'

Zosplatnenie úveru a hypotéky ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 6. 10. 2017

Otázka: Zosplatnenie úveru a hypotéky ?

Dobrý deň, môj príjem je 250e mesačne na dve deti a mám hypotekárny úver a spotrebné úvery a snažím sa platiť ale v menších čiastkach ako mi určila banka, to znamená, že spotrebný úver je splátka 120e a ja platím len 70e a druhú mám splátku 250e a platím 100e . Môže banka na mňa dať žalobu? Nakoľko nemám iný príjem a nemám z čoho splácať a pritom ešte platím hypotekárny úver, ktorý mi zatiaľ spláca otec mojich detí, ale on má sám úvery čiže viac mi nemôže dať. Hypotéka je 405e mesačne, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zosplatnenie úveru a hypotéky ?

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA


Máme za to, že Vami položená otázka obsahuje  viacero problémov,  nejedná sa len o to, aké právne dôsledky môžu mať okolnosti neplatenia splátok podľa Vami uzatvorených zmlúv. 


Základná právna úprava uvedenej problematiky je obsiahnutá v ust.§§ 52 a nasl. Občianského zákonníka, ust. zák. č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, ust. zák. č.90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a v zák. č.  843/2001 Z.z.  o bankách.
 

Vo Vami uvedených prípadoch ste v zmysle ust. Obč. zákonníka  uzatvorili spotrebiteľské zmluvy. Platí, že ustanovenia  Obč. zákonníka o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ - Vy -  použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. 


Pokiaľ sa jedná o zosplatnenie veriteľom poskytnutých finančných prostriedkov všeobecne podľa ust. § 92  zákona o bankách platí : 
Ak je napriek písomnej výzve banky jej klient nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke, môže banka svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankou a to aj bez súhlasu klienta - dlžníka, teda Vás.  Postupovanie pohľadávok musí zodpovedať ust. zákona o spotrebiteľských úveroch a ust. Obč. zákonníka. 
Toto právo banka nemôže uplatniť, ak by ste pred postúpením pohľadávky uhradili banke  svoj omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva; to neplatí, by ste bola v omeškaní viac ako jeden rok. 

Platí podľa ust. OZ,  že nemožno postúpiť pohľadávku, ak by postúpenie odporovalo zákonu alebo dohode s dlžníkom.

 

Osobitne pre oblasť spotreb. úverov podľa zák. č. 129/1990 Z.z.  o spotreb. úveroch  platí, že práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu osobu; čo však neplatí, ak pohľadávka je po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru.

 

Osobitne pre úvery na bývanie podľa zák. č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie  zákon tiež rieši problematiku postupu v prípade omeškania dlžníka a to nasledovne :
"Ak je spotrebiteľ aj napriek písomnej výzve veriteľa nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho dlhu voči veriteľovi, môže veriteľ svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku alebo tejto časti peňažného záväzku postúpiť písomnou zmluvou banke, zahraničnej banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj bez súhlasu spotrebiteľa.

Toto právo veriteľ nemôže uplatniť, ak spotrebiteľ ešte pred postúpením pohľadávky uhradil omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva. Veriteľ môže previesť alebo postúpiť pohľadávku podľa prvej vety so všetkými právami s ňou spojenými, ak ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa na blízku osobu spotrebiteľa, a to na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa."

 

 

Z JUDIKATÚRY  : 

Krajský súd v Prešove  z 21.11.2012 18 Co 109/2011 :
Odvolací súd si v tomto smere osvojuje nemeckú názorovú líniu, podľa ktorej či už administratívna agenda alebo posúdenie bonity predstavujú plnenia, ktoré nie sú v záujme spotrebiteľa, a preto s poplatkami za takéto plnenia sa spája záver o ich neprijateľnosti. V tomto zmysle za neprijateľné súdy posúdili napríklad paušálne náklady s uplatnením pohľadávky, zmluvné sankcie, úroky z omeškania a cenu odplaty za poskytnutie úveru. Odvolací súd za neprijateľnú podmienku určil aj ustanovenie úverovej zmluvy, ktoré veriteľovi umožňovalo inkasovať prvú splátku a poplatok už pri poskytnutí úveru."


NS SR z 21. marca 2012, sp. zn. 6 Cdo 1/2012 :
Aj keď účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy a v prípade zisteného nedostatku v tomto smere konštatovať rozpor rozhodcovského rozsudku zo zákonom znamenajúci materiálnu nevykonateľnosť tohto exekučného titulu. Takýmto postupom exekučný súd napĺňa príkaz vyplývajúci z princípu ochrany práv spotrebiteľa.

Poznámka : Uvedené spomíname z dôvodu, či vo Vami podpísaných zmluvách nie je ustanovenie o riešení sporu rozhodcovským súdom.

 

ÚS SR z 23. 11. 2011, č. k. I. ÚS 456­/2011-19 :
Okresný súd je nielen oprávnený, ale aj povinný skúmať zákonnosť exekučného titulu v ktoromkoľvek štádiu už začatého exekučného konania a nielen v súvislosti s vydaním poverenia na vykonanie exekúcie, a to napr. aj pre účely zistenia existencie dôvodu, pre ktorý by bolo potrebné už začaté exekučné konanie zastaviť.

 

ODPORÚČANIE 

V otázke  uvádzate, že Váš príjem predstavuje sumu 250 eur, čo nepredstavuje ani  životné minimum. V tejto časti si dovoľujeme Vás odkázať na prísl. úrad práce so žiadosťou o pomoc v riešení.


Pokiaľ sa jedná o samotné zmluvy, ktoré ste uzatvorila, máte niekoľko možností :

Odporúčame kontaktovať veriteľa - banku a riešiť resp. požiadať o možnosť zníženia splátok. Odporúčame vec riešiť obozretne, aby nové podmienky platenia neboli pre Vás v rozpore s ust. zákona o ochrane spotrebiteľa.
Zmluvy, ktoré už máte podpísaní, môžete  poslať  na posúdenie na  Ministerstvo spravodlivosti SR, adresa Župné nám. 13, Bratislava, na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv, prípadne posúdenie zmlúv  zabezpečiť prostredníctvom advokáta. 

Je predpoklad, že Vaše zmluvy obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky a toto bude konštatovať aj uvedená Komisia MS SR, z čoho vyplýva, že v prípade súdneho sporu by súd vyhlásil  zmluvy za neplatné a mohli by ste byť zaviazaná uhradiť len istinu bez poplatkov a bez úrokov. Otázkou je aj to, v akom rozsahu banky zaúčtovali  Vami uhradené splátky na istinu a na úroky z úveru, teda či väčšia sume nebola zaúčtovaná na poplatky a úroky.

Na internete sa nachádza mnoho rozsudkov ohľadom niektorých finančných inštitúcií, kde súd konštatoval neprijateľné zmluvné podmienky a vyhlásil zmluvy za bezúročné a bez poplatkov. Aby sme toto mohli uviesť konkrétnejšie resp. bližšie pre Vašu potrebu, museli by sme vedieť, o ktoré banky sa vo Vašom prípade jedná a rok uzatvorenia jednotlivých zmlúv. 

Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zosplatnenie úveru a hypotéky ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám v Triangli Hypopozicku mesač. Spl. 115 e. V čase PN prišlo k omeškaniu 3 splátok. Ktoré som sa snažila doplatiť navyšením mesačnej splátky na 150e. Už rok sa mi to nedarí. Nakoľko navýšenú sumu nezapocitaval Triangel a teraz Vúb len na omeškanu sumu sle na to išlo len malo. Zvyšok navýšenej sumy odratával z poplatkov a penále za omeškanie. Momentálne mi pridla predžalobná  upomienka, že mám uhradiť 234 e omeškanú istinu a 466 e poplatky a penále za omeškanie do 5. 8. Inak mi zosplatnia celú úver. Dala som celú hypo preveriť na ministerstvo spravodlivosti. Ktoré mi odpísalo, že zmluva obsahuje 5 neprijateľných podmienok a medzi nimi aj hrubú nerovnováhu vo, či spotrebiteľovi najmä čo sa týka poplatkov. Podala som preto doporučené písomne všetky svoje námietky na predzalobnu upomienku. Može celá vec dopadnúť dražbou? Ak v júli uhradím 234 € omeškanu istinu avostane nezaplatená časť 466 e poplatky, ktoré aj ministerstvo vyhodnotilo ako hrubú nerovnováhu. Poslala som do Vúb žiadosť o výpis z účtu úveru a chcem podať žalobu. Môže mi to na súde pomôcť? Hypopožicka v Triangli nie je klasická hypotéka. KÝM SAV TO VYRIEŠI MÁM. PODĽA VÁS UHRADIŤ AJ TÝCH 466 e ? Do 5. 8. Nechcem, aby v bytovom dome nedajbože vyvesili papier o dražbe. Kým rozhodne súd. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zosplatnenie úveru a hypotéky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2018)

Dobrý deň,
predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :


1./ Dobre ste urobili, že ste dali posúdiť zmluvu na komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR. Píšete, že zmluva obsahuje 5 neprijateľných zmluvných podmienok a že ste veriteľa požiadali o predloženie amortizačnej tabuľky.

