+421 (0) 2 381 04 750
zavolajte nám

Trestné právo


Trestné právo patrí medzi odvetvia verejného práva, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním tým, že určuje, čo je trestný čin, stanovuje podmienky trestnej zodpovednosti a aj beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania a výkonu.

Po prevzatí zastupovania, trestný advokát - obhajca klientom v trestnom konaní poskytuje kvalifikovanú obhajobu v trestnom konaní. Obvineného zastupuje v prípravnom konaní (t.j. v predsúdnom konaní), v súdnom konaní ako i vo vykonávacom konaní. Splnomocnenie na zastupovanie obvineného je možné udeliť i rodinnými príslušníkmi. Viac informácii na stránke: Účasť advokáta (obhajcu) v trestnom konaní.
Právnu úpravu trestného práva je možné nájsť najmä v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon a zákone č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.

Výber z trestných činov (praktické prípady):
Podvod,
Sprenevera,
Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku,

Služby trestného advokáta v advokátskej kancelárii v Bratislave v oblasti trestného práva predstavujú:

zastupovanie obvineného a obžalovaného  obhajcom v trestnom konaní,

žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení,

vypracovanie a podanie trestných oznámení, návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania, návrhov na mimoriadne dovolanie advokátom,

zastupovanie poškodeného (poškodených) advokátom v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody (v adhéznom konaní)

zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi

právne konzultácie a poradenstvoAdvokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek,
advokát - obhajca