Máte
otázku?

Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Nitra

Otázka: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?

Dobrý deň. Pred časom som si požičal od bývalej svokry sumu 8000 €. Pred rokom a pol som uznal svoj dlh a písomne sme sa dohodli na splátkovom kalendári - 30 € mesačne. Ústne sme sa dohodli na odklade: prvých dva roky, kedy som mal povinnosť platiť výživné mojej dcére, som jej mohol posielať suma 15 €. Momentálne mi však prišiel platobný príkaz na uhrazenie celkovej sumy vrátane poplatkov za oneskorenie platby a súdnych trošiek, a to aj napriek tomu, že rok a pol som splácal mesačne 15 €. Nachádzam sa v situácii, kedy nemám finančné prostriedky na zaplatenie 6% poplatku za podanie odporu. Pracujem ako učiteľ s mesačným platom 660 €. Zároveň splácam úver na bývanie a spotrebný úver v celkovej výške 440 € mesačne, a platím výživné 75 € a nájom 160 €. Som v núdzi a žiadam o radu, ako v tejto situácii postupovať.

Odpoveď: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?

Dobrý deň. Pokiaľ vzhľadom na svoje majetkové pomery nie ste schopný uhradiť súdny poplatok za podanie odporu, môžete požiadať súd o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov alebo požiadať o dohodu o splátkach alebo o odklade platenia súdneho poplatku.

Na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov je potrebné vyplniť tlačivo, ktoré nájdete na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Trápi vás "Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Mám zaplatiť súdne trovy vo výške 15 000 eur. Požiadala som o splátkový kalendár, s ktorým súhlasili, ale splátky mi rozdelili na rok. Nie je možné takú sumu splatiť do roka. Som rozvedená, mám dve deti a žiaden majetok. Môj mesačný plat je 1 000 eur. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, rozumieme, že je to náročné. Plaťte, koľko vládzete. Určite však platiť neprestaňte. To, že voči vám protistrane nezačne viesť exekučné konanie vám však zaručiť nevieme.

Môžete však napísať protistrane doporučený list, kde uvediete, že ste si vedomá tejto vašej povinnosti, avšak súčasná situácia vám nedovoľuje hradiť tak vysoké splátky, avšak sa vynasnažíte platiť aspoň časť z nich. Prípadne im môžete uviesť, či by ste s nimi nemohli uzavrieť nový splátkový kalendár, kde by ste sa dohodli na menších splátkach rozvrhnutých na dlhšie časové obdobie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Po zhasení požiaru u suseda sa požiar preniesol aj na môj sklad a vznikla mi na tomto mieste škoda. Keď som tento prípad oznámil súdu, súd mi vypočítal súdny poplatok vo výške 2280 eur. Platbu mám vykonať do desiatich dní (dnes je piaty deň) a nemám na to dostatok prostriedkov, pretože sa nachádzam v hmotnej núdzi. Som rozvedený, žijem sám a mám 56 rokov. Mohli by ste mi prosím poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň,
ak ste v hmotnej núdzi, môžete požiadať o oslobodenie od súdneho poplatku (úplne alebo čiastočne). Na stránke Ministerstva spravodlivosti SR sa nachádza formulár, ktorý je potrebné vyplniť a podať následne spolu so žalobou. V tomto prípade, čo najskôr do uplynutia lehoty na zaplatenie poplatku.


Podotázka: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Musím zaplatiť súdne náklady konania, ktoré som prehrala. Kde môžem požiadať o splátkový kalendár, keďže som v hmotnej núdzi? Na súde mi nevedia poradiť. Ďakujem za odpoveď. Mária

Odpoveď: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?

(odpoveď odoslaná: 16.06.2021)

Dobrý deň,
ak máte zaplatiť súdny poplatok a nemôžete si ho dovoliť uhradiť, je treba kontaktovať Justičnú pokladnicu pri Krajskom súde v Bratislave, ktorá tieto veci spravuje.

Možnosťou vo Vašom prípade je požiadať o odpustenie pohľadávky v zmysle ust. §  4 ods. 13 zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok, resp. ak by neboli splnené podmienky na odpustenie pohľadávky z Vašej strany, potom požiadať o splátky podľa § 4 ods. 11 cit. zákona :

"(11) Justičná pokladnica môže na písomnú žiadosť povinného, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, uzavrieť s povinným písomnú dohodu o splátkach alebo o odklade platenia. V dohode o splátkach alebo o odklade platenia sa povinný zaviaže zaplatiť súdnu pohľadávku naraz vtedy, ak nezaplatí niektorú splátku včas alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(12) Justičná pokladnica môže za podmienky uvedenej v odseku 11 dočasne upustiť od vymáhania súdnej pohľadávky, ktorú prechodne nemožno vymáhať.
(13) Justičná pokladnica môže zo závažných dôvodov na písomnú žiadosť povinného celkom alebo čiastočne odpustiť pohľadávku nepresahujúcu šesťnásobok minimálnej mzdy,1c) ak
a) pohľadávka nevznikla v súvislosti so spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý bol povinný právoplatne odsúdený,
b) povinný nemá voči správcovi inú pohľadávku.
(14) Rozhodnutie o odpustení súdnej pohľadávky musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku súdnej pohľadávky, výšku súdnej pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania tejto súdnej pohľadávky. Na vydanie rozhodnutia o odpustení súdnej pohľadávky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom  konaní,1ca) toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom."

