Zosplatnenie úveru a hypotéky ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zosplatnenie úveru a hypotéky ?

Dobrý deň, môj príjem je 250e mesačne na dve deti a mám hypotekárny úver a spotrebné úvery a snažím sa platiť ale v menších čiastkach ako mi určila banka, to znamená, že spotrebný úver je splátka 120e a ja platím len 70e a druhú mám splátku 250e a platím 100e . Môže banka na mňa dať žalobu? Nakoľko nemám iný príjem a nemám z čoho splácať a pritom ešte platím hypotekárny úver, ktorý mi zatiaľ spláca otec mojich detí, ale on má sám úvery čiže viac mi nemôže dať. Hypotéka je 405e mesačne, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zosplatnenie úveru a hypotéky ?

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA


Máme za to, že Vami položená otázka obsahuje  viacero problémov,  nejedná sa len o to, aké právne dôsledky môžu mať okolnosti neplatenia splátok podľa Vami uzatvorených zmlúv. 


Základná právna úprava uvedenej problematiky je obsiahnutá v ust.§§ 52 a nasl. Občianského zákonníka, ust. zák. č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, ust. zák. č.90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a v zák. č.  843/2001 Z.z.  o bankách.
 

Vo Vami uvedených prípadoch ste v zmysle ust. Obč. zákonníka  uzatvorili spotrebiteľské zmluvy. Platí, že ustanovenia  Obč. zákonníka o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ - Vy -  použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. 


Pokiaľ sa jedná o zosplatnenie veriteľom poskytnutých finančných prostriedkov všeobecne podľa ust. § 92  zákona o bankách platí : 
Ak je napriek písomnej výzve banky jej klient nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke, môže banka svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankou a to aj bez súhlasu klienta - dlžníka, teda Vás.  Postupovanie pohľadávok musí zodpovedať ust. zákona o spotrebiteľských úveroch a ust. Obč. zákonníka. 
Toto právo banka nemôže uplatniť, ak by ste pred postúpením pohľadávky uhradili banke  svoj omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva; to neplatí, by ste bola v omeškaní viac ako jeden rok. 

Platí podľa ust. OZ,  že nemožno postúpiť pohľadávku, ak by postúpenie odporovalo zákonu alebo dohode s dlžníkom.

 

Osobitne pre oblasť spotreb. úverov podľa zák. č. 129/1990 Z.z.  o spotreb. úveroch  platí, že práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu osobu; čo však neplatí, ak pohľadávka je po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru.

 

Osobitne pre úvery na bývanie podľa zák. č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie  zákon tiež rieši problematiku postupu v prípade omeškania dlžníka a to nasledovne :
"Ak je spotrebiteľ aj napriek písomnej výzve veriteľa nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho dlhu voči veriteľovi, môže veriteľ svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku alebo tejto časti peňažného záväzku postúpiť písomnou zmluvou banke, zahraničnej banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj bez súhlasu spotrebiteľa.

Toto právo veriteľ nemôže uplatniť, ak spotrebiteľ ešte pred postúpením pohľadávky uhradil omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva. Veriteľ môže previesť alebo postúpiť pohľadávku podľa prvej vety so všetkými právami s ňou spojenými, ak ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa na blízku osobu spotrebiteľa, a to na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa."

 

 

Z JUDIKATÚRY  : 

Krajský súd v Prešove  z 21.11.2012 18 Co 109/2011 :
Odvolací súd si v tomto smere osvojuje nemeckú názorovú líniu, podľa ktorej či už administratívna agenda alebo posúdenie bonity predstavujú plnenia, ktoré nie sú v záujme spotrebiteľa, a preto s poplatkami za takéto plnenia sa spája záver o ich neprijateľnosti. V tomto zmysle za neprijateľné súdy posúdili napríklad paušálne náklady s uplatnením pohľadávky, zmluvné sankcie, úroky z omeškania a cenu odplaty za poskytnutie úveru. Odvolací súd za neprijateľnú podmienku určil aj ustanovenie úverovej zmluvy, ktoré veriteľovi umožňovalo inkasovať prvú splátku a poplatok už pri poskytnutí úveru."


NS SR z 21. marca 2012, sp. zn. 6 Cdo 1/2012 :
Aj keď účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy a v prípade zisteného nedostatku v tomto smere konštatovať rozpor rozhodcovského rozsudku zo zákonom znamenajúci materiálnu nevykonateľnosť tohto exekučného titulu. Takýmto postupom exekučný súd napĺňa príkaz vyplývajúci z princípu ochrany práv spotrebiteľa.

Poznámka : Uvedené spomíname z dôvodu, či vo Vami podpísaných zmluvách nie je ustanovenie o riešení sporu rozhodcovským súdom.

 

ÚS SR z 23. 11. 2011, č. k. I. ÚS 456­/2011-19 :
Okresný súd je nielen oprávnený, ale aj povinný skúmať zákonnosť exekučného titulu v ktoromkoľvek štádiu už začatého exekučného konania a nielen v súvislosti s vydaním poverenia na vykonanie exekúcie, a to napr. aj pre účely zistenia existencie dôvodu, pre ktorý by bolo potrebné už začaté exekučné konanie zastaviť.

 

ODPORÚČANIE 

V otázke  uvádzate, že Váš príjem predstavuje sumu 250 eur, čo nepredstavuje ani  životné minimum. V tejto časti si dovoľujeme Vás odkázať na prísl. úrad práce so žiadosťou o pomoc v riešení.


Pokiaľ sa jedná o samotné zmluvy, ktoré ste uzatvorila, máte niekoľko možností :

Odporúčame kontaktovať veriteľa - banku a riešiť resp. požiadať o možnosť zníženia splátok. Odporúčame vec riešiť obozretne, aby nové podmienky platenia neboli pre Vás v rozpore s ust. zákona o ochrane spotrebiteľa.
Zmluvy, ktoré už máte podpísaní, môžete  poslať  na posúdenie na  Ministerstvo spravodlivosti SR, adresa Župné nám. 13, Bratislava, na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv, prípadne posúdenie zmlúv  zabezpečiť prostredníctvom advokáta. 

Je predpoklad, že Vaše zmluvy obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky a toto bude konštatovať aj uvedená Komisia MS SR, z čoho vyplýva, že v prípade súdneho sporu by súd vyhlásil  zmluvy za neplatné a mohli by ste byť zaviazaná uhradiť len istinu bez poplatkov a bez úrokov. Otázkou je aj to, v akom rozsahu banky zaúčtovali  Vami uhradené splátky na istinu a na úroky z úveru, teda či väčšia sume nebola zaúčtovaná na poplatky a úroky.

Na internete sa nachádza mnoho rozsudkov ohľadom niektorých finančných inštitúcií, kde súd konštatoval neprijateľné zmluvné podmienky a vyhlásil zmluvy za bezúročné a bez poplatkov. Aby sme toto mohli uviesť konkrétnejšie resp. bližšie pre Vašu potrebu, museli by sme vedieť, o ktoré banky sa vo Vašom prípade jedná a rok uzatvorenia jednotlivých zmlúv. 

Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zosplatnenie úveru a hypotéky ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň
Môže si banka vypýtať 100 %úrok?
Mám pôžičku na 10 rokov kde som si nastavila podmienky, že 5 rokov je splátka zvýšená a platia sa aj úroky a zvyšných 5 rokov sa platí už bez úrokov. Prešla doba 5 rokov a v banke mi oznámili, že ďalších 5 rokov mám splácať plnú sumu, pretože som si v priebehu prvých piatich rokov odložila splátky na 3 mesiace a tým pádom tie podmienky už neplatia. Pani na pobočke mi s úsmevom splátky odložila žiadne upozornenie nič a v zmluve to taktiež nevidím. Takže som si požičala 20 000 eur a mám vrátiť 40 000 eur. Je toto možné? Ďakujem Melichar.

Odpoveď: Zosplatnenie úveru a hypotéky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2019)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate o ktorú banku ide, ako ani rok podpísania zmluvy.
Na internete je zverejnených mnoho rozsudkov v spotrebiteľských sporoch, kde súdy vyhlásili zmluvy o pôžičkách za neplatné a spotrebiteľ bol zaviazaný len k úhrade požičanej sumy bez úrokov a poplatkov.
Zmluvu o pôžičke preto odporúčame poslať na posúdenie na na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR.
Je možné, že vaša zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky dojednané v rozpore s ust. § 53 Obč. zákonníka a tieto v súlade s uvedeným ustanovením neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.
Poznamenávame, že podľa ust. § 11 zákona o spotrebiteľských úveroch platí okrem iných, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa, ako aj v prípade ak ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty stanovenej podľa osobitných predpisov.

Vy ako spotrebiteľ sa preto budete môcť pred súdom pokiaľ sa v s bankou nedohodnete, po posúdení zmluvy zo strany Ministerstva spravodlivosti SR domáhať na súde určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru žalobou.

Pokiaľ ide  úrok celkom 100 % z pôžičky /úveru, možné to nie je, zrejme nesprávnou formuláciou zamestnanca banky došlo k tomu, že vám nesprávne vysvetlila /ak vôbec vysvetlila/, že úrok bude 100 %, čo je možné len pri spočítaní úrokov za jednotlivé roky za celú dobu splácania, ale takto sa úročenie pôžičky nepočíta. 
RPNM - ročná percentuálna miera nákladov vyjadruje reálnu cenu pôžičky; t.j. : okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom ako napr. poplatok za vybavenie účtu, poistenie úveru, ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku, a iné, prepočítané na jeden kalendárny rok.

Výpočet RPNM má pomerne zložitý vzorec výpočtu; výšku RPNM pri jednotlivých druhoch pôžičiek a úverov sú zverejnené na stránke Národnej banky Slovenska, prípadne na stránke MS SR (napr. http://www.fininfo.sk/sk/ja-a-financie/rocna-percentualna-miera-nakladov).

Z vyššie uvedeného dôvodu preto odporúčame zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na Ministerstvo sprvodlivosti SR.

Následne po posúdení ak si nebudete vedieť dať rady čo robiť ďalej, dajte nám vedieť a pýtajte sa v podotázkach.

Do posúdenia zmluvy ministerstvom nepodpisujte žiadne uznanie záväzku voči banke, prípadne nový splátkový kalendár, aby ste sa nezaviazali k nezákonným platbám v prospech banky.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zosplatnenie úveru a hypotéky ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, bol doručený rozhodcovský rozsudok, prevzatý 05. 11. 2018, žalovaný manžel, žalobca Poštová banka o zaplatenie istiny, úroku a úroku z omeškania. Zmluva o úvere bola uzatvorená v roku 2009. Úver bol predčasne zosplatnený v roku 2013 z dôvodu meškania s uhrádzaním splátok. Pôvodná konečná splatnosť úveru bola 2015. V odôvodnení sa píše, že žaloba bola doručená rozhodcovskému súdu v roku 2014. Mame podať žalobu na zrušenie rozhodcovského rozsudku? Môžeme uviesť, že je to z dôvodu prekročenia trojročnej premlčacej doby? A dokedy môžeme žalobu poslať na súd, keď sme rozhodcovský rozsudok prevzali 05. 11. 2018? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Zosplatnenie úveru a hypotéky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ V otázke uvádzate, že rozsudok rozhodcovského súdu  ste prevzali dňa 5.11.2018. Podľa zákona o rozhodcovskom konaní rozsudok mal obsahovať poučenie o možnosti podať návrh na zrušenie rozhodcovského  rozsudku v lehote do 60 dní  (§ 41 zák. č. 244/2002 Z.z.).

2./ Ak by Poštová banka podala v tejto veci návrh na vykonanie exekúcie, sme názoru, že v súlade s ust. § 53 ods. 3 exekučného poriadku súd by nevydal poverenie na vykonanie exekúcie a to z dôvodu, že v podmienkach Poštovej banky pri poskytnutí úveru Vám nebola daná možnosť voľby domáhať sa svojho práva aj cestou súdu. Takáto podmienka sa považuje za neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktoré podmienky sú zo zákona neplatné. Bez podpísania tejto doložky  možnosti riešenia sporu rozhodcom by Vám však nebol poskytnutý úver.

Podľa cit. ust. § 53 ods. 3 exek. poriadku platí (citujeme) :

"Súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak
sa exekúcia má vykonať na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebiteľskom spore a
1. spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nespĺňa podmienky podľa osobitných predpisov,
2. rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané rozhodcom, ktorý bol v čase spotrebiteľského rozhodcovského konania zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory,
3. rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané stálym rozhodcovským súdom, ktorý v čase spotrebiteľského rozhodcovského konania mal povolenie rozhodovať spotrebiteľské spory,
4. rozhodcovské rozhodnutie nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu alebo nie je vykonateľné,"

3./ Podľa ust. § 565 Obč. zákonníka platí :
"Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky"

Z textu otázky usudzujeme, že veriteľ nesplnil podmienku pre zosplatnenie úveru, keďže právo nevyužil do splatnosti nasledujúcej splátky /zosplatnenie 2013, žaloba podaná v roku 2014/.

Pokiaľ veriteľ uplatnil svoj nárok v 2014, potom nepremlčanou je suma splátok za posledné 3 roky pred podaním žaloby.

4./ Dôležité je samotné znenie samotnej zmluvy s bankou, koľko ste si požičali a aká suma bola doteraz uhradená /bez ohľadu na to, či je to istina, úrok, poplatky, a kedy bola vykonaná posledná splátka.
Vo veci odporúčame poslať zmluvu o úvere na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR Komisii pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, /Bratislava, Župné námestie 13/. Dôvod je ten, aby v prípadnom exek. konaní ste sa vedeli brániť /§ 53 ods. 3 písm. exek. poriadku - viď vyššie/.


Pokiaľ by Vás banka kontaktovala, nepodpisujte žiadne uznanie záväzku ani platenie v splátkach, lebo by ste mohli uznať aj premlčaný dlh.

Záver : Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenia Vašich dokladov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zosplatnenie úveru a hypotéky ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám v Triangli Hypopozicku mesač. Spl. 115 e. V čase PN prišlo k omeškaniu 3 splátok. Ktoré som sa snažila doplatiť navyšením mesačnej splátky na 150e. Už rok sa mi to nedarí. Nakoľko navýšenú sumu nezapocitaval Triangel a teraz Vúb len na omeškanu sumu sle na to išlo len malo. Zvyšok navýšenej sumy odratával z poplatkov a penále za omeškanie. Momentálne mi pridla predžalobná  upomienka, že mám uhradiť 234 e omeškanú istinu a 466 e poplatky a penále za omeškanie do 5. 8. Inak mi zosplatnia celú úver. Dala som celú hypo preveriť na ministerstvo spravodlivosti. Ktoré mi odpísalo, že zmluva obsahuje 5 neprijateľných podmienok a medzi nimi aj hrubú nerovnováhu vo, či spotrebiteľovi najmä čo sa týka poplatkov. Podala som preto doporučené písomne všetky svoje námietky na predzalobnu upomienku. Može celá vec dopadnúť dražbou? Ak v júli uhradím 234 € omeškanu istinu avostane nezaplatená časť 466 e poplatky, ktoré aj ministerstvo vyhodnotilo ako hrubú nerovnováhu. Poslala som do Vúb žiadosť o výpis z účtu úveru a chcem podať žalobu. Môže mi to na súde pomôcť? Hypopožicka v Triangli nie je klasická hypotéka. KÝM SAV TO VYRIEŠI MÁM. PODĽA VÁS UHRADIŤ AJ TÝCH 466 e ? Do 5. 8. Nechcem, aby v bytovom dome nedajbože vyvesili papier o dražbe. Kým rozhodne súd. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zosplatnenie úveru a hypotéky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2018)

Dobrý deň,
predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :


1./ Dobre ste urobili, že ste dali posúdiť zmluvu na komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR. Píšete, že zmluva obsahuje 5 neprijateľných zmluvných podmienok a že ste veriteľa požiadali o predloženie amortizačnej tabuľky.

2./ Podľa ust. Obč. zákonníka a ust. zákona o spotreb. úveroch dôsledky porušenia povinností pri zmluve o spotreb. úvere v zmysle ust. cit. zákona o spotreb. úveroch podľa § 11 je to, že spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak nie sú splnené tam uvedené povinnosti, z ktorého zákona vychádzalo aj MS SR a tieto v posúdení aj určite citovalo.

3./  Podľa ust. § 11 ods. cit. zákona o spotreb. úveroch spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti v súlade s ust. § 137 Civil. sporového poriadku.

4./ Otázka úhrady splátky podľa otázky : V otázke neuvádzate výšku poskytnutého úveru /istiny/ a doteraz uhradené všetky splátky /istina, poplatky úroky atď./, preto túto sumu spočítajte. Pokiaľ  všetky doteraz uhradené sumy z Vašej strany presahujú poskytnutý úver, neuhradzujte už nič. 
Pokiaľ nebola istina doteraz uhradená, oznámte veriteľovi, že sa budete domáhať určenia neplatnosti zmluvy a budete povinná uhradiť len zostatok istiny /bez poplatkov a úrokov/. Ak Vami poskytnuté platby už presahujú sumu poskytnutého úveru, môžete sa domáhať vydania bezdôvodného obohatenia.

5./ Vo veci odporúčame vyzvať veriteľa podľa stavu úhrady úveru o vydanie bezdôvodného obohatenia. V prípade ak sa s veriteľom nedohodnete na ich dobrovoľnom uznaní zmluvy za bezúročnú a bez poplatkov aj z dôvodov uvedených v posúdení zmluvy Ministerstvom spravodlivosti SR, oznámte im, že podáte na súd žalobu u určenie neplatnosti a bezpoplatkovosti zmluvy, čím im vzniknú ďalšie náklady spojené so súdnym konaním s čím im vzniknú náklady spojené so súdnym konaním.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zosplatnenie úveru a hypotéky ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Banka mi odmietla po exek. blokovaní účtu vyplatiť zákonných 165e, hoci mám doma 3 deti, pretože manžel pracujúci v zahraničí nie je doma a exekúcia je na jeho meno na náš spoločný účet. Nechá mi doma splnomocnenie na veci s Homekreditom, aby som ich mohla v jeho mene riešiť, ale banka tvrdí, že musí byt overené notárom iný advokát zas, že u notára je potrebné overenie len ak sa jedna o generálnu moc. Tak môžete mi prosím poradiť ako to je? Napísala som na banku sťažnosť, ale lehota je samozrejme 30 dni. Ďakujem.

Odpoveď: Zosplatnenie úveru a hypotéky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň,

tvrdenie advokáta, že overenie podpisu notárom je potrebné len pri generálnej plnej moci nie je správna informácia.

Pre jednanie s bankou musíte mať overené splnomocnenie - podpis Vášho manžela ako majiteľa účtu musíte mať overený notárom alebo matrikou /obecný úrad/. Banka na tento účel má aj svoje tlačivá - príslušné druhy splnomocnení, len im musíte vysvetliť čo potrebujete. Majú aj všeobecné splnomocnenie ohľadom celkového disponovania s bankovým účtom.

Ale pokiaľ by ste majiteľkou účtu, potom nevidíme dôvod na to, aby banka od Vás požadovala splnomocnenie.

Na to, aby z účtu bola uvoľnená suma nepodliehajúce exekúcii, je potrebné tzv. vyhlásenie podľa § 104 ods. 2 exekučného poriadku, ktoré tlačivo má aj banka, ako aj exekútor. Preto odporúčame kontaktovať exekútora, pričom na základe uvedeného vyhlásenia banka peniaze uvoľní. Na konanie s exekútorom budete potrebovať splnomocnenie od manžela, ktorého podpis musí byť overený. 

Nepíšete, kde v zahraničí pracuje, podpis môže overiť na našom zastupiteľskom úrade, ktorého adresy nájde na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR podľa svojej krajiny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku