+421 (0) 2 381 04 750
zavolajte nám

Autorizácia zmluvy advokátom


AUTORIZÁCIA ZMLUVY O PREVODE NEHNUTEĽNOSTI ADVOKÁTOM


V našej advokátskej kancelárii v Bratislave autorizuje zmluvy o prevodoch nehnuteľností advokát JUDr. Milan Ficek.

V tomto článku zodpovieme nasledovné otázky:
Prečo sa oplatí autorizovať zmluvu advokátom? – výhody autorizácie
Čo je autorizácia zmluvy advokátom?
Doložka o autorizácii - ako musí vyzerať?

Prečo sa oplatí autorizovať zmluvu advokátom? - výhody autorizácie


Dôvodov, prečo sa oplatí autorizovať zmluvu advokátom je viacero. Rozoberieme si tie najpodstatnejšie:

1. Prvou výhodou autorizácie zmluvy advokátom je, že vklad autorizovanej zmluvy Správa katastra povolí v lehote najneskôr do 20 dní bez bližšieho skúmania zmluvy na katastri nehnuteľností. Často sa stáva, že účastníci zmluvy čakajú na zápis vlastníckeho práva aj niekoľko mesiacov. Pokiaľ chcú, aby ich zmluvy boli zavkladované v zrýchlenej lehote 15 dní, musia zaplatiť správny poplatok 265,50 EUR. Pokiaľ si necháte zmluvu autorizovať advokátom, zmluva o prevode bude zavkladovaná v zrýchlenej lehote 20 dní za bežný správny poplatok 66,- EUR. Koľko stojí autorizácia zmluvy advokátom v našej advokátskej kancelárii v Bratislave? Čítajte nižšie.

2. S advokátom sa môžete dohodnúť na cene za autorizovanie zmluvy. Notári vychádzajú pri spísaní notárskej zápisnice o prevode nehnuteľnosti z ceny nehnuteľností. U advokáta to tak nemusí byť a cenu dohodnete individuálne. Kontaktujte nás telefonicky, emailom alebo poštou a my Vám oznámime, koľko by stála autorizácia zmluvy advokátom v našej advokátskej kancelárii. Špecifikujte prosím všeobecne druh zmluvy, počet účastníkov a druh nehnuteľnosti a miesto, kde sa nachádza.

3. Ďalšia výhoda autorizácie zmluvy advokátom vyplýva z ustanovenia § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon. V zmysle tohto ustanovenia platí, že zmluvu autorizovanú advokátom, správa katastra posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Správa katastra už neskúma:

- či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné,
- či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené,
- či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom,
- pri rozhodovaní o vklade správa katastra už neprihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Jediné, čo správa katastra skúma v zmluve je to, či je zmluva súladná s katastrálnym operátom (zjednodušene povedané, či je zmluva v súlade s tým, čo je napísané na liste vlastníctva, v zmluvách, teda či je v súlade s katastrálnym operátom) a či sú splnené podmienky na povolenie vkladu (napr. písomná forma, náležitosti návrhu na vklad).

4. Advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený. Autorizovanie zmluvy advokátom zaručuje, že neprídete o svoje peniaze.

5. Advokát vysvetlí obom účastníkom podmienky v zmluve.

6. Autorizácia zmluvy advokátom prináša i tú výhodu, že už nemusíte ísť svoje podpisy overiť k notárovi po spísaní zmluvy advokátom. Autorizovanie zmluvy o prevode vlastníctva advokátom nahrádza osvedčenie podpisu notárom.

Čo je autorizácia zmluvy advokátom?


V zmysle § 1a zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii autorizáciou zmluvy advokátom je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

V našej advokátskej kancelárii v Bratislave vykonávame autorizáciu zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam dôsledne. Autorizáciu zmluvy advokátom možno porovnať so spísaním zmluvy o prevode nehnuteľností formou notárskej zápisnice. Autorizácia zmluvy advokátom však poskytuje viaceré výhody. Výhody autorizácie si pozrite vyššie.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na:
- platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami.
- advokát oznámi účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Ak advokát nepozná účastníkov zmluvy, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami.
Ak advokát napriek postupu podľa vyššie uvedeného odseku nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov.
Ak sa ani napriek tomuto postupu advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.
Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.

Doložka o autorizácii


Skutočnosť, že zmluva o prevode bola autorizovaná advokátom preukazuje doložka o autorizácii, ktorá obsahuje

- vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa § 1a ods. 1 Zákona o advokácii
- údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje,
- miesto a dátum vydania doložky o autorizácii,
- meno, priezvisko a podpis advokáta,
- odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.
Takto vyzerá vzor DOLOŽKY O AUTORIZÁCII

Doložka o autorizácii

a) Vyhlásenie advokáta, že zmluvu autorizoval podľa § 1a ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
b) Údaj o počte listov zmluvy
c) Miesto a dátum autorizácie zmluvy
d) Meno, priezvisko a podpis autorizujúceho advokáta
e) Odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedené meno advokáta, adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory


Ak máte záujem o autorizáciu zmluvy advokátom, napíšte nám


V prípade, ak ste sa rozhodli autorizovať zmluvu advokátom v Bratislave, obráťte sa na našu advokátsku kanceláriu v Bratislave. Kontaktný advokát: JUDr. Milan Ficek. Najrýchlejšie sa s nami skontaktujete, ak nám napíšete mail.

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková, Bratislava,
JUDr. Milan Ficek, advokát Advokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek,
advokát - právnik