Link na súdnu pokladnicu : https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_101

Ak by ste mali uhradiť odmenu advokáta druhej strany, potom riešením je len dohodnúť sa s advokátom


Trápi vás "Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám pri vyhraní súdneho sporu právo na preplatenie súdnych poplatkov, vrátane odmeny právnikovi. Existujú v tomto prípade nejaké obmedzenia? Kedy sa mi náklady preplatia a kedy nie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2017)

Dobrý deň, áno, máte právo na náhradu aj súdneho poplatku a aj trov právneho zastúpenia. Dajte si však pozor na to, aby ste sa s advokátom dohodli na odmene, ktorú Vám súd aj prisúdi, pretože súd prisúdi odmenu za zastúpenie iba vo výške podľa vyhlášky o odmenách advokátov č.655/2004 Z.z. 

Výpočet odmeny advokáta podľa vyhlášky si môžete pozrieť tu Kalkulačka trov zastúpenia


Podotázka: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok? (Procesné právo (civilné))

Môže platobný príkaz pozastaviť aj osoba, ktorá podala návrh? Platí sa aj v takom prípade poplatok, ako pri podaní odporu?

Odpoveď: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?

(odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň. Vaša otázky zrejme smeruje k späťvzatiu žaloby, resp. návrhu na vydanie platobného rozkazu. Právna úprava umožňuje späťvzatie žaloby, v dôsledku ktorého dochádza k zastaveniu konania. Za späťvzatie sa pritom súdny poplatok neplatí. Naopak, ak dôjde k späťvzatiu žaloby, súdy vracajú zaplatený súdny poplatok znížený o určitú zákonom stanovenú čiastku. K späťvzatiu však môže dôjsť len vtedy, ak vec nie je právoplatne skončená.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Som opatrovateľka v Rakúsku a mám zmluvu so slovenským sprostredkovateľom, ktorý spolupracuje s rakúskou agentúrou. Ročne musím zaplatiť 700 eur. Doklad o zaplatení mám len ako platbu cez internet banking. Z tejto sumy ide do Rakúska 500 eur a zostáva 200 eur pre sprostredkovateľa. Už päť rokov pôsobím u rovnakej rodiny. Sprostredkovateľ tvrdí, že mám predložiť doklad o základe zmluvy a potvrdenie od banky. Musím tieto dokumenty predložiť v daňovom priznaní? Alebo musia byť jednotlivé služby výslovne vyfakturované? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?

(odpoveď odoslaná: 17.03.2017)

Dobrý deň, Píšete v otázke, že za  sprostredkovanie práce platíte spolu 700,- € z toho 500,- ide na účet rakúskej agentúry a 200,- € pre slovenskú, ktoré ste platila cez internet banking.  Stále ste v tej istej rodine už 5 rokov. Následne píšete dosť nejasne. Neviem, či sme porozumeli správne, či máte uvedené sumy 700,- € dať ako výdavok pri daň. priznaní ?  Ak je to tak, Vy ako daňovníčka musíte preukázať oprávnenosť uvedeného výdavku, ako aj príslušné doklady /napr. samotná zmluva/. Ak samotnú zmluvu o sprostredkovaní  zamestnania nemáte nemáte ani dôvod platiť.  Naviac ste už 5 rokov v tej istej rodine. Samotnú agentúru si overte  na prísl.  úradoch v Rakúsku, ako aj na Slovensku /napr. cez obchodný register, cez živn. register, prípadne cez úrad práce/.

Prípadne v uvedenej veci sa môžete obrátiť aj na našu AK.


Trápi vás "Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, pracujem ako opatrovateľka prostredníctvom agentúry. Ročný poplatok je 600 eur. Musím túto sumu zaplatiť aj v prípade, že podám výpoveď po 4 mesiacoch? Je možné Vám zaslať zmluvu na preskúmanie?

Odpoveď: Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?

(odpoveď odoslaná: 13.09.2016)

Dobrý deň, odpovedať na to, či máte povinnosť zaplatiť peňažný nárok uplatňovaný druhou zmluvnou stranou, je možné až po oboznámení sa s obsahom zmluvy, ktorú ste uzavrela. Zmluvné ustanovenia sú preto rozhodujúce. Pre tento prípad kontaktujte advokátsku kanceláriu, kde Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať, keď nemám na súdny poplatok?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.