Máte
otázku?

Vyúčtovanie služieb za byt za rok 2023


Online právna poradňa
Oblasť práva: Bratislava

Otázka: Vyúčtovanie služieb za byt za rok 2023

Dobrý deň, správca mi za rok 2023 rozpočítal náklady (vyúčtovanie bytu) za elektrickú energiu, dažďovú vodu a satelit celoročne. Ja sa zdržujem v byte len 40 dní do roka. Je to správne? Nemal by náklady prepočítať? Ďakujem.

Odpoveď: Vyúčtovanie služieb za byt za rok 2023

Dobrý deň, postup správcu bytového domu je správny. On nemôže a ani nie je povinný zisťovať či v byte bývate alebo nie. Dažďová voda steká počas daˇžďom, el. energia spoločných priestorov rovnako, ako aj satelit. Ak by došlo k zmene počtu osôb bývajúcich v byte, vy ste povinný to oznámiť správcovi bytového domu. Ale opätovne uvádzame, že správca nemôže vychádzať z počtu nula osôb, lebo to nie je právne možné.

Ak však s vyúčtovnaím nie ste spokojný, môžete podať reklamáciu u správcu bytového domu a ak s jej vybavením nebudete spokojný, následne môžete podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla správcu bytového domu.

Trápi vás "Vyúčtovanie služieb za byt za rok 2023" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyúčtovanie služieb za byt za rok 2023

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek, chcel by som Vás požiadať o právne stanovisko v súvislosti s ročným vyúčtovaním služieb a nákladov za správu bytového domu za rok 2023. Moja otázka sa týka konkrétne prevádzky a údržby výťahov. Výťah máme v prevádzke od roku 1988. Správca bytového domu prostredníctvom vlastných interných zamestnancov zabezpečoval a účtoval náklady do FO spojené s týmito činnosťami: týždennú kontrolu výťahu v celkovom počte 52-krát, medziobdobnú prehliadku v celkovom počte 4-krát a odbornú prehliadku v celkovom počte 4-krát, realizovanú externou spoločnosťou (odborné skúšky sú v pláne až na rok 2026). Je možné podľa príslušných zákonov, vyhlášok a STN uviesť, ako často sú tieto prehliadky povinné a záväzné? Zaujímajú ma hlavne tie týždenné prehliadky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyúčtovanie služieb za byt za rok 2023

(odpoveď odoslaná: 14.06.2024)

Dobrý deň,
Podľa slovenského práva a noriem sa kontrola výťahov riadi viacerými predpismi, ktoré určujú frekvenciu kontrol v závislosti od typu výťahu a jeho používania. Kľúčovými predpismi v tejto oblasti sú:

1. Vyhláška č. 508/2009 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, ktorá určuje požiadavky na výťahy ako technické zariadenia.

2. STN 27 4002: Norma, ktorá sa zaoberá prevádzkou a údržbou výťahov.

3. STN 27 4007: Norma, ktorá sa týka inšpekčných prehliadok a skúšok výťahov.

Podľa týchto predpisov sa výťahy musia kontrolovať nasledovne:

- Pravidelné prehliadky a skúšky: Všeobecne sa odporúča, aby boli výťahy kontrolované odborným pracovníkom aspoň raz za 3 mesiace. Táto kontrola zahŕňa vizuálnu kontrolu, skúšky funkčnosti a kontrolu bezpečnostných zariadení.

- Odborné skúšky: Tieto skúšky sa delia na pravidelné odborné skúšky a mimoriadne odborné skúšky. Pravidelné odborné skúšky sa vykonávajú minimálne raz za rok. Mimoriadne odborné skúšky sa vykonávajú v prípade, že dôjde k významnej udalosti (napríklad po závažnej oprave alebo modernizácii výťahu).

- Inšpekčné prehliadky: Inšpekčné prehliadky, ktoré sú komplexnejšie a zahŕňajú podrobné technické skúšky výťahu, sa musia vykonávať minimálne raz za 3 až 6 rokov v závislosti od typu a veku výťahu.

Týždenné prehliadky výťahov na Slovensku sú definované v rámci predpisov, ktoré upravujú pravidlá pre bezpečnú prevádzku a údržbu výťahov. Konkrétne týždenné prehliadky sú stanovené v norme STN 27 4002. Táto norma sa zaoberá prevádzkou a údržbou výťahov a predpisuje frekvencie a obsah rôznych typov kontrol výťahov, vrátane týždenných prehliadok.

Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorá definuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, ako sú výťahy, priamo neuvádza týždenné prehliadky. Tie sú však podrobne špecifikované práve v spomínanej STN norme.

 

Kľúčové body z STN 27 4002 týkajúce sa týždenných prehliadok:

 

- Frekvencia: Týždenná prehliadka by sa mala vykonávať každý týždeň.

- Obsah prehliadky: Zahŕňa kontrolu základnej funkčnosti výťahu, ako sú dvere, osvetlenie, signalizačné zariadenia a čistota kabíny.

Norma STN 27 4002 poskytuje podrobný zoznam úloh, ktoré je potrebné vykonať počas týždenných prehliadok. 

Aj keď samotná vyhláška 508/2009 Z.z. nešpecifikuje týždenné prehliadky, je povinnosťou majiteľa alebo prevádzkovateľa výťahu dodržiavať aj relevantné technické normy, ako je STN 27 4002, ktoré sú uznávané ako súčasť pravidiel pre bezpečnú prevádzku výťahov.

Tieto frekvencie môžu byť prispôsobené na základe konkrétneho použitia a podmienok výťahu. Napríklad, výťahy v budovách s vysokým zaťažením alebo špeciálne výťahy môžu vyžadovať častejšie kontroly. Dôležité je tiež dodržiavať odporúčania výrobcu výťahu.

Okrem toho majiteľ alebo prevádzkovateľ výťahu je povinný viesť dokumentáciu o vykonaných kontrolách, údržbách a opravách, ktorá musí byť dostupná pre kontrolné orgány.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyúčtovanie služieb za byt za rok 2023" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Ročné vyúčtovanie za byt - riešenie

  Dôvodom zmeny môže byť zmena cien dodávaných služieb spojených s užívaním bytu alebo očakávaná priemerná ročná miera inflácie v nadchádzajúcom kalendárnom roku ...

 • Preplatok za byt pri vyučtovaní

  Z otázky predpokladáme, že dedičské konanie nie je ukončené. Pokiaľ ide o vyúčtovanie za byt za rok 2023, toto by malo byť samostatné - jedno pre pôvodného ...

 • Ročné vyúčtovanie nájmu

  Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu má byť samostatne uvedená úhrada za nájom v € a osobitne úhrada za služby spojené s bývaním rovnako ...

 • Nedostali sme vyúčtovanie za byt už 3 roky

  Vyúčtovanie služieb spojených s bývaním Štátna obchodná inšpekcia v spoločenstvách vlastníkov bytov ... 14.06.2024 - Vyúčtovanie služieb za byt za rok 2023 ...

 • Má nájomca nárok na preplatok z vyúčtovania služieb…

  Pokiaľ za rok 2019 bolo zo strany správcu byt. domu vykonané vyúčtovanie s výsledkom preplatok, tento preplatok musí uhradiť správca samotnému vlastníkovi bytu, ...

 • Doručenie ročného vyúčtovania nákladov

  15.06.2024 - Investícia do cudzej nehnuteľnosti - riešenie ? 14.06.2024 - Vyúčtovanie služieb za byt za rok 2023 · 14.06.2024 - Určenie otcovstva súdom. 4,9 ...

 • Kto kontroluje správcu bytového domu?

  Uvádzame, že v lehote do konca mája 2023 je správa bytového domu povinný Vám poslať vyúčtovanie za za služby spojené s užívaním bytu, kde by mali byť uvedený ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.