Ako platiť dane?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 22. 5. 2017

Otázka: Ako platiť dane?

Dobrý deň, predávam dom. Nový majiteľ sa stane vlastníkom od 06/2017. Obec tvrdí, že musím zaplatiť ročnú daň z nehnuteľnosti v plnej výške, teda za celý rok. Bez ohľadu na to, že som vlastníkom počas roku 2017 len 6 mesiacov. Ma obec nárok na plnú výšku? Je to 75 euro. To isté mi tvrdia o poplatok za smeti, že musím zaplatiť za celý rok za všetkých členov domácnosti po 15 Euro. A čo nový majiteľ? Budú od neho tiež žiadať celý ročný poplatok aj za dane aj za smeti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako platiť dane?

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 18, ods. 1 Z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ,, daňová povinnosť vzniká 01. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, kedy sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.12 zdaňovacieho obdobia  v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo. V zmysle § 18, ods. 2 predmetného zákona na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 01. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. To znamená, že ak ste boli vlastníkom nehnuteľnosti k 01. januáru ste povinný zaplatiť daň z nehnuteľnosti za celý rok, pretože daňová povinnosť trvá až do 31. decembra a na zmeny v priebehu roka sa neprihlada. Novému vlastníkovi vznikne daňová povinnosť k 01. januáru ale až v kalendárnom roku, ktorý nasleduje po roku v ktorom nehnuteľnosť nadobudol. 

Za komunálny odpad sa platia poplatky. Vznik a zánik poplatkovej povinnosti upravuje § 77 a nasl. vyššie uvedeného zákona. Poplatková povinnosť vznikne novému vlastníkovi nehnuteľnosti (napríklad v tomto prípade) dňom kedy začne užívať nehnuteľnosť, čím Vám ako pôvodnému vlastníkovi zanikne (ak samozrejme nemáte iné nehnuteľnosti, prípadne trvalý alebo prechodný pobyt v obci) dňom kedy prestanete byť vlastníkom nehnuteľnosti. O vrátenie alikvotnej čiastky musíte požiadať v zmysle § 82, ods. 1 predmetného zákona. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako platiť dane? (Iné oblasti práva)

Dobrý večer, chcem sa opýtať, ak som dlžník na miestnych daniach a dlžím obecnému úradu (správcovi daní) sumu vo výške 157,30 €, neplatila som od roku 2009, no nikdy mi nikdy neposlal žiadnu výzvu o zaplatenie ani ma nedali na exekúciu, až teraz mi prišla výzva po 10 rokoch, že ak nezaplatím tak ma dajú na exekúciu. Môže odo mňa úrad pýtať peniaze spätne za viac ako 6 rokov? Ak nie, potom akým spôsobom, tie zvyšné 4 roky vymaže zo svojej evidencie, aby to bolo o.k. ? Ďakujem.

Odpoveď: Ako platiť dane?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2020)

Dobrý deň,  podľa ust. § 85 daňového poriadku platí :

"Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

(1) Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak správca dane v lehote podľa prvej vety doručí daňovému subjektu výzvu podľa § 80, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená, ak osobitný predpis48) neustanovuje inak.

(2) Počas daňového exekučného konania lehota podľa odseku 1 neplynie.

(3) Správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky. Podanie námietky má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o námietke daňový dlžník nemôže podať odvolanie.

(4) Právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na právo vymáhať iné peňažné plnenie, ktoré nie je daňou, uložené rozhodnutím správcu dane podľa tohto zákona vrátane exekučných nákladov a hotových výdavkov."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že pokiaľ ide o daň splatnú za rok 2009 a táto nebola vymáhaná, je treba správcovi dane - obci napísať, že pohľadávku považujete za premlčanú v zmysle cit. zákonného ustanovenia. Podanie námietky premlčania má odkladný účinok, t.j. do rozhodnutia o podanej námietke nemusíte zaplatiť nedoplatok. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk