Máte
otázku?

Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?

Dobrý deň. Moji rodičia sú už okolo šesťdesiat rokov a majú zdravotné problémy. Otec je vlastníkom rodinného domu, ktorý dostal ešte počas života svojho otca. Mám dvoch súrodencov, ktorí majú finančné problémy. Sú dlžníkmi v rôznych spoločnostiach, čo im prináša častú korešpondenciu od rôznych exekútorov. Nemajú záujem riešiť svoju situáciu ani do budúcna. Oba sú slobodní a bezdetní. Ja som vydatá a mám tri maloleté deti. Nemám žiadne dlhy, ktoré by som nesplácala, ani nič podobné. Chcem sa opýtať, či je možné ochrániť rodinnú nehnuteľnosť závetom môjho otca, ktorý by určoval výlučne jedného alebo viacerých dedičov, a zároveň nás ako jeho deti vylúčiť z dedičstva, keďže premyšľa o odkázaní majetku svojim vnúčatám. Je rozumnejšie dom odkázať jednému dedičovi alebo viacerým, keďže môj otec má tri vnúčatá? Aké môže takéto rozhodnutie priniesť budúce riziká? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?

Dobrý deň,

vydediť potomka možno podľa § 469a Občianskeho zákonníka výlučne zo 4 nasledovných dôvodov:

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Ak aspoň jeden dôvod vo vzťahu ku každému potomkovy nie je naplnený, nemožno potomka vydediť. V liste o vydedení pritom nestačí len skonštatovať, že poručiteľ vydeďuje potomka z toho alebo toho dôvodu, ale je potrebné popísať aj konanie, z ktorého vyplýva, že daný dôvod vydedenia je skutočne naplnený.

Aj keby Váš otec spísal závet, v ktorom by odkázal majetok výlučne svojím vnúčatám a nevydedil by (napr. z dôvodu, že na vydedenie daného potomka neexistoval žiadny z vyššie popísaných 4 dôvodov) potomkov, závet by bol v tejto časti neplatný. 

V prípade, ak nedôjde k vydedeniu potomka, musí totiž každý potomok nadobudnúť aspoň polovicu z dedičského podielu, ktorý by potomok nadobudol pri dedení zo zákona.

Trápi vás "Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu? (Dedičské právo)

Dobrý deň, rozhodla som sa spísať závet, aby po mojej smrti môj hnuteľný a nehnuteľný majetok, vrátane majetku, ktorý som zdedila po smrti mojich rodičov, a moje úspory zdedili moje štyri dospelé deti rovnakým dielom. Týmto závetom chcem vylúčiť môjho manžela z dedičstva, keďže s ním už 17 rokov nežijem v spoločnej domácnosti kvôli jeho alkoholizmu a dlhé roky sa nepodieľal na výchove našich detí. Momentálne je môj manžel na invalidnom dôchodku, pretože nedbal na upozornenia lekárov, aby prestal piť, čo mu spôsobilo odumieranie nervových zakončení. Paradoxne sa o neho teraz starajú naše deti, robia mu nákupy a pomáhajú mu s prácami okolo rodičovského domu, kde teraz žije. Prosím vás, buďte takí láskaví a poraďte mi, ako správne spísať tento závet, aby po mojej smrti všetko dedili naše štyri deti, pretože si to zaslúžia. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Emília

Odpoveď: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?

(odpoveď odoslaná: 17.06.2024)

Dobrý deň,
ak si želáte, aby Váš manžel nededil, tak Vám stačí, ak pôjdete za notárom a ten pripraví závet. A uvedie v ňom, ze všetko Váš majetok pôjde po vašej smrti deťom. On to zapíše do registra závetov a tým to máte vyriešené. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Som slobodný a bezdetný, skrátka starý mládenec :-). Mám sestru, ktorá má rodinu. Nie som si úplne istý, ale môj otec, ešte pred tým ako si vzal našu mamu, mal deti. Nikdy sa o nich u nás nehovorilo. Dozvedeli sme sa o nich náhodou, ale nikdy sme ich nevideli. Teraz musia mať okolo 80 - 90 rokov. Môžu sa objaviť pri dedičstve po mne ako nevlastní, alebo polorodí súrodenci a nárokovať si na dedičstvo po mne? Chcem, aby dedičstvo (aj keď nie je veľké) pripadlo mojej sestre, alebo jej vnúčke a nie neznámym ľuďom, ktorých nepoznám. Ďakujem.

Odpoveď: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?

(odpoveď odoslaná: 24.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste slobodný a bezdetný, rodičov už nemáte. V prípade Vášho úmrtia by išlo o dedenie v 3. skupine dedičov podľa ust. § 475 Obč. zákonníka :

"(1/ Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia a súvisiacich ustanovení Obč. zákonníka vyplýva, že ak nespíšete závet, dedičmi budú Vaši súrodenci, prípadne ich deti, ak už súrodenci ku dňu úmrtia nebudú nažive.
Keďže nemáte potomkov, najlepším riešením pre Vás, ak chcete, aby majetok zdedila Vaša sestra resp. jej deti alebo jej vnúčatá, je spísanie závetu, kde odkáže pre prípad úmrtia majetok Vami uvedeným osobám ako dedičom. Vaši súrodenci polorodý resp. ich deti nemôžu závet napadnúť z tohto dôvodu, že sa im nedostal ich zákonný dedičský podiel a to z jednoduchého dôvodu, že nie sú neupomenuteľnými dedičmi po Vás. V zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka neopomenuteľnými dedičmi sú len Vaše deti, ktoré môžete vydediť. Citujeme ust. § 479 Obč. zákonníka :
"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."
 

Teoreticky môže dôjsť aj k situácii, že k dedičstvu sa prihlásia aj súrodenci, ktorý sú potomkami Vášho otca. Náš právny poriadok nerozlišuje plnorodých a polorodých súrodencov, teda či máte spoločných oboch rodičov, alebo len jedného - otca alebo matku, preto do úvahy by prichádzali aj títo súrodenci ako potomkovia Vášho otca.
Najistejším spôsobom je teda pre Vás spísanie závetu v prospech sestry, jej detí alebo jej vnúčat.

 


Podotázka: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať ohľadom svojho zdravotného stavu. Som po operácii členka a po štyroch mesiacoch PN som nastúpil do práce, kde mi spravili lekárske vyšetrenie. Vystavili mi lekársky posudok, v ktorom sa uvádza, že nemôžem celý deň vykonávať prácu vo stoji, a že by som mal mať striedavú robotu vo stoji aj v sede. No ja mám problém, keď už stojím hodinu a začínajú mi veľmi bolieť a opuchávať nohy. Chcem sa spýtať, či sa dá na to odvolať a ísť k závodnému lekárovi, aby mi prepísal úplný zákaz vykonávať prácu vo stoji? Ako by som mal potom ďalej postupovať? Vo firme sú síce ochotní poskytnúť stoličku, aby neprichádzali o zamestnancov, no tá práca je v takej pozícii veľmi náročná a trpí potom celé telo. Ďakujem.

Odpoveď: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?

(odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce 

Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Ak skutočne nie je možné Vami vykonávanú prácu robiť v sede, resp. v stoji a sede, je Vás zamestnávateľ povinný preradiť na inú prácu. Ak tak neurobí a Vy by ste odmietli vykonávať prácu nemal by Vás právo za to sankcionovať. Ak by tak učinil a napr. by s Vami skončil pracovný pomer, mohli by ste ho žalovať o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. 

Odporúčam sa s ním však dohodnúť na úprave Vašich pracovných podmienok, aby zodpovedali Vášmu vážnemu zdravotnému stavu. Ak to nebude možné, potom máte možnosť skončiť pracovný pomer. Ak by ste skončili pracovný pomer dohodou z dôvodu, že podľa lekárskeho posudku nie ste schopný vykonávať doterajšiu prácu, mali by ste nárok aj na odstupné. To isté ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď z tohto dôvodu.

Ak by ste mali posudok podľa ktorého nemôžete vykonávať doterajšiu prácu bez vážneho ohrozenia zdravia a zamestnávateľ by Vás do 15 dní od jeho predloženia (od predloženia posudku) nepreradil, mohli by ste skončiť pracovný pomer okamžite. Tým by Vám vznikol aj nárok na náhradu vo výške priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.


Trápi vás "Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu? (Dedičské právo)

Dobrý večer, rád by som sa spýtal, či ma môže vydediť matka môjho otca, ktorý zomrel pred 11 rokmi. Vzťahy v otcovej rodine sú také, že po otcovej smrti s nimi neudržiavam žiadny kontakt. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?

(odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, vychádzajúc z doslovného znenia Občianskeho zákonníka je možné uviesť, že vydediť je možné iba potomka. Z ďalších ustanovení Občianskeho zákonníka vyplýva, že iba tzv. neopomenuteľných dedičov. Tými sú potomci poručiteľa (čiže deti Vašej babky). Občiansky zákonník žiadnym spôsobom nerozširuje možnosť vydediť aj iné osoby. Tzn. že Vaša babka mohla vydediť Vášho otca, ale Vás nie. Iná by bola situácia, keby Vaša babka vydedila Vášho otca. Nakoľko medzičasom zomrel a na jeho miesto by ste boli povolaný Vy ako dedič, toto vydedenie by sa vzťahovalo aj na Vás. Ak však svojho syna nevydedila, Vás vydediť nemôže.


Podotázka: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu, ako inak by sa dal otcov rodinný dom ochrániť pred prípadnými exekúciami v prípade dedičstva. Keďže náš otec nemá právny dôvod vydediť ani jedno zo svojich detí, aké sú možnosti? Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?

(odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň,

v prípade dedenia nie je možné zaručiť ochranu rodinného domu Vášho otca pred exekúciou. Z uvedeného dôvodu Vám možno odporučiť posúdiť možnosť darovania domu či už niektorým deťom alebo výlučne vnúčatám - v závislosti od toho, čo je pre Vášho otca prijateľnejšie s tým, že by sa súčasne zriadilo na predmetnej nehnuteľnosti vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania pre Vášho otca.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.