychopatickú osobu? Zo svojej dlhoročnej praxe usudzujem, že ťažká schizofrénia. Ďakujem vopred za Vašu radu a ostávam s pozdravom. 

Odpoveď: Ako sa brániť voči nebezpečnému prenasledovaniu

(odpoveď odoslaná: 05.09.2022)

Dobrý deň,
konania, ktoré opisujete by mohli byť trestnými činmi, pričom však záleží aj od intenzity daných konaní nakoľko trestné právo je tou poslednou možnosťou ochrany. Podľa môjho názoru je však podanie trestného oznámenia v tomto prípade správnym krokom.

Mohlo by ísť o nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods. 1 Trestného zákona:

Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Ak ste v tejto veci už podali trestné oznámenie, tak má v rukách ďalší postup polícia a prokuratúra. Samozrejme je však dôležité, aby ste trestné oznámenie podali správne. Treba ho urobiť buď písomne a poslať poštou na adresu polície alebo prokuratúry alebo ústne do zápisnice na jednom z týchto orgánov.  Ak bolo trestné oznámenie podané v zmysle zákona, tak by mali orgány činné v trestnom konaní rozhodnúť do 30 dní odo dňa prijatia trestného oznámenia v zmysle trestného poriadku a o výsledku Vás upovedomiť, keďže ste oznamovateľ. Ak máte pocit, že orgány činné v trestnom konaní, teda polícia a prokuratúra sú nečinné, tak im adresujte urgenciu, teda žiadosť o informáciu o stave konania, na koľko je ich povinnosťou konať a rozhodnúť určitým spôsobom vo veci a ako som už uviedol vyššie, tak nato majú aj zákonom stanovenú lehotu. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa brániť voči nebezpečnému prenasledovaniu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku