POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vydedenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Vydedenie

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať o zákonom dedičstva. Moja svokra má 85 rokov a dvoje deti. Jej syn sa o ňu stará, navštevuje ju a nosí jej jedlo. Naproti tomu, jej dcéra sa za posledných 10 rokov ani raz neozvala, ani len telefonicky. Môže ju svokra vydediť? Má dcéra práva na dedičstvo a majetok? Ďalej, jej brat, ktorý nikdy nežil v spoločnom dome, neprispel na tento dom žiadnymi financiami. Má dokonca na dom nárok, hoci tam nie je už minimálne 60 rokov, aj keď je to ich majetok? Ak je možné ju vydediť, stačí sa obrátiť na notára? Alebo je potrebné konzultovať to s právnikom? Aký je v takom prípade postup? Ďakujem za skorú odpoveď. Katarína.

Odpoveď: Vydedenie

Dobrý deň,

pokiaľ sa jedná o vydedenie platia ust. Obč. zákonníka /§ 469a/ , kde je uvedené, že poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život.

V samotnej listine o vydedení musí byť uvedený dôvod vydedenia, nestačí citácia zákona.

Samotná skutočnosť, že dcéra sa neozvala ani telefonicky 10 rokov nie je dôvodom vydedenia. Nevieme či poznáte dôvod, že sa tak stalo, teda že sa neozvala. V prípade jej vydedenia a dedičského konania dcéra by mohla na súde napadnúť neplatnosť vydedenia. Listinu o vydedení Vám môže spísať ako advokát, aj notár.

Vec podľa nášho názoru nie je potrebné vydedením. Najjednoduchšie by bolo podiel na nehnuteľnosti, ktorý prináleží Vašej svokre, riešiť darovacou alebo kúpnopredajnou zmluvou, s  vecným bremenom - právo doživotného bývania svokry  v uvedenej nehnuteľnosti.

Pokiaľ sa jedná o investície do nehnuteľnosti  doporučujeme  vec riešiť písomne so spoluvlastníkom, prípadne mu navrhnúť zrušenie spoluvlastníctva a majetkové vyrovnanie realizovaných investícií.  To, že svokra investovala do nehnuteľnosti, vlastníctvo druhého prípadne ostatných spoluvlastníkov nezaniká.

V uvedenej veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

Trápi vás "Vydedenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vydedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak na pojednávaní zistím, že som bol vydedený, budem musieť platiť notárovi poplatok?

Odpoveď: Vydedenie

(odpoveď odoslaná: 28.01.2024)

Dobrý deň, ak sa vo veci vydedenia nebudete brániť, potom nie je právny dôvod, aby ste platili odmenu notára, lebo nebudete nič dediť.

Uvádzame, že ak by ste zistili, že poručiteľom bol spísaný závet a súčasne listina o vydedení, potom máte možnosť podať žalobu na súd o neplatnosť dôvodov vydedenia a to v lehote v zmysle ust. § 194 Civilného mimosporpvého poriadku, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vydedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či budem predvolaný na dedičské konanie aj napriek tomu, že som vydedený.

Odpoveď: Vydedenie

(odpoveď odoslaná: 21.01.2024)

Dobrý deň,
áno, budete predvolaný a notár vás musí poučiť o možnosti podať žalobu o neplatnosť dôvodov vydedenia v súlade s ust. § 194 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.

Citujeme pre vašu potrebu aj z rozsudku Krajského súdu v Prešove : sp. zn. : 10Co/18/2017 z 11.9.2018

"Dôvod  vydedenia musí byť v listine o vydedení výslovne uvedený (kauzálny právny úkon) a musí byť daný v čase jej spísania, inak by išlo o absolútne neplatný právny úkon podľa § 39 Občianskeho zákonníka. ....Predmetné zákonom stanovené dôvody vydedenia nemožno preto paušalizovať a vykladať určitým striktným spôsobom, sú totiž príliš subjektívnymi a pri každom jednotlivcovi sa posudzujú a zdôvodňujú inak. ....Zákonný dôvod vydedenia uvedený v ustanovení § 469a ods. 1 písm. b) Občianskeho zákonníka totiž vyžaduje, aby neprejavenie opravdivého záujmu bolo potomkom zavinené, nestačí len samotná existencia takéhoto stavu."

Ktorému notárovi bol spis po poručiteľovi pridelený zistíte v informačnom centre okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia a následne kontaktujte notára.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Vydedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som vidieť môjho syna a dcéru, keďže moja manželka je invalidná a oni nemajú záujem o opateru.

Odpoveď: Vydedenie

(odpoveď odoslaná: 07.12.2023)

Dobrý deň,
vydedenie sa v slovenskom právnom poriadku realizuje tzv. listinou o vydedení. V zmysle § 469a Občianskeho zákonníka:

(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život. (2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2. (3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia.   V listine o vydedení musí byť uvedený dôvod vydedenia a súčasne musia byť splnené aj náležitosti podľa § 476 a 480 Občianskeho zákonníka. Závet Vám však môže vyhotoviť aj notár, aby boli zachované všetky náležitosti pre jeho platnosť.    Dôvod vydedenia sa však musí vzťahovať na poručiteľa. Ak ide súčasne aj o deti Vašej manželky, a dôvod vydedenia sa týka jej, tak potom musí vydediť deti práve ona.    Odporúčam to urobiť u notára, pretože tak si zaručíte, že ten dokument bude správne vypracovaný a v prípade smrti to nebudú môcť napadnúť.
Trápi vás "Vydedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vydedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, som rozvedený a chcem vydediť obidve svoje deti z dôvodov uvedených v § 469a, tj. a) v rozpore s dobrými mravmi mi neposkytli potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o mňa neprejavujú trvalý opravdivý záujem, ktorý by ako moje potomstvo mali prejavovať. Obávam sa, že v prípade mojej smrti by mohli moje vydedené deti napadnúť listinu o vydedení na súde a spôsobiť tak potenciálnym dedičom starosti. Existuje aj iný spôsob vydedenia? Napríklad ešte za môjho života požiadať súd, aby vykonal takýto úkon atď. Ďakujem.

Odpoveď: Vydedenie

(odpoveď odoslaná: 11.07.2023)

Dobrý deň,
v samotnej listine o vydedení v zmysle ust. Občianskeho zákonníka nie je postačujúce, aby v listine o vydedení boli len uvedené zákonné dôvody ako ich uvádza Občiansky zákonník, ale musia byť tieto skutočnosti aj riadne opísané a musia existovať pred úmrtím poručiteľa, nepostačuje teda citácia Občianskeho zákonníka.

Súd v tomto smere, aby ste teraz podali návrh na súd, aby rozhodol o vydedení, lebo právne to nie je možné.

Možnosťou na Vašej strane je teraz za svojho života darovať majetok vám určeným osobám na základe darovacej zmluvy. V prípade, že by išlo  nehnuteľnosť, potom netreba zabudnúť z Vašej strany na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania konkrétnej nehnuteľnosti. Následne v prípade Vášho úmrtia predmetné nehnuteľnosti už nebudú predmetom dedenia.

Na spísanie darovacích zmlúv odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Vydedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, dcéra nám odišla z domu a nám zostali dve vnúčatá - dievča a chlapec, vtedy mali šesť a sedem rokov. Spôsobili nám obrovské finančné problémy. Ja som bol na invalidnom dôchodku po zápale mozgu a mozgových blán a manželka chodila na dialýzu. Napriek tomu sme deti úspešne vychovali. Obaja skončili strednú školu a teraz žijú a pracujú v S.

Odpoveď: Vydedenie

(odpoveď odoslaná: 15.06.2023)

Dobrý deň, vo veci spísania závetu a súčasne listiny o vydedení kontaktujte prosím ktoréhokoľvek notára.Vami uvedené dôvody vydedenia dcéry, o ktorej deti ste sa starali, sú dostatočným dôvodom na vydedenie.

Možným riešením vo Vašom prípade je aj to, aby ste Vami nadobudnutý majetok za svojho života darovali prípadne Vašim vnúčatám, hlavne pokiaľ ide o nehnuteľnosti a to so súčasným zriadením vecného bremena vo Váš prospech spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľnosti. Vo veci spísania darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta, ktorý súčasne zabezpečí aj podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vydedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, je možné po smrti môjho syna, ktorá nastala pred tromi týždňami, nejako obmedziť z morálneho hľadiska dedičstvo pre jeho dve deti - 22-ročného študenta a 16-ročnú študentku? Ide o to, že tieto deti mu v čase jeho vážnej choroby nepomáhali žiadnou starostlivosťou, neodpovedali na telefonické hovory ani sms správy a ani si s ním neudržiavali kontakt napriek výzvam a usmerňovaniu zo strany starých rodičov. (Syn bol rozvedený).

Odpoveď: Vydedenie

(odpoveď odoslaná: 15.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku, ako aj obsiahli dodatok, ktorý sme si tiež prečítali, uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že syn ako poručiteľ nespísal závet a súčasne listinu o vydedení za svojho života, teraz po jeho úmrtí nie je možné už jeho potomkov ako zákonných dedičov vydediť dodatočne.

Bude na rozhodnutí zákonných dedičov či dedičstvo prijmú alebo odmietnu.


Trápi vás "Vydedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vydedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Sme piati súrodenci. Po smrti našej mamy sa brat sám nastáhoval do rodičovského bytu. S ním mám zlý vzťah, už sa ani nerozprávame. Stále mi tvrdí, že ma odkáže a z predaja bytu nedostanem nič. Má na to právo? Ďakujem. Monika

Odpoveď: Vydedenie

(odpoveď odoslaná: 27.04.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak mama bola výlučným vlastníkom bytu, potom celý byt bude predmetom dedenia. Ak ste 5 súrodenci, váš zákonný dedičský podiel predstavuje 1/5 z celku a na tento máte zákonný nárok, pokiaľ zo strany matky ste neboli vydedený.

Uvádzame, že v zmysle ust. § 469a/ Občianskeho zákonníka pre vydedenie platí, že vydediť možno výlučne potomkov, a teda váš brat vás vydediť nemôže, vydediť v zmysle ust. citovaného zákonného ustanovenia by vás mohla len vaša mama za zákonom stanovených podmienok.

V dedičskom konaní žiadajte o rozhodnutie podľa dedičských podielov, a nie tak, že sa vzdáte podielu na dedičstve napr. v prospech brata s tým, že vám vyplatí určitú sumu, na ktorej by ste sa v dedičskom konaní dohodli.

V prípade problémov resp. záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vydedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné, aby otec vydedil svoju dcéru, keďže ona o neho neprejavuje záujem a neodpovedá na jeho správy. Už spolu neudržujú kontakt viac ako tri roky. Ďakujem.

Odpoveď: Vydedenie

(odpoveď odoslaná: 25.04.2022)

Dobrý deň,
áno, je to možné. Takéto konanie by mohlo naplniť dôvody vydedenia uvedené v ustanovení § 469a ods. 1 písm. b) Občianskeho zákonníka. Dôležité je však uviesť, že podľa súdnej praxe tento dôvod vydedenia nie je daný, ak samotný rodič vytvoril také podmienky a vzťahy, pre ktoré dieťa neprejavovalo záujem, resp. že rodič výslovne povedal dieťaťu, že s ním nechce nič mať.


Podotázka: Vydedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, je notár povinný doručiť listinu o vydedení nielen vydedenému, ale aj ostatným dedičom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vydedenie

(odpoveď odoslaná: 16.04.2022)

Dobrý deň,
notár závet a tiež listiny o vydedení oboznamuje priamo na dedičskom konaní, na pojednávaní. Tieto listiny sú obsahom spisu, kam majú právo nahliadať všetci účastníci konania. Ak Vám notár na pojednávaní neposkytol kópiu tejto listiny, môžete nahliadnuť do spisu a nafotiť si listinu do mobilu alebo na Vaše náklady Vám notár spraví kópiu listiny.


Trápi vás "Vydedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vydedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Za akých okolností môžu dvaja súrodenci vylúčiť tretieho súrodenca z dedičského konania? Môže byť dôvodom aj to, že sa tretí súrodenec dlhodobo nezaujímal o svoju mamu, po ktorej smrti prebieha dedičské konanie? Ďakujem za informácie. Igor

Odpoveď: Vydedenie

(odpoveď odoslaná: 14.02.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uádzame, že vydediť potomka môže výlučne poručiteľ, čo vyplýva z ust. § 469a/ Obč. zákonníka:

"(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život."
 
Listina o vydedení musí byť spísaná poručiteľom /Vašou mamou/ a musia byť v nej uvedené konkrétne dôvody vydedenia, nepostačuje citácia vyššie uvedeného zák. ustanovenia. Dôvody vydedenia musia existovať v čase spísania listiny o vydedení.
Odpoveď na Vami uvedneú otázku je tá, že ak mama nespísala listinu o vydedení, Vaši súrodenci Vás nemôžu vydediť. Ak by mama spísala listinu o vydedení, Vy sa môžete brániť a podať žalobu o neplatnosť vydedenia.
V prípade potreby resp. háujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vydedenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.