2./ Podľa ust. Obč. zákonníka a ust. zákona o spotreb. úveroch dôsledky porušenia povinností pri zmluve o spotreb. úvere v zmysle ust. cit. zákona o spotreb. úveroch podľa § 11 je to, že spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak nie sú splnené tam uvedené povinnosti, z ktorého zákona vychádzalo aj MS SR a tieto v posúdení aj určite citovalo.

3./  Podľa ust. § 11 ods. cit. zákona o spotreb. úveroch spotrebiteľ sa môže pred súdom domáhať určenia neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti v súlade s ust. § 137 Civil. sporového poriadku.

4./ Otázka úhrady splátky podľa otázky : V otázke neuvádzate výšku poskytnutého úveru /istiny/ a doteraz uhradené všetky splátky /istina, poplatky úroky atď./, preto túto sumu spočítajte. Pokiaľ  všetky doteraz uhradené sumy z Vašej strany presahujú poskytnutý úver, neuhradzujte už nič. 
Pokiaľ nebola istina doteraz uhradená, oznámte veriteľovi, že sa budete domáhať určenia neplatnosti zmluvy a budete povinná uhradiť len zostatok istiny /bez poplatkov a úrokov/. Ak Vami poskytnuté platby už presahujú sumu poskytnutého úveru, môžete sa domáhať vydania bezdôvodného obohatenia.

5./ Vo veci odporúčame vyzvať veriteľa podľa stavu úhrady úveru o vydanie bezdôvodného obohatenia. V prípade ak sa s veriteľom nedohodnete na ich dobrovoľnom uznaní zmluvy za bezúročnú a bez poplatkov aj z dôvodov uvedených v posúdení zmluvy Ministerstvom spravodlivosti SR, oznámte im, že podáte na súd žalobu u určenie neplatnosti a bezpoplatkovosti zmluvy, čím im vzniknú ďalšie náklady spojené so súdnym konaním s čím im vzniknú náklady spojené so súdnym konaním.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zosplatnenie úveru a hypotéky ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Banka mi odmietla po exek. blokovaní účtu vyplatiť zákonných 165e, hoci mám doma 3 deti, pretože manžel pracujúci v zahraničí nie je doma a exekúcia je na jeho meno na náš spoločný účet. Nechá mi doma splnomocnenie na veci s Homekreditom, aby som ich mohla v jeho mene riešiť, ale banka tvrdí, že musí byt overené notárom iný advokát zas, že u notára je potrebné overenie len ak sa jedna o generálnu moc. Tak môžete mi prosím poradiť ako to je? Napísala som na banku sťažnosť, ale lehota je samozrejme 30 dni. Ďakujem.

Odpoveď: Zosplatnenie úveru a hypotéky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň,

tvrdenie advokáta, že overenie podpisu notárom je potrebné len pri generálnej plnej moci nie je správna informácia.

Pre jednanie s bankou musíte mať overené splnomocnenie - podpis Vášho manžela ako majiteľa účtu musíte mať overený notárom alebo matrikou /obecný úrad/. Banka na tento účel má aj svoje tlačivá - príslušné druhy splnomocnení, len im musíte vysvetliť čo potrebujete. Majú aj všeobecné splnomocnenie ohľadom celkového disponovania s bankovým účtom.

Ale pokiaľ by ste majiteľkou účtu, potom nevidíme dôvod na to, aby banka od Vás požadovala splnomocnenie.

Na to, aby z účtu bola uvoľnená suma nepodliehajúce exekúcii, je potrebné tzv. vyhlásenie podľa § 104 ods. 2 exekučného poriadku, ktoré tlačivo má aj banka, ako aj exekútor. Preto odporúčame kontaktovať exekútora, pričom na základe uvedeného vyhlásenia banka peniaze uvoľní. Na konanie s exekútorom budete potrebovať splnomocnenie od manžela, ktorého podpis musí byť overený. 

Nepíšete, kde v zahraničí pracuje, podpis môže overiť na našom zastupiteľskom úrade, ktorého adresy nájde na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR podľa svojej krajiny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk