'

Vysporiadanie majetku po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 5. 1. 2018

Otázka: Vysporiadanie majetku po rozvode

Dobrý deň, s manželom sme nadobudli nehnuteľnosť pred uzavretím manželstva, každý vlastní 1/2. Financovali sme ju z 3 zdrojov - 1. Hypotéka, 2. Každý z vlastných prostriedkov, 3. Bezúročná pôžička od mojich rodičov (neexistuje zmluva o pôžičke). Pred rozvodom zhruba rok a pol býval v byte len manžel, rovnako v ňom býva aj po rozvode. Hypotéku a úver stále platíme napoly, náklady spojené s užívaním bytu hradí odkedy v ňom býva sám iba on. Po rozvode si chce byt nechať on, s prebratím hypotéky súhlasí, ale peniaze z bezúročnej pôžičky chce naďalej v malých sumách postupne splácať, s čím nesúhlasia moji rodičia. Ako by sa dala táto situácia vyriešiť? Mám nárok na to, aby mi vrátil podiel na splátkach, ktoré som doteraz splatila? Môže odo mňa požadovať podiel na nákladoch spojených s užívaním bytu za čas, ktorý v ňom nebývam? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie majetku po rozvode

Dobrý deň, 

 

v prvom rade je veľmi dôležité vo Vašom prípade posúdiť, či sa predmetné vyporiadanie majetku po rozvode bude riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Rozhodujúcim okamihom a faktorom pre posúdenie tejto skutočnosti je čas uzatvorenia manželstva a nadobudnutie nehnuteľnosti, resp. podpísanie hypotekárnej zmluvy.

 

Posúdenie tejto skutočnosti bude rozhodujúce pre ďalší postup vo veci a tiež pre spôsob a možnosti vyporiadania majetku (mimosúdne alebo súdne vyporiadanie a najmä prípadná lehota na mimosúdne vyporiadanie BSM). Veci patriace do BSM upravuje ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka, pričom rozhodujúcim faktorom určujúcim, ktorá vec patrí do BSM je najmä nadobudnutie veci počas trvania manželstva.

 

Vo svojej otázke ste uviedli, že ste nehnuteľnosti nadobudli pred uzavretím manželstva, pričom nadobudnutie tejto nehnuteľnosti bolo financovaných z viacerých zdrojov. Vychádzajúc z formulovania otázky predpokladáme, že i všetky ostatné záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s nadobudnutím nehnuteľnosti vznikli pred uzavretím manželstva (t.j. že zmluva o hypotekárnom úvere bola podpísaná oboma pred uzavretím manželstva).

 

V takom prípade nehnuteľnosť vlastníte v podielovom spoluvlastníctve a na hypotéke ste obaja uvedení ako spoludlžníci a ak nie je dohodnuté inak alebo v zmluve uvedené inak mali by ste obaja mať rovnaký podiel. Hoci nedisponujete písomnou zmluvou o pôžičke (tá sa podľa Občianskeho zákonníka ani nevyžaduje pre platnosť zmluvy o pôžičke) mohol medzi vami vzniknúť záväzkovo-právny vzťah na základe zmluvy o pôžičke. V tomto smere môže byť rozhodujúce to, či rodičia darovali peniaze iba Vám ako svojej dcére alebo spoločne vám ako manželom.

 

K nehnuteľnosti a hypotéke

 

Občiansky zákonník upravuje podielové spoluvlastníctvo v ustanoveniach § 137 a nasl. Pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva Občiansky zákonník uprednostňuje mimosúdne zrušenie a vyporiadanie na základe dohody všetkých podielových spoluvlastníkov. Až v prípade, že sa neviete na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dohodnúť môže ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

 

Podľa ustanovenia § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

 

To isté sa týka aj spoločnej hypotéky a určitým obmedzením. V tomto smere totiž vystupuje ďalší subjekt, a to banka. Bežne sa pri vyporiadaní takýchto podielových spoluvlastníctiev postupuje tak, ako ste sama načrtli vo svojej otázke. Ten zo spoluvlastníkov, ktorý sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti sa stane aj výlučným dlžníkom z úveru. Často sa však stretávame s prípadmi, že sa hoci podieloví spoluvlastníci dohodnú na vyporiadaní majetku (v rovnakom prípade ako je Váš - t.j. nehnuteľnosť kúpená na úver), banka dohodu v časti zmeny dlžníka neakceptuje. Je to spôsobené s tým, že banka musí vyjadriť súhlas s tým, aby sa iba jeden zo spoludlžníkov stal výlučným dlžníkom na hypotéke. Overujú pritom najmä majetkové pomery toho, kto sa má stať výlučným dlžníkom (túto skutočnosť odporúčame vopred zistiť v banke).

 

Na vrátanie splátok, ktoré ste doteraz splatili nárok nemáte. Plnili ste totiž svoju časť dlhu voči banke. Nárok na vrátenie časti splátok by ste mali v prípade, že ste pri splácaní plnili viac než 1/2 splátok (napríklad ak by ste Vy platili 3/4 splátok a Váš manžel 1/4). Vo vzťahu k nároku na náhradu nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti nie sú v právnej doktríne jednoznačné názory. Podľa nášho názoru však v takomto prípade môže tomu, kto sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vzniknúť nárok na náhradu 1/2 nákladov, ktoré súvisia s nehnuteľnosťou (správcovské poplatky, fond opráv), ale nesúvisia so spotrebou energie (voda, elektrina).

 

Výška vyrovnacieho podielu, ktorý Vám bude musieť manžel vyplatiť bude závisieť na hodnote nehnuteľnosti, zostatku hypotéky a prípadných ďalších nárokov na náhradu plnení (či už zo splátok úveru alebo z nákladov na nehnuteľnosť).

 

K pôžičke

 

Ako je uvedené vyššie pre platné uzatvorenie zmluvy o pôžičke sa nevyžaduje písomná zmluva. Stačí, ak dôjde k reálnemu odovzdanie peňazí a zmluvné strany sa dohodnú na splatnosti pôžičky. Ak bolo splácanie pôžičky pri jej poskytnutí dohodnutá v mesačných splátkach v určitej výške, nemôžu veritelia (Vaši rodičia) jednostranne požadovať splatenie celého dlhu. To ani v prípade, ak sa Váš manžel stane výlučným dlžníkom z tejto pôžičky.

 

Požadovať dlh v celku by mohli iba v tom prípade, že sa s dlžníkom dohodnú na zmene splatnosti pôžičky, pričom sa určí konkrétny termín v budúcnosti (o 10, 20, 30 dní...). V tom prípade by totiž musel dlžník svoj dlh uhradiť (či už jednorazovo alebo postupne) do konkrétne určeného termínu.

 

Zhrnutie

 

Podielové spoluvlastníctvo je možné vyporiadať súdnou i mimosúdnou cestou. Z hľadiska časovej a finančnej náročnosti je jednoznačne lepším variantom mimosúdne vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Pri ňom je však potrebné dohodnúť sa na všetkých nárokoch z toho vyplývajúcich. V prípade záujmu o bližšie posúdenie Vášho prípadu, najmä možnosti požadovať náhradu za splátky alebo nákladov na užívanie nehnuteľnosti si môžete dohodnúť termín osobnej konzultácie tu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk