POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Výška súdneho poplatku pri žalobe.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Bratislava

Otázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o výške súdneho poplatku pri podaní návrhu na začatie konania v občianskom súdnom konaní, konkrétne pri žalobe o zaplatenie 300 eur. Ďakujem.

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

Výška súdneho poplatku je vždy 6 % zo žalovanej sumy. Pri sume 300,- € je súdny poplatok 18,- €. Súdny poplatok môžete zaplatiť aj v kolkoch.

Trápi vás "Výška súdneho poplatku pri žalobe." a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem podať na súd návrh na vrátenie sumy 540 eur, ktorá bola použitá na opravu a údržbu motorového vozidla. Je potrebné zaplatiť súdny poplatok ihneď, alebo to určí až súd?

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,
stačí, ak súdny poplatok zaplatíte na výzvu súdu. Príde do pár dní. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, máme žalobu o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva pozemku, ktorého hodnota je vyčíslená na 6 000 €. Koľko bude poplatok na súde? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň, v zmysle zákona o súdnych poplatkoch platí, že základom poplatku v konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je cena podielu žiadaného navrhovateľom. To znamená, že ak budete podávať žalobu vy, a chcete napríklad vyporiadať podielové spoluvlastníctvo rozdelením pozemku s tým, že vám pripadne polovica z neho, t.j o hodnote 3.000,-EUR, potom základom pre výpočet súdneho poplatku je suma 3.000,- EUR. V takomto prípade by bol súdny poplatok vo výške 180,- EUR. Výšku súdneho poplatku si viete vypočítať cez nižšie uvedenú webovú stránku www.ficek.sk/trovy. 


Podotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Aký bude súdny poplatok za podanie žaloby na štát, respektíve ministerstvo fyzickou osobou v prípade diskriminácie, s požadovanou náhradou škody vo výške 200 000 eur?

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

(odpoveď odoslaná: 30.12.2021)

Dobrý deň,
ide o položku 7d zákona o súdnych poplatkoch (ak ste mali na mysli žalobu podľa antidiskriminačného zákona).

 

Položka 7d

a) Zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona,2) bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch - 66 eur,

b) Zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona2) s náhradou nemajetkovej ujmy - 66 eur a 3 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy, najviac 16 596, 50 eura

 


Trápi vás "Výška súdneho poplatku pri žalobe." a chcete pomôcť?

Podotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Prima banka podala na mňa žalobu o zaplatenie sumy 4 860 eur, ktorú som im už uhradila. Malo by mi byť účtované aj za náklady konania, keďže v ňom boli úspešní. Viete mi povedať, koľko peňazí to môže predstavovať? Ďakujem.

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

(odpoveď odoslaná: 21.05.2020)

Dobrý deň,
to by ste mali vedieť z rozhodnutia. V rozhodnutí súdu, ak ide o platobný rozkaz, by malo byť presne napísané, koľko im máte zaplatiť aj na trovách konania. Ak ide o rozsudok, tak v ňom bude napísané na aké % trov majú nárok. Po právoplatnosti rozsudku potom súd vydá uznesenie a presne vyčísli ich nárok na trovy. Výška trov závisí aj od toho, koľko úkonov urobili v konaní a hlavne či boli zastúpení advokátom.


Podotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Prosím o informácie: Aká je výška súdneho poplatku za podanie žaloby o neplatnosť kúpnej zmluvy? Moji spolupodielnici predali svoj podiel tretej osobe, pričom nerešpektovali predkupné právo. Ďakujem.

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

(odpoveď odoslaná: 02.04.2020)

Dobrý deň. Ak ide o určenie neplatnosti právneho úkonu (napr. kúpnej zmluvy), súdny poplatok súdny predstavuje sumu 99,50 €, nakoľko predmet konania nemožno na účely zákona o súdnych poplatkoch oceniť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, ako postupovať v súdnom konaní, ak som ako občan utrpel úraz, ktorý bol ocenený na sumu 1013 eur za bolestné súvisiace s operáciou. Doteraz som prostredníctvom doporučeného listu vyzval správcu nášho bytového domu, aby vyplatil túto sumu pred podaním žalobnej výzvy. Napriek tomu dopis prevzal správca neprevzal a pošta mi ho vrátila ako neprevzatý. Správca bytového domu nechal nenainštalované a neopravené zábradlie na chodbe v našom dome, čím si nesplnil svoju povinnosť a zapríčinil môj úraz. Padol som na schodoch schodišťa pri výstupe ku svojmu bytu, pretože som sa nemohol zachytiť o neexistujúce zábradlie. Správca bol už pred rokom vyzvaný k náprave tejto situácie a inštalácii zábradlia, a i napriek tomu nekonalo sa nič. O tejto situácii vedel a bol o nej informovaný aj zo strany zástupcov spoločenstva vlastníkov bytov našho domu. Teraz chcem podať žalobu na súd. Mám otázku, či môžem sa zúčastniť súdneho konania sám bez advokáta, pretože nemám finančné prostriedky na jeho zaplatenie, keďže som starobný dôchodca. Je možné, aby ma niekto bezplatne zastupoval v tomto súdnom konaní? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

(odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň,

ak správca neprevzal vašu doporučneú zásielku, odporúčame mu túto poslať aj emailom.

K samotnej otázke :
Z otázky nevyplýva, či v čase vzniku úrazu bol spísaný nejaký záznam so správcom bytového domu.  Ak aj nie, predpokladáme, že z lekárskej správy bude táto okolnosť vzniku úrazu opísaná.

Odporúčame preto správcu bytového domu emailom vyzvať, aby Vám oznámil v ktorej poisťovni má uzatvorenú poistnú zmluvu zo zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z výkonu povolania správcu bytového domu. Jeho povinnosťou bolo nahlásiť vznik poistnej udalosti svojej poisťovni. Lekársku správu a ohodnotenie poškodenia zdravia súčasne zašlite SVB. Nápomocným v tomto smere by Vám mohol byť aj zástupca vlastníkov v bytovom dome.

Predpokladáme, že máte aj doklady, ktoré spomínate v otázke a to, že ste požiadali zástupcu vlastníkov bytov o namontovanie zábradlia. 

Pokiaľ ide o zastupovanie v prípadnom súdnom konaní, tu uvádzame, že sa môžete nechať zastupovať aj Centrom právnej pomoci, ktorého kancelárie zistite na stránke uvedeného centra /http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete/.


Trápi vás "Výška súdneho poplatku pri žalobe." a chcete pomôcť?

Podotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Mohli by ste mi, prosím, povedať, aká je výška súdneho poplatku pri podaní návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

(odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň,

výška súdneho poplatku za podanie žaloby na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas manželstva je 165,50  Eur. 


Podotázka: Výška súdneho poplatku pri žalobe. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Mám na Vás jednu otázku. Moja mama sa súdila s jedným pánom o sumu 12 500 eur a súd prehrala. Rozhodnutie padlo na konci augusta tohto roku a mama sa neodvolala. Zo súdu zatiaľ nič neprišlo ohľadom platenia súdnych poplatkov a mama je už z toho veľmi nervózna. Ráda by som vedela, či si môže aj pán, ktorý súd vyhral, nárokovať peniaze za právnika, ktoré vynaložil poprípade aj za to, že sa jeden deň zúčastnil na pojednávaní a nebol v práci. Koľko by mohla byť prípadná suma len za súdne poplatky? Veľmi pekne Vám ďakujem.

Odpoveď: Výška súdneho poplatku pri žalobe.

(odpoveď odoslaná: 22.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 
V otázke uvádzate, že rozhodnutie bolo koncom augusta 2018 a že Vaša mama sa neodvolala. 

Nie je nám však zrejmé, či Vašej mame bolo už aj doručené súdne rozhodnutie, nakoľko pokiaľ sa nevzdala odvolania na pojednávaní, bude môcť podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Súdny poplatok vo veci s hodnotou sporu 12 500 € je 750 €.
Ak stranu zastupoval advokát, potom trovy právneho zastupovania sú závislé od počtu úkonov právnej pomoci poskytnutej advokátom, minimálne za dva úkony právnej služby a to prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom a účasť na konaní pred súdom, t.j. najmenej dva úkony právnej pomoci; za jeden úkon právnej služby 287,14 € bez DPH plus režijný paušál 9,21 €, t.j. za dva úkony spolu 592,70 €.

V otázke píšete, že pán, ktorý súd vyhral, mal právnika. Pokiaľ to nebol advokát zapísaný do zoznamu advokátov v Slovenskej advokátskej komore, nemôže mu byť priznané odmena podľa vyhlášky o odmenách advokátov, t.j. suma 592,70 €.

 

Podľa Civil. sporového poriadku platí, že o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

Lehotu na vydanie uznesenia citovaný zákon nestanovuje.

Podľa ust. § 255 a nasl. Civil. sporového poriadku platí, že súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.

Podľa ust. §257 Civil. sporového poriadku platí, že výnimočne súd neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa.

Zákon tento pojem "dôvody hodné osobitného zreteľa" nešpecifikuje; pri rozhodovaní súd prihliada k majetkovým, sociálnym, osobným a ďalším pomerom všetkých strán konania, berie do úvahy nielen pomery toho, kto by mal trovy konania zaplatiť, ale zohľadňuje sa aj dopad takéhoto rozhodnutia najmä na majetkové pomery oprávnenej strany, teda strany, ktorá spor vyhrala.

Významnými z hľadiska aplikácie § 257 C.s.p. sú tiež okolnosti, ktoré viedli k uplatneniu nároku (práva) na súde, postoj účastníkov v priebehu konania. 

Použitie tohto ustanovenia musí zodpovedať teda osobitným okolnostiam konkrétneho prípadu. 

Pokiaľ Vám nebolo  doručené uznesenie o náhrade trov konania, je možné kontaktovať prísl. súd a žiadať o tejto otázke rozhodnúť. 

Môžete zavolať na informačné centrum prísl. súdu prípadne napísať na súd a urgovať rozhodnutie.


 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výška súdneho poplatku pri žalobe." a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.