Máte
otázku?

Združený pozemok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trenčín

Otázka: Združený pozemok

Dobrý deň. Prosím o radu. Máme problém s pozemkom. Parcela má výmeru 5500 metrov štvorcových a je vedená ako združený pozemok. Otec je vlastníkom 2/3, čo je približne 3500 metrov štvorcových, zvyšok patrí trom ďalším vlastníkom. O pozemok sa staráme už viac ako 15 rokov - kosíme ho, platíme dane, a pod. Pozemok nie je vymeraný, a preto by sme si chceli svoju časť osamostatniť. Aké sú možnosti a ako by bolo najjednoduchšie pozemok vymerať? Existujú prípadne ďalšie alternatívy? Som vďačný za každú odpoveď. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Združený pozemok

Dobrý deň,

ak je jedna vec (v tomto prípade nehnuteľnosť - pozemok) vo vlastníctve viacerých osôb, ide o podielové spoluvlastníctvo (§ 137 Občianskeho zákonníka).

V slovenskom právnom poriadku je podielové spoluvlastníctvo ideálnym podielovým spoluvlastníctvom - to znamená, že každý zo spoluvlastníkov je spoluvlastníkom každej časti celej veci. Teda, spoluvlastník si nemôže bez ďalšieho vyčleniť svoj podiel a ďalej s ním samostatne disponovať.

Zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo je možné len zákonom stanoveným spôsobom. Občiansky zákonník v prvom rade preferuje zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou - tú ale musia uzatvoriť všetci podielový spoluvlastníci. Pri pozemku sa spravidla postupuje tak, že podielový spoluvlastníci si objednajú vyhotovenie geometrického plánu za účelom vytvorenia pozemkov (každého o ploche prislúchajúcej veľkosti spoluvlastníckeho podielu toho-ktorého vlastníka) - súčasťou tohto úkonu je aj vytýčenie novovytvorených pozemkov v teréne. Následne sa v dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dohodnú na zrušení podielového spoluvlastníctva a vyporiadajú sa tak, že každý z podielových spoluvlastníkov nadobudne do svojho už výlučného vlastníctva novovytvorený pozemok o rozlohe prislúchajúcej veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Túto dohodu potom podajú na kataster nehnuteľností spolu s vytvoreným geometrickým plánom - ak tak neurobia, táto dohoda nemá vecnoprávne účinky a vec zostane aj naďalej v podielovom spoluvlastníctve. Podieloví spoluvlastníci sa ale môžu dohodnúť aj inak - napr. tak, že celý pozemok nadobudne do svojho výlučného vlastníctva jeden zo spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť ostatným spoluvlastníkom vyrovnací podiel.

Ak sa podieloví spoluvlastníci nevedia dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, každý z nich je oprávnený obrátiť sa na súd so žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Takáto žaloba bude smerovať voči všetkým ostatným podielovým spoluvlastníkom. V tomto prípade o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva bude rozhodovať súd.

Čo sa týka samotného vytyčovania hraníc existujúceho pozemku alebo vyhotovovania geometrických plánov (napr. za účelom rozdelenia pozemkov - v takomto prípade ale rozdelenie pozemkov nastane až vkladom dohody do katastra nehnuteľností, nie vytvorením geometrického plánu) tieto činnosti môžu vykonávať len fyzické osoby alebo právnické osoby. Zoznam týchto osôb vedie Komora geodetov a kartografov a je aj verejne prístupný na internetovej stránke: http://www.kgk.sk/databaza_clenov_komory_geodetov_a_kartografov/?no_cache=1

Vyhotovať geometrické plány a vytyčovať hranice pozemkov sú konkrétne oprávnení tí geodeti a kartografi z daného zoznamu, ktorý majú v stĺpci rozsah oprávnenia uvedené písmeno "A" alebo "C".

Trápi vás "Združený pozemok" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Združený pozemok (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či by ma mala obec osloviť, ak predáva časť obecného pozemku, ktorý sa nachádza v úplnej blízkosti môjho pozemku a pred mojim domom. Som totiž najbližší sused, ihneď za plotom a pred mojim domom. Rovnako sa pýtam, či obec porušila a znehodnotila hodnotu môjho pozemku tým, že ho predala do vlastníctva inej osobe a mňa o danej veci ani neinformovala. V zmluve uvádza, že dotyčný kupujúci je v bezprostrednej blízkosti predávaného pozemku, čo nie je pravda, pretože v bezprostrednej blízkosti je len môj pozemok. Aké kroky by som mohol podniknúť v tejto súvislosti? Ďakujem.

Odpoveď: Združený pozemok

(odpoveď odoslaná: 09.05.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď : 

1./  V zásade platí, že aj keď predmetný pozemok je vo Vašej bezprostrednej blízkosti obec nie je povinná Vás upozorniť na to, že pozemok bude predávať. Podľa ust. § 9a/ zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí platí (výber) :

"Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať

a) na základe obchodnej verejnej súťaže,

b) dobrovoľnou dražbou alebo

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

(2) Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú, a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 1 písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

(3) Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon.

(5) Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

(6) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci

a) starostom obce,

b) poslancom obecného zastupiteľstva,

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,

d) prednostom obecného úradu,

e) zamestnancom obce,

f) hlavným kontrolórom obce,

g) blízkou osobou22e) osôb uvedených v písmenách a) až f).

(7) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 6; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.

(9) Ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,

b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

c) pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby,

d) nájmu nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej pomoci."

 

2./ Môžete zistiť vo Vašej obci, či boli splnené predmetné podmienky. V prípade pochybení zo strany obce odporúčame vo veci podať podnet na okresnú prokuratúru podľa ust. zákona o prokuratúre o tom, že pri predaji majetku obce nebol dodržaný zákon.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Združený pozemok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava