'

Ako platiť dane?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 22. 5. 2017

Otázka: Ako platiť dane?

Dobrý deň, predávam dom. Nový majiteľ sa stane vlastníkom od 06/2017. Obec tvrdí, že musím zaplatiť ročnú daň z nehnuteľnosti v plnej výške, teda za celý rok. Bez ohľadu na to, že som vlastníkom počas roku 2017 len 6 mesiacov. Ma obec nárok na plnú výšku? Je to 75 euro. To isté mi tvrdia o poplatok za smeti, že musím zaplatiť za celý rok za všetkých členov domácnosti po 15 Euro. A čo nový majiteľ? Budú od neho tiež žiadať celý ročný poplatok aj za dane aj za smeti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako platiť dane?

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 18, ods. 1 Z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ,, daňová povinnosť vzniká 01. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, kedy sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.12 zdaňovacieho obdobia  v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo. V zmysle § 18, ods. 2 predmetného zákona na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 01. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. To znamená, že ak ste boli vlastníkom nehnuteľnosti k 01. januáru ste povinný zaplatiť daň z nehnuteľnosti za celý rok, pretože daňová povinnosť trvá až do 31. decembra a na zmeny v priebehu roka sa neprihlada. Novému vlastníkovi vznikne daňová povinnosť k 01. januáru ale až v kalendárnom roku, ktorý nasleduje po roku v ktorom nehnuteľnosť nadobudol. 

Za komunálny odpad sa platia poplatky. Vznik a zánik poplatkovej povinnosti upravuje § 77 a nasl. vyššie uvedeného zákona. Poplatková povinnosť vznikne novému vlastníkovi nehnuteľnosti (napríklad v tomto prípade) dňom kedy začne užívať nehnuteľnosť, čím Vám ako pôvodnému vlastníkovi zanikne (ak samozrejme nemáte iné nehnuteľnosti, prípadne trvalý alebo prechodný pobyt v obci) dňom kedy prestanete byť vlastníkom nehnuteľnosti. O vrátenie alikvotnej čiastky musíte požiadať v zmysle § 82, ods. 1 predmetného zákona. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk