Výška súdneho poplatku pri žalobe.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

Dobrý deň, ja by som potrebovala vedieť, že aká je výška súdneho poplatku pri podaní návrhu na začatie konania v občianskom súdnom konaní pri žalobe o zaplatenie 300 eur. Dakujem

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

Výška súdneho poplatku je vždy 6 % zo žalovanej sumy. Pri sume 300,- € je súdny poplatok 18,- €. Súdny poplatok môžete zaplatiť aj v kolkoch.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Prima banka podala na mňa žalobu o zaplatenie istiny 4 860e, ktoré som im aj uhradila. Mala by som im uhradiť ešte trovy konania, keďže v ňom boli úspešní. Viete mi povedať, koľko peňazí to môže predstavovať?

Ďakujem,

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2020)

Dobrý deň,
to by ste mali vedieť z rozhodnutia. V rozhodnutí súdu, ak ide o platobný rozkaz, by malo byť presne napísané, koľko im máte zaplatiť aj na trovách konania. Ak ide o rozsudok, tak v ňom bude napísané na aké % trov majú nárok. Po právoplatnosti rozsudku potom súd vydá uznesenie a presne vyčísli ich nárok na trovy. Výška trov závisí aj od toho, koľko úkonov urobili v konaní a hlavne či boli zastúpení advokátom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Prosím o info: aký je súdny poplatok za žalobu o neplatnosti kúpnej zmluvy. Moji spolupodielnici predali svoj podiel tretej osobe a nedodržali predkupné právo. Ďakujem.

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2020)

Dobrý deň. Ak ide o určenie neplatnosti právneho úkonu (napr. kúpnej zmluvy), súdny poplatok súdny predstavuje sumu 99,50 €, nakoľko predmet konania nemožno na účely zákona o súdnych poplatkoch oceniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň.
Ak občan utrpel úraz ohodnotený bolestným za operáciu v sume 1013 eur ako postupovať ďalej v súdnom konaní? Doteraz som doporučeným listom vyzval správcu bytového domu pred žalobnou výzvou o vyplatenie tejto sumy 1013 eur. Správca neprevzal dopis, ktorý mi vrátila pošta ako neprevzatý. Tento správca je zodpovedný za môj úraz lebo neopravil a nenainštaloval zábradlie na chodbe v našom dome, kde sa mi stal úraz a padol som na schodoch schodištia pri výstupe k môjmu bytu. Nemohol som sa pri páde zachytiť o zábradlie. Predtým bol správca vyzvaný už pred rokom, aby opravil a urobil nové zábradlie namiesto chýbajúceho. Vedel o tom a napriek upozorneniu aj zástupcom spoločenstva vlastníkov bytov nášho domu.
Chcem teraz podať žalobu na súd. Môžem sám bez advokáta sa zúčastniť súdneho konania, lebo nemám financie na neho. Som starobný dôchodca. Môže ma niekto bezplatne zastupovať v tomto súdnom konaní ?
Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň,

ak správca neprevzal vašu doporučneú zásielku, odporúčame mu túto poslať aj emailom.

K samotnej otázke :
Z otázky nevyplýva, či v čase vzniku úrazu bol spísaný nejaký záznam so správcom bytového domu.  Ak aj nie, predpokladáme, že z lekárskej správy bude táto okolnosť vzniku úrazu opísaná.

Odporúčame preto správcu bytového domu emailom vyzvať, aby Vám oznámil v ktorej poisťovni má uzatvorenú poistnú zmluvu zo zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z výkonu povolania správcu bytového domu. Jeho povinnosťou bolo nahlásiť vznik poistnej udalosti svojej poisťovni. Lekársku správu a ohodnotenie poškodenia zdravia súčasne zašlite SVB. Nápomocným v tomto smere by Vám mohol byť aj zástupca vlastníkov v bytovom dome.

Predpokladáme, že máte aj doklady, ktoré spomínate v otázke a to, že ste požiadali zástupcu vlastníkov bytov o namontovanie zábradlia. 

Pokiaľ ide o zastupovanie v prípadnom súdnom konaní, tu uvádzame, že sa môžete nechať zastupovať aj Centrom právnej pomoci, ktorého kancelárie zistite na stránke uvedeného centra /http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Prosím Vás, aká je výška súdneho poplatku pri podaní návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva menzelov počas trvania manželstva? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň,

výška súdneho poplatku za podanie žaloby na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas manželstva je 165,50  Eur. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Mala by som na Vás jednu otázku. Moja mama sa súdila s jedným pánom o sumu 12 500 e a súd prehrala. Rozhodnutie bolo na konci augusta tohto roku. Mama sa neodvolala. Zo súdu zatiaľ stále nič neprišlo ohľadom platenia súdnych poplatkov a mama je už s toho veľmi nervózna. Môže si aj pán, ktorý súd vyhral nárokovať peniaze za právnika, ktorého mal poprípade zato, že sa 1deň zúčastnil na pojednávaní a nebol v práci. Koľko bude prípadná suma len za súdne poplatky. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 
V otázke uvádzate, že rozhodnutie bolo koncom augusta 2018 a že Vaša mama sa neodvolala. 

Nie je nám však zrejmé, či Vašej mame bolo už aj doručené súdne rozhodnutie, nakoľko pokiaľ sa nevzdala odvolania na pojednávaní, bude môcť podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Súdny poplatok vo veci s hodnotou sporu 12 500 € je 750 €.
Ak stranu zastupoval advokát, potom trovy právneho zastupovania sú závislé od počtu úkonov právnej pomoci poskytnutej advokátom, minimálne za dva úkony právnej služby a to prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom a účasť na konaní pred súdom, t.j. najmenej dva úkony právnej pomoci; za jeden úkon právnej služby 287,14 € bez DPH plus režijný paušál 9,21 €, t.j. za dva úkony spolu 592,70 €.

V otázke píšete, že pán, ktorý súd vyhral, mal právnika. Pokiaľ to nebol advokát zapísaný do zoznamu advokátov v Slovenskej advokátskej komore, nemôže mu byť priznané odmena podľa vyhlášky o odmenách advokátov, t.j. suma 592,70 €.

 

Podľa Civil. sporového poriadku platí, že o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

Lehotu na vydanie uznesenia citovaný zákon nestanovuje.

Podľa ust. § 255 a nasl. Civil. sporového poriadku platí, že súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.

Podľa ust. §257 Civil. sporového poriadku platí, že výnimočne súd neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa.

Zákon tento pojem "dôvody hodné osobitného zreteľa" nešpecifikuje; pri rozhodovaní súd prihliada k majetkovým, sociálnym, osobným a ďalším pomerom všetkých strán konania, berie do úvahy nielen pomery toho, kto by mal trovy konania zaplatiť, ale zohľadňuje sa aj dopad takéhoto rozhodnutia najmä na majetkové pomery oprávnenej strany, teda strany, ktorá spor vyhrala.

Významnými z hľadiska aplikácie § 257 C.s.p. sú tiež okolnosti, ktoré viedli k uplatneniu nároku (práva) na súde, postoj účastníkov v priebehu konania. 

Použitie tohto ustanovenia musí zodpovedať teda osobitným okolnostiam konkrétneho prípadu. 

Pokiaľ Vám nebolo  doručené uznesenie o náhrade trov konania, je možné kontaktovať prísl. súd a žiadať o tejto otázke rozhodnúť. 

Môžete zavolať na informačné centrum prísl. súdu prípadne napísať na súd a urgovať rozhodnutie.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku