Ako napadnúť darovaciu zmluvu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 25. 8. 2017

Otázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu?

Dobrý deň, môj otec vo veku 79 rokov sa rozhodol z nezistených dôvodov darovať svoj zdedený podiel bytu po mojej matke a jeho manželke druhému bratovi. Sme traja my dvaja bratia sa cítime poškodení, pretože brat si podľa nášho názoru určite taký dar nezaslúži minimálne z dôvodu amorálneho spôsobu života aký vedie. Brat sa po rozvode s prvou partnerkou nasťahoval k otcovi už približne pred 3 rokmi a využíval nás spoločný byt bez akejkoľvek finančnej náhrady a preukázateľného príspevku na bývanie. Zásluhy na starostlivosti o otca však nemá podľa nášho názoru žiadne, práve naopak otec bol hospitalizovaný s diagnózou cirhózy pečene čiže je veľký predpoklad, že aj samotný právny úkon urobil pod nátlakom alebo pod vplyvom alkoholu. O darovacej zmluve sme sa dozvedeli len náhodou ani nás o tom neplánovali oboznámiť. Moja otázka znie je možné napadnúť darovaciu zmluvu alebo žiadať kompenzáciu za uvedené fakty resp. ma otec šancu dar vziať spať? Veríme, že je v našom štáte priestor pre spravodlivosť a, že naša zdanlivo neriešiteľná situácia ma nádej. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu?

Dobrý deň.

ďakujeme za položenie Vašej otázky a posielame Vám nasledovné stanovisko:

 

V súlade s ust. § 34 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka sa právnym úkonom rozumie prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.

 

Darovacia zmluva, ktorou Váš otec previedol podiel na byte na Vášho brata je právny úkon, ktorým došlo k prevodu vlastníckeho práva z jednej osoby na druhú.

 

Ak má byť právny úkon platný, musí spĺňať všeobecné kritéria stanovené Občianskym zákonníkom.

 

Ust. § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovuje, že právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný, pričom ide o absolútnu neplatnosť a na takýto právny úkon sa hľadí, akoby sa nikdy nevykonal.

 

Na dôvod absolútnej neplatnosti právneho úkonu pritom súd musí prihliadnuť z úradnej povinnosti.

 

Takisto je v súlade s ust. § 38 Občianskeho zákonníka absolútne neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.

 

V prípade, ak Váš otec trpí duševnou poruchou akoukoľvek a tento právny úkon urobil v čase duševnej poruchy, je tento právny úkon neplatný absolútne, t.j. od počiatku.  V súdnom konaní však bude potrebné znaleckým dokazovaním preukázať, že v čase podpisu zmluvy Váš otec touto chorobou trpel a v jej dôsledku nebol schopný obsah tejto darovacej zmluvy posúdiť, prípadne ju podpísať.

 

Neplatný je v zmysle ust. § 39 Občianskeho zákonníka aj právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

 

Odstúpenie od zmluvy

Ako sme uviedli vyššie, zmluva musí byť uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.

 

Podľa ust. § 49 Občianskeho zákona má účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, právo od zmluvy odstúpiť. Podotýkame, že právo odstúpiť má len od zmluvy, ktorá je platná.

 

Ak Váš brat využil zlý zdravotný stav a napriaznivu životnú situáciu Vášho otca a uzavrel s ním darovaciu zmluvu, Váš otec má právo odstúpiť od zmluvy a Váš brat je povinný mu darovaný podiel na byte vrátiť.

 

Z Vašej otázky nám nie je známe, aký vzťah je momentálne medzi Vami a Vaším otcom, máme však za to, že ak bol Váš otec v podstate donútený uzavrieť darovaciu zmluvu, mali by ste spoločne s Vaším druhým bratom s Vaším otcom spolupracovať a poučiť ho o jeho možnostiach.

 

Je však dôvodné predpokladať, že Váš brat, na ktorého bol podiel bytu prevedený, poprie, že by bola zmluva uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, a preto sa s najvyššou pravdepodobnosťou budete musieť aj v tomto prípade obrátiť na súd, ktorý nariadi vykonať znalecké dokazovanie a na základe jeho záverov určí, za akých podmienok bola zmluva uzavretá.

 

Naliehavý právny záujem

V súlade s ust. § 137 písm. c) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) je z hľadiska procesného základným predpokladom úspešnosti žaloby o určenie skutočnosť, že žalobca má na požadovanom určení naliehavý právny záujem.

 

V zmysle uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 4 Cdo 56/2009 existenciu naliehavého právneho záujmu musí v konaní preukázať žalobca, pričom naliehavý právny záujem musí existovať (byť preukázaný) nielen v čase začatia konania, ale aj v čase, kedy bol rozsudok súdu vyhlásený.

 

Vo všeobecnosti platí, že naliehavý právny záujem je daný predovšetkým tam, kde by bez tohto určenia bolo právo žalobcu ohrozené alebo kde by bez tohto určenia sa stalo právne postavenie žalobcu neistým, pričom žaloba o určenie nie je spravidla opodstatnená tam, kde je možné žalovať na splnenie povinnosti.

 

Vrátenie daru

Čo sa týka inštitútu vrátenia daru, v súlade s ust. § 630 Občianskeho zákonníka sa darca (teda jedine Váš otec) môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

 

Ak by ste vedeli spoľahlivo preukázať (najmä výpoveďou Vášho otca), že po uzavretí darovacej zmluvy sa Váš brat k Vášmu otcovi hrubo chová, napr. mu nadáva, nepomáha mu,  je možné uvažovať aj nad touto alternatívou.

 

Dedičské konanie

V prípade, ak by Váš otec náhla umrel bez uskutočnenia riadneho právneho úkonu, môžete svoje práva uplatňovať aj v rámci dedičského konania. 

 

Ak nedôjde k usporiadaniu dedičstva dohodou, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorým dedičské právo bolo preukázané, a to podľa ich dedičských podielov. V takom prípade je súd povinný pri dedení zo zákona započítať dedičovi do jeho podielu to, čo za života poručiteľa od neho bezodplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie.

 

Pri dohode dedičov o usporiadaní dedičstva je teda na dedičoch, či sa rozhodnú zohľadniť v dohode aj takéto neobvyklé darovanie. Naopak, ak nedôjde k dohode a dedičstvo usporiada súd, započítanie darov do dedičských podielov sa vykoná povinne. 

 

Do dedičského podielu sa však nezapočítavajú bežné dary, ale iba také, ktoré nemožno považovať za obvyklé. Darovanie nehnuteľnosti možno považovať za dar, ktorý nepatrí medzi bežné dary.

 

Na záver našej analýzy si Vám dovoľujeme odporučiť, aby ste sa s Vaším problémom obrátili na advokáta, ktorý si od Vás vyžiada ďalšie potrebné informácie, Vašu situáciu náležite posúdi a navrhne Vám najvhodnejší a najúčinnejší postup, ako sa domôcť Vašich práv.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk