Máte
otázku?

Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

Dobrý deň. V auguste 2013 sme predali byt. Ostali nám dlžní 1000 €. Spísali sme splátkový kalendár na 10 mesiacov, avšak nie u notára. Súhlasili na mesačné splátky 100 €. Zaplatili nám len 100 €, ostali nám dlžní 900 €. Teraz v júni je posledná splátka. Neviem, čo ďalej. Prosím vás, poraďte mi. Vopred vám ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

Dobrý deň, pokiaľ ste sa dohodli na splátkach, pričom zmluve nemáte dohodnutú stratu výhody splátok, čo znamená, že ak dlžník nezaplatí čo i len jednu splátku, stane sa splatným celý dlh, potom vám odporúčam vyčkať do splatnosti poslednej splátky a následne dlžníkov zažalovať na súde. Už teraz vám však odporúčame zaslať dlžníkom doporučený list, v ktorom ich vyzvete na zaplatenie splatného dlhu (splátok). Následne nás môžte kontaktovať za účelom vymoženia pohľadávky. Trovy súdneho konania a zastupovania budeme požadovať navyše pre vás priamo od dlžníkov.

Trápi vás "Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať: som rozvedená a od exmanžela mám podpísaný a overený vlastnoručne podpísaný list, ktorým sa zaväzuje, že mi po piatich rokoch vyplatí 15000 eur. No už uplynulo šesť rokov a stále sa vyhovára. Neviem, ako postupovať ďalej. Súdna cesta trvá dlho, existuje niečo rýchlejšie? Ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 02.11.2023)

Dobrý deň, podľa znenia otázky vyplýva, že už nastala splatnosť dlhu, keďže sumu mal bývalý manžel zaplatiť po 5 rokoch, a teda je v omeškaní 1 rok.

Vo veci odporúčam maximálne poslať doporučenú výzvu k úhrade dlžnej sumy a to s tým, že ak k úhrade nedôjde, vo veci podáte návrh na súd, s čím budú pre  bývalého manžela spojené náklady so súdnym konaním a s povinnosťou úhrady trov právneho zastupovania.

Sme názoru, že iné riešenie vzhľadom na jeho postoj k veci už nebude pre vás postačujúce /napr. písomné uznanie dlhu/, preto odporúčam radikálne riešenie.

Následne môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Môjmu dedkovi sa stala taká vec, že mu jeden nemenovaný pán dlhoval peniaze približne 20 rokov. Jedného dňa mi povedal, že našiel vymáhaciu firmu, ktorá mu s tým pomôže. A práve o to ide. Dedko sa do toho pustil, všetko podpísal, oni začali konať, ale v posledných dňoch mu už ledva zdvíhajú telefón. Mali sa stretnúť, ale tento pán sa stále vyhovára, ako keby sa dedkovi vyhýbal. Prosím Vás o nejakú radu, čo by mal robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 02.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ je dlh starý cca 20 rokov, teda pred 20 rokmi mal byť splatený, je viac ako isté, že uvedený dlžník peniaze starému otcovi nevráti. Predpokladáme tiež, že starý otec nemá žiadny platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by bol dlžník zaviazaný k úhrade dlhu.

Zo zákona platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a ak starý otec ako veriteľ svoj nárok na súde neuplatnil, nárok starého otca je premlčaný a dlžník peniaze neuhradí.

Nepíšete o akú vymáhačskú spoločnosť ide, aspoň predpokladáme, že starý otec uvedenej spoločnosti nezaplatil žiadny poplatok za jej budúce služby, ktorých výsledok je skôr žiadny ako úhrada dlhu v prospech starého otca.

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj priateľ previedol v rokoch 2017 a 2018 na účet jednej osobe vo viacerých čiastkach sumu približne 5900 eur. Medzi nimi existovala slovná dohoda, že daná osoba peniaze vráti. Napriek tomu k vráteniu peňazí nikdy nedošlo a kontakt s ňou sa mu nepodarilo nadviazať. Má výpisy z banky o všetkých prevedených platbách na jej účet. V júni 2022 podal na súd žalobu o zaplatenie tohto dlhu. Chcel by som sa vás opýtať, či platí, že dlh mohol žiadať len do lehoty troch rokov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2022)

Dobrý deň,
áno, každé majetkové právo podlieha premlčaniu. V prípade pôžičiek plynie trojročná premlčacia doba odo dňa nasledujúceho po splatnosti dlhu. Vtedy si totiž mohol Váš priateľ uplatniť svoje právo prvýkrát na súde. S ohľadom na to, čo ste uviedli bude najpodstatnejšie vo veci skúmať ako bola dohodnutá splatnosť dlhu. To bude rozhodujúcou skutočnosťou aj pre posúdenie plynutia premlčania.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, od akej čiastky je možné u Vás vymáhať dlh z neuhradených faktúr. Som živnostníčka a firma, pre ktorú pracujem, mi neuhradenú faktúru odpočítala z môjho zárobku. Musím riešiť táto situáciu sama, aby som mohla tieto peniaze dostať späť. Problém je, že firemné právne oddelenie poslalo iba upomienku dotyčnej osobe, ktorá však nekomunikuje. Koniec koncov, prišla som o peniaze ja a oni s tým nič viac nerobili. Ďakujem, Zuzana.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 03.01.2022)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že ste pracovali ste zrejme pre právnickú osobu ako odberateľa, Vy ako dodávateľ  SZČO, pričom Vami zaslané faktúry na základe zmluvy uhradené neboli. Právnická osoba ako odberateľ napriek Vami zaslaným faktúram ich úhradu riešila tak, že započítala nejaké sumy, ktoré ste im Vy boli zrejme dlžná, pričom neuvádzate konkrétne okolnosti.

Ak je to tak, potom vec je treba riešiť komplexne a hlavne to, či zo strany právnickej osoby ako odberateľa bol právny dôvod, aby úhradu vo Váš prospech riešila zápočtom.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Môjmu otcovi prišlo upovedomenie o exekúcii z roku 2021 vo výške 1257,14 €, vymáhanej v prospech Slovenskej konsolidačnej a. s. Odpísali nám, že sa jedná o pohľadávku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) vo výške 165 € za nedodržanie lehoty Technickej kontroly (TK). Túto skutočnosť sme si overili a, bohužiaľ, otec na to zabudol, pretože auto nepoužíva. Rovnako Slovenská konsolidačná a. s. odpísala, že eviduje pohľadávku z roku 2006. No keď som písala dotyčnému exekútorovi, ten mi odpísal, že pohľadávka bola už v roku 2009 uhradená, ukončená a následne bola archivovaná. Zároveň uviedol, že nevedia o žiadnej aktuálnej exekúcii voči môjmu otcovi. Tak ako je možné, že Slovenská konsolidačná a. s. prostredníctvom iného exekútora vymáha už uhradenú pohľadávku? Ďakujem za odpoveď. Veronika

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 22.07.2021)

Dobrý deň,
vo veci odporúčame pozrieť Centrálny register exekúcií, kde zistíte, či voči Vášmu otcovi sú vedené nejaké exekúcie /cre.sk/.

Pokiaľ v otázke uvádzate, že dlh voči poisťovni je uhradený, a žiadny iný dlh neexistuje, je treba podať návrh na zastavenie exekúcie v súlade s ust. exek. poriadku. Samotné upovedomenie o začatí exekúcie má obsahovať poučenie dokedy je treba podať návrh na zastavenie exekúcie.

V zmysle ust. §  61k/ ods. 5 exek. poriadku platí :

"ods. 2 / Povinný môže z dôvodov podľa odseku 1 podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh má odkladný účinok.

ods. 5 / Návrh na zastavenie exekúcie sa podáva u exekútora. Ak povinný navrhol zastavenie exekúcie, exekútor bezodkladne vyzve oprávneného na vyjadrenie sa k návrhu v lehote nie kratšej ako desať dní. Ak oprávnený so zastavením exekúcie súhlasí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania a súdu; inak do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa oprávneného exekútor predloží návrh na zastavenie exekúcie spolu so svojím vyjadrením a prípadným vyjadrením oprávneného súdu."

K návrhu na súd na zastavenie exekúcie, ktorý musíte podať do 15 od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, je treba doložiť doklady o tom, že dlžná suma je uhradená už v pôvodnom exekučnom konaní, ktoré uvádzate v otázke /r. 2006 - 2009/.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom starého spotrebiteľského úveru. V roku 2005 som si na splátky od spoločnosti Quatro kúpila posteľné rúno. Niektoré splátky boli uhradené, niektoré nie a situáciu riešil advokát. Dnes mi volali z vymáhacej spoločnosti s tým, že ešte mám dlh vo výške 384 eur. Som po toľkých rokoch stále povinná tento dlh uhradiť? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň,
vo veci uvádzate, že ste si zobrali spotrebný úver v roku 2005, pričom ste splátky uhradzovali sporadicky, nepíšete od kedy ste v omeškaní s úhradou splatných splátok.

Uvádzame, že pokiaľ vo veci nebola podaná žaloba v priebehu plynutia premlčacej doby v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka /všeobecná premlčacia doba je tri roky a plynie odo dňa, kedy právo mohlo byť vykonané prvý raz/ a nebol teda vydaný platobný rozkaz, nič neuhrdzujte. Vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Ak od neuhradenia splatnej splátky uplynuli viac ako tri roky, nič neuhradzujte.

Vo veci z dôvodu právnej istoty zistite na vašom príslušnom okresnom súde /miesto trvalého bydliska/, či voči vám bola podaná žaloba na súd a kedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, objednal som si kvádre domov, za ktoré som tiež zaplatil. Napriek tomu mi kvádre neboli doručené a pani mi peniaze nevrátila, aj keď som súd vyhral a mala mi ich vrátiť do 15 dní. Keď jej volám, nezdvíha telefón a na textové správy odpovedá len výhovorkami.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 05.03.2021)

Dobrý deň,
vo veci odporúčam podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Pred podaním návrhu môžete kontaktovať advokáta, ktorý sa pokúsi o zmierčie vyriešenie veci a posúdi cekovú úspešnosť vymáhania (preverenie dlhov v soc. a zdrav. poisťovni, prípadné nedoplatky na daniach a pod.).

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či je možné podať trestné oznámenie za neoprávnené obohacovanie na konateľku spoločnosti, ktorá mi odmieta vrátiť sumu 1800 eur. Túto sumu som jej omylom poslal, keďže osoba predstierajúca byť jej obchodným zástupcom mi priniesla zmluvu o dielo už podpísanú a opečiatkovanú. V skutočnosti však tento človek jej zástupcom nebol a ona zmluvu nikdy nepodpísala. Napriek tomu je účet, na ktorý som ako zálohu za okná poslal peniaze, jej účet. Doklad o platbe mám a taktiež aj potvrdenie z banky o tom, že ona je majiteľkou daného účtu. Ona však tvrdí, že tento účet je spoločný s falošným obchodným zástupcom (jej partnerom), ktorý tieto peniaze vybral a minul. Neviem zistiť, či je tento účet jej osobný alebo firemný.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 04.09.2020)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že na predmetnú spoločnosť, ktorá zrejme montuje a dodáva okná, ste sa obrátili ako fyzická osoba, t.j. nie ako podnikateľ a zmluva resp. objednávka neboli podpísané v kamennej predajni resp. v sídle spoločnosti.

Ak je to tak, potom platia ustanovenia zákonov o ochrane spotrebiteľa.

Podľa ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :


"Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy."

Na základe uvedeného zák. ustanovenia je potrebné odstúpiť od zmluvy. Následne predávajúci je povinný Vám vrátiť peniaze najneskoršie do 14 dní.

Z otázky ďalej usudzujeme, že ste sa na predávajúceho už obrátili a žiadali ste vrátiť peniaze. Dôvod ten, že "zástupca" peniaze minul, nie je dôvodom, aby peniaze Vám neboli vrátené. Sme názoru, že zrejme ide o častejší spôsob podnikania na strane predávajúceho.

Odporúčame napísať poslednú výzvu emailom a žiadať vrátenie peňazí s upozornením, že vec súčasne nahlasujete na Slov. obchodnú inšpekciu a podávate oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu a to ako na konateľku, tak aj na obchodného "zástupcu".


Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mal by som na Vás jednu prosbu. Poslal som peniaze na účet jednej neimenovanej žene s ohľadom na darček, avšak ona mi na správy neodpisuje a nezdvíha telefón. Prosím Vás, ako môžem u nej vymáhať naspäť svoje peniaze?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 18.12.2019)

Dobrý deň. Ak ste niekomu zaslali na bankový účet peniaze bez existencie relevantného právneho titulu, tak tieto peniaze môžete vymáhať späť prostredníctvom inštitútu bezdôvodného obohatenia. Ak s Vami druhá strana odmieta komunikovať, zrejme budete musieť peniaze vymáhať späť súdnou cestou. V rámci súdneho konania by ste predložili doklad o bankovej transakcii a vysvetlili by ste, že peniaze boli poslané bez relevantného právneho titulu a druhá strana s Vami odmieta komunikovať.

Pre úplnosť uvádzam, že ak by boli poslané peniaze darom, tak vyššie uvedené informácie neplatia. V zadanej otázke však uvádzate, že ste jej poslali peniaze "ohľadom darčeka", z čoho usudzujem, že tie peniaze mala použiť na kúpu daru pre niekoho iného.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ? (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás, som otcom 13-ročného syna so zdravotným postihnutím a môj zamestnávateľ ma núti jazdiť na pracovné cesty 350 km vzdialené od bydliska na celý týždeň. Moja manželka pracuje na 12-hodinové smeny. Mám právo odmietnuť túto situáciu?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?

(odpoveď odoslaná: 28.09.2019)

Dobrý deň,

v uvedenej veci platí ust. § 57 Zákonníka práce :
"Pracovná cesta
(1) Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal.
(2) Zamestnanca môže počas dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi vyslať na pracovnú cestu len užívateľský zamestnávateľ. Na účely vyslania na pracovnú cestu podľa prvej vety sa užívateľský zamestnávateľ považuje za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca."

Maximálna doba trvania pracovnej cesty nie je zákonom určená. Jej trvanie je vo všeobecnosti vymedzené na nevyhnutne potrebné obdobie. 
Vždy však musí ísť len o prechodné plnenie pracovných úloh. 
Otázkou je ako je formulovaná vaša pracovná zmluva a pracovná náplň.
Váš súhlas zamestnávateľ  nepotrebuje ak by vašou prac. náplňou by bolo napr. miesto vodiča kamion. dopravy (povaha práce) alebo ak možnosť vyslania na prac. cestu by bola dohodnutá priamo v prac. zmluve.
Odporúčame kontaktovať príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie dlhu, ako mám ďalej postupovať ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava