Aké právo má moja sestra ako dedič v konaní o dedičstve?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 23. 11. 2016

Otázka: Aké právo má moja sestra ako dedič v konaní o dedičstve?

Dobrý deň, môže sestra napadnúť darovaciu zmluvu, ktorou mi mama počas života /26.06.2015/ darovala podiel 2/3-in domu aj s pozemkami? Nesúhlasí so závetom a darovacou zmluvou na vyššie uvedené nehnuteľnosti. Mama ju ani nespomenula v závete. V dedičskom konani sa dozvedela o závete, v ktorom nie je spomenutá a o darovacej zmluve a začala robiť cirkus. Vieme, že nebola vydedená, preto má nárok na pol jej podielu t.j 1/10 z bytu aj pôdy a hnut. vecí. Ponúkli sme jej vyrovnanie, no nesúhlasila s nim. Co máme robiť, lebo sa nám vyhráža súdmi a nárokuje si na všetko aj dom, ktorý som dostala počas života od mami. Ten už nie je predmetom dedičského konania. Darovaciu nám robil právnik, ktorý mamu zastupoval v súd. spore, preto mala by byť v poriadku. Videl aj jej zdrav. stav. Rovnako sa chcem opýtať, či môže do dedičského vstúpiť moja dcéra, ktorá s ňou nepretržite rok bývala, má trvalý pobyt v byte? Súrodenci súhlasia, nechcú sa súdiť. Vopred srdečne ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Aké právo má moja sestra ako dedič v konaní o dedičstve?

Dobrý deň, z okolností, ktoré ste uviedli vo Vašej otázke nevidím žiadnu, v dôsledku, ktorej by mohla byť darovacia zmluva uzavretá medzi Vami a Vašou nebohou matkou považovaná za neplatnú. Nesúhlas Vašej sestry so závetom je však pochopiteľný a v súlade so zákonom. V zmysle § 479 Občianskeho zákonníka, maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Taktiež platí ustanovenie § 484, podľa ktorého súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o potomka dediča, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi, ktorý je potomkom poručiteľa (neopomenuteľný dedič) neodôvodnene zvýhodnený. Vaša sestra sa teda môže v dedičskom konaní domáhať, aby Vám bolo darovanie spoluvlastníckeho podielu Vašou matkou započítané do dedičského podielu. Vaša dcéra nemôže byť účastníkom konania o dedičstve - dedičom, len z titulu bývania v spoločnej domácnosti s Vašou nebohou matkou. Okruh dedičov určuje závet a v časti dedičstva, ktorý nie je dotknutý závetom, nastúpia dedičia uvedení v prvej skupine zákonných dedičov, medzi ktorých nepatria tzv. spolužijúce osoby.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk