Máte
otázku?

Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu

Dobrý deň prajem. Pred dvoma rokmi sme mojim bývalým manželom podpísali dohodu o uznaní dlhu, v ktorom bolo uvedené, že má voči mne dlh vo výške 10.000 EUR (je to suma, na ktorej sme sa dohodli, že mi prináleží z domu po rozvode, nakoľko to vlastnil iba on, ale počas dvadsiatich rokoch manželstva sme to spoločne prestavali). Ako je to s vymáhaním pohľadávky na základe uznania dlhu? V dohode bolo uvedené, že suma bude vyplatená jednorázovo, ale kým si nevie zabezpečiť dostatok financií, bude splácať mesačne minimálne v 300,-EUR splátkach, vždy k 20.dňu aktuálneho mesiaca. Až do dnešného dňa bolo všetko riadne a včas splácané, ale teraz sa rozhodol, že bude platiť mesačne iba 200,-EUR, o tom svedčí aj jeho dnešná úhrada splátky dlhu na môj účet v sume 200,-EUR. Ako mám ďalej postupovať, aby som svoje peniaze dostala riadne a v celkovej výške? Prosim poraďte mi ohľadom vymáhania pohľadávky na základe uznania dlhu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu

Dobrý deň,

vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu je zjednodušené z dôvodu, že uznanie dlhu zakladá právnu domnienku existencie dlhu, čo znamená, že dôkazné bremeno o existencii (resp. neexistencii) dlhu prechádza na dlžníka. To znamená, že na súde (ak máte podpísané uznanie dlhu) nemusíte preukazovať existenciu dlhu, pretože existencia sa predpokladá. 

Správne formulované uznanie dlhu dokáže zabezpečiť veriteľovi zjednodušené a zrýchlené vymáhanie pohľadávky. Ako advokát odporúčam uznanie dlhu zo stránky http://uznanie-dlhu.sk, ktoré je vypracované správne a chráni veriteľa. Pri splácaní dlhu v splátkach je veľmi dôležité, aby bola dohodnutá aj strata výhody splátok, čo znamená, že ak dlžník nezplatí čo i len jednu celú splátku v lehote splatnosti, stáva sa splatným celý dlh. Uvedená stránka http://uznanie-dlhu.sk obsahuje aj túto stratu výhody splátok.

 

Vo Vašom prípade je potrebné skontrolovať uznanie dlhu, ktoré ste podpisovali, či je tam dohodnutá aj strata výhody splátok. Ak áno, môžete požadovať vrátiť celý dlh, ak neuhradil celú splátku podľa dohody. 

Ak strata výhody splátok v uznaní dlhu nie je uvedená, potom môžete vymáhať iba dlh, ktorý je splatný (a nezpaltený). Aj v tomto štádiu sa môžete s bývalým manželom dohodnúť na novom uznaní dlhu, v ktorom si dohodnete dočasne nižšie splátky (ak mu to teraz prechodne nevychádza) a zároveň si dohodnete túto stratu výhody splátok. Pre Vás má táto strata výhody splátok veľký význam, pretože Vám zabezpečí v búdúcnosti rýchlejšie vymoženie pohľadávky.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
prosím Vás, čo znamená 10 rokov premlčacia doba pri uznaní dlhu pre mňa, ako veriteľa? Mám podpísané uznanie dlhu a keď mi ho dlžník do požadovaného dátumu nesplatí, tak môžem čakať ešte 10rokov od podpisu uznania dlhu?

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,

v prípade, že ste ako veriteľ a dlžník fyzické osoby, uznanie dlhu rieši ust. § 558 Občianskeho zákonníka. Platným uznaním dlhu dochádza podľa § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka k pretrhnutiu (prerušeniu), resp. k založeniu premlčacej doby a zároveň k jej predĺženiu na desať rokov. K založeniu novej premlčacej lehoty dochádza aj v prípade, že predmetný dlh bol v čase uznania už premlčaný. V prípade, že dlžník vo svojom vyhlásení okrem iného prisľúbil, že dlh zaplatí v určitom čase, t. j. určí v ňom novú lehotu splatnosti, premlčacia doba sa bude počítať odo dňa nasledujúceho po tomto dni, t. j. odo dňa nasledujúceho po vymedzenej splatnosti.

Len pre úplnosť Vám dávam do pozornosti, že na to, aby nastali účinky pretrhnutia premlčania je potrebné, aby dlžník dlh písomne uznal aj čo do dôvodu, aj čo do výšky. Ak by totiž dlžník uznal, že zaplatí svoj dlh len čo do určitej výšky, účinky pretrhnutia premlčania by sa vzťahovali len na ním uznanú časť. V ostatnej časti by nedošlo k pretrhnutiu (prerušeniu) premlčacej doby a nárok by sa premlčal vo všeobecnej zákonnej dobe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať na možnosť vymáhania:
1) Nezaplatený nájom za posledný mesiac (zmluva na základné zákona č.98/2014 o krátkodobom nájme)
2) Poškodené vybavenie bytu (pri podpise zmluvy bolo všetko vybavenie úplne nové, máme doklady o kúpe aj foto bytu pred odovzdaním a následne máme aj foto poškodeného vybavenia bytu po odovzdaní).
3) Neplatenie splátok z Dohody o uznaní dlhu s dohodou o splátkach.
Je reálne vymáhať niečo za poškodenie vybavenia bytu? <brPri podpise dohody o uznaní dlhu s dohodou o splátkach, sme sa dohodli, že znížime dlžnú sumu o výšku kaucie (je to v dohode) - toto žiaľ bolo ešte nejakú dobu pred odsťahovaním (nevedeli sme o stave vybavenia bytu) a predtým ako mali zaplatiť nájom.
Dlžník vždy po telefóne sľúbi nápravu (aj v sms) ale nikdy nič nepošle.
Ďakujem.</br

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,
odpoveď na jednotlivé Vami položené otázky je nasledvoná :

1./ Vymáhanie je možné.O uvedenomm máte spísanú dohdu o uznaní dlhu a o splátkach.

2./ a 3./ Poškodené vybavenie bytu : V otázke uvádzate, že máte fotodokumentáciu bytu pri odovzdaní bytu do nájmu a následne pri jeho prevzatí po skončení nájmu. Základom tu bude, či aj prenajímateľ s týmto stavom súhlasí, resp. máte jeho súhlas so stavom bytu pred a aj po ukončení nájmu bytu.

Podľa ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu platí :

"Peňažná zábezpeka
(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Pokiaľ je nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užávaním bytu, ako aj spôsobená škoda na zariadení bytu, tieto môžete kompenzovať s peňažnou zábezpekou a rozdiel bude musieť vymáhať.

V otázke neuvádzate v čom spočíva poškodenie bytu resp. jeho zariadenia, nakoľko podľa ust. § 8 zákona o krátkodobom nájme bytu platí, že nájomca má byt odovzdať v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, pokiaľ ste sa nedohodli inak, t.j. že napr. nájomca byt vymaľuje.

"Vypratanie bytu
(1) Nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
prosím Vás chcem sa spýtať - ak mám zhotovenú zmluvu o uznaní dlhu musíme ju ísť obe strany podpísať k notárovi ? Pretože to pre dlžníka asi bude problém predpokladám. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2020)

Dobrý  deň, 

nepoznáme text Vášho uznania dlhu, ale uvádzame, že môžete využiť aj uznanie dlhu podľa našej stránky, kde potrebné údaje len doplníte, resp. táto môže slúžiť pre kontrolu správnosti Vášho textu.

Podpisy Vás ako veriteľa a dlžníka nemusia byť overené, ale z dôvodu právnej istoty, hlavne ak máte pochybnosti, že by tento mohol podpis spochybniť overenie podpisu je možné aj na matrike, prípadne ak by toto bolo obtiažné, aby dlžník podpísal listinu prípadne za prítomnosti svedkov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Hľadám tlačivo / vzor o splnení dlhu / kvitancia medzi fyzickými osobami. Zmluva o pôžičke bola robená podľa občianskeho zákonníka. Dlh je splatený ale chcel by som podpísaní papier o tom, že dlžná suma je vrátená. Existuje také niečo? Ďakujem 

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2019)

Dobrý deň, na takéto potvrdenie o splatení dlhu, alebo jeho časti máte ako dlžník právo podľa § 569 Občianskeho zákonníka: 

"(1) Veriteľ je povinný vydať dlžníkovi na jeho požiadanie písomné potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splnený.

(2) Dlžník je oprávnený plnenie odoprieť, ak mu veriteľ nevydá zároveň potvrdenie."

Neexistuje však žiadny predpísaný vzor takéhoto potvrdenia, kvitancie. V potvrdení o splatení dlhu odporúčame uviesť údaje veriteľa a dlžníka, špecifikovať dlh, teda na základe akej zmluvy a z ktorého dňa vznikol, predmetnú sumu a v akom rozsahu bola splatená. Uveďte tiež dátum, kedy bola suma splatená. Ak si chcete byť istý, že veriteľ nenamietne v budúcnosti svoj podpis na potvrdení, môžete ho spolu podpísať u notára. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ja by som mal jednu otázku, či priznanie dlhu treba podpísať pred advokátom? Alebo ako treba postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2018)

Dobrý deň,

ak máte na mysli uznanie dlhu, toto nemusí byť podpísané pred advokátom. Ak sa však veriteľ chce vyvarovať tomu, aby dlžník spochybnil svoj podpis, potom je vhodné podpísať uznanie pred notárom. Pokiaľ by ste mali záujem o vzor takéhoto uznania, odporúčame využiť vzory na tejto stránke https://uznanie-dlhu.sk/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môjmu priateľovi súd uznal, aby mu bývalý zamestnávateľ vyplatil nezaplatené mzdy a diety vo výške 1.511,67 Eur a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 23.02.2016 ale žiadne peniaze mu nevyplatil. Stále klame a vyhovára sa,že nemá peniaze a pritom stále podniká v Berlíne. Prosím Vás ako máme postupovať, lebo súrne tie peniaze potrebujeme, kvôli nevyplatenym mzdam nám vznikli nedoplatky na byte. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ máte k dispozícii právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, a dlžník Vám napriek tomu dlžnú sumu dobrovoľne neuhradil, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekúcia v podstate predstavuje nútený výkon súdneho rozhodnutia. Pre úplnosť je nutné povedať, že s podaním návrhu na vykonanie exekúcie je spojený aj súdny poplatok vo výške 16,50 € za vydanie poverenia pre exekútora.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku