Máte
otázku?

Aká je lehota na vypracovanie rozsudku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešov

Otázka: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku?

Dobrý deň, dňa 27. 03. 2017 sme mali už tretie v poradí súdne pojednávanie ohľadom vysporiadania BSM a môj exmanžel so svojim právnikom sa nedostavil. Súd pojednával bez nich, len so mnou - navrhovateľkou a mojim právnym zástupcom. Na tomto pojednávaní súd vydal aj rozsudok, ale do dnešného dňa, t.j. 28. 04. 2017, ešte nebol zaslaný. Má súd nejakú právnu povinnosť, do kedy má rozsudok po pojednávaní zaslať obom stranám? A ak áno a ak to nesplní, čo môžem urobiť, aby sa proces nezdržoval, alebo čo z toho v mojom prospech ako navrhovateľky vyplýva? S rozsudkom súhlasím, ale môj exmanžel - neviem, či bude súhlasiť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku?

Dobrý deň, na úvod si Vás dovoľujem informovať, že súčasťou poskytovania právnych služieb advokátom, je aj poskytovanie všetkých relevantných faktov o súdnom konaní svojmu klientovi. Podľa § 233 Civilného sporového poriadku platí, že rozsudok sa vyhotoví a odošle do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia, ak predseda súdu zo závažných dôvodov nerozhodne inak. V prípade nedodržania tejto lehoty, sa splnenia tejto povinnosti môžete domáhať aj obyčajným listom - žiadosťou o vyhotovenie a doručenie rozsudku v uvedenej lehote. Ak dôjde k dlhšiemu omeškaniu, môžete podať sťažnosť pre prieťahy v súdnom konaní.

Trápi vás "Aká je lehota na vypracovanie rozsudku?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám otázku. Dňa 27. 10. 2021 som mal pojednávanie o určení vlastníckeho práva, vrátane rozsudku. Do dnešného dňa som však písomný rozsudok ešte nedostal. Obrátil som sa na infocentrum Obvodného súdu a dostal som odpoveď, že predseda súdu už dvakrát predĺžil lehotu na doručenie. Je to možné? Bez písomného rozhodnutia sa bohužiaľ nemôžem pohnúť v ďalších veciach. Ďakujem.

Odpoveď: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku?

(odpoveď odoslaná: 19.01.2022)

Dobrý deň,
odporúčam podať sťažnosť na prieťahy v konaní. Nie je možné, aby nevedel sudca dodržať 30 dňovú lehotu na vybavenie veci - doručenie písomného rozhodnutia. Ani vo vyslovene ťažkých skutkových a právnych veciach sa mi to nestáva. Zdôraznite v sťažnosti aj to, že bez rozsudku neviete ďalej vybavovať Vaše záležitosti, prípadne Vám môže hroziť aj škoda (samozrejme treba prihliadnuť aj na to, že ak Vám aj bude doručený rozsudok, tá strana, v ktorej neprospech znie bude môcť podať odvolanie, čím sa celé konanie predĺži).


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, pán doktor, či môže súd poslať rozhodnutie iba jednej strane? Na to mal súd 30 dní. Dnes je 31. deň a my sme od súdu nič nedostali. Napriek tomu druhá strana to už má. Je to možné? Neviete, čo máme teraz robiť? Ďakujem. Pekný deň.

Odpoveď: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku?

(odpoveď odoslaná: 07.09.2020)

Dobrý deň,
súd pri odoslaní súdneho rozhodnutia vždy odosiela súdne rozhodnutie naraz všetkým účastníkom konania. V tomto prípade Vám ako prvé odporúčam preveriť cez infocentrum súdu adresu, na ktorú Vám súd doručuje písomnosti. Ak však v priebehu súdneho konania doteraz súd vždy doručil písomnosť na Vašu adresu, nemal by vzniknúť problém. Mám za to, že súd takmer určito rozhodnutie odoslal, len zrejme vznikol problém v priebehu doručovania.


Podotázka: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, 15. februára 2020 sa konalo pojednávanie ohľadom zvýšenia výživného a bol vydaný aj rozsudok. Koľko dní má súd na to, aby mi poslal rozsudok písomne? Zatiaľ mi neprišiel. Kde sa môžem informovať? Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku?

(odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň, podľa ust. § 42 Civil. mimosporového poriadku platí :

"Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa rozsudok vyhotoví a odošle do desiatich dní odo dňa jeho vyhlásenia."

Súčasne v zmysle ust. § 44 Civil. mimospor. poriadku platí, že rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením; t.j. : žalovaný je povinný platiť zvýšené od doručenia rozsudku, bez ohľadu na to či podá odvolanie.

Po uplynutí lehoty na zaslanie rozsudku kontaktujte informačné centrum súdu a následne prípadne písomne urgujte zaslanie rozsudku.

 

 


Trápi vás "Aká je lehota na vypracovanie rozsudku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku? (Procesné právo (civilné))

Existuje nejaká lehota, počas ktorej mi musí súd odoslať písomné rozhodnutie po vyhlásení rozsudku na súde? Od môjho súdneho konania uplynulo už 30 dní a dodnes mi nebolo doručené žiadne písomné rozhodnutie. Nemôžem sa teda ani odvolať voči danému rozsudku. Ako môžem tento problém riešiť? Kde mám túto situáciu nahlásiť? Kde sa mám sťažovať?

Odpoveď: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, 

Vašu otázku ste zaradili do kategórie rodinného práva, avšak nešpecifikujete o čom súd rozhodoval, preto uvediem viaceré možnosti. Podľa § 42 Civilného mimosporového poriadku Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa rozsudok vyhotoví a odošle do desiatich dní odo dňa jeho vyhlásenia.

 

Podľa § 219 ods. 2 Civilného sporového poriadku 

Rozsudok sa vyhlasuje spravidla hneď po skončení pojednávania, ktoré vyhláseniu predchádzalo. Ak to nie je možné, súd na vyhlásenie rozsudku odročí pojednávanie najdlhšie na 30 dní; v takom prípade súd doručí rozsudok prítomným stranám na pojednávaní, na ktorom bol rozsudok vyhlásený; neprítomným stranám ho odošle najneskôr do troch dní. Ustanovenia o odročení pojednávania sa v tomto prípade nepoužijú.

Podľa § 223 ods. 3 Civilného sporového poriadku 

Rozsudok sa vyhotoví a odošle do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia, ak predseda súdu zo závažných dôvodov nerozhodne inak.

Záleží, ktorá situácia sa týka Vášho prípadu. Máte právo podať sťažnosť predsedovi daného súdu, avšak aj týmto sa konanie predĺži, pretože predseda si vyžiada spis na posúdenie.


Podotázka: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal na čas vynesenia rozsudku vo veci tragického dopravného úrazu, pri ktorom mi zomrel kamarát. Sedel za mnou na mojej motorke ako pasažier. Momentálne nežijem na území Slovenskej republiky, ale stále sa nachádzam na území Európskej únie. K nehode došlo pred 6 rokmi. Aký môže byť finálny rozsudok a ako dlho podľa Vás budem naň čakať? Táto kauza je veľmi zložitá a ťažko sa dá opísať v niekoľkých vetách. Súd sa preto neustále odročuje na iný dátum kvôli nedostatku kompletných dokumentov.

Odpoveď: Aká je lehota na vypracovanie rozsudku?

(odpoveď odoslaná: 24.03.2016)

Dobrý deň, bez detailného oboznámenia sa so spisovým materiálom Vášho prípadu, sa k okolnosti dĺžky trvania súdneho konania nie je možné vyjadriť. Dôležitou skutočnosťou je otázka, v akom štádiu je dokazovanie, teda ktoré dôkazné prostriedky už dosiaľ využité boli a ktoré sa ešte len majú vykonať. Je potrebné si uvedomiť, že konanie predlžujú predovšetkým skutkovo a odborne zložité znalecké dokazovania a mnohopočetnosť svedeckých výpovedí. Podľa môjho názoru, dĺžke trvania súdneho procesu neprospieva ani fakt, že ste dlhodobo odcestovaný a zrejme teda aktívne nespolupracujete pri objasňovaní skutku. Napriek uvedenému si dovoľujem povedať, že doba trvania šiestich rokov je neprimerane dlhá. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aká je lehota na vypracovanie rozsudku?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.