Odvolaný súdny exekútor - čo ďalej s exekúciou ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 4. 2. 2018

Otázka: Odvolaný súdny exekútor - čo ďalej s exekúciou ?

Dobrý deň, mám taký problém: Mal som exekúciu u  exekútora, po dohode s ním dostal odo mňa všetky peniaze a mal mi zaslať ukončenie exekúcie no nestalo sa tak. Skúšal som sa s ním spojiť no nedarilo sa mi to. Zavolal som na komoru exekútorov a tam mi vraveli, že pána exekútora odvolali a po ňom prevzal pohľadávky exekútor iný exekútor z Bratislavy. Tomuto exekútorovi sa nedá dovolať nik tam nedvíha. Požiadal som o pomoc exekútorskú komoru no tam mi vraveli, že oni mi nijako nepomôžu, myslel som si, že komora je nato, aby chránila ľudí no oni chránia exekútorov, je to smutné. Ako by som mal v tejto veci konať ? Ďakujem.

 

 

Odpoveď: Odvolaný súdny exekútor - čo ďalej s exekúciou ?

 

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. zákona   exekučného poriadku.

1./ Ako sme uviedli v otázke, dotyčný exekútor bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti SR  na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora, ktoré rozhodnutie dňom 27. októbra 2017. Za nástupcu ustanovila SKE ďalšieho súdneho exekútora (poznamenávame, že Vami uvedené mená v odpovedi neuvádzame, ale berieme na ne ohľad).

2./ Podľa ust. exek. poriadku "exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný aj bez predchádzajúceho oznámenia každý pracovný deň aspoň päť hodín, z toho vždy medzi 13. a 15. hodinou, a aspoň v jeden pracovný deň aj medzi 15. a 16. hodinou. Úradné hodiny a ich zmenu exekútor zverejňuje na svojej úradnej tabuli a bezodkladne oznamuje komore, ktorá ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Počas úradných hodín je exekútor povinný zabezpečiť, aby v exekútorskom úrade bola prítomná osoba, ktorá je oprávnená spisovať ústne podania a prijímať veci alebo peniaze zložené účastníkom konania do úschovy alebo na účel splnenia záväzku. Exekútor je povinný zriadiť v sídle exekútorského úradu podateľňu; podateľňa musí byť verejne prístupná každý pracovný deň v týždni v obvyklých úradných hodinách. Osobné doručenie písomnosti podateľňa na požiadanie vždy písomne potvrdí."

3./ Ďalej platí, že "v prípade zániku výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. a) a b) náhradník exekútora v súčinnosti s prezídiom komory (§ 214) vykoná do 30 dní po zániku výkonu funkcie exekútora súpis stavu exekučných spisov podľa registra vedeného na exekútorskom úrade. Náhradník exekútora vykoná finančné vyúčtovanie spisov ku dňu zániku výkonu funkcie exekútora na základe dokladov, ktoré sú súčasťou exekučného spisu (§ 16a/ exek. poriadku)." 

"Náhradník exekútora zabezpečí výkon exekúcie v neukončených exekučných konaniach  a je oprávnený disponovať s osobitným bankovým účtom exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol. Ak exekútor, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol, alebo iné osoby neumožnia náhradníkovi exekútora prevzatie exekučných spisov do 15 dní od zániku výkonu funkcie exekútora, prezídium komory (§ 214), poverení zástupcovia ministerstva a náhradník exekútora si môžu vynútiť vstup do priestorov exekútorského úradu, prípadne do iných priestorov, kde sa exekučné spisy nachádzajú. Na ten účel náhradník exekútora môže požiadať o súčinnosť príslušný útvar PZ."


4./ "Ak náhradník exekútora z dôvodov podľa § 53 ods. 3, § 61k, § 61n alebo § 61o ( naša pozn. : Váš prípad  - ak povinný splnil vymáhaný nárok)  nebude pokračovať v konaniach podľa odseku 3, je povinný v lehote 14 dní vyporiadať plnenia, ktoré vymohol exekútor, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol, vrátane trov exekútora, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol.
Vyporiadaním plnenia je poukázanie vymoženého plnenia po odčítaní trov náhradníka exekútora
a) oprávnenému,
b) exekútorovi, ktorého určí prezídium komory (§ 214) na pokračovanie v exekučnom konaní,
c) povinnému po uspokojení všetkých pohľadávok.
Skončené exekučné spisy odovzdá náhradník exekútora do exekútorského archívu.  Náhradník exekútora nezodpovedá za škodu spôsobenú exekútorom, ktorému výkon funkcie zanikol." (§ 16a/ exek. poriadku).

Poznámka k textu : Predpokladáme, že pri úhrade dlhu predchádzajúcemu súdnemu exekútorovi Vám bol vydaný písomný doklad o úhrade v exekučnej veci.

5./  Ďalej podľa ust. § 32 exek. poriadku  platí : "Súd je oprávnený požadovať od exekútora vysvetlenia alebo správy o priebehu každej exekučnej veci, ktorá bola exekútorovi pridelená, ktoré je exekútor povinný súdu v určenej lehote poskytnúť. Ak pri výkone exekúcie dochádza k prieťahom alebo porušovaniu povinností ustanovených týmto zákonom, môže súd uložiť exekútorovi vykonanie potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov. Nesplnenie povinnosti uloženej súdom je závažným disciplinárnym previnením." 

Ďalej podľa§ 29 ods. 6 exek. poriadku platí :

"Údaje o aktuálnom stave vymoženia nároku a trov exekútora v každej pridelenej veci je exekútor povinný raz mesačne elektronickými prostriedkami zasielať súdu; táto povinnosť sa považuje za splnenú aj vtedy, ak sa plní automatizovaným spôsobom prostredníctvom programových prostriedkov a technických prostriedkov určených ministerstvom po dohode s  komorou." 
"Exekútor je povinný v lehotách stanovených týmto zákonom informovať oprávneného o stave exekúcie elektronickými prostriedkami." 

6./ Ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému najneskôr do siedmich dní od ich prijatia. Lehota na poukázanie peňažných prostriedkov nesmie byť dlhšia ako 90 dní; dohoda, podľa ktorej má lehota presiahnuť 90 dní, je neplatná. Ak exekútora zastupuje zástupca alebo ak ide o náhradníka exekútora, uplatní sa povinnosť podľa prvej vety uplynutím sedemdňovej lehoty počítanej odo dňa, keď sa zástupca alebo náhradník ujal exekútorského úradu.

7./ Exekútor podľa exek. poriadku na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu je exekútor povinný vystaviť písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva.


Na základe vyššie uvedeného odporúčame :

1./ Požiadajte písomne súdneho exekútora  doporučeným listom o vystavenie potvrdenia o splnení dlhu s poukázaním, že dlžnú sumu, predpokladáme, že aj trovy exekúcie  ste uhradili a priložte aj kópiu dokladu o úhrade. Ak vychádzame z textu zákona, exekútor tak už mal urobiť, len je otázne, či už spisy od pôvodného exekútora aj prevzal). Len poznamenávame, že exekútor Vám informácie vo Vašej veci telefonicky ani nepodá, nakoľko Vás ani nepozná. Zo žiadneho ustanovenia exek. poriadku nevyplýva povinnosť takejto komunikácie, nakoľko exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť o Vašej veci a telefonicky by sa mohol na uvedené pýtať hocikto.

2./ Súčasne požiadajte písomne oprávneného, aby Vám oznámil, či peniaze, ktoré ste uhradili na dlh boli mu aj poukázané. Tu uvádzame, že nie je povinný  zo zákona Vám odpovedať.

3./ Pre prípad, že v primeranej lehote Vám nebude zaslaná žiadna odpoveď zo strany súdneho exekútora, požiadajte príslušný súd o zjednanie nápravy podľa vyššie uvedeného § 32 exek. poriadku.

 


Dúfame, že Vám naša právna rada pomôže.

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk